1. Petrova

1 Petr.

Úvod.


Apoštol Petr se změnil k nepoznání od Petra, kterého známe z Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Ten drsný - ne právě nejinteligentnější rybář z Galileje, který sice měl odvahu tasit meč v zahradě Getsemanské, ale za krátkou dobu neměl dost odvahy se postavit obvinění mladé dívky na dvoře velekněze - ten Petr je zde někdo docela jiný! Tichý, trpělivý apoštol Petr zde zachází s těmi nejtěžšími náměty Božího Slova s dokonalou jistotou a přehledem! Nakonec: Kdo by duchovně nevyrostl za víc, jak tři roky společného života s Bohem! Petrovy dopisy nejsou doktrinální, to psal Pavel. Petr učí jak se máme chovat v dobách strastí a bolestí.Také z jeho dopisů nevidíme toho Petra, jakého si namalovala římská církev, která jej povýšila nad všechny ostatní apoštoly, jako "Božího náměstka," "Nejvyšší hlavu veškerého Křesťanstva na Zemi", "Svatého Otce!" Petr je skromný, obětavý - smrti se už nebojí - nevyvyšuje se nad ostatní, dokonce se podrobí i kritice Pavla (Galackým 2:11-14). Zde je ten Petr kterého Bůh použít mohl!Jak už jsem psal několikrát, nevěřím že Petr kdy v Římě byl! Pavel by býval nikdy do Říma nezasáhnul, kdyby už tam někdo dříve Kristovo evangeliu učil! (Řím.15:20). Spíše se mi zdá, že Petr působil hlavně v Malé Asii a že skutečně píše z Babylónu. Proč se toho dotýkám? Je dost lidí kteří se domnívají, že ten Babylón v 5:13 je pouze "zašifrovaný" Řím! Nevidím k tomu žádný důvod! Pavel byl misionářem-apoštolem pro Pohany, Petr pro Židy i v Diaspoře - to znamená pro ty Židy, kteří žili - ať už dobrovolně či ne - mimo zemi Israel nebo chcete-li, mimo Palestinu. Nakonec - po babylónském zajetí se vrátilo pouze asi šedesát tisíc Židů, že?Kromě toho že Papias píše o tom, že Petr zemřel v Římě, není ani jeden historický záznam, o pravdivosti tohoto tvrzení! Papias, který se - pravděpodobně - narodil kolem AD 70 měl být údajně - žákem apoštola Jana. Byl to velmi nábožný a horlivý student Písma - věrný tradicionalista - který podle řeckých záznamů, byl nakloněn uvěřit čemukoliv a jeho obzor chápání nebyl příliš široký! Také věřil v brzký počátek Milenia spolu s Irenauem, Justinem Martyrem, Tertuliánem, Hippolytem a dalšími. Právě on a Irenaeus nám zachovali poznámky o Petrovi v Římě. Irenaeus dokonce psal, že římskou církev založili jak Petr tak i Pavel což je - podle Pavlových dopisů nemožné! Je to spíše opět jedna ničím nepodložená, římsko-katolická tradice, jakých máme mnoho.Úvod - konec.

1 Petr.1:1-25.... "Petr, apoštol Ježíše Krista - cizincům kteří jsou ..." Petr píše těm, kteří byli rozehnáni do všech koutů Římské říše. Pamatuješ se, jak Priscilla a Aquila žili v Korintu, kde se s nimi seznámil Pavel? Ti dva byli také Židé v Diaspoře (i když ještě před zničením Jerusaléma!) Tato města jsou v oblasti, kterou dnes nazýváme Turecko. Pavel chtěl do Bithynie ale Boží Duch mu to nedovolil (Skutky 16:7). Asi to bylo vyhrazeno pro Petra, kdo ví?Hned druhým veršem se Petr dostává rovnou do hlubokých vod křesťanského učení. Boží predestinace, všechny tři Osoby Boží Trojice. Příteli, nenech si napovídat od kultů a’la Svědkové Jehovy že Trojice neexistuje! Přirovnávají to k trojhlavému draku! Petr říká něco zcela jiného! Abych to nepřešel: "Krev". Jak to učil McGee: Dokud jste se nezmínili o krvi která očisťuje, neřekli jste evangelium Ježíše Krista! Někoho ten obraz krve urazí, není to přece estetické a pěkný pohled na to není - ale přátelé, pohled na naše hříchy je ještě méně estetický, ať už si je zabalíte třebas do vánočního balení!! Ta krev byla nezbytná pro naše hříchy, protože, jak říká Bůh:"Bez vylití krve, není odpuštění." (Židům. 9:22)Jediná možnost jak můžeme - na této Zemi - žít křesťanským životem - je skrze sílu Božího Ducha a skrze skutečnost, že nás Bůh drží svou vlastní mocí, až do Rapture! A to všechno naším osobním vztahem k Ježíši Kristu! Jedině tím způsobem také můžeme cítit neotřesitelnou jistotu naší spásy i v dobách nebezpečí, bolesti, zármutku! Ve chvílích, kdy se - ovšem mylně - domníváme že jsme opuštění, slabí, bezmocní!"Ač jste Ho neviděli, milujete Ho"..Mám rád tento verš! Ne proto abych se cítil být "lepší" než třebas Tomáš, který "dokud neuviděl neuvěřil," ale proto že mám další důkaz o existenci toho, kterého nám Kristus poslal když se vrátil domů! Bez pomoci Božího Ducha já, obyčejný človíček - bych se cítil jako cvok: Věřit někomu, koho jsem v životě neviděl, kterého znám pouze z doslechu - lépe řečeno z jedné knihy - kterou napsali lidé kteří tvrdili, že byli očitými svědky! A co navíc - dát celý svůj život do Jeho rukou, snažit se jednat podle Jeho rad (i když mi to šlo - často - "proti srsti!" Tohle já sám přece nesvedu! V tom mi musí někdo pomáhat! A tak nakonec ani ta víra (na kterou jsme občas tolik hrdí) není z nás - takže když si tak spočítám můj "podíl" na spáse mé duše zjistím, že to jediné, co jsem udělal - bylo to že jsem řekl ano - nebo že jsem neřekl ne!A tak musím plně souhlasit s Pavlem když píše: "Kde je chlouba?" (Řím.3:27). A proto také budu do smrti hájit "jednou spasený - na věky spasený", protože když jsem neměl vůbec žádný "podíl" na mé spáse, nemám také žádný na jejím udržení! Jsem si jistý, že On je schopen ochránit tu mou spásu až do doby, než půjdu domů - protože já toho schopný nejsem!

Nikdy se nedomnívej že v nás samotných je nějaká "inherentní hodnota", kterou bychom mohli Bohu nabídnout za spásu a o kterou by Bůh „zájem “ měl! "Jsme jako polní tráva a všechna ta naše lidská sláva je jen křehký květ, který mohu vidět na jaře ze svého okna! V létě už počíná žloutnout, na podzim usychá! A kde jsi, človíčku, když přijde zima? ..... Ten poslední verš mi dává tak trochu zadostiučinění, když občas slyším, že dávám přílišný důraz na znalost Písma. Já vím. Jsou i křesťanské zábavy, programy, hudba, sporty, tábory a co ještě. Ale za Boží Slovo které přetrvá i konec času - není žádná náhrada!2:1-5:14. Jak jsem vysvětlil. Petr píše připomínky, nabádá ke správnému křesťanskému životu, k odvaze a jistotě, když přijdou "trable." Petr nepíše doktríny. A proto vezmu všechny zbývající kapitoly a zastavím se u veršů které, podle mně potřebují vysvětlit, nebo podtrhnout. V těchto kapitolách Petr poukazuje na utrpení Ježíše Krista a učí nás co vlastně to naše utrpení znamená."Odložte špatnost".. To řecké "kakía" znamená špatnost, ale nejlépe to vyjádřil McGee s jeho "congealed anger." Něco, co chováš ve svém srdci a není to nic pěkného! Odmítáš odpustit staré "dluhy", křivdy. Tvé srdce je plné hořkosti. Zbav se toho! Jistě, jsou lidé, kteří Tě budou považovat za takového slabomyslného dobráčka - ale podívej se znovu na ta slova: "Odpusť jim, oni nevědí co činí". Zde je Tvůj vzor! Ne mínění lidí, po nichž za sto let ani pes neštěkne! Jistě, standardem světa je Alexander Veliký, chlapci od Guadalcanálu, general McArthur, nějaký mistr světa (v čemkoliv) a třebas Michael Jackson! Ale to je ta polní tráva!"Duchovní mléko".. Přátelé, bez hladu po Božím Slově nevyrostete ani v Boží Milosti, ani v poznání Krista! Nezapomeňte, že malé dítě a dospělý člověk jsou oba lidské bytosti - pouze v rozdílném stupni vývoje. Jak roste Křesťan? Tím že studuje Písmo! Stranou toho není žádný růst!Ve třetí kapitole píše Petr o podobném předmětu jako Pavel v dopisu do Efezu, ale zde je situace odlišná tím že se jedná o Křesťanku, která má za manžela nevěřícího. V první řadě: Křesťanka nebo Křesťan si nemají nikdy brát nekřesťana! Bůh to vyloženě zakazuje! Kdokoliv z "našich" bude chtít začít rodinu s nevěřícím, říká si o problémy! A neříkejte mi, že z něho, či z ní, uděláte Křesťany! Když se vám to nepovede před svatbou kdy je láska "žhavá", nepodaří se vám to nikdy!Verš 3:15 znamená, že bys měl(a) vědět o Bibli trochu více, než průměrný Katolík! Tragedií dneška je ta skutečnost, že kdekdo je "Křesťanem" a nemá ani potuchy o tom co to znamená! Jeden průměrný skeptik, či jeden podprůměrný ateista zcela postačí, aby každého takového „Křesťana“ totálně "zničil" i v prosté, jednoduché debatě! Pověz mi, proč věříš právě Kristu? Proč ne Mohamedovi, či Hare Krišnovi, nebo nějakému indickému guru, který má krásné šedivé vousy a vypadá tajemně? Proč je pravdou Bible a ne Korán, či Bhagavad-Gita? Bůh je svrchovaný - On Tvou obranu nepotřebuje - ale dovedeš lidem vysvětlit proč věříš v to v co věříš? To je asi, co chce Petr říci....

Ten výraz "střízlivě" v 4:7 znamená "inteligentně". Ano, buď inteligentním Křesťanem-Křesťankou! Inteligentní Křesťan zná Bibli! Když nebudete obezřetní(é) jako hadi (Matouš 10:16), vyleze jiný had někde za rohem a kousne vás! A takoví jsou vždy jedovatí!„Dejte Mu všechny vaše starosti, problémy - protože Mu na vás záleží a stará se o vás", by byl - asi tak v dnešním pojetí, verš 5:7. Už Ježíš to naznačil v Matouši 11:28. Kdyby jste byli schopní pochopit, jak se o vás Bůh stará! Nedívejte se na "trable", protože ty - většinou - Křesťana budují! (Nehledě na to, že většina z nich vzniká naší vinou!) Uvědomte si laskavě, že kdyby vás Bůh "provezl" životem v růžovém Mercedesu, bez jakýchkoliv problémů, starostí a potíží tak, že by jste ani nevěděli co je to bolení zubů, či zkažený žaludek! Jak by jste si mohli z takového prostředí - vysloužit vůbec jaké odměny??? Ten Mercedes zrezaví, barvy vyblednou - ale Vaše odměny, které jste si „odpracovali," budou stále jako nové!!!Ten výraz "střízlivý" z verše 5:8, je jiné řecké slovo než ve 4:7 a znamená "bdělý," "ostražitý." Očekává se od nás že se postavíme Satanovi na odpor! Ne sice ve vlastní síle, ale v Duchu! Nezapomeňte, že náš starý ďábel je volný po ulicích tohoto světa, a hledá, koho by strhnul se sebou. Ovšem, i ten náš ďábel se mýlí! Sice to mohu posoudit pouze z lidských pohledů, ale zde to máš: John Milton, anglický spisovatel, napsal - mimo jiné - "Ztracený Ráj." Je to celkem málo záživné ale zaujala mně tam jedna věta, kterou pronáší Satan po svém Pádu: "Je lépe vládnout v Pekle, než sloužit v Nebi."... Ne! Satan nebude vládnout nikde - ale dnes je ještě volný, a hledá a hledá....

O tom "Babylónu" jsme již mluvili a svůj názor jsem nezměnil. Ještě jednou nám přichází na scénu Jan-Marek, pro kterého se Pavel tolik poškorpil s Barnabášem. Je to také ten, který napsal Evangelium podle Marka (asi podle Petrova vyprávění). Petrův "syn" se myslí syn v Kristu, pochopitelně.....1 Petr - konec...


Podřízené stránky (1): 2. Petrova
Comments