3. Mojžíšova

3. Mojžíšova (Leviticus)

Kapitola 1. 

Dr. S. H. Kellog kdysi prohlásil, že kniha Leviticus je tou nejdůležitější knihou Bible. Nevím… Později Dr. Albert Dudley řekl, že Leviticus je největší knihou Bible. Opět nevím. Jedno ale vím: Leviticus je nejméně čtenou knihou Bible a přitom - tak důležitou! Tato kniha, jako ty předešlé, byla napsána Mojžíšem, zřejmě v čase, kdy Izraelité byli shromážděni kolem hory Sinaj. Zde již Bůh nemluví k lidu dolů z hory, ale svolává je ke své svatyni. Praví jim, jak mají přicházet a jak se mají před Ním chovat. Leviticus je kniha uctívání. Oběti, ceremonie, rituál, liturgie, instrukce, očišťování, udržování zvláštních dnů i varování. Vždyť Pavel, v 1. Korintským 10:11 píše, že tohle všechno bylo jako "příklad pro nás!" Pro nás Křesťany dnešní doby již není vyhrazena svatyně, kostel, modlitebna či cokoliv k uctívání našeho Boha. Ani ten rituál není potřebný! Přečti si, co říká Ježíš té ženě u studny v Samarii (Jan 4:21-24). 

Klíčovým slovem této knihy je "smírčí oběť." Anglická Bible to nazývá "atonement." Jdeš-li do hebrejštiny, nazývá se "kaphar," a to, v přeneseném smyslu, znamená "přikrytí." Ano, krev všech těch milionů obětních zvířat nemohla očistit jeden jediný hřích - jen jej "přikryla." Až teprve ta poslední oběť - tam na tom kopečku za Jeruzalémem - až ta byla schopna ne vymazat, ale zaplatit za všechny hříchy lidstva. 

Genesis nám ukazuje člověka zcela zruinovaného. Exodus vykoupeného. Leviticus člověka uctívajícího. Pozor, aby bylo jasno: Bůh nespasil děti Izraele pomocí krve těch zvířecích obětí - ta pouze "zakrývala" jejich hříchy. Izrael byl vlastně vykoupen "na dluh" dopředu, skrze víru v Mesiáše, který má přijít! My jsme spaseni vírou v Mesiáše - Krista, který přišel! Něco jako: Spasení Izraelité si něco "vypůjčili," Kristus přišel a ten "dluh zaplatil!" A zaplatil ho dopředu i za nás! 

Verše 1:1-2. "Povolaní" nejsou ti, kteří slyší Boží pozvání, ale ti kteří uslyší a uvěří! Toto je nabídka zahrnující všechny lidi! Nikdo není vyloučen, jen ten, kdo se vyloučí sám! Ježíš řekl: "Kdokoliv žízní." Je možné, že někdo nemá žízeň… A znovu: "Nikdo nepřijde k Otci, než skrze mně!" A nezapomeň na jeden fakt: My nepřicházíme k Bohu za našich podmínek, podmínky určil On! 

Ještě jeden takový pohled: Je legrační (ne zase tak moc!) poslouchat lidi, jak se dohadují, kdo vlastně zabil Krista. Židé, náboženští vůdcové, Římané, či kdo? Odpověď je jednoduchá, i když nepříjemná. Mé hříchy Ho zabily, Tvé hříchy Ho zabily! Kdybychom, my lidé nebyli hříšníky, nikdo by Ho býval nemusel ukřižovat! Kapitola 2. 

Víš člověk, jak ho dnes vidíme v tomto světě, je kolosálním neúspěchem, nezdarem, vyloženým "aušusem!" Pavel se mnou souhlasí v Římanech 3:12 a 23. A když se podíváš do kterýchkoliv novin, poslechneš jakékoliv zprávy, uvidíš, jakou měl pravdu v Římanech 3:10. "...a cestu míru neznali" 

Až si jednou přečteš celou Bibli (několikrát), poznáš, jak všechny ty "figurky" jsou nevyrovnané: Samson měl sílu těla - ne vůle. Pavel je duševní obr - v těle slabý. Petr se vždy rozohnil emocionálně "já bych za Tebe zemřel" a potom se rozsype! Král Saul, tvrdohlavý, umíněný - neschopný ohnout kolena a poslechnout Boha! Všem těmto lidem něco scházelo. A teď se podívej na Krista! Ten měl dokonalou rovnováhu v každém okamžiku svého života! Dovedl vymrskat penězoměnce z chrámu, dovedl chovat malé děti. Když Mu bylo dvanáct, ohromil učence svou moudrostí. Když učil, lidé se divili: "Jak to všechno ten člověk zná?" (Jan 7:15) A přesto Ježíš nikdy nebral svůj intelekt jako základnu pro svá tvrzení, soudy! Přišel prostě "dělat vůli Otce" a to byla celá motivace! Dovedl plakat u Lazarova hrobu - dovedl vyřknout ostrý soud nad Jeruzalémem! Nikdy se nenechal strhnout emocemi. Nikdy nebyl svéhlavý - ale nikdo Ho nemohl odvrátit od cesty do Jeruzaléma! Ježíš je prostě unikátní! Mnohý Křesťan ve chvílích napětí, zlosti a podobně, dovede říci slova kterých možná, později, lituje. Ježíš nikdy! Kapitola 2. a 3. 

Celkově - hříchy z neznalosti odkrývají jednu skutečnost: My lidé jsme přirozenými hříšníky! Není to z důvodů, jak dnešní moudří psychologové tvrdí, "že nám doma nedali dost lásky, když jsme byli ještě batolaty." Je to prostě proto, že nejsme - nikdy jsme nebyli - a ani nebudeme nikdy dobří! My nejsme schopni být dobří! Ani jeden z nás! A proto všechny ty oběti! Proto ta Golgota! Kdykoliv mluvíš s Bohem a nepřichází Ti na mysl, co bys měl přiznat, řekni Mu, že jsi hříšník! Nebudeš lhát! Jedno nezapomeň: Když Ti Kristus odpustí Tvé hříchy - odpouští zároveň Tobě! Už o tom nikdy nebude mluvit! Jako kdyby zapadly na dno oceánu. Už nikdy nepotřebuješ přemýšlet, zda-li Ti skutečně odpustil! On to řekl a to stačí! Kapitola 5. až 27. 

Nemělo by smysl komentovat každou zvlášť. Shrnu je dohromady, do jednoho pohledu. Když se nad tím zamyslíš, poznáš, že náboženství nikdy nenasytí ani Tvé srdce, ani neuspokojí Boha, který je Svatý! Pouze smrt Krista na kříži nás může zbavit našich hříchů! My nejsme dobří už v naší přirozenosti, my si nebe ani trochu nezasloužíme! Kdyby Bůh poslal veškeré lidstvo do věčného Pekla, stále ještě by všichni andělé mohli bez rozpaků zpívat: "Spravedlivý jsi náš Bože!" Naštěstí pro nás to neudělal! Tolik nás miloval, že poslal svého Syna a udělal z Něj Hřích za nás! Nesnaž se rozřešit Tvůj problém hříchu - nejde to! Obrať se na Krista, to je Jeho obor! A zůstaň u Něj blízko! On dává mír jen těm "svým." Čím blíže k Němu jsi, tím větší mír prožíváš! 

Někdo se kdysi zeptal G. C. Morgana, zdali se máme k Bohu modlit také o věci malé... Morgan odvětil: "Znáte nějakou věc, která by byla pro Boha veliká?" 

Ještě něco k tomu výběru povolených jídel. Je zajímavé, že většina zakázaných zvířat jsou tzv. "nečistí pojídači." Zvířata, která byla odmítnuta Mosaickým systémem, jsou mnohem více náchylná k jakékoliv nákaze. Většina parazitů, kteří přenášeli nemoci, se nacházela v krvi, kterou měli Izraelité nařízeno nejíst! Dokonce v časech, kdy mor vyprazdňoval evropská města, byli Židé téměř imunní a tím se stávalo, že byli obviňováni ze způsobení těchto morů! Dokonce ještě dnes berou pojišťovny tento fakt v úvahu při uzavírání životních pojistek! Byly doby, kdy se Žid v průměru dožíval jednou tak dlouhého věku než ostatní lidé! Bůh dělá pravidla! On kdysi stvořil vesmír. Znáš někoho lépe informovaného o pravém stavu věcí, než-li je On? 

Jen taková "mezi poznámka" ke kapitolám 18, 19 a 20. Až jednou budeš slyšet kritiku na našeho Boha, jak je krutý, že nechal vybít všechny ty "chudáky" Kanaanity, Jebusity, Amority, Amáleky a jiné, vzpomeň si na tyto kapitoly! Tohle je přesně to, co tyto národy prováděly! A laskavě nezapomeň, že jim Bůh dal 430 let času k tomu, aby se obrátili! Kdybys někdy četl o vykopávkách v Ras Shamru, poznal bys tu špínu a ten hnus té jejich "kultury!" 

Verš 18:21. Molech (Moloch) byl bůh, který si vyžadoval živé oběti dětí, které "polykal" v hořící rozpálené peci! Dnes jsou na to potraty... 

Verš 18:22. Nenech si namluvit, že homosexualita je "nemoc" či genetická "úchylka"! Bůh by nikdy nesoudil někoho, protože je nemocný, ať už dědičně nebo jinak! Homosexualita je hřích, pro který se člověk rozhodne z vlastní svobodné vůle! 

Verš 19:26. Kartářky, věštkyně a podobní, jsou Bohu odporní. Proč? Protože se máš spoléhat na Boha a ne na "duchy!" Kdyby si ti lidé uvědomili, kdo vlastně za ty mrtvé mluví! Je jedno Biblické tvrzení, které je vášnivě odmítáno světem. Je to prohlášení o totální depravitě (zkaženosti) tvora, který si říká "homo sapiens." Jedním z nejoblíbenějších symbolů lidského "dobra" je matka s děťátkem, že? V očích Boha je to obraz špíny a hříchu! Ta žena nebyla schopna udělat nic lepšího, než přivést na svět dalšího hříšníka! Je mi zcela jasné, že drtivá většina lidí nebude s tímto pohledem souhlasit! Hřích u dítěte se zdá být takový "roztomilý," že? Rodiče a všichni příbuzní se nemohou vynadívat, jak ten jejich "malej kudrnatej hošíček" kope vzteky kolem sebe! "Ten je živej, co?" A jak je "pěkňoučkej!" Džinghiskhán, Jidáš, Nero, Lenin, Stalin, Hitler i Sadám byli právě tak "roztomilí hošánkové!" Pakliže toho hošánka nezačneš disciplinovat hned v mládí a nepřivedeš ho ke Kristu, bude ztracený právě tak, jako ti výše zmínění výtečníci! 

To ovšem vytváří okamžitě otázku další: Pakliže se dítě narodí v hříchu a zemře v ranném věku, je ztracené, protože je hříšníkem? Co k tomu říká Kristus? Podívej se na Matouše 18:10, 19:14, Marka 10:14, Lukáše 18:16! Stačí? 

(Poznámka, kterou píši po skončení celého komentáře: Až dojdeš k Pavlovu dopisu do Říma, je tato otázka rozebraná na několika stránkách. Ale nedoufám, že se mnou budeš souhlasit, až se tam dostaneš!). 

Jak jsem se už zmínil, jsou zde Boží výroky a soudy, kterým nerozumím. Jedním z nich je vyřazení malomocného po celý jeho život. Nemám tušení - ale řekl to Bůh - a tak já pouze řeknu: "Ano můj Bože, nechápu to, ale věřím, že to co děláš, děláš dobře!" 

Ještě k závěru této knihy... Je velmi obtížné vytvořit komentář ke statím, které jsou s námi spojeny už jenom symbolicky, jako předobrazy našeho Spasitele, ale chtěl jsem na tyto alespoň poukázat. Jak dalece se mi to povedlo..., posuď sám.
Comments