1. Mojžíšova

http://www.rozhovor.cz/genesis/index.php


1. Mojžíšova (Genesis)

Kapitola 1. 

„Na počátku Bůh...“ 

Tato věta je bez pochyby to nejhlubší prohlášení, které jsem kdy četl. Jistě, dnes na konci 20-tého století, bychom se mohli - po léta - dohadovat o tom jak, proč a kdy. Nikdy bychom nedošli ani k nejkompromisnějšímu kompromisu! Tento spor neleží v rovině lepšího či horšího důkazu, vyšší či nižší inteligence, nebo lepší výřečnosti... Tento "pes" je zakopaný v oblasti rozhodnutí! Každý z nás se musí sám, dobrovolně(!) rozhodnout, zda ten či onen "model" je - podle něho - pravděpodobnější než ten druhý. Jinak bych to mohl podat otázkou: Komu věříš víc - lidské moudrosti (vědě) a nebo Bohu? Ze všech těch vědeckých hypotéz jsou nejznámější: „Steady State Theory“ (vesmír vždy existoval, hmota - energie se "někde“ produkuje - kde, to ví Bůh!). Potom máme Big Bang (Velký Třesk) a z něj vyplývající tzv. „Oscilating Theory.“ Mohu to zkrátit na dva základní modely. Oba začínají na "S": „Stvoření" a "Spekulace“. Na námitku, že ten vědecký názor musí být beze všech pochyb lepší, bych se otázal: "A jaký ten dnešní vědecký názor či hypotéza je?" V minulém století profesor Lyell, člen Francouzského Institutu, přednesl 80 tezí, které měly zpochybnit důvěryhodnost Bible. Z těch všech tezí není dnešní vědou už přijatelná ani jedna! Před - asi tak 3400 lety, kdy Mojžíš začal psát první stránky svých knih, tehdejší "věda" navrhovala zcela jiné hypotézy, které byly považovány za zcela "logické" a tudíž přijatelné. Tyto "hypotézy" uspokojivě vysvětlovaly původ Vesmíru a Existence vůbec: Létající vesmírné vejce, želva, která plave v kosmickém oceánu a slon stojící na jejím krunýři. Víme, že Mojžíš byl vychován a vyškolen u egyptského dvora a není pochyb o tom, že měl volný přístup ke všem těm "moderním" hypotézám své doby. Podívejme se, jak on vysvětluje veškerou realitu kolem sebe? Kde vzal - tento, Egyptem vyškolený Hebrejec, tak revolučně - radikální názor, že: 

a) existuje pouze jeden Bůh, 

b) tento Bůh stvořil vše, co existuje. 

Ale nakonec se stačí podívat na začátek kapitoly 38 knihy Job a číst: "Kde jsi byl, když jsem stavěl základy Země? Postav se jako muž, rozumíš-li!" V tom okamžiku je nejlépe zavřít "klapačku," a pozorně poslouchat! Pravda, každý z nás má Bohem dané právo na vlastní názor, ale, příteli, nikdy nezapomeň, že toto právo také v sobě zahrnuje zodpovědnost za toto rozhodnutí! Verš 6-7: „ty vody nad klenbou“ (průhledný opar, který obklopoval Zemi), se později vrátí na zemský povrch při Potopě. Verš 26: "podle naší podoby." Kapitoly 5:1 a potom 5:3 nám dost jasně ukazuje rozdíl těch „podob: "Potomci Adamovi" jsou už - vlastně - k jeho "podobě." A hned se vynoří otázka: A jak tedy vypadal Adam před Pádem? Ale nemá smysl spekulovat! Zpět k verši 1 a potom k verši 26. a (i jinde) - zde je třeba něco vysvětlit: Hebrejský výraz pro Boha je "ćl". Ale zde (i jinde) Mojžíš používá plurál, což je: "ćlohim," a proto také, je zcela možné racionálně uvažovat o Bohu ve třech osobách! Ve verši 2. je narážka na tu třetí osobu (Boží Duch). Zde se ovšem, snažím pochopit nepochopitelné, že? 

Vraťme se k verši 2. Odtud se hned tak nedostaneme! Výrazy: "pustá" a "prázdná" jsou v hebrejštině "tohu" a "bohu", což znamená "zkáza, ruiny, zbořeniště, prázdnota." O co zde běží? Co chce tento verš naznačit? Stvořil Elohím Zemi, jako nějakou polo zbořenou ruinu? Aby se to ještě více zamotalo, Izaiáš 45:18 nás informuje že "Bůh ji (Zemi) nestvořil, aby byla "tohu a bohu!" A zde vznikla ta idea nazvaná "Gap Theory" (Theorie Trhliny či mezi-období), která vkládá nezměřitelný časový úsek mezi verše 1 a 2! Navrhuje teorii katastrofy - něco jako vzpouru Satana a jeho přívrženců. Ta prý zapříčinila ten "tohu a bohu" stav Země verše 2. 

Co k tomu říci? Bohužel můj Bůh mi nevysvětlil všechny ty nádherné moudrosti (a i záhady) Bible, i když mi dal schopnost pochopit vše, co se týče spásy člověka, Boží lásky a Jeho oběti na Kalvárii. A Pavel ve svých dopisech to "rozebírá", aby se to dalo racionálně "zaregistrovat" a hlavně - přijmout jako pravdy. Gap Theory? Nevím. Jenom jedno mi "bzučí" v hlavě: Dopis Římanům 5:12. Cituji: „Smrt vešla“ - dalo by se říci že začala existovat skrze hřích prvního člověka - Adama. A pakliže by někdo chtěl "vrazit" miliardy mrtvých, zkamenělých tvorů, mezi první a druhý verš této kapitoly - potom tu něco nehraje! To, co nacházíme v zemi, je smrt na miliontou! A jak by mohla existovat před prvním člověkem? Nemohu si pomoci. Já osobně se domnívám, že se musím držet Boha a Jeho knihy - a tím odmítám Gap Theory! Kapitola 2. 

Verš 2:9. Tradičně se usuzuje, že Eden byl někde na jih od jezera Van, v jihovýchodní části dnešního Turecka. 

Verš 2:16. Tohle nebylo žádné "šikanování," nebo že by si Bůh "vymýšlel co by měl nařídit" atd. Bylo třeba vytvořit takovou laskavou, neponižující "čáru" mezi Stvořitelem a Tvorem. Nakonec to děláme s dětmi, hned jak se naučí trochu chápat - co se smí a co ne... A v našem případě, ten rozdíl mezi Bohem a člověkem je nepředstavitelně větší! 

Verš 2:17. Toto varování má dva významy: a) V okamžiku, kdy se člověk obrátil k Bohu zády, Smrt vešla do existence. Nezemřeli pochopitelně ten samý den, ale již byli "odsouzeni k smrti." b) Druhý význam je ta konečná, Druhá Smrt = věčná existence bez Boží přítomnosti - bez světla - bez jakékoliv naděje! Vzpomínky na to, co mohlo být - a není... Nikdy nebude! Ta první, stav, kterému my lidé říkáme smrt, ta byla poražena Ježíšem, tam na tom kopci, který se jmenuje Golgota. Víme, že Kristus křísil mrtvé "jako nic!" 

Teď dávej pozor: Pakliže nepřijmeš Ježíše Krista jako Spasitele a přijmout znamená uvěřit, že On za tebe na tom kříži zemřel, aby ty jsi jednou mohl žít - v tom případě, jsi "pod dvojím mečem Smrti": Té první smrti, která tě nemůže postrašit, jsi-li v Kristu, potom té druhé strašné finální smrti, které se bez Krista nevyhneš! 

Verš 2:18. "Není dobré být sám"... A teď si představ, můžeš-li, že ten, kdo zemře tou Druhou Smrtí, už bude, do nekonečna, sám! (tak nějak to chápu já). Bez nikoho, v prázdném prostoru, bez jiskřičky světla, ale - a to hlavně - bez jiskřičky naděje, že by se to jednou změnilo, a to je, myslím, to nejstrašnější! Kapitola 3. 

Verš 3:3. Toto nakonec vyvrcholilo humanismem - nebo, raději, humanistickou filosofií tohoto století: Člověk je měřítkem všech hodnot! Člověk není zodpovědný nikomu - pouze sám sobě! On sám rozhoduje o tom, co je dobré a co není dobré, co je správné a co není správné! Satan skrze hada jakoby říkal: „Nevěřte mu! On na vás žárlí! On nechce, aby jste se stali také bohy! Pojď se mnou, Evo, a já ti ukáži ten pravý život!“ 

Verš 3:6. Podle Prvního dopisu Timoteovi, kap. 2. verš 14 se zdá, že se Satan ani nepokoušel jít nejprve na Adama. Možná že věděl, že by neuspěl... Jak to tak vypadá, Adam, když viděl co se stalo a uvědomil si že Eva je ztracená, zvolil raději budoucnost s ní než s Bohem... Adam nebyl podvedený! 

Verš 3:12. "Žena, kterou Ty jsi mi dal...“! (kdybys jí byl nestvořil, tak by se to nestalo!) Lidé mají vždy tendenci svalovat vinu na Boha... "Jakého jsi mne udělal, takový jsem..." "Ty jsi stvořil Zlo - a já nejsem schopen se ubránit!" "Když jsi tak dobrý, jak to, že jsou nemoce, hlad, bída, války?" Já Ti něco povím: Co svět světem stojí - ještě se nestalo, aby zločinec byl schopen objektivně rozebrat motiv svého činu! 

Verš 3:15. Toto je vůbec první zmínka o Mesiáši (řecky Kristu). Nazýváme ji proto-evangelismem (protos = první). Jelikož víme, že žena semeno nemá, lze se už zde domýšleti nadpřirozeného zrození či příchodu na Zem. Kapitola 4. 

Verš 4:1: Adam přece "znal" Evu už nějakou dobu, že? Tento hebrejský výraz "yada" znamená též pohlavní styk. 

Verš 4:17. Někde jsem slyšel: "Dokud mi nepovíš, kde vzal Kain svou ženu, nebudu věřit!" Něco tak triviálního - a člověk je ochoten odmítnout Boha! Ale dobrá: Podíváme-li se podrobněji na Bibli, tak zjistíme, že - celá ta kniha - nás informuje o poměrně nepatrném počtu žen. Jsou jmenovány hlavně ty, které jsou v přímé linii Krista a několik dalších. Dá přece rozum, že ta první manželství musela být uzavřena mezi bratry a sestrami! V době, kdy došlo k tragedii bratrovraždy, museli Adam a Eva mít mnohem víc dětí! Bible se zmiňuje pouze o těch důležitých! První lide nebyli ještě ohroženi genetickou mutací a tak se - bez nebezpečí - mohli křížit mezi sebou i v tom nejbližším rodinném vztahu. Kapitola 5. 

Verš 5:3. Je zcela jisté, že Adam měl - již před Setem - jiné potomky ale jak už jsem podotkl dříve - Bible se o všech nezmiňuje - jenom o těch důležitých (z pohledu Bible, pochopitelně). Jen tak povšechně: Příteli, pakliže přijmeš první větu Bible - neměl bys mít problém s touto kapitolou! Ale abys mně neobvinil, že od Tebe žádám intelektuální "sebevraždu", podívejme se na to: Ideální klima, pravděpodobně ještě "vylepšené" mnohem vyšším atmosférickým tlakem, (zapříčiněným vrstvou vodních par o kterých se zmiňuje kap.1:7 a kap.7:11), zřejmě umožnilo lidem a - pravděpodobně i fauně(?) - dožívat se toho fantastického věku. 

V nedávné době byly udělány bio-medikální experimenty, které naznačovaly že vysoký tlak atmosféry, vodní filtr nepropouštějící kosmickou radiaci která způsobuje mutace a - nakonec i - dočasná nepřítomnost zhoubných genetických změn, to vše mohlo být tím blahodárným faktorem. Vidíme, že velmi brzy po Potopě, kdy se radikálně změnily poměry na Zemi, tato schopnost dožít se vysokého věku jako dříve - velmi rychle zmizela... Kapitola 6. 

Verše 6:1 a 4. "Synové Boha". O toto se kdekdo "hádá"! Když se podíváš do knihy Job kap. 1:6., tak zjistíš, že toto označení poukazuje na nadpřirozené bytosti - anděly. Ovšem, podle Krista, tito nemají reprodukční schopnosti (alespoň tak to vidím podle Matouše 22:30 a Marka 12:25). Anatol France, když psal "Vzpoura Andělů", vytvořil na toto téma malou pornografii. Druhý názor je, že výraz "synové Boží" znamená větev Sethovu, ze které nakonec vyšel Mesiáš a že tato větev se - proti vůli Boží - počala míchat s větví Kainovou... Vyber si co chceš - o spásu Tvé duše zde nejde! Kapitola 7. 

Verš 7:11. A zde, máme, ten průhledný opar, o kterém se zmiňují verše 6 a 7 z první kapitoly.. Celá tato "povídka" připadá mnoha lidem komická, "předpotopní." Ta skutečnost, že většina národů Země, má své vlastní "povídky" o Stvoření a Potopě - to přece něco říká! A, pakliže někdo navrhne, že Potopa sice byla - ale ne universální - potom zde máme ještě jiné lidi počínající lidstvo - a takhle to prostě Bůh nepopisuje! Nakonec v tomto případě, by stačilo sbalit stany a odstěhovat se o pár set kilometrů dál, že? K čemu ta archa? 

Ostatně, podívej se do Petra (2. Petrova 3:3-4). Ten předvídá, co se stane - zmiňuje se o moderních skepsi. A takové jsem nalezl i mezi "Křesťany!" Nechtějí přijmout celou Bibli na základě "vědeckých poznatků" a neuvědomují si, že tím vlastně začínají hrozně nebezpečný trend: "V Bibli jsou věci, které jsou pravdivé - druhé ne" (!) 

A zde otevíráme Pandořinu skříňku: Kdo mi prosím vás poví, s definitní platností, co je v Bibli Slovo Boží a co jsou pouhé báje? Pospěšte si s odpovědí - věčné životy miliard lidí na tom závisí! Pakliže je možné, že tohle jsou jen pohádky pro dospělé - co když ten Ježíš z Nazareta - je také jen vysněná postava jako vodník či polednice, pouze v tomto případě typem kladným! A jsme tam, kam nás ten starý dobrák Satan chtěl dostat:V pochybách o tom, zdali ten náš Bůh (existuje-li vůbec!), je schopen nás pravdivě a seriózně informovat! Neexistuje-li (Bůh), potom jsme vznikli náhodným shlukem molekul - a nemá vůbec cenu uvažovat, zda naše myšlenky jsou, či nejsou - právě tak náhodné, vytvořené z chaosu, který, pochopitelně, žádný smysl dávat nemůže! Diskuse končí opět tou stejnou otázkou: "Věříš Bohu - nebo lidem?" Kapitola 8. 

Celkově vody přibývaly 150 dní a 261 dní opadávaly. To vypadá na víc, než na "lokální" zátopu! Dr. J. E. Shelley, který zastává teorii Universální Potopy, píše: "Nejnápadnější je to v případě mamutů. Tito tlustokožci jsou nalézáni v zamrzlých naplaveninách sibiřské tundry, po celé délce asijského kontinentu, na severní Aljašce a Kanadě. Jsou nalézáni ve stádech - ne v močálech a bažinách - ale na vršcích! Po prozkoumání lze říci, že zahynuli utopením. Kdyby byli zapadli do bahna, byli by bývali zahynuli hladem. Čím dál jdeme na sever, tím více nacházíme jejich kosti, pomíchané s kostmi tygra šavlozubého, gigantického soba, jeskynního medvěda a podobně. Všechno to ve změti stromů a kořenů stromů, v místech, kde na sta kilometrů žádné stromy neexistují! Zbytek stravy v jejich žaludcích jsou borovicové větve a zbytky hloží. Tito mamuti byli pohřbeni za živa v naplaveninách v době, kdy tyto byly měkké. Oni, i naplaveniny byli náhle zmrazeni a nikdy nerozmrzli!" Závěr: Každý, kdo bude poctivě hledat důkazy o Universální Potopě, najde je! 

Verš 8:4. Spočívá tam dodnes! Dnes už je dokázané, že na pohoří Araratu, asi tak ve výšce 5000m., byla objevena část velkého plavidla téměř zcela schovaná v ledovci. Pouze když je dlouhé léto a větší část ledovce odtaje, lze toto plavidlo vidět. Druhá část leží asi 600m. níže. Je pravděpodobné, že se tato část odlomila v minulém století při zemětřesení. Ano, archa leží přesně tam, kde Bible píše že přistála! V osmdesátých letech Američané natočili film celé historie hledání Archy. Je tam a je vidět! (mám ten film...) Kapitola 9. 

Verš 9:6. A tím končí ta věčná debata o správnosti, či nesprávnosti trestu smrti! Já se domnívám, že absolutní trest je biblický a že je vlastně základem lidských vlád. Stát má právo vzít život tomu, kdo vzal život jiné lidské bytosti. Proč? Odpověď je jednoduchá: Bůh, aby chránil naše životy, to tak nařídil! 

Verš 9:18. Proč se zde Bible zmiňuje o Kanaanovi? Když Mojžíš píše tyto řádky, lid Izrael je na cestě pouští do Kanaanu - Země Zaslíbené... A bylo pro ně jistě povzbuzující vědět, že Bůh Kanaana odsoudil... 

Verš 9:19. A zde jsme u další otázky křesťana: Je hříchem pít alkohol? Ze své zkušenosti, mnoha let mezi křesťany ve Spojených Státech vím, že drtivá většina fundamentálních kongregací (= založené na přesvědčení, že celá Bible je neomylné Boží Slovo - do poslední tečky!) se odvrací od pití alkoholu vůbec. Pro odpověď na tuto otázku - jako vlastně na všechny naše otázky - se musíme obrátit k Písmu, že? Je pravda že Bible odsuzuje opilost a to ne pouze jednou! Poukazuje na následky a to nejenom zde, ale i jinde! Vzpomeň na tu nechutnou scénu "Lot a jeho dcery"! Na druhé straně Ježíš pil, a dokonce "vyprodukoval" výborné víno na té svatbě v Káni! Potom mluví k farizejcům v Lukáši 5:33 (a to nemluví o vodě!) V Matouši 11:18,19 se opětně nemluví o vodě, to dá rozum! Nakonec to podává Pavel mnohokrát, ale podívejme se na dva relevantní verše: 1.Korintským 10:31, Koloským 2:16. Bylo by toho víc, nejsilnější je ovšem: Deuteronomy (Pátá Mojžíšova) 14:23-26, hlavně verš 26! Abych ale už toto téma zakončil: Pavel, v dopise do Říma, to říká jasně - přečti si 14:20-23! Nakonec cituji Puritány 17 století: "Víno je od Boha, opilost od Ďábla"... Kapitola 10. 

I ten nejzatvrzelejší kritik Bible přizná, že tato kapitola je pozoruhodně přesným historickým dokumentem. Neexistuje žádný jiný katalog starověkých národů v kterékoliv antické literatuře! Dr.William Albright, všeobecně uznávaný jako vedoucí autorita archeologie Blízkého Východu, ač sám nevěřící (!), praví: "Tato kapitola stojí absolutně sama, jako unikát ve starověké literatuře bez - jakékoliv - byť i vzdálené konkurence! A to, dokonce, i v porovnání s literaturou řeckou! Tento historický záznam proto zůstává jako jediný exemplář v historii lidstva!" A zde máš, příteli, ten "článek", ten most spojující dobu Noeho, tak zvanou dobu antediluviální, a historické národy pravěku. Přiložená mapka ukazuje, jak se začaly vytvářet národy po zmatení jazyků... 

Verše 10:9-10. Z Nimroda se - v tomto překladu - nakonec stal bohatýr - něco jako princ Bajaja! Už dávno před tím, si tohoto "bohatýra", brali za "patrona" myslivci, a lovci vůbec. Mají ho jako "generický název" jejich činnosti"! Já jsem "nimrod", "Svaz nimrodů", apod. Ve skutečnosti byl Nimrod něco jako Adolf Hitler! Chtěl se stát hlavou prvního impéria - bez Boha! Nimrod nelovil králíky či srnce - Nimrod "lovil" duše lidí! 

Kdyby si dal někdo práci a podíval se do knihy "Dva Babylony" od Alexandra Hisopa, potom by poznal, že bez Nimroda, by nebyl býval Babylón, ale, a to hlavně, by nebyly: Veškeré ty obskurní, „tajemné“ kulty od spiritismu, přes gnosticismus, satanismus a - nakonec i "New Ageism"! Ty dostaly svůj základ v původním Babylónu! Jméno Nimrod se pouze měnilo na jména jako : Tamůz, Bakchus, Ninus, Osiris, Assur, Hermes, Bel. Je jich mnohem více (podle Hisopa) a ti všichni mají počátek v třetím synovi Noéma - Chámovi. Bůh který zná budoucnost, ještě před počátkem věděl jak se celá ta linie Chámova "vybarví" (jistě, vždy jsou výjimky, lidé mají svobodnou vůli!), ale v celku byl rod Chámův odsouzen již na začátku. 

V kapitole deset je zaznamenáno 70 národů. 14 z Jafeta, 30 z Cháma (nezapomeň na to, dá ti to jiné pochopení černého člověka na počátku!) a 26 národů ze Šéma... Dohromady sedmdesát. Faktem zůstává, že první impérium vyšlo od synů Cháma! A tam začíná také historie člověka tmavé pleti, od kterého vyšly dvě první civilisace v historii lidstva! Kapitola 11. 

Bábel je takový symbol lidské vzpoury proti Bohu: "Ploďte, množte se a naplňte Zemi". Nebo jinak: "Jděte do celého světa - a zaplňte jej". Lidé se však rozhodli že si "pojedou po vlastním prkně", budou si hrát na vlastním "písečku": "Zůstaneme pohromadě, postavíme si věž až do nebe, a uděláme si slavné jméno!" Chtěli si prostě, postavit, "memoriál" lidstva, něco podobného jako je ta mumie na Rudém Náměstí v Moskvě, kde se scházejí, aby vzdali hold určité ideji, aby uctili svůj lidský vzor! Jen se podívej, kolik je na světě pomníků "slavných" lidí! My jsme si vždy dovedli "fandit!" Není to nic nového - to už začali lidé na pláni Šineár. 

Verše 11:5-6. Jelikož všichni mluvili stejným jazykem, neměli žádnou bariéru. Mohli okamžitě dát dohromady celkovou moudrost (poznatky) a "nic jim nebude nemožné", že? Po staletí byl člověk jaksi isolovaný a to byla veliká překážka. Dnes, vlivem tisku, rádia, televize, začínají tyto zdi padat. A tak jsme pomalu opět tam, kde Bůh kdysi viděl nutnost intervence! Kapitola 12. 

Verš 12:3. Potomci Abrahamovi jsou pochopitelně Hebrejci, neboli Židé. Toto je varování pro antisemitismus... 

Verš 12:10. Bůh mu řekl na začátku: "Jdi do země, kterou ti dám!" Nemluvil nic o Egyptu! Abram měl věřit Bohu, že se o něj v Kanaanu postará! Nebyl by vytvořil problémy - jako na příklad tu "aféru" s egyptskou otrokyní Hagar, se kterou měl později Išmaela (kterého Arabové považují za svého předka). Muslimové totiž trvají na tom, že oni jsou ti praví potomci Abraháma - přes Išmaela - i když k tomu není jeden jediný důkaz! Mohamedův kmen "Quariš" je prý v přímé posloupností k Išmaelovi, a tím, pochopitelně, má nárok na zemi Izrael. To je nesmysl! Alláh není "Bůh Abraháma, Izáka a Jakuba!“ Kapitola 13. 

Verše 13:5,6,7. Abrahám si přivezl z Egypta vlastně problémy dva: otrokyni Hagar a bohatství. Nakonec vznikaly sváry kvůli tomu, že oba dva měli víc, než dost... 

Verš 13:7. "a Kanaanité a Perizzité žili v zemi". Mám takový pocit, že tito lidé museli mít legraci z toho, jak se ty dvě rodiny hádají! A právě tak je tomu dnes: Baptisté, Metodisté, Luteráni, Letniční, Českobratrští, Evangeličtí, Presbyteriáni, Adventisté atd. Mám pokračovat? Ti všichni se mezi sebou koušou a "Perizzité, Kanaanité, Jebusité, Amorité" z toho mají legraci a nám se těžko přesvědčuje, že Kristus je tou jedinou Pravdou! 

Verš 13:13. Podívej se do Exodu (Druhá Kniha Mojžíšova) kap.12. 

Verš 13:18. Abrahám miloval stavění oltářů! Kde byl, tam postavil oltář. Porovnání: Člověk zanechal otisk své nohy v prachu měsíce, vlajku a nějaké motto "v míru jsme přišli", ale Bibli tam už nenechal. Je veliký rozdíl mezi dnešním a tehdejším myšlením. 

Kapitola 14. 

Verš 14:1-2. Po mnoho let "vědci" tvrdili, že jména těchto králů se neobjevila v sekulární historii, a proto nikdy neexistovali! Potom se nalezly hliněné destičky - a nastojte: Amraphel je Hammurabi! 

Verš 14:18. Odkud se nám tu vzal Melchizedek?? "Vyskočí" najednou ze stránky Bible s chlebem a vínem, požehná Abramovi, a opět se ztratí! Jednoho by zajímalo, odkud přišel a také kam jde! Čteme, že je králem Salému, ale - také, že je knězem Nejvyššího Boha! A zde se vynoří otázka: Jak se on dozvěděl o Yahwem, o tom pravém Bohu? Někde na to musel přijít! "El Elohim", čili Yahweh je tím Bohem, který stvořil Nebe a Zemi - jinými slovy Bohem Bible! Tohle není nějaké místní božstvo! Dr. S. M. Zwemer, ve své knize "Původ náboženství" tvrdí, že na počátku byl monoteismus, polyteismus přišel později! Jinými slovy: Všichni lidé měli znalost jednoho Boha! Podívej se, co píše Pavel, v dopise k Římským, 1:21. Melchizedek znal Boha - dokonce přináší chléb a víno - symbol Poslední Večeře! Že by něco věděl? Kapitola 15. 

Verš 15:1. To už je po čtvrté, co Bůh mluví k Abramovi. Ano, Abram učinil velký "skok víry", když se vydal osvobodit Lota! "Abrame, neboj se - já jsem tvůj štít!" To je něco, že? "A já tě odměním". Jinými slovy: "udělal jsi dobře, že jsi nepřijal tu nabízenou kořist!" Já, Bůh, jsem tvou největší odměnou". 

Verš 15:6. A toto je jedno z největších prohlášení Bible!! Znamená to, že Abram řekl Bohu: "Ano, já Ti věřím!“. Pavel toto v Římanech 4:1-5 rozebírá podrobněji, tak se na to podívej! Cituji jen kousek: "Kdo pracuje, nedostává milost, ale mzdu", píše Pavel. A já bych to řekl asi takto: Kdyby bylo možné si spásu odpracovat (dobrými skutky, zbožností, správným životem, atd.), potom by Ti Bůh spásu dlužil!! Příteli, Bůh nespasí nikoho skrze "práci", jen svou milostí! Pakliže kdy spasen budeš, bude to jen proto, že jsi uvěřil Bohu! Pouze pakliže přijmeš Krista jako Spasitele (tj. uvěříš, že za Tebe zemřel, aby Ty jsi mohl žít), jen tak Tě Bůh přijme do své rodiny, a ne jinak! Ten zdánlivý rozpor s Jakubem v tomto bodu vysvětluji v Římanech 4:2. 

Verš 15:12. Dávej dobrý pozor! Abram spí jako dudek, dělá se smlouva a Bůh ho nechá spát! Proč? Protože celý ten slib leží na Bohu - Abram nemá co by slíbil (a co by také mohl dodržet!). Abram pouze Bohu věří! Kapitola 16. 

Verš 16:1. Zde máme ten problém, který si přivezli z Egypta! Místo aby počkali až jim Bůh dá to dítě které slíbil, chtějí Mu "tak nějak pomoci". Následky se táhnou až po dnes... 

Verš 16:8-10. Podle jiných částí Bible pevně věřím, že jak zde, tak i jinde, je to vždy Kristus v Jeho před-inkarnační podobě (smím-li použít výraz "podoba"). A je to pro Něho typické: vždy hledá ty ztracené, že? Kapitola 17. 

Verš 17:5. Abrahám, pokud já vím, byl jediným člověkem, který se stal otcem ještě před tím, než měl děti!! 

Verš 17:8. Jakou smlouvu uzavřel Bůh s Abrahámem? Věčnou! Příteli, pakliže Bůh nedodrží tuto smlouvu s Izraelem - pak si, raději, hledej nějakého jiného Boha! 

Verš 17:21. Ano, původně to byl Abram (přejmenován Bohem na Abrahám - verš pátý), kdo obdržel ten slib. Potom Izák, po něm Jakub (přejmenovaný na "Izrael"). Bůh vždy vyznačuje dědice velmi přesně! Co se týče obřízky, Židé se mylně domnívali že - pakliže jsou obřezáni, patří automaticky do Boží rodiny! Je to přesně to, jak se, dnešní "Křesťan" dívá na křest a na "dobré" skutky! Pouze víra v toho, který je schopen spasit - spasí! A to ať věříš v Mesiáše, který přijde, či Mesiáše, který přišel! Spása je stejná - jak pro starozákonní Židy, tak pro novozákonní Křesťany! Kapitola 18. 

Verš 18:1. Pakliže jste obeznámeni s Evangeliem podle Jana 1:18, pak už víte že Boha Otce, tu První Osobu, nikdo nikdy neviděl! A já se domnívám, jak to tak vidím já, podle mého porozumění Bible, že Ho neuvidíme ani "tam!" Vždy když je zmínka jako: "mluvil s Bohem", "viděl Boha", "zápasil s Bohem" a podobně, je to vždy Kristus - ta druhá osoba Boží, v Jeho před-inkarnační (tj. před-betlémské) podobě! Ta se nazývá "theofany". Až budeš později číst Izaiáše, kde Bůh opětovně prohlašuje: "Já jsem ten jediný Spasitel - není jiného" a dáš to dohromady s tvrzením Nového Zákona, že "Kristus je náš Spasitel", potom můžeš logicky dojít pouze k jednomu přesvědčení: Yahweh Starého Zákona, je Ježíš Kristus ze Zákona Nového! Budeš-li to opravdu poctivě a nezaujatě studovat, nemůžeš dojít k jinému závěru! Příklad: Zachariáš 12:10 "a budou vzhlížet ke mně, kterého probodli!“ 

Všeobecně: Než se dostaneš do Nového Zákona, budeš se divit proč vlastně tyto dvě kapitoly - 18 a 19 - vůbec v Bibli jsou. Je to tak nějak stranou Abraháma, který je nyní hlavní postavou. Jedná se vlastně o zničení dvou zkažených měst, Sodomy a Gomory. Ale když se tak podíváš na život Lota, možná že bys ho nazval život "pro kočku", nebo ještě něco silnějšího. Ano, Lot si ten svůj život zcela zkazil, a to jenom jedním, pošetilým rozhodnutím - Sodoma! Abys mi rozuměl - ani na okamžik nevěřím, že by snad Lot svou spásu ztratil! Ne, tisíckrát ne! 

Jestliže jsem si, po prostudování této knihy, něčím jistý je: Pakliže jsi opravdu do té Boží rodiny adoptovaný - už Tě nikdo nikdy "neod-adoptuje" - ani Ty sám! Jednou Křesťan (skutečný!) - vždycky Křesťan! Ano, odměny můžeš "zašantročit", ale spása zůstává! Toho, který se mnou nesouhlasí, odkáži na někoho, kdo to ví lépe než já: Pavel 1.Korintským 3:15! 

Verš 18:25. Ano, cokoliv Bůh dělá, je správné - a když si, někdy, možná myslíte opak - potom ten problém není v Bohu, ale ve vás! To je stejné, jako když se někdy domníváte, že se Bůh od vás vzdálil. Omyl! Bůh je stále na stejném místě. To vy jste se pohnuli! Kapitola 19. 

Verš 19:5. Zde nejde o nějaké "společenské představování!" Tento výraz "yada" v hebrejštině je tentýž jako Genese 4:1 a 4:17! Toto jsou homosexuálové, perverti, a je zcela jasné, o jaký druh "poznání" projevují zájem! 

Verš 19:14. A právě tak si většina lidí dnes myslí, že žertuji, když jim povím, že jsou ztraceni. Že bez Krista nemohou nikdy najít v srdcích klid! 

Verš 19:22. Tato bytost zřejmě nemohla udělat nic, co by jakkoliv ublížilo Lotovi a jeho rodině. Kapitola 20. 

Tato kapitola se zdá být tak potřebná, jako pátá noha u krávy! A ještě k tomu se zde opakuje ta zcela nechutná příhoda s tou lží těch dvou! Myslím, že se hlavně poukazuje na to že Abrahám a Sára se musejí nejprve vyrovnat s tímto hříchem, než jim Bůh dá Izáka! Právě tak i my: Pakliže nejsme ochotni se vyrovnat s hříchy, které držíme někde hluboko v "šuplíku" našeho "já", nikdy nám Bůh nepožehná! Boží děti? Ano, ale děti zcela podřadné! Takže i v této kapitole je, pro nás, veliká duchovní "lekce"! Kapitola 21. 

Izák. V Bibli je několik - jakoby prototypů - Ježíše Krista. Ať už - jako Josef Egyptský, se podobá našemu Spasiteli v pokorném přijímání zlých údělů - a přečkává je v naději na ten konečný Boží zásah, tak třeba Izák: Jeho příchod byl přislíben - daleko napřed, viz. Lukáš 1:70, jeho příchod v určený čas (Galatským 4:4) byl počat nadpřirozenou cestou, (Lukáš 1:35) jeho jméno bylo určeno Bohem ještě před narozením (Matouš 1:21). Byl nabídnut jako oběť svým otcem (1 Jan 2:2), byl poslušný až k smrti... Byly by ještě další, ale to stačí... Víš, kdyby tato kniha byla napsána nějakým Hemingwayem, Zolou, Goethem - nepřikládal bych tomu nejmenší důležitosti. Ale Bible je "vdechlá" (theopneustos) Bohem a proto se snažím poukázat na cokoliv - co se zdá být, při nejmenším pozoruhodné. 

Verš 21:1-7. Bůh nechal Abraháma a i Sáru natolik zestárnout, aby každému bylo nad slunce jasné, že ti dva nemají na zplození Izáka vůbec žádný podíl! Izák byl jasně Božím darem, narozeným nadpřirozenou cestou! 

Verš 21:12. Na rozdíl od tvrzení Arabů, Bůh zde jasně říká, že Išmaelovi sice pomůže, ale nikdy ho nepřijme za prvorozeného! Kapitola 22. 

Verš 22:2. Pakliže se podíváš do Druhé Knihy Letopisů (2. Paralipomenon, strana 363), zjistíš něco úžasného: Totiž, jeden z těch kopečků malého pohoří Moriah (Moria) je kopec, který se nazývá Kalvárie, či Golgota! Bůh obětoval svého Syna na tom stejném místě, kde asi tak - o dva tisíce let dříve, zastavil ruku Abrahámovu, která třímala nůž! Dva tisíce let později - Bůh - ty ruce, které křižovaly Jeho Syna, nezastavil! Kapitola 23. 

Celkově: Otázka: Proč, vlastně Abrahám pochoval Sáru tam, kde ji pochoval? Pochoval ji tam, protože toto je Zaslíbená země a celá jeho naděje v budoucnost ležela zde! Nezapomeň nikdy, že tato Země, potom, až ji Bůh "předělá" (Apokalypsa, kap.21.), bude obydlená věčně! A to je slib, který Bůh dal Abrahámovi. Pro nás, Křesťany, jak se jistě každý pamatuje, Kristus "připravuje místo" v Novém Jerusalému! Kapitola 24. 

Abrahám je už na konci své cesty, a chce ještě zajistit pokračováni rodu. Kouzelná scéna je, když mluví se svým sluhou: "A pakliže ona nebude chtít jeti s tebou, jsi zproštěn povinnosti, jenom Izáka tam neodveď!" Abrahám jasně říká: "i když to náhodou nevyjde, Bůh jistojistě najde řešení." Abrahám byl vskutku muž víry! Ovšem, pozor na ten moderní trend: "Věř ve svou víru!". Myšlenka, že proto, že tomu věříš, se to tak stane! Nevěř ve víru - věř v toho, který je schopen tvou víru naplnit! Zní to komplikovaně, ale je to jednoduché... Kapitola 25. 

Verše 25:1-6 a i jinde. Kdykoliv se zamyslím nad charaktery či postavami této knihy, jsem hrozně rád, že si ten můj Bůh nevybral pro tyto "role" "herce" typu supermanů, mužů a žen, bez poskvrny a chyb... Měl bych určitě mindráky. Ale když vidím, že lidé, ze kterých dnes čerpám - jistě, původně je to od mého Boha - ale tyto postavy "hrají role", které mne učí..., ze kterých beru životní moudrost a naději... Ne! Tohle není v češtině to správné slovo! Čerpám jistotu! Jistotu, že když ti první, byli právě tak chybující a nedokonalí, jako jsem já - že i Já mám "šanci!"... Abrahámovy konkubíny, Jakubovy "podrazy," Davidova vražda, Šalamounovy milenky (měl jich asi 300!) a - hlavně jeho pozdější modlářství! Mohl bych bez velkého přemýšlení "zalistovat" i v Novém Zákoně - našel bych tam opět, postavy na "hliněných nohách". Ano, Bohu nikdy nešlo o nějakou "super-čistotu" srdce, či ducha. Stejně ji - kromě Krista - nikdo, co svět světem stojí, neměl! 

Ne, Bůh hledá věrnost srdce - to se "počítá!" Být dobří? Nikdo toho stejně není schopen (myslím tím "dobrý" v očích Boha!) Jen se podívej na: Matouše 19:17, Marka 10:18, Lukáše 18:19! A co kapitola 7. dopisu Římanům? Ne! Dobrý - zde na Zemi - nebudeš nikdy..., ale věrnost? Té, jak se domnívám, s Jeho pomocí, schopni jsme, co říkáš? 

Verš 25:23. Jenom Bůh může - ještě před narozením těch dvou - prohlásit, kdo bude vládnout, a kdo sloužit (v přeneseném smyslu slova, pochopitelně, jelikož i Ezau vládnul - ale skončil špatně - z hlediska Boha). Jenom Bůh, který už dopředu vidí celý život těch dvou, může prohlásit: "Jakuba jsem miloval, Ezaua jsem odmítnul" (Dopis Římanům 9:13). Kdybys chtěl namítnout, že Jakub byl právě taková "potvora", vykuk a podrazář, pak se podívej do Knihy Exodus 33:19, a čti: "Smiluji se nad tím, nad kým se smiluji!" 

Jinými slovy: "Já Bůh, jsem neomezený vládce tohoto vesmíru, který jsem si pro svou radost vytvořil - a jak rozhodnu - tak rozhodnu!" Příteli, tady můžeš pouze "srazit kufry" a říci: "Ano Bože, Tvá vůle - i když jí mnohdy nerozumím - je pro mně zákonem!" Proč? Protože Mu totálně věřím! 

Verš 25:23 (znovu). Zde v Jakubovi, který později dostane jméno Izrael, počíná Židovstvo. Z jeho 12-ti synů vzejde těch 12 kmenů Izraele, i když dnes, po pádu Jerusaléma v r. 70 A.D., veškeré záznamy shořely, takže nikdo dnes neví, kdo pochází z toho či onoho kmene (Bůh to ví!). Na druhé straně - z Ezaua vyšel národ Edomitů (dnes už neexistuje), který se "proslavil" jednou z těch lidských potvor - Herodem Velikým! Kapitola 26. 

Verš 26:34. A opět se musím nad něčím pozastavit. Pro každého z nás, by byl Ezau mnohem sympatičtější, než ten vykuk Jakub, že? Ezau lovec, "čundrák", traper, něco jako Robert Redford ve filmu "Jeremiáš Johnson" (pro toho, kdo se pamatuje). A zde vidím pro sebe poučení, a v hlavě mi zazní: "Vaše myšlenky nejsou mé myšlenky, vaše cesty, nejsou mé cesty!" Proč? Podívej se na toho "našeho" Ezaua: Není pochyb že Ezau slyšel o tom, jak Bůh vybral nevěstu (Rebeku) pro Izáka. Že Bůh neschvaluje polygamii! Uvědom si, že mu bylo už 40 let! Tohle nebyl nějaký poblázněný zbrklý mladíček, kterého utáhla první sukně! Ezau to učinil s plným vědomím toho, co dělá! Prostě náš "sympaťák" Ezau kašlal na to, co chce Bůh! Jemu nezáleželo na Boží vůli a Bůh to věděl! Kapitola 27. 

Opět zářivý příklad malé víry - jak na straně Jakuba, tak i Rebeky. Bůh přece jasně slíbil, že "ten starší bude sloužit mladšímu" a to jim mělo stačit! Bůh drží své slovo! Ne, oni zase musejí Bohu "trochu pomoct" a udělají z toho úplnou konspiraci! 

Verš 27:29. Lidičky, tohle varování je v této knize tolikrát!! 

Kapitola 28. 

Skrze celý Starý Zákon je vidět, jak si Bůh nepřeje aby "ti Jeho" si brali za manželky ženy "z té druhé linie". A proto si také myslím, že když ta šestá kapitola Genese mluví o "synech Božích, jak si berou dívky lidské", že se jedná o míchání jedné linie s druhou. Proto i Pavel varuje před manželstvím, kde je pouze jeden Křesťanem-kou. Nikdy to nehraje! A to: "Já ho - jí, později přesvědčím" to nefunguje! Pakliže se ti to nepodařilo před manželstvím, kdy "láska hoří naplno", nepodaří se ti to v manželství! A vzejdou z toho jen a jen problémy! Kapitola 29. a 30. 

Po přečtení těchto, a hlavně té nechutné "reprodukční" historie, bys mohl dojít k závěru: Hle, Bůh schvaluje polygamii, podrazy (Jakub - Ezau), atd. Ne! Právě tak Bůh neschvaluje Satanovu lež, Davidovo smilstvo a vraždu, či Mojžíšovo neuposlechnutí příkazu! Bůh ti zde popisuje co se stalo a nijak to nekomentuje! Po přečtení celé Bible Ti bude jasné, co Bůh schvaluje, a co ne! Kapitola 31. 

Verš 31:11. Aby nedošlo k podezření, že Jakub byl expertem v mutační genetice, Bůh to zde vysvětluje ústy posla. 

Verš 31:19. Celá ta Labanova rodina byli totální Pohané, uctívající bůžky! A i když ten náš Jakub byl až do kapitoly 32:23 až 32 - šejdířem a vykukem - přesto byl vysoko nad celou touto rodinou: Jakub uznává toho jediného Boha. Kapitola 32. 

Verš 32:23. až do konce kapitoly: Zde se z Jakuba stane Izrael ("princ, který zápasil s Bohem"). Zde se, sice ne zcela, z něj vytváří jiný člověk, i když, jak uvidíš, je stále takový nerozhodný..., nedovede si vytvořit autoritu a připustí něco tak trapného!!! Jinak - to jeho prohlášení: "Viděl jsem Boha" je, jak už víme, omyl! Kapitola 33. 

(bez komentáře) Kapitola 34. 

(bez komentáře) 

Kapitola 35. 

Verš 35:19. A zde je jeden z těch "zářivých příkladů" (a takových uvidíš mnohem víc později), že není možné této knize porozumět, pakliže nevěříš v její inspiraci (theopneustos = Bohem "vdechlá"). Pakliže tu knihu budeš překládat (viz tito "ekumenisté") jako Herodota, Josefa Flavia nebo třebas Dekameron, tak nikdy neuvidíš všechny ty předpovědi (asi 300) a jejich - dnes už (v drtivé většině) - vyplnění. Podívej se do Jeremiáše (str.720, 31:15) a hlavně, to zatržené "teď ještě". Ten chlapík vůbec nepochopil, že se tu jedná o Betlémské děti povražděné Herodem!! (viz. Matouš 2:18) A to se vůbec nezmiňuji o těch - tak známých - proroctvích, jako Žalm 22., Micheáš 5:2, a potom třeba Zachariáš 11:12 a 13 a Zachariáš 12:10!! Těchto případů úmyslné ignorance jsou - v tomto překladu Bible - stovky!! Vždy se o nich, jak se tak ukáží, zmíním... Vždyť to byl vlastně ten primární důvod, proč jsem začal tento komentář! Kristus jde - celou Biblí - od Genese 3:15 (semeno ženy) až po poslední slova Apokalypsy! Jen je to potřeba lidem ukázat! Jenom potom lze (s Boží pomocí!) Bibli porozumět. Ale nezapomeň na jednu pravdu:vLidské moudrosti musíš porozumět, abys jí mohl uvěřit - Boží moudrosti musíš uvěřit, abys jí mohl porozumět! Na to nikdy nezapomeň! Ještě něco: Kdykoliv budeš mít nějaké "potíže" s přijmutím té či oné části Bible, vždy si dej tu zásadní otázku: Kdo je pro mně Ježíš Kristus? A potom se podívej do Matouše 24:35! "To spíše nebe a Země pominou, než by pominula (nesplnila se) má slova!" (volný překlad). Kapitola 36. 

Verš 36:1. Tato linie Esaua - Edomité, ještě než "odešli ze scény", obdarovali lidstvo (ve „výkvětu“ svých posledních potomků) jednou z největších mrch z rodu homo sapiens: starým, tak známým, Herodem Velikým... Kapitola 37. 

(bez komentáře) Kapitola 38. 

Verš 38:9. Nevím dodnes, kdo přišel na ten nápad, že masturbace byla příčinou toho, že Bůh zničil Onána! Bible jasně říká, že Onán byl usmrcen pro neuposlechnutí Božího příkazu zplodit potomstvo! Zde, v této kapitole, je opět vidět, že si Bůh nevybíral žádné "super-lidi" do linie svého Syna! Juda - kmen ze kterého přijde na tento svět Bůh-Syn a podívejte se na tu trapnou ostudu! Kapitola 39. 

Celkově. I když se mi, osobně, moc nelíbí u Josefa to "publikování" těch jeho snů (37:5-11) přestože to, pochopitelně, později mělo svůj význam - líbí se mi ta jeho víra - i v dobách zlých, možno říci velmi zlých! Josefovi, jak to tak vidím, bylo zcela jasno, že to všechno jednou Bůh obrátí. Kapitola 40. 

Je velmi mnoho podobností mezi Josefem Egyptským a Ježíšem z Nazareta. Někdy se nazývá "prototypem Krista“. Je v tom hodně pravdy - nakonec to můžeš posoudit sám(a). Vezmu-li to s druhé strany, tak je to román "Z chalupy do zámku"! Napínavý až do konce a když k tomu přidáš těch 400 let otroctví a začátek Exodu..., ne, neznám lepší příběh ze starověku!! Kam se hrabe Odyseus a Iliada! Tady z toho ten skutečný život přímo čiší! A to ještě vůbec nepočítám jakou nekonečnou důležitost má tato událost pro mně! Kapitola 41. 

A nyní by měl Josef příležitost - a to zcela legální, tak trochu to těm "bráchům" vrátit, ovšem ten jedná, ne podle etiky "světa", ale Boha. Kapitola 42. 

Verš 42:2. Tento verš znázorňuje víru. Mnoho lidí tvrdí, že to slovo "víra" je pro ně tak záhadné, nepochopitelné, že by ani nevěděli "jak věřit" i kdyby chtěli! Mluvil jsem s člověkem, který odmítal uvěřit a jeho argument byl: "A jak bych mohl věřit?" Podívej se, jak Jakub uvěřil: Někde slyšel, že "v Egyptě je zrní". Uvěřil tomu, a také uvěřil, že jim to může zachránit život. A tak Jakub uvedl svou víru do akce! "Jděte a nakupte, abychom mohli žít a nezemřeli" Příteli, to je ta víra, která spasí! Občas slyším: "Jak bych mohl věřit v Krista?" Dovedeš si představit Jakuba, jak tak stojí před těmi desíti syny a říká: "Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Ale jak tomu mohu věřit ?" Příteli, uvěřit znamená jednat! "Věř v Pána Ježíše Krista, a budeš spasen" (Skutky 16:31). Něco slyšíš a uvěříš tomu! To je jak to udělal Jakub! To je, jak dostal zrní z Egypta! A to je, jak dostaneš věčný život skrze Ježíše Krista! Poznámka k tomu faraónovi... Později, na počátku Exodu, to znovu opakuji: Asi tak od 2200 BC, do 1700 BC, vládli v Egyptě "Hyksos-ové", jinak také "Pastýřští králové". Ten faraón, který jednal později s Mojžíšem, už pravděpodobně nebyl z tohoto rodu a jednal, jak uvidíš, trochu jinak! Kapitola 43. 

Hlad donutil syny, aby se znovu vydali do Egypta. Člověk by pomalu dostal dojem, že chudák Simeon by býval zahynul v žaláři, kdyby býval ten hladomor skončil (a nebo by jej Josef propustil, pochopitelně). Ale to setkání Josefa a Benjamína muselo být něco zvláštního. Proč? Nezapomeň, že ti dva byli z jedné matky - Ráchel a to znamenalo mnohem bližší vztah než k těm druhým, kteří ho nakonec navíc prodali do otroctví! 

Verš 43:31. Toto je opět, jeden z těch pohledů do budoucnosti. Doufám že mi porozumíš. Zachariáš nám praví (13:6) jak se jednou Kristus nechá poznat od svých bratří. Budou se Ho ptát na Jeho rány, jak v rukou a nohou, tak i v boku. Potom Ho poznají - a budou plakat! Ano bude tam zbytek, který Ho pozná! Jednou se to stane! Můj křesťanský příteli: Varuj se antisemitismu! Ať už se ti zamlouvá, co dnešní Izrael dělá, či ne! Ať už si myslíš, že jsou všichni dobří nebo ne - jsou to Jeho bratři - a On se k nim jednou vrátí!!! Je lépe nechat jeho rodinu na pokoji! Žádný, skutečný Křesťan se nikdy nestane antisemitou! Kapitola 44. 

A opět má Josef něco "za lubem". Jak se zachovají jeho bratři? Nechají Benjamina "v louži?" Josef se chce přesvědčit. Nezapomeň, že ho prodali do otroctví!! Juda jedná jako mluvčí - a jeho řeč je jedna z nejpohnutějších ve Starém Zákoně. 

Verš 44:5. To "věštění"... Josef nevěštil, Josef měl dar od Boha. Jinak v té době nebyl ještě Bohem vydaný žádný zákon v tomto ohledu. 

Kapitola 45. 

Po Jakubově smrti (kap. 49), pronáší Josef tu známou větu: "Vy jste zamýšleli zlo, Bůh z toho učinil dobro". V celém tom příběhu Josefa a jeho bratrů vidíme jasně ruku Boží... A jak moudrý postup!!! To se uvidí, až se odstěhují do Gošenu!! Kapitola 46. 

Verš 46:33. Gošen, když se nad tím zamyslíš, je dokonalým "inkubátorem", který mohl vynalézt pouze Bůh! Těch několik desítek lidiček by bývalo bylo pohlceno Kanaanity v několika generacích! Na druhé straně - v Egyptě - kde vykonávali pro místní obyvatelstvo práci, která byla považovaná za tu poslední v žebříčku společenského postavení a kdekým opovrhovaná, se Židé nikdy nesmísili s egyptským obyvatelstvem ani nepřijali jejich náboženství a tak zůstali "čistí" - celých 400 let!! Kapitola 47. 

Verš 47:7. Povšimni si kdo žehná komu! Jakub se již změnil. Jedná zcela sebevědomě a jistě. Vyšší vždy žehná nižšímu! 

Verše 47:27-31. Už jsem se o tom zmínil v případě Abraháma. Jakub také chce být pochován mimo Egypt, v Zaslíbené Zemi... A znova: Naděje Starého Zákona je naděje "pozemská". Abrahám věřil, že bude vzkříšen v té Zemi a proto tam chtěl být pochován. Abrahámovo očekávání nebylo: "Prozradím vám tajemství! Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni!" (1Korint. 15:51). 1.Tesalonským 4:15: "Toto vám říkám podle slova Božího: My živí, kteří se dočkáme návratu Krista"... Proč to píši? Abrahám neočekával Rapture (Uchvácení) na rozdíl od Křesťanů, kteří znají Bibli! Abrahám měl slíbený věčný pobyt v Zaslíbené Zemi! My, Křesťané máme Kristem slíbený věčný život v Novém Jeruzalémě! Naděje Starého Zákona je Mesianické Království na Zemi! Až se toto stane, splní se velká naděje Izraele a tito lidé vstanou z mrtvých pro toto Království! Prvních tisíc let bude čas zkoušek - a potom začne to Království bez konce. Proto také Jakub chtěl být pohřben v Zemi Zaslíbené. Kdyby v sobě nechoval naději v Boží slib - potom by bylo zcela jedno, kde bude pochován! Kapitola 48. 

Celkově: Efraim a Manases jsou již přes sedmnáct let, protože se narodili, jak pamatuješ, před příchodem Jakuba do Egypta. Ta zvláštní "záměna" Jakubova byla správná: Manases skutečně pochodoval pod vedením a vlajkou kmene Efraim, jak se dočteš později v knize Numeri. Proč? Těch "Proč?" by bylo v Bibli tolik! Proč si Bůh vybral Abraháma? Proč Jakuba, Samsona, Davida, Šalamouna (vezmeš-li v potaz jeho pozdní léta). Proč těch dvanáct? Proč Pavla? A tak bych mohl pokračovat až k sobě! Protože tak chtěl! Jiná odpověď není. Kapitola 49. 

Verš 49:1. Velmi špatný překlad! "°achariyth" znamená "konec", "poslední" a ne "budoucnost!" Co vás očekává (co se stane) v ty "poslední dny..." dává zcela jiný význam! A ještě jednou: "Poslední dny" národa Izrael jsou zcela odlišné od "Posledních dnů Těla Kristova," jinak Křesťanství. Váhám použít termín "Církev," i když by byl vhodnější - z toho prostého důvodu, že jej zabral výlučně Řím... 

Verš 49:10. Jak vidíme, podle Lukášovy genealogie Krista, pochází tento po Marii z kmene Juda. Kapitola 50. 

Kniha Genesis končí tak trochu smutně. Pravda, tato kniha dává důraz na smrt už od počátku: " V ten den, kdy z něj budeš jíst, zemřeš!"... Genesis je plná příkladů o skutečnosti hříchu - a hřích je smrt! Začíná Bohem a člověkem v Edenu, končí rakví v Egyptě...
Comments