1. Letopisy

 Letopisy 1.

  Úvod.

     

Knihy Letopisů ( Paralipomenon ) jsou právě tak jako knihy Královské, vlastně jedna kniha ve vydání či pojetí židovském. Dohromady zabírají období od smrti Saula, až po zajetí. Byly pravděpodobně napsány během babylónského zajetí a odlišují se od Královských tím, že plněji popisují Judeu a vynechávají některé detaily. Pakliže vynecháme genealogie, události první knihy zabírají asi 40 let (podle Usshera).... Jsou tedy Letopisy, takovým duplikátem knih Královských? Ne! Řečtí překladatelé dali Letopisům název:"Věci Vynechané." Něco podobného jsme už viděli dříve. Na příklad v Genesi. Druhá kapitola jde zpět k sedmi dnům Stvoření - a potom zdůrazní jednu skutečnost: Stvoření Člověka. Kniha Deuteronomy je něco podobného. A také je - říká více, nežli jen opakování Zákona!

Kapitoly první až devátá.

V Letopisech vidíme, že Bůh jde znovu přes ten stejný "materiál" jako v obou Samuelech, a obou Královských. Tentokráte však zdůrazňuje ty skutečnosti, které považuje On za důležité. Ne pro sebe - ale pro nás.. Příklad: V Letopisech 1. je hlavním námětem David. V Letopisech 2. Davidovo potomstvo. Severní království je téměř zcela ignorováno - a pokud jde o Davidův hřích - Letopisy jej nezaznamenávají! Proč? Bůh Davidovi odpustil - a tím ten hřích pro Boha neexistuje! Na to nikdy nezapomeň!........ V knihách Královských je důraz na trůn, v Letopisech na oltář. Královské nám dávají politickou historii - Letopisy historii náboženskou. Letopisy jsou výklad Královských. Královské dávají pohled očima člověka - Letopisy očima Boha. Je zcela možné, že Letopisy byly napsány Ezrou během Babylonského zajetí.

Kapitola desátá

Zde začíná ten rozdíl mezi Samuely, Královskými a Letopisy. V Samuelovi najdeme mnoho materiálu o Saulovi. Když se potom podíváme na stanovisko Boha, vidíme že Saulovi věnuje jednu kapitolu. Já Ti něco povím: Mám takový pocit že lidé, o kterých se hrozně moc píše a mluví na Zemi - nebudou mít tak velkou slávu tam doma! Alespoň u Saula jsem o tom přesvědčen.......

10:4-7... Znovu to stejné théma: Saulova smrt. Jak to tak vypadá, Saul už byl mrtvý jak sardinka v plechovce, když tam přišel ten chudák Amálek. Uviděl situaci a uvědomil si, že David a Saul nebyli zrovna přátelé usmyslel si, že na tom něco "trhne," a vzal to na sebe! Nikdy nečekal, že David takto zareaguje! A ten omyl ho stál život! Ovšem, verše 10:13-14 říkají, kdo skutečně zapříčinil Saulovu smrt. Bůh je stále za "volantem" vesmíru - a bude si ho řídit, jak On chce!

Kapitoly dvanáctá až šestnáctá.

Začíná to Davidovou vládou. David se ve skutečnosti stal skutečným králem až když ho národ přijmul za krále v 11:1. 11:7. "Město "Davidovo" je vlastně oblast hory Sijónu. Místo kde stál První Chrám, byla hora Moríja (Moriah) tam, kde dnes stojí Omarova mešita („Dome of the Rock“). Jak už víme z dříve, David koupil humna od Aravna v 2Samuelovi 24:24-25. Potom podle 1Letopisů 21:18-26 koupil humna od Ornána Jebúsejského a postavil tam - opět oltář. To druhé místo je na hřebenu pohoří Morija, kde Abrahám zdvihl ruku s tím nožem. Golgota leží na tom stejném hřebeni!

Domnívám se, že to druhé místo (Ornána Jebúsejského), je tím pravým místem - protože toto nevybíral David - ale Bůh! Není divu, že Davida měli jeho muži, rádi.. Podívej se, jak se zachoval s tou vodou! (12:14-18) Přál bych si, aby se dnes našli tak oddaní lidé pro Krista - jako ti, tenkrát pro Davida! Když Ježíš mluví k Otci :" Já Tě, neprosím, abys je vzal z tohoto světa - jenom abys je ochránil od Zla" (Jan 17:16) Potom nás posílá do světa. (Skutky 1:8). Příteli: Pakliže chceš Bohu sloužit tak, jak to David očekával od každého z těch jeho "bohatýrů" (12:22), potom budeš muset občas "skočit do vody" a plavat! Něco Tě to bude stát! (2 Timothy 3:12).

To, čemu se v Čechách - ať už v tisku, nebo v televizi - říká Křesťanství, to je rozředěný odvar náboženství! Když se, podíváš poctivě kolem sebe, uvidíš, že jak katolická, tak i protestantská teologie jsou v rozpadu! A proč? Protože se - na obou stranách vzdálili od Božího slova! Zeptej se, ať už Katolíka či Protestanta, zda považuje celou Bibli - od prvního: "Na počátku Bůh", až do posledního "Milost Pána Ježíše se všemi" za pravdivou - bez jakékoliv chyby či omylu!! Jdi kolem a ptej se! "Genese je mýtus!" „Potopa byla "lokální!" "Zázraky jsou přece nemožné!" „Vzkříšení Ježíše Krista je symbolické vzkříšení ducha!" atd. Dnes se na televizi žvaní o "duchovních hodnotách národa!" Ještě jsem nepřišel na to, co si pod tím představují! Budou s nábožným ksichtem prohlašovat: „Ježíš - ne César!“ A při tom popírají že On je tou jedinou cestou! (musíme být přece tolerantní!). A tím vytvořili situaci že to skutečné Křesťanství u nás živoří někde v koutku za plotem! To jejich "Křesťanství" nikoho "neruší" v té pohodlné poloze myšlení: „Buď hodný, půjdeš do nebe!" „Co Tě nepálí - nehas!“ „Náboženství je soukromá záležitost každého jednotlivce!"

Podívej se na náš vzor - Krista - a uvidíš, že všechna ta "klišé" jsou vyložené lži! Zkontroluj si, jak na Bibli pohlíží Bůh-Syn (Matouš 5:18 - 23:31 - 26:54 - Lukáš 24:44 - Jan 13:18 a další! Máš představu, jak by asi reagoval Kristus, kdyby mu někdo namítnul, že "Bible "obsahuje" Boží slovo?" Ježíš by prohlásil, že Bible Boží slovo je! Kdykoliv s Ním ďábel tam na té poušti argumentuje, Ježíš vždy odpoví "gegrapthaí" nebo "je psáno!" Jakub 4:8 píše: "Přibliž se k Bohu, a On se přiblíží k Tobě!" Vše, co musíme udělat pro spásu, je - přijít ku Kristu a uvěřit v Něho jako ve Spasitele! Bůh slíbil, že takové spasí. Ovšem samotná spása Ti ještě nezaručuje takový ten blízký ztah mezi Tebou a Bohem! Na tom musíš pracovat!

Verš 11 to napovídá... Ježíš, který by to měl vědět nejlépe, Ti to říká v Matouši 22:36 a Marku 12:28-31... A jenom tak, můžeš být skutečně šťastný! Kapitoly 18-20 jsou vlastně samá válka. Někdo by mohl namítnout: Pakliže Letopisy jsou tak jakoby pohled Boha, proč ty války? Příteli, dokud se nevrátí Princ Míru ("sar shalôm" - Isaiáš 9:6). budou války! Války a zločin jsou pouze symptomy! Tou jedinou příčinou je hřích ve světě! Dokud zde bude hřích - bude zle... V kapitole 21 vidíme něco, co Bůh nazývá hříchem a my se divíme, že? Když se mluví o Bet-šebě - každý okamžitě řekne: Ano to byl hřích, ale sčítání? Už dříve byla - myslím dvě - sčítání a Bůh neřekl ani slovo! Proč nyní? Jeremiáš 9:23-24 to naznačuje: " Nevychloubej se svou moudrostí, silou, slávou," a pod. Toto sčítání byl projev pýchy. David se chtěl ujistit "jakou moc" - on David má.. Joáb protestuje, cítí to. David začal věřit číslům, počtu - ne Bohu! To byl ten hřích!

21:28-30. Jediné místo, kde se může člověk setkat s Bohem, je skrze nabídnutou oběť! A právě tak, jako se tenkrát David přiblížil k Bohu v prosbě o milost - právě tak já - nebo Ty - se přibližujeme k Bohu skrze oběť Ježíše Krista, našeho "go’el" "vyplatitele," jakého měla malá Moabitka Rút v Boazovi.

Bůh Tě miluje - ale nemůže Tě spasit svou láskou!! A ani svou milostí - samotnou! Boží Zákon vyžaduje splacení dluhu za spáchaný hřích!

A člověk sám nemůže - ani svým životem zaplatit ten dluh! Proč? Protože "duše, která hřeší - zemře! (Ezechiel 18:4 - 18:20). Pakliže jsi "mrtvý" s hlediska Boha, nemůžeš nabídnout svůj život za Tvé hříchy. Nemáš ho! Jedině ten, kdo je "živý" t.j. bez hříchu, může nabídnout tento život za druhé! A když je to Bůh, pak může - za svůj život - vyplatit celé lidstvo!

V poslední kapitole si povšimni té Davidovy modlitby.

Ano, David má pravdu! My nemůžeme dát Bohu nic - všechno je Jeho. Zde bych trochu odbočil - a podotkl, že je - přece jedna "věc", kterou můžeme dát Bohu, která Mu sice právem patří, ale nemá ji, dokud Mu jí - dobrovolně nedáme:

Naší lásku!Jak už jsem napsal:

Patří mu po právu - ale nemůže ji dostat - dokud se sami - dobrovolně nerozhodneme! A zde je to "riziko", které Bůh přijmul, když nám dal svobodnou vůli!

A toto je "záznam, který nám Bůh zanechal o králi Davidovi. Je možné, že se Ti David nelíbí. Líbil se ale Bohu! Přes všechny jeho slabé stránky a hříchy, Bůh o něm řekl že: "David je muž podle mého srdce". Nakonec i my - máme své "špinavé prádlo". Pravda, Bůh to prádlo vyčistil a o té špíně už nic neví - ale my o ní víme, že? Bůh je tak dobrý! Chrám Mu postavit nemůžeme - ale můžeme Mu dát to nejvzácnější, co máme - naší upřímnou lásku!1. Letopisy - Konec.

Podřízené stránky (1): 2. Letopisy
Comments