2. Janův

2 Jan. 

Druhý Janův dopis popisuje základy života Křesťana ve dnech, kdy "mnoho falešných učitelů existuje po světě." Bylo jich mnoho v čase Jana - je jich stokrát více dnes! Klíčové slovo tohoto dopisu je "Pravda." Bible byla jedinou autoritou pro doktrínu a pro instruktáž za doby Pavla a Jana - a je i pro nás dnes - možná ještě více - oni znali Krista osobně! 

"Vyvolená paní.." Byli takoví, kteří se domnívali, že toto oslovení znamená "Církev," ale já si myslím, že se jedná o křesťanskou ženu, která se stala "vzorem" jejím životem. „Které miluji v pravdě“ (nebo v Kristu), je správný překlad. Jak už jsme si řekli v předešlém dopise: Je zcela vyloučeno, aby Křesťan nemiloval druhé Křesťany - členy jednoho těla, Krista. Není možné, aby existovala opravdová láska mezi Křesťanem a nevěřícím! Jistě, láska, jak ji znají lidé je možná, ale ne láska, jak ji zná Bůh! Pochopitelně, jsou případy, kdy se nám nelíbí něco co druzí Křesťané a Křesťanky dělají, (jim se nemusí vždy líbit to, co děláme my!), ale máme je rádi pro to, že jsou to naší bratři a sestry! 

"Pravda, která v nás zůstává".. Ježíš řekl:"Poznáte pravdu, a ta pravda vás osvobodí!" Tomášovi řekl: "Já jsem Pravda.." "Otče, posvěť je skrze Tvou Pravdu. Tvé Slovo je Pravda!" Pravda, když jsme ji jednou přijali - myslím tím Krista - zůstává s námi navěky - i když to, někdy s námi vypadá všelijak! Milost je vrchol pyramidy duchovního štěstí (požehnání), které dostáváme skrze Krista. Milost je nezasloužená přízeň a přináší milosrdenství tam, kde milosrdenství nepřísluší! Pamatuji se na jeden příběh, který jsem někde četl: Nějaký muž byl odsouzen tribunálem Napoleona Bonaparte k smrti za velezradu. Jedno odpoledne Bonaparte projíždí boulevard v Paříži, když v tom ke kočáru přiběhne mladá dívka, dcera odsouzence a volá "Mercy, mercy, pane!" Napoleon se vykloní z okna a zeptá se jí, za koho prosí. "Ale tento člověk je vinen!" zvolá Bonaparte. "Ano, monsieur, já vím. Proto prosím o milost - ne o spravedlnost," odvětila dívka.. Náš případ je totožný.... Ti lidé, ve verši 7 učili, že Ježíš byl pouze člověkem - sice velkým člověkem a učitelem - ale člověkem, jako jsi Ty nebo já. Většina těch, kteří učí dnes, jsou stejného názoru. Ježíš říká: "Dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl! Mnoho přijde v mém jménu!" Pavel varoval Timotea v 2Timot. podobně JEŽÍŠ NEPŘIŠEL NA SVĚT, ABY ZALOŽIL NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ - ON PŘIŠEL, ABY VYHLEDAL A SPASIL ZTRACENÉ! Ježíš nezaložil Křesťanství! On Křesťanství je! Člověk může chodit do kostela celý život, a být ztracený právě tak, jako Pohan, který jméno Ježíš nikdy neslyšel! Nakonec - ten Pohan na tom bude finálně lépe než on! (Lukáš 12:47-48) 

Verš 8 nemá nic společného, se spásou duše! Člověk přece nemůže "pracovat" na spáse! Spása je dar! (Titus 3:5, Efez.2:6-9) Když Boží Duch mluví "o věcech, na kterých jsme pracovali," hovoří o službě - ne o vykoupení! My jsme vykoupeni krví, a jsme odměněni za práci! Podívej se znovu na 1 Korint. 3:11-15! Odměna Křesťana v nebi, bude podle služeb, které udělal na zemi. A bude to odměna spravedlivá! Ani sklenice studené vody nebude opomenuta! Ovšem, sklenice, kterou jsme podat mohli, ale nepodali - nebude zapomenuta také! (Jakub 4:17) Přál bych si, aby každý z nás odpověděli jako Izaiáš: "Pane, zde jsem, pošli mně!“ (Izaiáš 6:8) 

Co je vlastně to Kristovo učení? Je to to, co Ježíš učil o sobě. Jeho pre-existence s Otcem. Ježíš nezačal existovat, když se narodil v Betlémě! Byl od věčnosti s Otcem, a přišel na tuto Zemi, aby ukázal Otce lidstvu, aby mohlo pochopit, jaký Bůh je. Doktrína Krista? Tady máš alespoň něco: Jan 1:18, Jan 5:23, Jan 10:27-30, Jan 15:23, Jan 17:3, Jan 20:30-31, 1Jan 2:23. 

Je mnoho věcí, které neumím vysvětlit, nebo jim porozumět. Nejsem schopen Ti vysvětlit Trojici. Ale to přece neznamená, že tomu nevěřím! Nebyl jsem spasený porozuměním, nežiji porozuměním! Jsem spasený Boží milostí, a žijí vírou v Něj! Verš 10 neznamená, že by jsi nepozval(a) do domu nikoho, kdo není Křesťanem! Znamená to, že nebudeš přijímat lidi, kteří propagují a nabízejí falešná učení, prodávají svou literaturu. Nemáš takové lidi podporovat, byť i jen slovem! Můžeš se mně zeptat: Nemáme jim svědčit, pokusit se je získat na svou stranu? Ježíš ti odpovídá v Matouši 7:6! Tito lidé nejsou otevřeni racionální debatě - jsou zaslepeni Satanem! Nemá cenu s nimi diskutovat! Podívej se, jak nazývá Ježíš Farizeje, Saduceje, falešné proroky! Tito by oklamali i "vyvolené," kdyby to bylo možné (Matouš 24:24) Nezapomeňte přátelé na Jeho slova v Matouši 7:15-23! Buďte velmi opatrní! Svět je plný liberálů, modernistů, volnomyšlenkářů, skeptiků, ateistů, agnostiků. Když nebudou stačit na vás, půjdou po vaších dětech! Studujte Bibli, žijte z Jeho Slova a nestýkejte se s těmi, o kterých jsem se zmínil. Je to ztráta času, který můžete využít pro ty "žíznivé!" Ježíš, největší ze všech, nás varuje v Matouši 7:15! Nenechte si ukrást vaše "vydělané" odměny! Ano, každý má právo věřit v to, v co věřit chce - je morálně svobodný - ale Křesťan je podporovat nemá! "Já jsem ta Cesta, já jsem ta Pravda. já jsem ty Dveře. To řekl Ježíš, a já Mu věřím, protože jsem nepotkal nikoho jiného, komu by se dalo věřit více! Přátelé, buďte opatrní - Satan je mnohem chytřejší než my! Držte se za ruku Toho, koho se Satan bojí! 
2Jan - konec. 


Comments