AfbeeldingenLeeuwarden ca. 1550 door Jacob van Deventer met Oud-Galilea, Kammingabuer en het Vliet


Leeuwarden ca. 1540 met it Flijet en de Hoekster-uitbuurt


De adellijke Hoftuin bij de valbrug en het blauwehuis in Leeuwarden die Gerrit Heinsius koopt van Jonker Peter van Heerma in 1632 en reeds bij koper in gebruik was.


De aankoop van de adellijke hoftuin van Jonker Peter van Heerma door guardenier Gerrit Heijnsius en Aet Lijewedr een voordochter van Reiner Gerbensz 'bij de valbrugge besijden den stads graft aende dyck bij coper gebruickt wordende'. Een verkoop is niet bekend. De grond is nu plaatselijk bekend als de onbebouwde Arendstuin bij Leeuwarden.


De adellijke hoftuin Arendstuin vandaag de dag. De stadsgraft is nu de Noorderweg. Alleen de eerste drie noordelijke hofuinen zijn verkocht en bebouwd. Links ligt de Prinsenhof naast de adellijke gardenierstuin. Boven bij Lindebuurt de Oldegalileën. Blauwhuis is een heel oude herberg.

De tekening van de familie Bielke (Bildtker) Horn (van Hoorne) lijkt enkele authentieke suggesties uit de hoftuin te bevatten.


Bij de Hoeksterpoort het zicht op de poort van de Valbrug en rechts de Hoftuin achter de omheining.


De Hoeksterpoort werd in 1484 gebouwd ter gelegenheid van de aanleg van de nieuwe singelgracht rondom Leeuwarden.


De klokslag van Leeuwarden, Oud-Galilea en 't Vliet

Van Huizum gezien

Van Poppinga het familieland genaamd het Lange Land (in geel) bij de Oude Meer. Later in groen het huis op het land bij Kamminga. Nu hogere buurtkunde: noordelijk woont de procureur-generaal van Leeuwarden Anthonius Kann, zuidelijk woont de hopman van Leeuwarden Sjoerd Eppinga.


Het familiehuis even buiten Leeuwarden op de grond van Camminga bij het verdwenen klooster Oud-Galilea naast de Ee (tussen procureur-generaal Kann en hopman Eppinga). Gerrit heeft voor zaken een kantoor (comptoir) aan huis en hij laat een gracht graven naar de Ee.


Een schildering van Botje Annadr. van Huizum, de eerste vrouw van voorvader Hein Gerritsz. ca. 1630, zoals zij leefde in het huis buiten de Wirdumerpoort te Jelgershuysen onder Leeuwarden


Het Lange Land bij de Oude Meer even buiten Leeuwarden (zie genealogie).

Hinnema State bij Jelsum met een uiterst herkenbaar perceel.


Hinnema ruïne onder Jelsum met een bosje, slotgracht en laan. Boven het land van Gerrit Heijns voor 1641 reeds in familiebezit gekomen.


Vanaf de Aldlansdyk onder Koarnjum achter het bosje de Hinnema-ruïne te Jelsum met het land rechts gelegen bij de weg. In 1641 verkoopt Hein Gerrits dit perceel (met behoud van de erftitel) aan Syts Joannes wed. Jan Dammis van der Snoeck (5½ pondemaat land te Cornjum gelegen achter  de Hinnema ruïne). Ca. 2010.


Ds. Heinsius Drogenham. Ao 1670 den 6 februari sterf de eerbare ende deuchtsame Aeltie Heeres weduwe eerst van w: d. Gossuinus Bondeus in leven dienaer i. christi tot Birdaerd ende Ianum daernae van w: d. Heinsius Drogenham (zie Geertje Heins bij I.3.) pastor tot Ackerwoude com annexis out 60 iaer ende is hier begraven (Kerk te Janum)


De Frans van Donia Hinnema state of Hinnema state te Jelsum afgebroken in 1732


Jan Heynsius van Byllandt (impr. ets) tak B


Jan Heynsius van Byllandt (impr. ets) tak B


Over Vincent Heinsius en zijn broer Justus is veel geschreven. Het is lastig in de stamboom te zetten. Ze wonen in de Voorstraat. Zie o.a. Leiden, Het Botervat, de Heinsiusketen op 't Realeneiland in Amsterdam, Cathalina Vincent, etc.


Hein wordt na drie huwelijken in Leeuwarden burger van Harlingen. Hier de gepachte herberg De Gulden Pauw van herbergier Hein Gerritsz. en Aeltje Jansdr. van Hemert (zie generatie 3) waar men ook tal van schilderijen verkocht, onder meer een voorstelling van de vijf zintuigen van Rembrandt.


Herberg De Gulden Pauw van herbergier Hein Gerritsz. en Aeltje Jansdr. van Hemert (zie generatie 3) waar men ook bordjes en schilderijen verkocht, onder meer een voorstelling van de vijf zintuigen van Rembrandt.


Gevelsteen Admiraliteit Harlingen


Gevelsteen Admiraliteit Harlingen


Dominee Gerardus Heinsius v.d.m., de kerkpredikant van Oosterbierum


Dominee Gerardus Heinsius v.d.m., de kerkpredikant van Oosterbierum en praeses op de Synode van Leeuwarden


Grafzerk ds. Gerardus Heinsius in Oosterbierum met het wapenschild Heinsius en Rinia


Grafzerk van ds. Gerardus Heinsius in Oosterbierum met het wapenschild Heinsius en Rinia, met de kroon


Anno 1736 den 22 april stierf de eerwaarde godsalige welgeleerde heer Gerardus Heinsius bedienaar des goddelijken woords in de gemeente Oosterbierum geduerende de tijd van 45 jaeren in 66 jaar sijnes ouderdoms ende leid hier begraaven


Grafzerk ds. Gerardus Heinsius in Oosterbierum


Naast de grafzerk van ds. Gerardus Heinsius het graf van de eerste vrouw: ... deugdrijke Gesina ... huisvrouw van ...insius out 56 jaren oud ende (leid?, ligt) hier begraven


Grafzerk in Oosterbierum met de familiewapens Heinsius en Rinia: de boom en doorsneden in drieën de weggeslagen stukken van haar adellijke Rinia emblemen (in 1795 bij de Friese plattelandsrevolutie) (mogelijk 1. hoorn; 2. hart met pijlen; 3. klaverblad) en de kroon van graaf


De kerkklok in Oosterbierum wapenschild van G. Heinsius V.D.M. (Petrus Overney heeft my gegoten in Leeuwarden 1709 A. v. Haersolte, grietman, A. v. Idsinga kerkv., G. Heinsius v.d.m. Jelle Tjeerds kerkv.)


Kerkklok Oosterbierum: Wapenschild G. Heinsius V.D.M.


Detail van de klok van Overney in Oosterbierum met de kroon van graaf


Het adellijke wapen Heinsius, nu de kroon van graaf, heeft een boom met twéé vallende bladeren


De wapenschilden van notaris Heinsius en Heineman hebben gelijkenis met boom (geloof), eikels (vruchtbaarheid) en sterrenblauw (heien).


Huwelijksakte Jan van Eeghen x Agneta Heinsius


Jan van Eeghen, koopman Texelsekade Amsterdam, met diens vrouw Agneta Heinsius


Jan van Eeghen is een koopman op de Texelse kade in Amsterdam en getrouwd met Agneta Heinsius (impr. sch.) uit Harlingen


Ds. Daniel Heinsius in Midlum


De predikant Ds. Daniel Heinsius in de gemeenschap Midlum


Mevrouw Geertruida van Walrich  (impr. sch.), de ega van Ds. Daniel Heinsius in de gemeenschap Midlum tak A


Het wapenbord in Harlingen met het wapen van Pieter Heins, de hopman.


Op de wapenborden in het stadhuis van Harlingen met blauw de gouden strijdbol van Pieter Heijns (vaandrig en hopman) met de eikel in het rood


Het wapenbord in Harlingen met het wapen van diaken Klaas Heins, de apotheker.


Op de wapenborden in het museum van Harlingen dat van Klaas Heins (apotheker, diaken) de gouden strijdbol met weerhaken, de natuurlijke boom en de burggraaf kroon


Prof. Wijer Willem Muys is de promotor van dr. Gerard Daniel Heinsius, mysterieus verdwenen, zie het album promotorum van de Universiteit Franeker


Een lesboek wiskunde voor onze landmeter dr. Gerard Daniel Heinsius van Wyeri Gulielmi Muys, Oratio de usu matheseos in perficiendo judicio et ingenio, Franeker, 1711


Dr. Gerard Daniel Heinsius, astronoom Franeker en landmeter te Leeuwarden aangesteld


Aeltie van Hemert  (impr. sch.) tak C


Aeltje van Hemert  (impr. sch.) tak C


Jan Hessels Schouwenburgh (impr.), de derde man van Aeltje van Hemert, geoctroieerd drukker, wachtmeester en majoor


Duco Martena van Burmania, op 't Stins met de Valck te Franeker, verhuurt zijn huis aan Aeltje Heinsius-van Hemert en Jan van Schouwenburg, de moeder van Cornelis Heinsius tak C, zie ook hierna.


Dit zou Duco als kind geschilderd door Wybrand de Geest wezen... Het lijkt echter een meisje.


Jr. Duco Martena van Burmania, woont op 't Stins met de Valck te Franeker. Hij verhuurt het aan Aeltje Heinsius-van Hemert en Jan van Schouwenburg, de moeder en stiefvader van stadschirurgijn Cornelis Heinsius (tak C). Cornelis groeit hier op.


Het zou om dit huis of politiepost gaan. Jan is dan de wachtmeester en majoor van Franeker.


Cornelis Heinsius als kind (impr.)


Cornelis Heinsius kolft met z'n vriendinnetje


Twee vriendinnen aan het kolfen


Schilderij van de grote haven in Stavoren (uit boerderij te Ypecolsga), met een cherger en zijn wijf voor het chergershuys bij de vuurtoren. Rechts de mastenmakerij van Willem op Havenweg 2 en achter het grote schip herberg 't vergulde hoofd waar Cornelis zijn chirurgijnspraktijk had, zie volgende.


Mr. Tjibbe Tempelaar  (staand) de dorpschirurgijn van Molkwerum, en Dr. Cornelis Heinsius (zittend) de stadschirurgijn van Stavoren, doen in hun gepachte herberg Het Vergulde Hoofd een aderlating. Minke Jacobs borduurt en werft klanten voor de deur. Jeike knipt een klant. (impr.). Zie tak C.


De stadschirurgijn Cornelis Heinsius geschilderd na zijn overlijden


Jeike Heinsius, de vrouw van de huisman Jan Annes Backer, doet de koe in de Staverse Meer en tilt het graan naar huis met haar moeder Minke en haar jonge broer Willem Heinsius


Willem Cornelis vroedsman


Anna prinses van Oranje maakt Willem Cornelis burgemeester van Stavoren


Het woonhuis van Hein en Ida du Bois. Een foto van een tekening van het weeshuis te Stavoren. Tekening: Stellingwerf, Jacob.


Johannes du Bois, hellebaardier van zijne hoogheid, diende het huis van Oranje-Nassau gedurende 62 jaar (Den Haag-Leeuwarden). Zijn ouders komen uit de hofkring.


Begraafplaats Nicolaaskerk in Stavoren


Willem Keuchenius (1739-1804), geneesheer en belastingontvanger in Stavoren, is plaatsvervanger van burgemeester Willem Heinsius in de stadsregering (door volksrepresentanten gekozen in 1796).


De bekende familietragedie met de koets


Henri Heinsius als leerling de taalkunde aan het uitleggen (stoel, poot, etc)


Auke Heinsius rechts (impr. foto) geboortig van Stavoren en zijn zoon Hein voor de Oude Kerk te Amsterdam ca. 1820.


Nieuwezijds Voorburgwal, het woonhuis van Hein Willems Heinsius Aukesz. en familie


De stadsmakelaar van Amsterdam Henri Heinsius, met hond


De stadsmakelaar van Amsterdam Henri Heinsius, met hond


Papierschep Van Gelder


Herengracht Amsterdam 139 (rechts) woonhuis G.W. Heinsius


Herengracht 139 en verder


Herengracht Amsterdam 139 (midden) woonhuis G.W. Heinsius


Koninginneweg 11 Amsterdam woonhuis G.W. Heinsius


G.W. Heinsius firma Van Gelder


H.J. Heinsius firma Van Gelder


Marie Kaars Sypesteyn en Pieter Smidt van Gelder gaan trouwen


Marie Kaars Sypesteyn en Pieter Smidt van Gelder gaan trouwen


Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel


Dr. Auke Johan Reinier Heinsius te Batavia in een artikel over enkele zeldzame uitzonderingen in het recht


De bioloog Han Heinsius, broer van Job, zonen van Auke


Natuurvrienden van het eerste uur met dr. H.W. (Han) Heinsius (rechts)


Toneel voorstelling door de leerlingen


Nieuwe Prinsengracht 12-14 Amsterdam woonhuis Auke Heinsius


Auke Heinsius, archief Dorhout Mees


Auke Heinsius, archief Dorhout Mees


Feest bij de bioloog Dr. Han Heinsius


Koopman Johan Gumperts (impr. sch.) geb. Mannheim 1728 komt naar Bergen op Zoom. Zijn zoon Hendrik Gumperts Baron van Steenbergen, zuster van Hendrica die met onze Auke Heinsius huwde, vertrekt als Adelborst naar Batavia.


De zoon Hendrik Gumpertz Baron van Steenbergen, zoon van voorgaande, VOC adelborst Kamer Amsterdam, komt te overlijden in Batavia en zijn erftitel gaat over op zijn zuster Hendrika.


De Willem Daniel van Hein Zeijlstra (mr.kofsch., kapitein en cargadoor) , zn. van Hidde Foeke en Antje Heinsius, met vrouw en dochter, in Soest


Het fregat-schip Suzanna Maria door capt. Leopoldus Heinsius onder meer naar Suriname gevaren, is hier mogelijk afgebeeld met zijn opvolger


Frits Heinsius, emigrant naar de V.S. (omgeving Los Angeles, -1906)


Frits Heinsius (emigrant naar Toluca bij Los Angeles in California in de V.S.)


ir. H.J. Heinsius papierfabrikant


Betsy van der Wijk-Heinsius

Jo Eelman-Heinsius


G.W. Heinsius papierfabrikant


Gerrit Willem Heinsius


G.W. Heinsius Van Gelder


Jenneken Makkink


Jenneken Heinsius-Makkink


De aardbeving in 1906 in de V.S. waarbij Frits Heinsius om het leven kwam. Niemand weet waar hij gebleven is...


J.F.G.W. (Frits) Heinsius gefotografeerd ca. 1900 door Schumacher uit L.A. in de V.S. was verslaggever van de aardbeving in San Francisco in 1906 maar kwam tijdens een naschok toch om het leven.


Dit zou het graf zijn van Frits Heinsius (1877-1907). Begraafplaats Hollywood Forever. Section One Hollywood, Los Angeles County, California, USA.


Overlijden 1878 van de nicht van Auke Heinsius lerares M.H. Essink


Vaccinatieverklaring uit 1836 der Stad Amsterdam van Henderika Christiana Heinsius getekend door Van Rappard


Overlijden in 1825 van Marianne Elisabeth Bousquet, de vrouw van Henri Heinsius, een dochter van Isaac Jaques Bousquet en Marie Madelaine La Compaigne


Het overlijden van Auke Heinsius in 1842 te Amsterdam geboren in 1759 te Stavoren


Familie a/b van het luxe charterschip Claudia van Pieter Heinsius uit Stavoren


Familie Hepkema a/b van het luxe charterschip Claudia van Pieter Heinsius uit Stavoren


Het luxe charterschip Claudia van Pieter Heinsius uit Stavoren is verhuurd


Over de uitvaart van alle schepen van Pieter Heinsius opvolger Jan Wijbrands in 1958.


Willem Tussijnsz Vlink verliest zijn vrouw na een nare ziekte.


Renovatie van de Hoofdtoren in Hoorn met o.a. Mr. Joan Allard Schagen, familie met voorgaande


Op het wapenbord in het Westfries Museum in Hoorn: dr. Sybrand Schagen Andriesz. 1767, een voorvader van Truida


Dit glas-in-lood is met de familie van Geertruida Schagen meegekomen. Het is van Mr. I.A. Schagen van de stedelijke regeringe tot Hoorn, zie ook zijn naam op de hoofdtoren bij de haven van Hoorn.


Bij Van Fortuyn Schagen vrouwe fortuna als ware het de godin van minos met twee slangen staande op de aardkloot


Begraafplaats Apeldoorn


Apeldoorn Soerenseweg


Geertruida Heinsius-Schagen


Geertruida Heinsius-Schagen


ir. H.J. Heinsius


Echtpaar H.J. Heinsius-G.Schagen op reis


Ir. H.J. Heinsius (Apeldoorn) in een krijttekening


Personeel van De Eendracht in Apeldoorn


Huwelijk Wim Heinsius


Besluiten B&W Leeuwarden inzake het Octrooi van Ged. Staten aan Willem Cornelis Heinsius te Stavoren om te varen Stavoren-Leeuwarden en Sneek.


Fragment NP Dorhout Mees


Drukwerk aangaande de Capt. Om de West Leo. Heinsius en een zekere G.H. Hovings (van Hovius Stavoren?) die zijn schepen Fortune (vernoemd naar het Fortuynland in de Noordermeer?) en de Susanna Marie verkoopt


Auke Heynsius op de Nieuwendyk, commissionair, koopman en schipper


M.b.t. H.W. Heinsius van Oost-Stavoren


Secretaris Auke Heinsius


Diaken Auke Heinsius


De familie in Amsterdam staat in het adresboek


Opa en Oma Stavoren zijn doopgetuigen in Amsterdam


Gedenkpenning Natuurmonumenten


Het huwelijk van Claas Bruijn en Sara Elout ontbreekt in het trouwboek (makket); Sara huwde met Gerrit Cornelis Kist. Haar vader Willem Elout stamt uit een Haarlemse regentenfamilie. Hij huwde met Pieternelletie van Eijck. Elout van Soeterwoude is de Nederlandse adellijke tak van dit Belgische geslacht dat zich ook wel Hélaut noemde. Claas Bruijn is ook absent bij het huwelijk van Hanna Claasienaa met H.W. Heinsius Azn. Dit betekent dat elk spoor van Claas ontbreekt.


Hein Willem Heinsius, Kweekschool voor de Zeevaart, opleidingsverslag door examinator der stuurlieden en gezagvoerders.


Auke Heinsius woonde op de Oudezijds Voorburgwal bij de Heintje Hoekssteeg


De broers Pieter en Willem Heinsius komen na het overlijden van hun ouders Jan en Tjetske Schellingwou in opspraak en worden opgeborgen in het 1e Etablissement van 'concentratiekamp' Maatschappij Van Weldadigheid te Veenhuizen waar zij snel komen te overlijden. Pieter binnen een jaar na hun overlijden. Willem houdt het dan nog een half jaar vol.


Links zou Lieze Heinsius zijn


Midden zou Cornelis Heinsius zijn met zijn beste vriend Rintze Albertsma


Cornelis Heinsius met familie


Geertje Heinsius met familie


Willem Hieke Heinsius met familie


Sytske Heinsius met familie


Vrijdenkers gaan onder de bezielende leiding van hun kameraad J.L. Heinsius naar het Parlement. Troelstra en Domela Nieuwenhuis zijn hun 'afgoden'. De gemene lieden hebben te weinig te zeggen.


Mr. Johan Carel Frederik Heinsius, advocaat in Amsterdam, komt op 17 april 1945 te overlijden in Doezum in de provincie Groningen, vlak voor bevrijdingsdag. De Vrije Universiteit heeft voor haar gevallenen zijn naam op een herdenkingsplaquette staan. Het gebeuren is onopgehelderd.


Drukwerkje over het maken van papier


De loopbaan van Mr. Auke Johan Reinier Heinsius referendaris en belast met de grondwetherziening in Ned. Indië, komt in 1936, onder bijzondere omstandigheden, plotseling om het leven. Uit Auke J.R. Heinsius en de Indische landvrouwe Itje bij mr. C.A.C.A.M. baron van Lamsweerde genoemd, één zoon Jan Heinsius (1928).


Ellis Island Records by name


Catharina Behagel geschilderd door Jacob Jordaens


Huis Habsburg


Slot Neuwied Rijnland-Palts van de familie Behaghel


Slot Neuheus Karinthië van de familie Von Webenau


De oostenrijkse familie


Een bericht


Landgoed De Eendracht in Apeldoorn, het geboortehuis van Wim Heinsius


De Eendracht, het geboortehuis van Wim Heinsius, waar zijn ouders woonden naast de fabriek


Wim Heinsius (chauffeur) met zijn zus Iet en de bok van voorman Zweers in het bos


Ir. Wim Heinsius (chauffeur) bij Eendrachtstraat 107 woonhuis Ir. H.J. Heinsius


Irma en Wim met Jan en Frans


Irma Behaghel van Flammerdinghe en ir. Wim Heinsius in Apeldoorn voor het huwelijksgeschenk uit 1789 van Auke Heinsius en Hendrica Gumperts Baronesse van Steenbergen.


Mr. Martinus Heinsius, secr. EU in Brussel en sleuteldrager van de Universiteit Leiden;  initiator van het genealogisch onderzoek van zijn familie met rykskorrespondint Ype Brouwers op het Ryksargyf Fryslân


De 90-jarige Simon Heinsius uit Heerenveen, die het concentratiekamp Neuengamme heeft overleefd, krijgt zijn persoonlijke bezittingen terug op zaterdag 5 juni 2010


Het basisfamiliewapen is Van Burmania zonder het leenheerdeel (leeuw) met het blad van het vrijheerdeel Heerma.


Het wapenschild van Auke Heinsius,  commissionair, te Amsterdam (1789): de roodgetongde Friese adelaar, doorsneden in drieën met twee klavers en het blad in groen in zilver. Tekening van heraldicus H.K. Nagtegaal.


Het familiewapen van de commissionair en poorter van Amsterdam Auke Heinsius bij zijn huwelijk in 1789, heeft de roodgetongde adelaar, de klavers en het blad van Heerma


Het wapenschild van Jan Heinsius (apotheker) te Castricum met het omgekeerde ridderzwaard en de wapenspreuk: "Desondanks....". Het zwaard als helmteken is kapotgeslagen edoch met medicinale kruiden beschermd. Het heeft er de vrijheid mee veroverd.


Normale Friese adelaar met het ridderzwaard in een blauwe dwarsbalk in rood met klavers van zilver.


Frans Heinsius (1934-2012), weledelgestr. eerste luitenant en hoofd P&O) wonende op De Heugte in Eerbeek (gemeente Brummen) heeft een blauwe dwarsbalk in zilver met het adellijke Heerma-blad in edelmetaal.


Frederik Nicolaas Heinsius (1969-, weledelgel. doctorandus economie) wonende te Amersfoort, heeft de adelaarskroon en roodgetongde friese adelaar, in zilver het gouden blad op een blauwe dwarsbalk, en de rangkroon. Op het hartschild van Hemert het dekschild van Byllandt. Twee leeuwen met gouden strijdbijl die de boom aanvallen in de hoftuin aan de stadsgraft met de eerste hoge rangkroon van erfelijke keizer, de tweede hoge rangkroon is voor Rutger en Linde.

Auke Hendrik Friso Heinsius (1972-, edelachtb. baccalaureus accountant) wonende te Amstelveen, in zilver de gouden strijdbijl op een blauwe dwarsbalk, met de klavers en de rangkroon. Op het hartschild van Hemert het dekschild van Byllandt. Twee leeuwen met gouden strijdbijl die de boom aanvallen in de hoftuin aan de stadsgraft met de derde hoge rangkroon van erfelijke keizer.


Heinsius van Burmania bij Rutger, zoon van Frederik, zie orvet


Heinsius de Bourbon bij Rutger, zn. van Frederik, zie orvet


Heinsius van Steenbergen bij Rutger, zn. van Frederik, zie orvet


Keizer Karel V


Keizer Frans II (I)


Keizer Napoleon


Genealoog Ype Brouwers over de stamboom met enkele hersenkrakers.


Over Maria Heinsius en het uitsterven van de familie van Vettevogel.


Familielid Anneke Dorhout Mees over de stamboom en Auke Heinsius.

Sjoukje de Jong uit Stavoren over haar Cornelis Heinsius en zuster Lieze Heinsius


Familielid Jan Strijbos over de stamboom


Piet Bakker over de herberg van stamvader Hein in Harlingen


Over de leeuw in het wapenschild


Linde Heinsius en Rutger Heinsius rond het 950-jarig bestaan in Stavoren. De oudste stad van Nederland.


De familiekerkgraven in de Nicolaaskerk in Stavoren met Rutger Heinsius en Linde Heinsius bij de ingang.


Het geboortehuis van Simone, Ubbo Emmius-singel Groningen, de moeder van Rutger en Linde. De familiedag.


Het familiewapen Heinsius: De Friese adelaar (vrijheid), het boomblad (boslandbezit) en de klavers (graslandbezit) met het hartschild van Hemert (krachtig zwaard) beladen met het hartschild van Byllandt, de boom door leeuwen met bijlen aangevallen (onverslaanbaar) beladen met het hartschild van Heerma (de vruchtbaren). Nu hogere heraldiek: Het wapen Heinsius toont in feite Burmania (boerman) en Heerma (heerman). Bourbon is de naam die hoort bij herenboer (boer bon) en toont in feite Hinnema (heinman) in de kleuren Hinckema. De  leeuw van de leenman (Aet Lieuwesdr.?) is uit het wapen Heinsius verdwenen. De boom stelt de adellijke hoftuin voor, waarmee men edele stambomen kweekt (makket) voor de rechte linie (orvet) met de grondakte (zie document 4 aankoop door Gerrit Heinsius). Na het opklimmen, omhakken en uitrukken van de boom ontstaat het wapenschild en ontmoet men de drie volwaardige, edele takken (hallo, helaut). Denk bij het boomblad niet alleen aan het eikenblad, maar ook aan de vogelkers en aan de oranjekers.


Het kwartaire familiewapen Van Burmania, een prachtige versie uit het Koffie Hag album.


Harinxma toont de wortels van het wapenschild Heerma (eikels 2-1) en Van Byllandt (rood-zwarte Hainaut-leeuw), maar hanteert oorspronkelijk de Friese adelaar van de vrijheer. Zie Harinxma-Donia aant. 68.


Het nageslacht bij Nijenhuis gebruikt herkenbare ingrediënten.


Huis Brandenburg heeft op het hartschild de gesneuvelde leeuw (afgerukte klauw) ter herdenking van de slag op het Leeuwarder Vliet.


Hinnema (Heinaut), de oude fleur de lis of lelies in zilver (geen goud) op rood (krachtig) op Hinnema State bij Leeuwarden.


Huis Bourbon (Hainaut), de fleur de lis, nu goud (rijk) en blauw (veilig)

Haonstate (Hainau, Hahnstatte) zou in 790 van Karel de Grote zijn.


Hainau (Nastätten bij Nassau) op het Blauwe Land in het Taunus gebergte is zo gebrekkig dat de leeuw gefrustreerd de stam wegtrekt.


Memoriaaltafel. De schilden in de rechte stamreeks geplaatst naar believen.


Hier weinig aanknopingspunten. Heraldiek: dit is een leenheer all around. Het laatste kwartier: een krachtige onbekende bastaard


Hynes, het Amerikaanse geslacht van de Ierse clan O'Heyne (Hines), met het Hainaut wapen gescheurd.


De Graaf van Hoorne (Holland) komt mee.


Hinckema (Hinnema state), de statehouder gedraagt zich als de leenheer.


Hainaut (Graafschap Henegouwen, Hensies, Hensy).


De Graaf van Beveren (Vlaanderen) komt mee.


Martena de Burmania. De boerman die toch leenheer (leon) is.


Heerma, het adellijke schild.


Heineman met de boom van Heinous de sterren gaan zien.


Hinnama ou Hinnema, het standaardschild


Baronie van Steenbergen


Behaghel von Adlerskron komt mee


Behaghel de Flamerdinghe, Behaghel von Flammerdinghe, Behaghel van Flammerdinghe. De sterren zien met de vlammen.


Het familiewapen van Irma Heinsius-Behaghel van Flammerdinghe; een adellijke familie uit de Oostenrijkse Nederlanden.


Freiherr Behaghel Edle Von Hack komt mee


Fam. Van Struick van Echten tot Overcinge siert drie lelies en drie bomen


Met Van Ortt uit van Dorland van Nyenrode etc. etc. etc.


Bij de familie Van Elzevie met de Leeuw van Aduard tot Middelstum en Cleveringa de vuile adellijke hoek van Carolus Magnus weer met Lewe.


Bij van Lewe van Aduard van Middelstum tot Cleveringa etc. etc. etc.


Bij de familie Van Asroël van Batavia de witte griffioen in zwart

S.M. de Hainaut heeft de erftitel hertogin De Bourbon. De balk zegt een bastaarddochter van Bourbon. Het onderliggende vierkant (4x3) suggereert de adellijke hoftuin (zie begin). De twee leeuwen vormen het schild Hainaut. De hoftuin suggestie doet vermoeden dat zij wel eens familie van guardenier Gerrit Heinsius zal kunnen zijn. Verder een vogel, één dode en twee levende leeuwen.


Het Huis Heinaut, twee opklimmende leeuwen (zie vorige).


Gegroet uit een ver verleden, onze zonen...


De heraut Claes Heijnen is een bewapende ruiter (ridder). Het 13de eeuwse masker hangt aan de kep en beschermt zijn hoofd tegen splinters, scherpe kogels en kettingen. De riem met houtblokjes is van vlas. Het wapen is een foelie en heel licht. Aan zijn schoenen draagt hij de riddersporen en aan elke duim een stukgeslagen ketting. De keep toont de opklimmende leeuw en verbergt oranje.