Основи теорії нечітких множин


Нечіткість знань.

При розробці інтелектуальних систем знання про конкретну предметну область, для якої створюється система, рідко бувають повними й абсолютно достовірними. Навіть кількісні дані, отримані шляхом досить точних експериментів...

Розвиток теорії нечітких множин.

Теорія нечітких множин (fuzzy sets theory) бере свій початок з 1965 року, коли професор Лотфі Заде (Lotfi Zadeh) з університету Берклі в США...

Нечіткі множини та змінні

Нехай – універсальна множина, – елемент U, a – деяка властивість. Звичайна (чітка) підмножина А універсальної множини U, елементи якої мають властивість G, визначається як множина впорядкованих пар {<µА(u)|u>}, де µА(u) – характеристична функція приналежності, що приймає значення 1, якщо uмає властивість G, та 0 – у протилежному випадку.