... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01][02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]
Thứ bảy (25/02/2017)
[]

Thứ sáu (24/02/2017)
[]

Thứ năm (23/02/2017)
[]

 
    1. Trước đây có qui đổi bồi dưỡng HS Giỏi thành SKKN để chỉ công nhận CSTĐ cơ sở
    2. Có Học sinh giỏi của kỳ thi cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc mới được qui đổi.
Hai ý trên đã được lý giải ở Công văn 02/HD-SGDĐT (bên dưới)
    3. Nay thì hình như không còn qui đổi nữa.


...............
................Thứ tư (22/02/2017)
[1]Ngày 22/02/2017
 
    1. Như vậy là khi bắt đầu tuyển dụng, GV có trình độ đại học sư phạm và GV có trình độ trung hoc sư phạm cùng vào hạng IV.
    2. Ba năm sau, GV có trình độ đại học mới có thể "bò"
từ hạng IV lên hạng III.
    3. Sáu năm sau,
GV có trình độ đại học mới có thể "bò" từ hạng III lên hạng II.
???[2]Thứ ba (21/02/2017)
[] 
    Chưa có văn bản nào qui định viên chức đi khám bệnh phải trả tiền dạy kê cho giáo viên khác


 

???


Lịch Google