... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
                                [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

Thứ  hai (16/07/2018)
[1]

[2][3]


ndphithanh: Hẹn gặp lại vào Thứ hai (16/07/2018)Thứ  năm (12/07/2018)
[1]

 

Tháng 3/1992, bà Hiền có Quyết định điều động công tác về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng, trong quá trình công tác do thiếu sót của công tác tổ chức về việc đề nghị ra quyết định hết thời gian tập sự nên đến tháng 9/1993, Phòng Giáo dục và Đào tạo mới ra Quyết định công nhận bà hết thời gian tập sự, vào biên chế chính thức từ 1/3/1993.

Hiện bà Hiền đang là viên chức trường THCS xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Vị trí việc làm là văn thư tại bộ phận hành chính tổng hợp.

Ngày 5/3/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức chuyên ngành hành chính đối với 182 trường hợp, trong đó có bà Hiền. Theo đó, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 về việc “Bổ nhiệm và xếp lương ngạch công chức chuyên ngành hành chính” đối với bà.

Bà Hiền hỏi, căn cứ hai Quyết định trên, trường hợp của bà được xác định là công chức hay viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập? Quyền và nghĩa vụ của bà thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức hay Luật Viên chức? Nếu là công chức thì bà có được hưởng chế độ phụ cấp công vụ hay không?

Tại Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND huyện Hữu Lũng ban hành đã căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có Luật Viên chức để bổ nhiệm và xếp lương cho bà vào ngạch công chức chuyên ngành hành chính, nhưng không căn cứ Luật Cán bộ, công chức, như vậy có đúng không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Vũ Thị Hiền như sau:

Điều 2 Luật Viên chức quy định, viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ, thì người được pháp luật quy định là công chức trong bộ máy lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; UBND cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Xếp lương đối với viên chức làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp

Ngày 15/8/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức liên quan đến quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Tại Khoản 7, Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi Điều 10 Thông tư số 11/2014/TT-BNV, trong đó có Khoản 2, Điều 10 được sửa đổi như sau: Viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư này để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Qua thông tin bà Vũ Thị Hiền phản ánh, nhận thấy hiện nay bà Hiền đang làm việc tại Trường THCS xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, ở vị trí việc làm là văn thư thuộc bộ phận hành chính tổng hợp của Trường. Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật Viên chức, xác định bà Hiền là viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, bà Hiền không phải là người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp công lập, vì vậy không được xác định là công chức. Do không phải là công chức nên bà Hiền không được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ.

Về việc áp dụng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức chuyên ngành hành chính để xếp ngạch, xếp lương cho bà Vũ Thị Hiền, do bà Hiền là viên chức đang làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp là bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo các chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trong trường THCS được quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập.

Căn cứ quy định Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 11/2014/TT-BNV đã được sửa đổi bởi Khoản 7, Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV, trường hợp bà Hiền được áp dụng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV để thực hiện việc bổ nhiệm và xếp ngạch lương.

Theo đó, Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng về việc bổ nhiệm và xếp lương ngạch công chức chuyên ngành hành chính đối với bà Vũ Thị Hiền, là viên chức văn thư thuộc bộ phận hành chính tổng hợp của Trường THCS xã Hồ Sơn, vào ngạch lương như công chức chuyên ngành hành chính là có căn cứ và đúng pháp luật. Trích yếu nội dung của quyết định này có thể chưa thể hiện rõ ý nghĩa nội dung của quyết định, nhưng không làm phát sinh, thay đổi địa vị pháp lý của bà Hiền từ viên chức, sang công chức.

Bà Hiền có thắc mắc, Quyết định số 170/QĐ-UBND nêu trên, có ghi các căn cứ ban hành quyết định bao gồm Luật Viên chức và một số văn bản quy phạm pháp luật khác, nhưng không thấy ghi căn cứ Luật Cán bộ, công chức.

Theo luật sư, khi ban hành các quyết định hành chính về sử dụng, quản lý viên chức, về quyền lợi và nghĩa vụ của viên chức; người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng viên chức căn cứ vào quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị; căn cứ quy định về thẩm quyền ban hành quyết định và căn cứ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ, địa vị pháp lý của viên chức.

Trường hợp cụ thể, quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch như công chức chuyên ngành hành chính đối với viên chức Vũ Thị Hiền, thì không cần thiết phải viện dẫn căn cứ và áp dụng Luật Cán bộ, công chức. 

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

 
Thứ  tư (11/07/2018)
[1]


[2]

Thứ  ba (10/07/2018)
[1]

[2]Thứ  hai (09/07/2018)
[1]


[2]
Thứ  bảy (07/07/2018)
[1]

 

Như vậy, nơi tuyển ồ ạt, hợp đồng bất chấp… lại là nơi "giải quyết các chế độ thôi việc" cho các giáo viên.

Sáng 6-7, bà Ngô Thị Minh Trinh, phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, xác nhận đang triển khai các bước rà soát lại các hợp đồng của 508 giáo viên hợp đồng trên địa bàn huyện để "có phương án thanh lý hợp đồng" với từng người theo đúng quy định. 

Theo bà Trinh, trong 508 hợp đồng của giáo viên, "cái nào thực hiện theo đúng quy định thì thôi, hợp đồng nào chưa đúng quy định, thiếu sót thì bổ sung". 

"Tổng chi phí hỗ trợ là bao nhiêu, bằng nguồn nào thì đến nay huyện đang xây dựng để trình thường vụ Huyện ủy phê duyệt nên chưa có thông tin cụ thể. Tuy nhiên tất cả mọi việc đều phải tính toán lại hết, phải làm theo đúng quy định, không được làm trái nữa", bà Trinh khẳng định.

Về việc chuyển đối nghề nghiệp, bà Trinh nói cũng là một trong những nội dung trong xây dựng phương án. Tuy nhiên, "tất cả các giáo viên đều là hợp đồng, phải làm đúng quy định", sau khi rà soát nếu còn vị trí việc làm thì vẫn để giáo viên dạy, không cũng phải chấm dứt hợp đồng, không còn cách nào khác". 

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao UBND huyện Krông Pắk rà soát, tổng hợp các khoản kinh phí đã được chi trả cho từng giáo viên và tổng số tiền đã chi trả cho các giáo viên này.

Theo đó, huyện thống kê từng khoản chi trả cho từng người để làm căn cứ để tỉnh hỗ trợ thôi việc cho các giáo viên sau này. 

Trả lời phóng viên báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Sở Nội vụ Đắk Lắk cho biết để giải quyết các chế độ thôi việc cho giáo viên, cần khoảng 5 tỉ đồng, tuy nhiên chưa biết lấy nguồn đâu ra để chi và có thể phải đưa vấn đề ra xin ý kiến HĐND tỉnh. 

Tuy nhiên, bên hành lang kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX ngày 5-7, lãnh đạo Sở Tài chính nói không thể dùng bất cứ nguồn nào để thực hiện việc thanh lý hợp đồng nên không đưa ra xem xét trước HĐND. 

Vì vậy, tỉnh mới giao về và huyện Krông Pắk cũng cam kết sẽ dùng kinh phí địa phương để chi trả các khoản hỗ trợ thôi việc cho các giáo viên "theo đúng quy định".

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, từ năm 2011 đến hết 2016, huyện Krông Pắk tuyển dư hơn 600 giáo viên từ mầm non đến THCS. Ngày 9-3-2018, UBND huyện Krông Pắk tổ chức thông báo về việc chấm dứt hợp đồng với 208 giáo viên (trong số 600 giáo viên dôi dư) không có chỉ tiêu biên chế năm 2017. 

Sau kỳ thi tuyển giáo viên vừa qua, có 300 người không trúng tuyển và sẽ có 508 giáo viên phải thanh lý hợp đồng.

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Thành Dũng - bí thư huyện ủy và ông Y Suôn Byă - chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, cùng bị kỷ luật khiển trách liên quan đến sai phạm trong điều hành, quản lý của bản thân. 

Trước đó, ông Nguyễn Sỹ Kỷ - nguyên phó Ban nội chính, nguyên chủ tịch UBND huyện Krông Pắk giai đoạn 2011-2016 - trực tiếp tuyển dư hơn 400 giáo viên, cũng bị kỷ luật cảnh cáo

Công an huyện Krông Pắk đã tiếp nhận nhiều trường hợp các giáo viên tố cáo phải đưa tiền mới được đi dạy. Hiện Công an huyện Krông Pắk cũng đã khởi tố, bắt tạm giam một hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu đồng để chạy việc…

Sẽ xử lý nhiều cá nhân, tập thể trong việc tuyển dụng dôi dư

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thành Dũng - bí thư huyện ủy Krông Pắk, cho biết việc phải thanh lý hợp đồng là không thể tránh khỏi, huyện đã xin nhưng cấp trên không cho "kéo dài cái sai mãi". Sau khi Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy có kết luận và xử lý sai phạm các lãnh đạo huyện, tới đây địa phương tiếp tục tổ chức kiểm tra, xác minh và sẽ có hình thức xử lý các cán bộ liên quan…

"Tất cả đều xử lý hết, từ lãnh đạo các phòng, cán bộ tham mưu cũng như ở các đơn vị trường học mắc sai phạm. Trong tháng 7-2018, huyện sẽ tổ chức kiểm điểm, xử lý sai phạm tất cả lãnh đạo các phòng ban, trường học liên quan đến sai phạm này. Kể cả các cán bộ đã nghỉ hưu rồi, mình cũng xử lý hết", ông Dũng nói.

TRUNG TÂN

 [2]

 

 

 

 
1. Trước hết xin chúc mừng bạn đã được chuyển hạng. Chỉ có phiên ngang không mà cũng làm hết sức chậm lụt.
2. Đọc văn bản của bạn kèm theo cho thấy nó có nội dung "quảng cáo" cho trường bồi dưỡng sư phạm với mỗi người phải đóng 2.200.000đ. Nếu tất cả giáo viên tiểu học tỉnh An Giang cùng đòi đi bồi dưỡng thì trường nào đáp ứng được?
3. Chỉ bắt bồi dưỡng sư phạm thôi sao? Còn ngoại ngữ là bỏ?

Nếu so với Ngoại ngữ bậc 2/6 thì bỗi dưỡng sư phạm dễ hơn rất nhiều.
4. Như bạn biết, Bộ có văn bản yêu cầu chưa ép giáo viên phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học. Sở cũng đã văn bản tương tự như thế nhưng có yêu cầu cá nhân, đơn vị làm kế hoạch bồi dưỡng.
5. Có chứng nhận bồi dưỡng sư phạm thì bạn được 5 điểm trong tổng số 100 điểm ở lần xét nâng hạng từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II. Nội dung bồi dưỡng của từng hạng phải khác nhau chứ không phải là một thứ.
6. Chưa có văn bản nào của Trung ương buộc như thế. Nếu bạn sợ phép vua thua lệ làng thì đăng ký đi học.

 


Thứ  sáu (06/07/2018)
[]

ndphithanh: Không có gì phải vội, sẽ hồi đáp vào ngày mai.
Thứ  năm (05/07/2018)
[1]

[2]

Nơi ở, nơi làm việc của bạn có gắn Camera quan sát qua internet chưa?
Ở từ xa, qua smart phone bạn có thể: Xem hình ảnh; Điều khiển camera xoay ngang 350 độ, xoay dọc 120 độ; Đàm thoại với người đang quan sát; Ghi hình lên smartphone của bạn.
Nếu bạn muốn camera sẽ hụ còi báo động, nhắn tin về điện thoại khi có trộm.
Camera có khe cắm thẻ nhớ để ghi hình. Sử dụng hồng ngoại để ghi hình ban đêm.
Tôi đã sử dụng tốt 2 năm nay. Giá từ 360.000đ đến 660.000đ tùy loại.

Thứ  tư (04/07/2018)
[1]

[2]
Thứ  ba (03/07/2018)
[]

Trong diễn biến liên quan, ngày 30/6, vợ chồng anh Phan Minh đã đến bệnh viện để thăm hỏi sức khỏe cô Mai. Chị Lê Thị Lanh (vợ anh Thuận) cho biết, vào trưa 30/6, hai vợ chồng chị đã gác bỏ mọi công việc và chạy xe máy ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thăm cô Mai.

Tại đây, anh Phan Minh Thuận trực tiếp gửi lời xin lỗi nạn nhân và bày tỏ sự hối tiếc về vụ việc mà mình đã gây ra. Anh Thuận đã thừa nhận hành vi sai trái của mình trong lúc tức giận không kiềm chế. “Anh Thuận cũng rất ân hận vì đã đánh cô Mai. Hai vợ chồng chỉ mong cô Mai rộng lòng lượng thứ”, chị Lanh bày tỏ.

Bà Lê Thị Mai Xuân (mẹ cô Mai) cho biết, vợ chồng anh Thuận đã nói chuyện với gia đình với hy vọng bỏ qua lỗi lầm. Chuyện đúng sai thế nào thì chờ cơ quan chức năng xử lí. Về lời xin lỗi của ông Thuận thì gia đình cũng như cô Mai đã chấp nhận. Bà Xuân nói bây giờ chỉ mong con gái mình khỏe mạnh vì chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là con bà sẽ lấy chồng.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 17h30 ngày 21/6, khi cô Mai và các giáo viên khác tại cơ sở mầm non Sen Hồng đang giao trẻ cho phụ huynh thì anh Phan Minh Thuận đưa cháu Phan Thị Minh Thảo (5 tuổi, học sinh tại cơ sở mầm non) đến hỏi các giáo viên tại sao trên cơ thể của Thảo xuất hiện vết bầm. Sau khi xem vị trí bầm ở bẹn của cháu Thảo, các giáo viên tại đây khẳng định không ai bạo hành và lí giải lí do có thể cháu bị té ngã.

Nghe xong, ông Thuận dẫn con về nhưng chưa đầy mười phút sau thì ông này trở lại cơ sở mầm non này cùng với một vài người khác. Đúng lúc này, cô Mai từ trong lớp chạy ra thì bị anh Thuận và Quy (em vợ Thuận) đánh đến ngất xỉu.

Khoảng 23h30 cùng ngày, cô Mai được bệnh viện cho về nhà tịnh dưỡng và tiếp tục theo dõi nhưng đến ngày 23/6, cô Mai liên tục bị đau đầu, choáng váng, buồn nôn nên phải vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) cấp cứu. Kết quả, các bác sĩ chẩn khám cô bị thủng màng nhĩ.

Đến trưa 29/6, gia đình đã làm thủ tục chuyển cô Mai ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe của cô Mai vẫn còn khá yếu.

C.Bính

Thứ  hai (02/07/2018)
[]


Thứ  bảy (30/06/2018)
[1]

[2]

[...1]Thứ  sáu (29/06/2018)
[1]

Chiều 28-6, đại tá Lê Trung Hai - trưởng công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - cho biết đang xác minh nội dung tố cáo vụ một cô giáo mầm non bị phụ huynh đánh nhập viện vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, chị Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi) - cô giáo tại cơ sở mần non Sen Hồng, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn - tố bị ông Phan Minh Thuận là phụ huynh của cháu Phan Thị M.T. (5 tuổi) vô cớ đánh gây thương tích.

Theo trình báo của chị Mai, khoảng 17h30 ngày 21-6, trong lúc đang trả trẻ thì ông Thuận đưa cháu M.T. và một số người nhà đến trường "hỏi tội" vì phát hiện vết bầm dài khoảng 4cm ở vùng bẹn cháu M.T.

Cho rằng vết bầm của con là do cô Mai đánh mà ra nên vợ chồng ông Thuận và người nhà chửi bới thậm tệ, làm ầm ĩ cả khu vực. Khi chị Mai đến xem vết bầm thì ông Thuận cùng người cậu của cháu M.T. lao vào hành hung.

Kết quả chẩn đoán cho thấy nạn nhân bị tổn thương vùng đầu, thủng màng nhĩ tai phải.

Chị Mai cho biết mình không dạy lớp cháu M.T. và không hề bạo hành cháu này.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu (33 tuổi) - chủ cơ sở mầm non Sen Hồng - cũng khẳng định cơ sở này không bạo hành trẻ và sẵn sàng hỗ trợ điều tra làm rõ vụ việc. Theo bà Thu, vết bầm của bé M.T. có thể là do trong lúc bé chơi đùa hoặc ngồi xe đạp gây ra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Lê Thị Lanh - mẹ bé M.T. - cho biết con mình cũng vừa xuất viện sau ba ngày điều trị. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết cháu M.T. bị tổn thương nông tại đùi, san chấn đùi.

Theo bà Lanh, khi về nhà cháu M.T. kể với cha là "cô nhốt con trong buồng tắm, cô lấy cán chổi đánh con". Nghe con nói vậy, ông Thuận đưa con xuống trường và hỏi ai đánh con thì cháu chỉ cô Mai.

"Anh Thuận có đánh cô Mai hai bạt tai, cậu cháu cũng có đánh. Tôi nghĩ anh Thuận đánh cô Mai là sai nhưng nhà trẻ này cũng vô trách nhiệm, đã có vài phụ huynh phản ánh con mình từng bị đánh tại đây" - bà Lanh nói.

TẤN LỰC


[2]

[3]

Thứ  năm (28/06/2018)
[]

Tải tại VĂN BẢN AG hoặc tải tại đây.
Thứ  tư (27/06/2018)
[]Sáng nay, thượng tá Nguyễn Văn Cường - Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà (TT-Huế) cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Võ Minh Trung (SN 1999, trú xã Bình Thành) về hành vi “Hiếp dâm và cướp tài sản”.

“Các quyết định trên vừa được chuyển cho Viện KSND cùng cấp để phê chuẩn”, thượng tá Cường cho biết.

Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà cho biết, sau khi bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, đối tượng Trung bước đầu đã có những lời khai về hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, sáng 20/6, Trung vào khuôn viên trường THCS Lê Thuyết (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) để tìm chìa khóa y đánh rơi trước đó.

“Khi vào trường, y phát hiện cô N. đang ngồi 1 mình trong phòng trực, lưng hướng về cửa sổ nên y này sinh ý định vào cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Để phục vụ mục đích của mình, y đi một vòng quanh khu vực trường và nhặt một thanh gỗ nhọn làm hung khí, thủ sẵn trong người và dùng chính khẩu trang của nạn nhân đang treo ở xe để bịt mặt, tránh bị phát hiện”, thượng tá Cường cho hay.

Vẫn theo Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà, hôm xảy ra vụ việc, cô N. đến trực trường có mang theo một túi hạt sen và một con dao dùng để lột vỏ hạt sen.

“Khi đối tượng Trung vào phòng, cô N. đang cầm điện thoại nhắn tin cho bạn. Phát hiện con dao để trên bàn, y để chạy đến vồ lấy, khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Trong đó, có 2 chiếc điện thoại và số tiền hơn 160 nghìn đồng trong ví nạn nhân

Ý định và hành vi hiếp dâm cũng được đối tượng thực hiện sau khi khống chế nữ giáo viên”, thượng tá Nguyễn Văn Cường hé lộ một phần lời khai của nghi phạm.

Thượng tá Cường thông tin thêm, ngay trong sáng nay, một tổ công tác của Công an thị xã Hương Trà đã được cử vào Đà Nẵng để tiến hành giám định các vật chứng của vụ án.

“Đây là biện pháp nghiệp vụ nhằm củng cố hồ sơ, phục vụ công tác điều tra vụ án”, ông Cường nói.

Như đã đưa tin, khoảng 9h15 ngày 20/6, khi đang làm nhiệm vụ trực trường, cô P.T.N.N. (33 tuổi, giáo viên Trường THCS Lê Thuyết) đã bị đối tượng Võ Minh Trung bịt mặt, đột nhập vào phòng khống chế cướp tài sản và hiếp dâm.

Hơn 1 giờ sau khi gây án, đối tượng Trung đã bị lực lượng Công an đón lõng, bắt giữ khi y trên đường từ TP Huế trở về xã Bình Thành.
Thứ  ba (26/06/2018)
[]
Lịch Google