... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01][02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16][17][18][19][20][21][22] [23][24][25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

 Thứ tư (29/07/2015)


Một giáo viên
Phương án :
Lượt 1: I và III cầm đèn cùng đi mất 6 phút
Lượt 2: II cầm đèn về mất 3 phút
Lượt 3: IV và V cầm đèn cùng đi mất 12 phút
Lượt 4: III cầm đèn về mất 6 phút
Lượt 5: I và III cầm đèn cùng đi mất 6 phút
Lượt 6: I cầm đèn về mất 1 phút
Lượt 7: I và II cầm đèn cùng đi mất 3 phút
Tất cả là 37 phút. Thứ ba (28/07/2015)
[]


Một giáo viênPhương án 3:
Lượt 1: I và II cầm đèn cùng đi mất 3 phút
Lượt 2: I cầm đèn về mất 1 phút
Lượt 3: IV và V cầm đèn cùng đi mất 12 phút
Lượt 4: II cầm đèn về mất 3 phút
Lượt 5: I và III cầm đèn cùng đi mất 6 phút
Lượt 6: I cầm đèn về mất 1 phút
Lượt 7: I và II cầm đèn cùng đi mất 3 phút
Tất cả là 29 phút.


 Thứ  hai (27/07/2015)
[]


Một giáo viên giới thiệu:

Một giáo viên giải

Phương án 1:
Lượt 1: I và II cầm đèn cùng đi mất 3 phút
Lượt 2: I cầm đèn về mất 1 phút
Lượt 3: I và III cầm đèn cùng đi mất 6 phút
Lượt 4: I cầm đèn về mất 1 phút
Lượt 5: I và IV cầm đèn cùng đi mất 8 phút
Lượt 6: I cầm đèn về mất 1 phút
Lượt 7: I và V cầm đèn cùng đi mất 12 phút
Tất cả là 32 phút.


Phương án 2:
Lượt 1: I và II cầm đèn cùng đi mất 3 phút
Lượt 2: II cầm đèn về mất 3 phút
Lượt 3: IV và V cầm đèn cùng đi mất 12 phút
Lượt 4: I cầm đèn về mất 1 phút
Lượt 5: II và III cầm đèn cùng đi mất 6 phút
Lượt 6: II cầm đèn về mất 3 phút
Lượt 7: I và II cầm đèn cùng đi mất 3 phút
Tất cả là 31 phút.Chưa có bài giải          Chưa có bài giải           Chưa có bài giải
 
 
 
 
Lịch Google