... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01][02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16][17][18][19][20][21][22] [23][24][25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

 Thứ sáu (27/03/2015) 
[] Trường Trần Phú phát hiện nhầm số của Một giáo viên và thay thế

    Nếu gọi chiều rộng là a và chiều dài là b thì diện tích là a x b

    Chiều rộng hình đó sau khi giảm là: a x (100% - 37,5%) = a x 63,5%

    Để diện tích không đổi thì chiều dài là: (a x b) : (a x 63,5%) = b : 63,5% = b x 127% (?)

    Số phần trăm chiều dài phải tăng: 127% - 100% = 27%

ndphithanh:

Đến bây giờ, toán ViOlympic chỉ mới có:
+ Chiều nầy giảm 20% thì chiều kia tăng bao nhiêu? (25%)
+ Chiều nầy giảm 37,5% thì chiều kia tăng bao nhiêu? (60%)
Trong tương lai sẽ ra:
+ Chiều nầy giảm 50% thì chiều kia tăng bao nhiêu? (100%)

Mời các bạn tiếp tục tham gia giải bài của trường Nguyễn Văn Cưng giới thiệu:

    Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau, biết rằng số đó bằng tổng tất cả các số có hai chữ số khác nhau lập được từ ba chữ số của số đó.


 Thứ năm (26/03/2015) 
[1] Một giáo viên giải toán do trường Nguyễn Văn Cưng giới thiệu:

    Hãy cho biết, nếu giảm chiều rộng một hình chữ nhật đi 37,5% thì phải tăng chiều dài hình chữ nhật đó thêm bao nhiêu phần trăm để diện tích không thay đổi?
    Nhận xét và hướng giải:
    Đối với học sinh lớp 6 thì bài toán nầy rất bình thường, còn học sinh lớp 5 thì giáo viên phải bồi dưỡng thêm "một khúc". Cách giải dưới đây quá sức đối với học sinh lớp 5.
    Nếu gọi chiều rộng là a và chiều dài là b thì diện tích là a x b
    Chiều rộng hình đó sau khi giảm là: a x (100% - 20%) = a x 80%
    Để diện tích không đổi thì chiều dài là: (a x b) : (a x 80%) = b x 125%
    Số phần trăm chiều dài phải tăng: 125% - 100% = 25%

[2]Một tính hiệu vui

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015.

Theo đó, Thông tư 03 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Quy định mới nêu rõ về quyết định tuyển dụng và nhận việc, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm: Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển quy định.

Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định trên, trong thời hạn 15 ngày làm việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển; trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức.

Người được tuyển dụng vào công chức phải đến nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Trường hợp người trúng tuyển bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó, nếu người đó bảo đảm có đủ các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức thi tuyển công chức) hoặc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức xét tuyển công chức).

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức thi tuyển công chức) hoặc quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức xét tuyển công chức).

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư 13, điểm mới của Thông tư 03 là bổ sung quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015.

Khánh Linh Thứ tư (25/03/2015) 
[] Một giáo viên giải toán do trường Nguyễn Văn Cưng giới thiệu:
    Bạn An khi thực hiện phép chia một số tự nhiên cho 25, vì viết nhầm chữ số 0 hàng trăm của số bị chia thành 5 và chữ số hàng chục 5 thành 0 nên được thương là 980 và số dư là 4. Hãy tìm số bị chia đúng.
    Nhận xét và hướng giải:
    Bài toán nầy chỉ khó khi giáo viên không có thời gian dạy cho học sinh hiểu mối quan hệ của số bị chia, số chia, thương, dư. Nếu học sinh đã biết thì:
    Số bị chia viết nhầm là: 25 x 980 + 4 = 24504
    Số bị chia viết đúng là: 24054 Thứ ba (24/03/2015) 
[] Trường Nguyễn Văn Cưng giới thiệu những bài toán hay Vòng 17 và mong các bạn chia sẻ cách giải:

Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau, biết rằng số đó bằng tổng tất cả các số có hai chữ số khác nhau lập được từ ba chữ số của số đó. 


Bạn An khi thực hiện phép chia một số tự nhiên cho 25, vì viết nhầm chữ số 0 hàng trăm của số bị chia thành 5 và chữ số hàng chục 5 thành 0 nên được thương là 980 và số dư là 4. Hãy tìm số bị chia đúng.

Hãy cho biết, nếu giảm chiều rộng một hình chữ nhật đi 37,5% thì phải tăng chiều dài hình chữ nhật đó thêm bao nhiêu phần trăm để diện tích không thay đổi? Thứ hai (23/03/2015) 
[1]

ndphithanh:
- Cán bộ được luật định nghĩa là do bầu cử; hiệu trưởng là do bổ nhiệm.
- Hiệu trưởng là đối tượng nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014. Hãy chờ thông tư hướng dẫn. Bộ bạn hết "pin" rồi hay sao mà nôn nghỉ quá?
  Tải ND 108 tại VĂN BẢN TW hoặc tải tại đây

[2]


 Chưa có bài giải          Chưa có bài giải           Chưa có bài giải
 
 
 
  
Lịch Google