Bài 02: Sinh giá trị ngẫu nhiên

Thông thường trong nghiên cứu hay kiểm thử chương trình, người ta cần những bộ giá trị ngẫu nhiên với số lượng lớn để kiểm tra khả năng tính tóan và tính đúng của chương trình. Công việc này nếu thực hiện việc nhập số liệu bằng tay sẽ rất mất thời gian và tốn công sức. Vì vậy, chúng ta áp dụng kĩ thuật sinh số ngẫu nhiên kết hợp với mảng một chiều để có được những tập mẫu số lượng lớn, trong khoảng thời gian ngắn và tận dụng được khả năng tính toán của máy tính.
Việc sinh số liệu ngẫu nhiên trong Pascal được thực hiện dựa trên 3 hàm sau:
  1. Hàm random(): sẽ cho một số thực ngẫu nhiên trong [0, 1].
  2. Hàm random(n) với n là một số nguyên: sẽ cho một số nguyên ngẫu nhiên từ 0 đến n.
  3. Hàm randomize: được gọi đến nhằm đảm bảo cứ mỗi lần chạy chương trình thì số liệu ngẫu nhiên của lần này sẽ khác lần trước. 
Xét ví dụ sau: tạo số liệu ngẫu nhiên cho một mảng số nguyên gồm 100 phần tử với giá trị ngẫu nhiên được lấy từ 0 đến 2000.

YouTube Video


Bài tập nâng cao:
  1. Viết chương trình sinh chuỗi kí tự ngẫu nhiên chỉ gồm các kí tự tù A đến Z trong bảng mã ASCII. Số liệu ngẫu nhiên thu được lưu trong mảng 1 chiều 30 phần tử kiểu char

Comments