Seminars and Conferences

Update: 06/11/2008Back to main page

 Regular Seminar of our group (Commutative Algebra and Algebraic Geometry) (in Vietnamese) Room: P.III.11

2008-2009

 • 22/09/2008 (14.30-16.30): A sharp bound for the regularity index of fat points- An application for the case of multidegree of $n+3$ points, Trần Mạnh Hùng (Master student, ĐHSP Huế), research talk
 • 29/09/2008 (14.30-16.30): A sharp bound for the regularity index of fat points- An application for the case of multidegree of $n+3$ pointsTrần Mạnh Hùng (Master student, ĐHSP Huế), research talk (cont.)
 • 06/10/2008 (14.30-16.30): On Nagata conjecture, Do Trong Hoang (Master student, ĐHSP Huế), research talk
 • 20/10/2008 (14.30-16.30): On Nagata conjecture, Do Trong Hoang (Master student, ĐHSP Huế), research talk (cont.)
 • 10/11/2008 (14.30-16.30): On regular index of Product and intersection ideals, Nguyen Thi Thuy Trang (Master student, ĐHSP Huế), research talk

2007-2008

 •  01/12/2007 (14.30-16.30): A sharp bound for the regularity index of fat points 2Trần Mạnh Hùng (Master student, ĐHSP Huế), resaerch talk based on a paper by M.V.Catalisano, N.V Trung  and G. Valla.
 • 26/11/2007 (14.30-16.30): A sharp bound for the regularity index of fat points 1Trần Mạnh Hùng (Master student, ĐHSP Huế), resaerch talk based on a paper by M.V.Catalisano, N.V Trung  and G. Valla.
 • 29/10/2007 (14.30-16.30): Vành phân bậc và đối đồng điều địa phương 3, Cao Huy Linh (ĐHSP Huế). Báo cáo cơ bản (We will have dinner after seminars. All are welcome!)

 • 22/10/2007 (14.30-16.30): Vành phân bậc và đối đồng điều địa phương 2, Cao Huy Linh (ĐHSP Huế). Báo cáo cơ bản
 •  15/10/2007 (14.30-16.30): Vành phân bậc và đối đồng điều địa phương, Cao Huy Linh (ĐHSP Huế). Báo cáo cơ bản (We will have dinner after seminars. All are welcome!)

2006-2007

 • 21/09/2006 (14.30-16.30): Chỉ số chính quy và bậc lũy linh, Cao Huy Linh (Đại Học Sư Phạm Huế). Báo cáo nghiên cứu.
 • 05/10/2006  (14.30-16.30): Chỉ số chính quy và bậc lũy linh (tt), Cao Huy Linh (Đại Học Sư Phạm Huế). Báo cáo nghiên cứu.
 • 19/10/2006 (14.30-16.30): Đa tạp đại số 1, Nguyễn Chánh Tú (Đại Học Sư Phạm Huế). Báo cáo cơ sở  (Based on Algebraic Geometry by R. Hartshorne).
 • 02/11/2006 (14.30-16.30): Đa tạp đại số 2, Nguyễn Chánh Tú (Đại Học Sư Phạm Huế). Báo cáo cơ sở  (Based on Algebraic Geometry by R. Hartshorne).                            Note: we will have dinner after the talk. You all are welcome ! 
 • 16/11/2006 (14.30-16.30): Bậc đồng điều và số mũ lũy linh, Trần Nguyễn Khánh Linh (Đại Học Sư Phạm Huế). Báo cáo nghiên cứu 

 • 14/12/2006 (14.30-16.30): Đa tạp đại số 3, Trần Mạnh Hùng (Đại Học Sư Phạm Huế, Master student). Báo cáo cơ sở  (Based on Algebraic Geometry by R. Hartshorne).
 • 04/01/2007 (14.30-16.30): Đa tạp đại số 4, Đỗ Trọng Hoàng (Đại Học Sư Phạm Huế, Master student). Báo cáo cơ sở  (Based on Algebraic Geometry by R. Hartshorne).  Note: we will have dinner after the talk. You all are welcome !
 • 11/01/2007 (14.30-16.30): Đa tạp đại số 5, Nguyễn Chánh Tú (Đại Học Sư Phạm Huế). Báo cáo cơ sở  (Based on Algebraic Geometry by R. Hartshorne).
 • 08/03/2007 (14.30-16.30): Đa tạp đại số 6, Nguyễn Chánh Tú (Đại Học Sư Phạm Huế). Báo cáo cơ sở  (Based on Algebraic Geometry by R. Hartshorne). 
 • 22/03/2007 (14.30-16.30): Đa tạp đại số 7, Trần Mạnh Hùng (Đại Học Sư Phạm Huế, Master student). Báo cáo cơ sở  (Based on Algebraic Geometry by R. Hartshorne).
 • 22/03/2007 (14.30-16.30): Đa tạp đại số 8, Trần Mạnh Hùng,  Đỗ Trọng Hoàng (Đại Học Sư Phạm Huế, Master students). Báo cáo cơ sở  (Based on Algebraic Geometry by R. Hartshorne).
 •  04/05/2007 (14.30-16.30): Đa tạp đại số 9, Trần Mạnh Hùng (Đại Học Sư Phạm Huế, Master students). Báo cáo cơ sở  (Based on Algebraic Geometry by R. Hartshorne).
 •  18/05/2007 (14.30-16.30): Đa tạp đại số 10, Nguyen Chanh Tu, (Đại Học Sư Phạm Huế, Master students). Báo cáo cơ sở  (Based on Algebraic Geometry by R. Hartshorne).