For Students

Update: Sept, 2011 

Courses 

XI. Math 126 (Linear Algebra) For Advanced Program in Embedded Systems (Danang Univ. of Technology ):  AY 2010-2011, 2011-2012.

 • Based on "Introduction to Linear Algebra" (5th ed.) by L.W. Johnson, R.D. Riess and J.T. Arnold. (please ask via email)

X. Math 308 (Linear Algebra and Applications) For Advanced Program in ECE  (Danang Univ. of Technology ):  AY 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.

 • Based on "Introduction to Linear Algebra" (5th ed.) by L.W. Johnson, R.D. Riess and J.T. Arnold. (please ask via email)

IX. Math 124 (Calculus with Analytic Geometry I) For Advanced Program in ECE (08,09) and ES (08,09) (Danang Univ. of Technology ):  AY 2008-2009,2009-2010

 • Lecture notes (Maple worksheets): (please ask via email)

VIII. Math 125 (Calculus with Analytic Geometry II) For Advanced Program in ECE (08,09) and ES (08,09) (Danang Univ. of Technology ):  AY 2009-2010, AY 2010-2011

 • Lecture notes (Maple worksheets): (please ask via email)

VII. Math 126 (Calculus with Analytic Geometry III) For Advanced Program in ECE (07,08) ES(08) (Danang Univ. of Technology ): AY 2008-2009, AY 2009-2010

 •  Lecture notes (Maple worksheets) please ask via email 

VI. Math 307 (Differential Equations) For Advanced Program in ECE (Danang Univ. of Technology ):  AY 2007-2008, AY 2008-2009

 • Based on "Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems" by Boyce-DiPrima (8th ed.); 
 • Lecture Notes and Slides (please ask via email)

V.  Maple Course (for 2nd and 3rd-year students) AY:08-09

1) Homeworks: All of students must finish the following homeworks and submit    by email with  the final essay  

Chú ý: Sinh viên cần đọc kỹ và làm theo các hướng dẫn sau đây khi nộp bài làm:

 • a) Nộp tất cả các bài homeworks và tiểu luận trong cùng 1 file nén. Nộp bằng cách kèm file trong attachment.

 • b) Tên file nén cần ghi rõ tên và lớp.Dung lượng file nén cần làm nhỏ đến mức có thể.

 • c) Không đặt tên file có dấu hoặc có khoảng trống.

 • d) Sau khi đã nộp, nếu cần gửi lại bài làm, cần ghi rõ trong Subject là nộp lại và chỉ được gửi lại 1 lần.

 • e) Những bài làm giống nhau đều bị chia điểm.

2) Topics for final essay. You can choose one of  topics as in the list for final essay of the course.  The maple file and exercises should be submitted by email before 15/01/2009.

References:

 Nguyễn Chánh Tú, Introduction to using Maple in learning, researching and teaching mathematics (Vietnamese), Lecture Note for 3rd year students.

 Phạm Hữu Điển, Tính toán, lập trình và giảng dạy toán học trên Maple, NXB KHKT, 2002. 

 Maple 9, Learning Guide (PDF file), Waterloo Maple 2003.

IV.  Latex Course  (For 3rd-year students)

You should download the instruction text  and complete the practicing works there.

 • Final report: Every student must type a report on the topic provided by lecturer. The report tex-file must be typeseted seccesefully by PcTex 5 :  

References:

Nguyễn Hữu Điển, Latex Tra cứu và sọan thảo, NXB ĐHQG Hà Nội, 2001.

L. Lamport, LaTex: A Document Preparation System, Addison-Wesley. Reading, Massachusetts, Second Edition, 1994. 

 T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl, Một tài liệu ngắn gọn giới thiệu về Latex 2e, Bản dịch Việt ngữ (PDF file) của Nguyễn Tân Khoa, 2003.

Nguyễn Chánh Tú,  Basic for latex, LN 2005. 


III. Abstract Algebra I. For 2nd year students, AY 08-09.

Based on "Đại số đại cương" by Lê Thanh Hà and "Abstract Algebra" by Herstein.

II. Field Extensions and Galois Theory (for 3rd-year students) 

Chú ý: Tài liệu dành cho sinh viên làm Tiểu luận

 Khuyến khích tiểu luận  biên soạn bằng Tex.

 • The course is based on book "Mở rộng trường và Lí thuyết Galois" by Nguyễn Chánh Tú, Giao Duc Publishing House, 2006, 196 pp. 
 • You can see the Contents, as well as Introduction of the Lecture Notes. The Lecture Note will be distributed  for students in the beginning of the course.
 • Electronic Lecture Note is now available (please ask)


I. Abstract Algebra II (For 2nd-year student)

 The course is based on book "Đa thức và nhân tử hóa" by Le Thanh Ha, Giao Duc Publishing House, 2002.


 

 

 Back to main page

 News: