การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่  1
ระหว่างที่ 5-6 กันยายน  2557
 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บรรยาศ วันที่ 5กันยายน2557 #ncseii2014


บรรยากาศวันที่ 6 กันยายน 2557 #ncseii2014

ความเป็นมา
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  และนับวันจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด ในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วมักเป็นประเทศที่มีภาวะเศรษฐกิจมั่นคงและล้วนเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมนำสมัย โดยส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มประเทศที่มีความรุดหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     จึงกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ  การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพิ่มพูนนั้น  นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อว่า การวิจัยที่ประกอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งและการมีจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ จะนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพของสังคมส่วนรวมได้อย่างยั่งยืน  เพื่อการก่อให้เกิดแรงจูงใจ   และเสริมสร้างแรงบันดาลใจสู่การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสรรค์สร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทย เพื่อเพิ่มแรงผลักดันให้มีการเกิดขึ้นของนักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงตั้งแต่วัยเยาว์   พร้อมๆกับการเกิดขึ้นของแนวคิด  หรือองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ต่อเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ   วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรมครั้งที่ 1 (1st National Conference on Science Education to Inspire Innovation 2014)”  ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์สู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณค่า

2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ และองค์กรต่างๆภายในประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 

2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆภายในประเทศ

3.  มีความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

 
หัวข้อในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

     1 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์  
   สถิติ  คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2  งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 

    3. งานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา

    4. นวัตกรรมทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

รูปแบบการจัดประชุม

          1 การปาฐกถา การบรรยาย และการอภิปราย

          2 การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

          3 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบการนำเสนอภาคบรรยาย (oral presentation) และรูปแบบ การนำเสนอภาคโปสเตอร์ (poster presentation)

          4 อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

          5 นิทรรศการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ

กำหนดการสมัครและการส่งผลงาน
 

 รายละเอียด        

 หมดเขตวันที่

 ลงทะเบียนและส่งผลงาน

ขยายเวลา

 21 กรกฎาคม 2557
30 กรกฏาคม 2557
1 สิงหาคม 2557

  แจ้งผลการพิจารณา

 8 สิงหาคม 2557
10 สิงหาคม 2557

15-20 สิงหาคม 2557

 ส่งผลงานฉบับตีพิมพ์

 15 สิงหาคม 2557ติดต่อสอบถาม
  • อ.ดร.พิชิต สุดตา มือถือ 081-7735018
  • อ.วริยา เย็นเปิง มือถือ 081-9868300
  • อ.กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล มือถือ 086-3055333
  • สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 032-493 266