No Cancer Foundation     https://www.youtube.com/channel/UC1gv6Uq9vhDxz7vd9FKAA2Q/videos


Trots op België! 

Het confederalisme: een systeem (Verdeel en Heers) dat na WWII gebruikt werd binnen de Benelux met als gevolg dat het Nazi regime geruisloos heeft kunnen voortbestaan vanuit Nederlands grondgebied. Een kankergezwel met uitzaaiingen naar de Benelux en geheel Europa. Wij stellen ons dan ook de vraag welke relatie NVA daadwerkelijk met Nazi Nederland onderhoud die de Belgische burgers massaal vergiftigd. Waarom noemt Bart de Wever dit Nazi regime in deze omstandigheden een voorbeeld voor België!??

YouTube-video


Politici horen de Belgische staat te verdedigen en het Belgische volk te vertegenwoordigen nu het nog kan!  

Opeenvolgende regeringen hebben de verantwoordelijkheid om zaken die in strijd zijn met verdragen en wetten door verantwoordelijke ministers te laten aanpassen aan de vereiste regelingen en de Belgische Grondwet.

Integere als ook gegijzelde functionarissen dienen moedig te zijn en schoon schip te maken binnen onze door corruptie en machtsmisbruik gegijzelde Europese landen, wat mogelijk is door in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering te gegeven aan het op 25 januari 1944 door Koning Leopold III voltooide (voor publiek achter gehouden) "politiek testament" waar hij de verdragen die in Londen zijn gesloten verworpen heeft en daarmee ook de door Paul-Henri Spaak namens België en Luxemburg valselijk ondertekende (confederaal) Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst waarop het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet (Nazi-Regime) illegaal en onrechtmatig uitgebreid werd naar geheel Europa. 

Dit heeft als gevolg dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door Koning Leopold III voltooide "politiek testament" waardoor o.a. het verdrag van Lissabon getoetst dient te worden aan de Belgische Grondwet, en de democratie binnen Europa verantwoord herstelt kan worden zonder oorlog en verder verderf van onze welvaart en ons welzijn. Een nieuw wettelijk en democratisch platform voor de opbouw van een echt democratisch, vrij, sterk en verenigd Europa met onafhankelijke lidstaten "voor" en "met" zijn bevolking. Onze steun heeft U!


De Vlaamse bewustwording, die eind 19e eeuw en vooral sinds de Eerste Wereldoorlog was gegroeid, liep in de jaren 40 van de 20e eeuw tegenstand op door de collaboratie van vooraanstaande flaminganten als Staf de Clercq (VNV) een Vlaams-nationaal Kamerlid van de Frontpartij uit het Pajottenland, in november 1932 niet herkozen werd, probeerde hij in 1933 tot een concentratie te komen van de verschillende Vlaams-nationalistische groeperingen die Vlaanderen op dat moment rijk was. Uiteindelijk slaagde hij in zijn opzet; hij moest daarbij evenwel rekening houden met zeer uiteenlopende vleugels, gaande van gematigd tot uiterst rechts. Het programma, gepubliceerd op 8 oktober 1933, is een compromis dat lichtjes in het voordeel van de radicalen uitviel en waarin vooral de nadruk lag op de hereniging met alle Nederlanden in een Groot-Nederlands staatsverband. Sommige groepen, zoals de Limburgse gematigde Katholieke Vlaamse Volkspartij, traden niet toe tot het strak beleden Groot-Nederlandse overtuiging die hij in 1936 onder druk van de federalistische vleugel van de partij heeft moeten afzwakken, toen de partij samen met REX-Vlaanderen een overeenkomst sloot om te ijveren voor een gefederaliseerd België onder de kroon van Leopold III. Staf de Clercq stelde het VNV ter beschikking van de Duitse bezetter en maakte dit publiek tijdens een redevoering op 10 november 1940 waarin hij onder meer stelde: Vlaanderen moet inschakelen in de nieuwe orde, geboren uit de nationaal-socialistische  revolutie. Het VNV stelt zich ten doel het vestigen van de nieuwe orde in Vlaanderen. In Antwerpen op 20 september 1942 houdt Staf De Clercq, ter gelegenheid van de hulde voor zijn 58ste verjaardag, zijn laatste redevoering. Daarin herbevestigt hij zijn vertrouwen in Adolf Hitler.

Duitsland was erin geslaagd om aan het eind van WWII ondergronds te gaan terwijl alle indicaties waren dat de Nazi's verslagen en verdwenen waren. Het formele besluit werd gemaakt op 16 mei 1943. In feite, sinds november 1942, de uitvoerende tak van de nazi-partij, geïncarneerd voornamelijk door Martin Bormann, Adolf Hitlers rechterhand en financier, en Heinrich Himmler die ervan overtuigd waren dat het zeer moeilijk zou zijn voor Duitsland om de oorlog tegen het militaire front te winnen, zo niet onmogelijk zou zijn. Hitler zou dit begrepen hebben, dus nam de NSDAP, de Duitse nazi-partij, onmiddellijk de nodige maatregelen om zijn voortbestaan ​​te verzekeren. De partij, die in 1933 de regering had overgenomen onttrok zich niet alleen, maar gingen ondergronds.


Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. 

Met andere woorden: het Vierde Rijk.

Hitlers rechterhand Martin Bormann huldigde een ontsnappings kapitaalprogramma in op 10 augustus 1944 dat hem en de NSDAP in staat zouden stellen alle rijkdom, het goud, geld, voorraden, schilderijen, obligaties, blue chips, enz.. die de nazi’s tijdens WWII geplunderd hadden in de door hun bezette Europese landen  
over te dragen naar 750 nieuwe bedrijven in het buitenland «neutrale» naties, zoals, Nederland, Zweden, Luxemburg, Zwitserland en ook Argentinië en België. 

Slechts een maand later op 5 september 1944 werd door Belgische Paul-Henri Spaak in samenwerking met Robert Rothschild en Bernhard zur Lippe-Biesterfeld te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst ondertekend. Deze ondertekening heeft Paul Henri Spaak gedaan zonder machtiging of toestemming van de Belgische koning Leopold III in strijd met zijn “politiek testament” van 25 januari 1944, waarin hij alle in Londen gesloten verdragen heeft verworpen om de wereld te behoeden van deze geruisloze voortzetting van het Hitler-kabinet (nazi regime). Dit heeft als gevold dat   

 eerste Algemene Vergadering niet toevallig werd voorgezeten door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak die samen met nazi / SS Bernhard zur Lippefield en zijn schoonmoeder Koningin Wilhelmina nazi's agenda illegaal en geruisloos hielp implementeren vanuit Nederland en vervolgens de Benelux, Europa...

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bestaat uit alle lidstaten van de Verenigde Naties. De vergadering komt in een jaarlijkse sessie bijeen. De jaarlijkse sessie begint normaal gesproken op de derde dinsdag van september en duurt tot half december. Extra bijeenkomsten kunnen aangevraagd worden door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, of door een meerderheid van VN-leden.

Opeenvolgende regeringen hebben de verantwoordelijkheid om zaken die in strijd zijn met verdragen en wetten door verantwoordelijke ministers te laten aanpassen aan de vereiste regelingen en de Belgische Grondwet.

Vandaar dit verzoek aan de Verenigde Naties (VN) en betrokken Universiteiten  (aangetekend verstuurd) om betreffende dé-populatie“Agenda 21” en Nazi collaboratie per direct te stoppen, wat mogelijk is door in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering te gegeven aan het op 25 januari 1944 door Koning Leopold III voltooide "Politiek testament" en wel op grond van de volgende feiten:

De Algemene Vergadering is het enige VN-orgaan waar alle leden bijeenkomen. Tijdens de bijeenkomst kunnen initiatieven gelanceerd worden over onder meer vrede, economische vooruitgang en mensenrechten.

Is dit het nieuwe België dat wij wensen? 

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/politiek-testament-koning-leopold-iii

Welke politicus wenst hierna het confederalisme toe aan België nu het al bewezen is een fundering te zijn voor het fascisme (video) vandaar dit verzoek aan de Verenigde Naties (VN) en betrokken Universiteiten  (aangetekend verstuurd) waarvoor ook Koning Leopold III in zijn voltooide "Politiek testament" zich al verzette en wel op grond van de volgende feiten:

Verzoekschrift 31/01/13 met ontvangstbevestiging, en aanvullend verzoekschrift 19/04/13 met ontvangstbevestiging aan de Belgische Federale Overheid. 


Na de oorlog deed de anti-repressie-beweging, de Vlaamse Concentratie (VC), waar ook Hector de Bruyne in militeerde, een vergeefse poging het Vlaams-nationalisme nieuw en eerbaar vuur in te blazen. Het vanuitNederlands grondgebied voortgezette Nazi-regime  waarvan André Donner (ARP) vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie Van Schaik was die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen (bewijs 1bewijs 2). 

“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”


De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft deze illegale Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd (bewijs):


“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum.”

 

Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van Verdrag, Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans) ), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum, etc. met vreemde Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst (bron: Het Echte Nieuws).


Bij de verkiezingen in het voorjaar van 1954 werd nogmaals een coalitielijst van nationalisten gevormd onder de naam Christelijke Vlaamse Volksunie (CVV). Amper één verkozene, Herman Wagemans in Antwerpen, was het magere resultaat.


Een maand later van 29 tot 31 mei 1954 vond de eerste Bilderbergconferentie plaats in het Hotel De Bilderberg in Oosterbeek gelegen in het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette nazi-regime om betreffende nazi agenda internationaal te implementeren. Initiatiefnemers waren o.a. de Pool Józef RetingerUnilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland en Nazi/SS IG Farben spion prins Bernhard. Vanuit deze en alle opvolgende geheime Bilderberg conferenties werd en wordt nog steeds vanuit voormalig Nederlands grondgebied door de opeenvolgende illegale Nederlandse Kabinetten het Hitler-Kabinet voortgezet onder voorzitterschap van resp. Prins Bernhard, koningin Beatrix en vervolgens de Belgische Étienne Davignon die net als Robert Rothschild naaste medewerker was van Paul-Henri Spaak. In deze eerste geheime  Bilderberg-conferentie kon voorzitter Prins Bernhard aan alle aanwezigen de mededeling doen dat deze aanpassing van artikel 60 in de Grondwet op advies van André Donner (vader van Piet Hein Donner), is goedgekeurd door toenmalig vice-president Frans Beelaerts van Blokland (CHU, thans: CDA) van de Raad van State, waarin meer dan tweede derde van de Tweede Kamer der Staten Generaal ((KVP, ARP, CHU (thans: CDA), PvdA, VVD, SGP, SDP,CPH, CPN, KPN, Lijst Welter)) hebben ingestemd en door koningin Juliana als staatshoofd en als voorzitter van de Nederlandse Raad van State is ondertekend. 


Door het ontbreken van enige vorm van fundamenteel wantrouwen tegen de democratische machtsvorming en machtsuitoefening, heeft de politieke machinerie ongemerkt veel meer speelruimte gekregen dan wenselijk is. “De politiek” met inbegrip van de inmiddels gepolitiseerde bureaucratie, lijkt zich meer dan ooit te hebben ontwikkeld tot een min of meer gesloten circuit van geheime agenda's.  We moeten dan ook helaas vaststellen dat het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet en Belgisch Limburg samen de beddenlakens delen, afgezien van wat politiek kleingoed ter linker- en ter rechterzijde, en van de vriendelijke triangel van partijen, in feite te maken hebben met een eenpartijstelsel met wederom fascistische als ook  genocide gevolgen. 


Van een effectieve oppositie kan dan ook nauwelijks sprake zijn. Uiteraard doen zich tussen de grote partijen allerlei persoonlijke irritaties en ook politieke wrijvingen voor, maar die vind je evenzeer binnen partijen en huwelijken. De ideologische onzekerheid binnen deze partijen leidt immers tot tal van interne problemen, te meer omdat men in het openbaar toch met een soort eigen gezicht te voorschijn moet komen. Die behoefte aan een eigen gezicht doet zich overigens bijna alleen voor bij het naderen van de verkiezingen, als men zich weer herinnert dat men de burgers nodig heeft om in het zadel te blijven. Nu de grote partijen niet meer over ondubbelzinnige beginselen beschikken en dus evenmin over een duidelijke waardenhierarchie, verkeert de politicus in een enigszins verwarrende situatie. Want welk belang heeft hij er bij om partijpolitiek te bedrijven als zijn partij geen eigen beginselen meer heeft? Als er geen ‘hogere’ belangen meer zijn die hem voortdrijven, wat houdt hem dan nog in beweging? Op grond waarvan bepaalt hij zijn keuzen en zijn stellingname? Op grond van het partijbelang? Maar als de partij geen duidelijke ideologische belangen meer heeft, resteert eigenlijk maar een soort belang: zijn eigenbelang, dat wil zeggen zijn sociale status, zijn carrierekansen, zijn publieke bekendheid, zijn ijdelheid. Daarbij dient men te bedenken dat slechts zo’n vier procent van de kiezers partijlid is. Van die vier procent is slechts een klein percentage, naar schatting niet meer dan tien procent, aanwezig op partijvergaderingen, waar onder meer wordt bepaald welke partijleden voor welke functies in aanmerking komen. Dit betekent dus dat een minuscule minderheid van ongeveer 0,4 procent van de kiezers de personele bezetting van de overheid bepaalt. Het is duidelijk dat bij dergelijke verhoudingsgetallen het algemeen kiesrecht nauwelijks nog een correctieve functie kan hebben en dat het begrip democratie hier nauwelijks nog van toepassing is.

Hier het artikel al verschenen op Valentijnsdag in 1990, in het NRC Handelsblad, dat voor een enorme politieke opschudding gezorgd heeft in Nederland. Enkele Kamervragen zijn erover gesteld en vervolgens is het zo snel mogelijk in de doofpot gestopt. Waarom wordt heden over duidelijk, wij visten het er voor u uit.


De Volksunie werd vervolgens opgericht op 15 december 1954. Anders dan eerdere, vooroorlogse afscheidingsbewegingen ging de Volksunie uit van een federale staat waarbinnen Vlaanderen zelfstandig zou kunnen zijn. De amnestie-eis maakte dat de partij voor vele kiezers nog steeds een collaboratie-imago had. Het eerste partijcongres vond plaats op 24 april 1955 te Gent. De ondertitel van de partij was lang Sociaal en federaal. Zo was de Volksunie de eerste partij in België die aandacht had voor de milieuproblematiek en het in zijn programma opnam. Toen de Volksunie in 1978 voornoemd Egmontpact goedkeurde en voor het eerst in de regering kwam, scheurde de radicale vleugel zich af na een grote verkiezingsnederlaag. 


De leden die de progressieve richting en de breder dan nationalistische bekommernissen van de partij niet zagen zitten, scheurden zich af. Lode Claes richtte de Vlaamse Volkspartij (VVP) op en Karel Dillen de Vlaams Nationale Partij (VNP). Onder de naam Vlaams Blok (VB) gingen beide partijen een lijstverbinding aan. In de herfst van 2001 ontstond de N-VA uit de Volksunie na interne onenigheid over het Lambermontakkoord.


De VU in Bilzen heeft van in de beginjaren steeds haar stemmenpotentieel gehaald in de schoot van de diverse Vlaamse verenigingen en uit de  gezonde Vlaamse overtuiging die deken Paquay (1878-1936) in Bilzen verankerde. Ingaan op de figuur van Jan-Berchmans Paquay zou ons te ver leiden. Wie zich echter graag verdiept in de markante persoon van deken Paquay verwijzen we graag naar deze link.


Het is dan ook geen toeval dat Bilzen (in dit geval Eigenbilzen) het allereerste Limburgse VU-parlementslid leverde. Evrard Raskin (Hasselt, 14 juni 1935) was een Belgisch volksvertegenwoordiger, senator en rechter en publiceert tegenwoordig historische boeken. Gedurende jaren spande Raskin zich in voor de culturele en maatschappelijke integratie van Vlaanderen en Nederland. Hij was van 1971 tot 1978 lid van de Interparlementaire Benelux-raad. In 1987 werd hij voorzitter Vlaanderen van het Algemeen-Nederlands Verbond, wat hij bleef tot 1991.Ook anderen volgden nadien het voorbeeld van Evrard en traden  -niet zonder succes-  toe tot de VU.

Frieda Brepoels, ook al uit Eigenbilzen, was gemeenteraadslid in Bilzen van 1982 tot 1991, schepen van 1982 tot 1988, provincieraadslid van 1985 tot 1987, volksvertegenwoordiger van 1987 en 1991 en van 1999 tot 2003, bestendig afgevaardigde van 1991 tot 1999  samen met Willy Claes en Steve Stevaerts verantwoordelijk voor het in 1994 implementeren van Agenda 21 in Hasselt (Limburg) als pilotproject voor België, waaronder massa vergiftiging tegen hoge winsten onder de dekmantel van innovatie en duurzaamheid vanuit het Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet. Vervolgens werd ze europees parlementslid van 2004 en europeese voorzitter van de groennen tot januari 2013. en burgemeester Bilzen vanaf 2013. Vandaag de dag behoort Frieda nog steeds tot de absolute top van de N-VA. Wij stellen ons dan ook de vraag welke relatie Bart Frieda Brepoels als ook Bart de Wever daadwerkelijk hebben met het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette nazi beleid die de Belgische burgers massaal vergiftigden waarom de Wever dit Nazi regime in deze omstandigheden een voorbeeld noemt voor België!??

De rede waarom de Belgische en Nederlandse provincie Limburg zich als één provincie profileren met een Limburgcharterwordt na het lezen van dit artikel meer dan duidelijk. Een overeenkomst die op 9 december 2008  in Maaseik (België) getekend werd door de Provincie gouverneur van Belgisch-Limburg en door de gouverneur (commissaris van de Koningin) van Nederlands-Limburg, 170 jaar na de scheiding van de Limburgen in 1839 zijn de twee provincies aan de randen van twee landen meer één dan ooit. Twee vrijwel gelijktijdig aangetreden gouverneurs, Léon Frissen in Nederland en Steve Stevaert in België, geboren en getogen in hun provincie, zijn daarvan de aanjagers. Op 19 april werd zelfs een samenlevings contract getekend: het Limburg charter. Het bevat tien uitdagingen voor grenzeloze samenwerking: transport, kennis, arbeid, onderwijs, zorg, toerisme, veiligheid, media, cultuur en ruimtelijke ontwikkeling. Een samenvatting.

Confederale Nederlandstalige staat

Grootneerlandisme is het staatkundige streven om Vlaanderen en Nederland te verenigen in een unitaire,federale of confederale Nederlandstalige staat onder de naam Groot-Nederland (een andere benaming hiervoor is "Dietsland").

Het onderscheid tussen 'Belgisch' en 'Nederlands' Limburg zal ophouden te bestaan, zij krijgen voortaan respectievelijk de benaming 'West-' en 'Oost-Limburg'. Dit met als doel om gezamenlijk een vooraanstaande rol te spelen binnen het illegaal, geruisloos voortgezette Nazi-Regime dat België wil splitsen waarvoor het conflict niet toevallig in de Voeren tussen Vlaams en Nederlands Limburg plaatsvond,  grootneerlandisme  voor een hereniging op taalkundige grondslag; Nederland en Vlaanderen (soms met inbegrip van Frans-Vlaanderen) Verdeel en heers om Vlaanderen wederom deel uit te laten maken van Nederland waardoor de Belgische grondwet verloren gaat die de enigste redding voor Europa is zoals u kunt lezen in ons verzoek aan de Verenigde Naties (VN) en betrokken Universiteiten  (aangetekend verstuurd

YouTube-video

Echter is Nederland heden (sinds WWII) officieel geruisloos overgenomen door het Hitler kabinet vanwege artikel 21 van de Nederlandse grondwet wat mede gefinancierd wordt d.m.v. het dumpen van industriële afval van o.a. Billiton/Budelco/Shell. Met als voorbeeld miljoenenzwendel met het illegaal storten in grindgaten in rond Luik in de jaren 80. Ook werd eind jaren 80 chemische afval vanuit Nazi Nederland (Billiton/Shell) gedumpt op diverse plaatsen in Wallonië (Waals Brabant) wat vervolgens werd uitgegraven en wederom gedumpt op het Remo stort van de Groep Machiels. Zo zet Nederlandse overheid het Nazi’s regime tot op heden voort vanuit de staat der Nederlanden en de Bilderberg-conferenties die Belgisch Limburg gijzelen als collaborateur naar de rest van Europa, Amerika, enz....

Eenmakingsproces:

België is nauw verbonden aan Nederland door een nieuw Benelux verdrag (2010) pdf. Nederland heeft als enig Europees land, vanwege artikel 120 in de Nederlandse Grondwet (voorheen: artikel 60), een Grondwet waarin alle overige artikelen in de Grondwet geen Grondwettelijke rechtskracht hebben. Als gevolg daarvan is vanaf 1953 in Nederland geen enkele wet rechtsgeldig en ook geen enkel daarop uitgesproken uitspraak, beschikking, vonnis of arrest. Waarop een jaar later in 1954 in Oosterbeek (Nederland) de Bilderbergconferentie werden opgericht (video). Nederland is dan ook Nazi’s paard van Troje binnen Europa dat België gebruikt om de gehele wereld tegen zeer hoge winsten te vergiftigen( video). Mede door dit nieuwe Benelux verdrag lijkt België dan ook totaal niet onafhankelijk binnen deze nooit geziene internationale criminaliteit met massavergiftiging als gevolg. Hierdoor wordt de Belgische Grondwet volledig overtreden. Vandaar ons verzoekschrift aan Belgische Federale regering om de staat der Nederlanden voor het Belgisch grondwettelijk Hof te dagen. (ontvangstbevestiging)

 

Van confederalisme naar fascisme (video)?

Een systeem gebruikt in de Benelux Unie (video) illegaal en onrechtmatig verkregen wat men wederom wenst toe te passen om België te splitsen en Vlaanderen uiteindelijk terug aan Nederland te voegen, echter nu Nazi Nederland waarvoor ons Verzoekschrift van 22/04/13 aan de Verenigde Naties (VN) en betrokken Universiteiten  (aangetekend verstuurdom dé-populatie“Agenda 21” en nazi collaboratie per direct te stoppen, wat mogelijk is door in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering te gegeven aan het op 25 januari 1944 door Koning Leopold III voltooide "Politiek testament"


De ware toedracht zal iedereen bereiken, dit valt niet meer te stoppen!

Confederalisme binnen de Benelux-Unie (video) uitgegroeid tot een kankergezwel met uitzaaiingen tot in geheel Europa. Welke Belgische politicus wenst na de Benelux Unie nog het confederalisme (Verdeel en Heers) met als gevolg dat de controle op het beleid ondoorgrondelijk wordt, een voedingsbodem voor criminaliteit binnen diverse gegijzelde overheidsinstanties die vervolgens wederom een fundering vormen voor het fascisme binnen België, de Benelux en uiteindelijk geheel Europa en de rest van de wereld. Waarvoor Bilderberg-schoonzoon en Vrijmetselaar, Nationaal voorzitter van de Voorzorg Limburg (Tony Coonen) het basis inkomen van klokkenluider Verbeek Erik sinds maart 2010 corrupt gestolen heeft om hem het zwijgen op te leggen (waarvoor dit beroepschrift). Waarvan het advocatenkantoor van voormalig minister en collega Socialist, Vrijmetselaar Luc van den Bossche dan ook de Federale Secretaris van de Voorzorg Limburg, (Tony Coonen) verdedigt in betreffende dossier waar de massavergiftiging van de burgers vanuit Nazi Nederland als onderbouw ingelast is. Met als gevolg dat 90 % van de betreffende onderbouwende stukken werden achter gehouden voor de behandelende rechters en Verbeek Erik enkele dagen voor de zitting in het ziekenhuis terecht kwam vanwege een vergiftiging. Voor onderbouw lees ons pleidooi van 5 januari 2012 aan de behandelend rechters van de Arbeidsrechtbank te Gent in de zaak (A.R. 10/1278/A).

In hoe verre Vlaanderen door deze nationaal socialisten gegijzeld word kunt u hier lezen

YouTube-video


Uitgerekend onderstaand artikel komt van onze noorderburen waarvan het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler Kabinet het Belgisch Federalisme sinds WWII gijzelt. Dit in samenwerking met Belgische Nazi collaborateurs die d.m.v Vlaams, Waalse conflicten België willen splitsen waarvoor het Confederalisme en uiteindelijk Separatisme.

Het is dan ook wederom "toevallig" dat de Waals, Vlaamse conflicten in de voeren aan de Nederlands Limburg en Belgisch Limburgse grens plaatsvonden met als doel België te splitsen (Verdeel en Heers) om Vlaanderen wederom deel te laten uitmaken van een groot Nederland, echter nu Nazi Nederland.

De vernietigende gevolgen voor onze welvaart en ons welzijn kunt u hier lezen.


Dit Nederlands artikel getiteld: Waar de Belgische politiek zich mee bezig houdt zet tot nadenken?

We moeten toch de zaak Sharifi die de Belgische politiek wekenlang in de ban hield relativeren.  Elk mensenleven telt, in onze ogen toch. Aldus vervolgen we : 5 jaar geleden kwam deze jonge Afghaan naar België in de hoop op hulp, steun, asiel, een nieuwe toekomst. In eigen land was zijn leven in gevaar omwille van een bloedvete waarbij hij iemand zwaar gewond had. Afghaanse gewoonten en gebruiken, zo’n bloedvete, u begrijpt. Wekenlang heeft dus de Belgische politiek over niks anders gedebatteerd dan over zijn lot.  Inmiddels heeft Navid de Vlaamse taal geleerd, werk gevonden als loodgieter en zelfs een lieve vriendin. Als iemand het perfecte posterchild was van een immigrant of asielzoeker die zich 100 procent aangepast heeft, dan was het hij wel. Dus wat zegt een verondersteld toch menselijke overheid? We sturen die jongeman terug naar Afghanistan, hij was niet op de vlucht voor de oorlog, dus weg ermee.  En zo geschiedde op 1 oktober 2013.  Terug naar een land verwikkeld in een burgeroorlog, dat is het trieste lot dat Navid Sharifi trof, weg werk, weg droom, weg toekomst, weg vriendin. De politiek is, ondanks enorme tegenstand van de publieke opinie en de pers, blij dat ze ervan af is. Want: veel dringender bezigheden wachten!

Vertrekpremies

Wat zijn dan die “dringender bezigheden”, wat houdt de Belgische politiek echt bezig, waaraan weidt en moet zij ook wijden al haar aandacht? Aan…de eigen zakken vullen mevrouw.  Eigen portefeuille eerst! Dus nu terug tot de orde van de dag : de vertrekpremies. Van politici wel te verstaan. Hoeveel moeten we een vertrekken politicus betalen en hoe lang? Inderdaad zeer dringende zaken die alle aandacht opeisen. Zo gaat Kamerlid Stefaan De Clerck de overstap maken van volksvertegenwoordiger naar beheerder bij de grootste telecommaatschappij van België, Belgacom. Groot nieuws. Tja, heeft die toch wel recht op 9000 euro per maand, twee jaar lang.  Commotie! Moeten we deze zelf opgestelde regels herzien of doorgang laten vinden? Debatten, pers, publieke opinie – heel de battaklang. Deze nationale discussie uitgaande van de politiek is nog bezig…

En de echte problemen?

Zomaar uit de losse hand : de schuldencrisis wereldwijd.  De manke nationale begroting. De armoede. De oplopende werkloosheid.  De loonkloof.  De vergrijzing van de bevolking.  Het milieu.  De immigratie van vluchtelingen.  Nou zo kunnen we wel nog even doorgaan.  De échte problemen? In de koelkast ermee.  Zorgen voor later.  Voor de volgende generatie…politici.

“Nooit eerder meer faillissementen in België”

“Bijna miljoen extra Europese werklozen in een jaar”

“Eén wereldburger op 8 lijdt honger”.

Waar ze heden wel tijd voor vrijmaken mijnheer

De tarieven voor het openbaar vervoer verhogen. Geld moet blijven binnenkomen uiteraard. De christen-democraten van het Cdh willen chocoladerepen verbieden (!).  Ze zetten misschien aan tot roken, u begrijpt. Heel belangrijk dat we daar een stokje voor steken. Een smokkelaar van misdaadgeld betrapt met 800.000 euro misdaadgeld? Afkopen die handel : de rechter spreekt 5000 euro boete uit, geen gevangenisstraf.  De ping-ping, weet u wel.  Die asielzoeker Sharifi ? Die had géén geld, bad luck…

Bron: https://biflatie.nl/artikelen/politiek/waar-belgische-politiek-zich-mee-bezig-houdt-deel-2/


Is dit wat we willen? Onze steun heeft U!!!