Ondanks alle inspanningen om onze mensenrechten te laten respecteren waar het Parket van Hasselt (België) van op de hoogte was, liet Procureur Rubens (Hasselt) op 26/02/10 een onderzoek starten betreffende verdovende middelen, volgens leden van de gerechtelijke politie van Hasselt omdat Verbeek Erik gecontacteerd werd door een kennis van een terminale kankerpatiënt die behandeld werd met Flaraxin. Socialist en vrijmetselaar Tony Coonen heeft als Federaal Secretaris Nationaal Verbond van Socialistische Mutaliteiten ervoor gezorgd dat VERBEEK Erik vanaf 1 maart 2010 zonder enig inkomen zit en kneveld om hem vervolgens bijna 40.000 Euro af te nemen , gebaseerd op een valse en corrupt gemanipuleerde dossier .  Federaal Secretaris NVSM Tony Coonen is partner van Hilde Claes (burgemeester Hasselt) de dochter van Bilderberger Willy Claes, voormalig Belgische minister, EU partij voorzitter Socialisten, Sgr N.A.T.O en heden vrijmetselaar Grootloge België en adviseur Group Machiels. (onderbouw) Willy Claes is dan ook lid van de Nazi bilderberggroep die al moordend (onderbouw) hun agenda implementeren, hij werd ook vernoemd is het Dutroux Dossier (onderbouw)

Op 22 maart 2011 heeft VERBEEK Erik, namens No Cancer Foundation en verontruste burgers, die uit angst voor justitieel en overheid machtsmisbruik anoniem wensen te blijven, aangifte gedaan vanwege het illegaal besproeien van burgers met chemische kankerverwekkende stoffen en pesticides

(onderbouw). Deze aangifte is dan ook gedaan bij de Hasseltse politie (HAZODI) waarvan de voorzitter van de politieraad, Burgemeester Hilde Claes (dochter van Bilderberger ex Sgr N.A.T.O Willy Claes). In betreffende pv werdt het bewust achterhouden van documenten (17/02/11 WOB-verzoek & 19/03/11 Uitblijven van het WOB-verzoek) door haar partner vrijmetselaar Tony Coonen vermeld om daarmee betrokkenheid af te kunnen dekken en Verbeek Erik onterecht te laten veroordelen.

Op 09/11/10 start het parket van Hasselt op aanvraag van Procureur Mark Rubens een bijkomend onderzoek om www.nocancerfoundation.org met alle bewijzen (Hasselt) van het internet te halen en betrokkene hun reputatie, financieel en mentaal kapot te maken de volgende stap was Verbeek Erik corrupt achter de tralies te krijgen voor handel in verboden middelen ondanks dat betreffende zelf verantwoordelijk zijn voor het toelaten en gedogen van de globale drugtrafiek onder regie van deze Elite (onderbouwVerzoekschrift met betreffende PV is op 20 oktobrt 2011 ook over gemaakt aan de N.A.T.O. (met onderbouw)

Het advocatenkantoor van socialist, vrijmetselaar Luc van den Bossche verdedigt dan ook Federaal Secretaris NVSM Tony Coonen. Van den Bossche die als voorzitter van The Brussels Airport Company verantwoordelijk is voor de miljoenen tonnen chemicaliën, zware metalen en giftige stoffen die in de lowbudget vliegtuigen geladen worden (vandaar lowbudget vliegen) om Europese burgers illegaal te besproeien, ondanks een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn- 76/464/EEG).  Hiervoor wordt hij dan ook goed betaald. Wat het ontbreken van 6 ordners met bewijzen binnen de Arbeidsrechtbank van Gent kan verklaren.

Twee weken na de aangifte bij (HAZODI) werd de website van No Cancer Foundation uit de lucht gehaald bij beschikking d.d. 4 april 2011 van onderzoeksrechter D. Jordens, rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op vordering van Mark Rubens procureur des Konings van Hasselt op basis van onwaarheden, zonder voorafgaande daarover te zijn gehoord, zonder een afschrift van de beschikking toegestuurd te hebben gekregen Inzage in het dossier wordt door onderzoeksrechter D. Jordens structureel geweigerd. Procureur des Konings Mark Rubens en onderzoeksrechter D. Jordens hebben daarmee ons inziens onmiskenbaar gehandeld in strijd met de wet en het recht en zelfs in strijd met de grondrechten van de mens zoals dat is vastgelegd in het Verdrag van Lissabon.
 
 
Drie dagen later op donderdag 7 april 2011 kreeg No Cancer Foundation (Hasselt) een inval samen met het FAGG, ondanks dat Pieter Neels van Het FAGG zeer goed door No Cancer Foundation op de hoogte was gehouden, en zelfs op 12-12-10 samen met de overheid was uitgenodigd voor het deskundige panel op de No Cancer Foundation conferentie waar o.a Flaraxin maar ook het vergiftigen met wolmanzouten en injecteren van de bevolking met schadelijke stoffenvaccins die wettelijk verboden zijn. Ondanks overtreed de overheid en het FAGG zwaar de wet en pleegt ernstige misdrijven met massa's zeer ernstige slachtoffers als gevolg.

Het op deze wijze dumpen van Chemisch afval via Chemtrails, Roundup, of het betreffende Xantari WG (zie bijlage) e.a... Ondanks dat dit wettelijk verboden is binnen Europa vanwege een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn- 76/464/EEG) Xantari WG bevat de chemische stof Bacillus thuringiensis met als CAS-Nr. 68038-71-1 in een concentratie van 10%. De overige 90% zijn vooralsnog onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) betreffende product wordt (met subsidie) gestimuleerd door de hogere overheden, zowel de provincie als het Vlaams Gewest ondanks dat het absolut niet in het milieu mag komen en kankerverwekkend is. Xantari WG heeft in België het toelatingsnummer 9067/B en wordt volgens de aan No Cancer Foundation beschikbaar gestelde gegevens al meer dan 10 jaar lang gebruikt als bestrijdingsmiddel voor nagenoeg alle in België geteelde groenten en fruit. Uit navraag is gebleken dat het bestrijdingsmiddel Xentari WG wordt gebruikt op aanraden van de binationale (NL en BE) expertenwerkgroep eikenprocessierupsenbestrijding. In deze werkgroep heeft de Nederlandse GGD-arts Henk Jans (foto) (Henk Jans over de Moerdijk brand) voor zowel België als Nederland de medische aspecten beoordeeld en verzorgd. Deze producten zijn in massa's decenia's lang op onze Belgische stortplaatsen (met name Remo-stort) gedumpt. Deze levensgevaarlijke chemische stoffen, die door o.a. Group Essers op grond van de aan hen verleende milieuvergunning illegaal moet worden vervoerd komen op deze wijze op Europese stortplaatsen, dan wel via secundaire producten en groene stroom electriciteitscentrales onder de dekmantel van "duurzaamheid" met miljarden euro's aan overheidssubsidie, in het leefmilieu terecht alsook via het lozen van vliegtuigen.