Etienne Gilson - Filozofia în Evul Mediu

ETIENNE GILSON
Membru al Academiei Franceze, profesor la College de France
FILOZOFIA ÎN EVUL MEDIU
De la începuturile patristice pînă la sfîrşitul secolului al XIV-lea
Traducere de ILEANA STĂNESCU

HUMANITAS


Coperta IOANA DRAGOMIRESCU MARDARE

Beatae memoriae Alcuini
Eboracensis
Galliae Praeceptoris
Sacrum


ETIENNE GILSON
LA PHILOSOPHIE AU MOYEN ÂGE
Des origines patristiques â la fin du XIVe siecle
© Łditions Payot, Paris, 1986
i Humanitas, 1995, pentru prezenta versiune românească ISBN 973-28-0464-5
CUPRINS
Prefaţă..................................................7
Introducere   ...............................................9
I. Părinţii apologişti....................................15
n. Gnosticismul secolului al D-lea şi adversarii lui....................32
DI. Şcoala din Alexandria..................................42
IV. De la capadocieni la Teodorit..............................55
V. De la Dionisie la Ioan Damaschinul..........................73
I. De la apologeţi la Sfintul Ambrozie..........................88
II. Platonismul latin din secolul al IV-lea........................   106
m. De la Boethius la Grigore cel Mare.........................   128
IV. Biserică şi societate..................................   144
V. Cultura patristică latină................................   160
I. Transmiterea culturii latine..............................    166   '
O. Ioan Scottus Eriugena.................................    186
HI. De la Herricus din Auxerre la Gerbertus din Aurillac................   206
Capitolul al patrulea. — FILOZOFIA ÎN SECOLUL AL XI-LEA...............217
I. Dialecticieni şi teologi.................................217
n. Roscelin şi nominalismul...............................222-..
IU. ÂnsehnMe Canterbury.................................(224  J
IV. Creştfiîatate şi societate................................234
I. Şcoala de la Chartres...................................   241
H. Petrus Abaelard şi adversarii lui......................... . .   258
m. Mistica speculativă   ..................................   275
IV. Alanus din Lille şi Nicolaus din Amiens.......................   285
V. Universul veacului al XH-lea.............................   294
VI. Sacerdoţiu şi regalitate   ................................   304
VH. Bilanţul secolului al XH-lea..............................   312
I. Filozofia arabă.....................................319
n. Filozofia evreiască...................................340
I. Influenta greco-arabă.................................   348
O. întemeierea universităţilor...............................   361
DI. Exilul literelor.....................................   369
I. De la Guilelmus din Auvergne la Henric din Gând.................   382
II. De la Alexander din Hales la Raymundus Lullus..................   403
in. De la Robert Grosseteste la John Peckham   . . .■..................   434
1.  Profesorii de la Oxford.............................   435
2.  O Summa Philosophiae din secolul al XHI-lea   ................   455
TŁ_ De la Albert cel Mare la Dietrich din Freiberg...................   465
(VJDe la Toma_d\A^uino la jEgidius din Roma.....................r486~^
Vî. De la peripatetism la averroism............................   508
VII. înţelepciune şi societate................................   527
VIII. Bilanţul secolului al XII-lea.............................   536
I. Ouns Scottus şi realiştii secolului al XTV-lea....................   547
II. De la Iacob din Metz la Guido Terrena.......................   573
OI. William Ockham....................................   589
TV. Mişcarea ockhamistă    .................................   605
V. Averroismul filozofic şi politic............................   632
VI. Misticismul speculativ................•.................   639
Vn. Ioannes Gerson şi bilanţul secolului al XTV-lea...................   653
I. întoarcerea literelor în Italia..............................   663
H. întoarcerea literelor în Franţa.............................   683
m. Bilanţul gîndirii medievale..............................   696
Indice de nume...........................................   704
Culegere şi paginare
m AD\S4U
%ÂSX Oepa-tamentuleditcral
ADISAN COMPUTER S.R.L.

Printedand bound in Germany by Graphischer GroBbetrieb PoBneck GmbH A member of the Mohndruck printing groupINTRODUCERE
Religia creştină a luat contact cu filozofia în secolul al II-lea al erei noas-ttre, îndată după apariţia convertiţilor de cultură greacă. Am putea să ne în­toarcem şi mai mult în timp şi să căutăm ce noţiuni de origine filozofică se găsesc în cărţile Noului Testament, de pildă în Evanghelia a patra sau în Epis­tolele Sfîntului Pavel. Aceste investigaţii îşi au importanţa lor, cu toate că cei care li se dedică sînt expuşi la nenumărate erori de perspectivă. Creştinismul este o religie; folosindu-se uneori, pentru a-şi exprima credinţa, de anumiţi termeni filozofici, sfinţii autori se supuneau unei nevoi omeneşti, dar substi-tuiau sensului filozofic vechi al acestor termeni un sens religios nou. Acesta e sensul pe care trebuie să li—1 acordăm cînd îi întîlnim în scrieri creştine. Vom avea deseori prilejul să verificăm această regulă de-a lungul istoriei gîn-dirii creştine. Omiterea ei este totdeauna periculoasă.
în esenţă, religia creştină se întemeia, încă de la începuturile sale, pe învă­ţătura Evangheliilor, adică pe credinţa în persoana şi doctrina lui Isus Cristos. Evangheliile după Matei, Luca şi Marcu aduc lumii o veste bună. Un om s-a născut în împrejurări miraculoase: se numea Isus; le-a arătat celorlalţi că el este Mesia cel prevestit de Profeţii lui Israel, Fiul Domnului, şi a dovedit-o prin minunile pe care le-a săvîrşit. Acest Isus a făgăduit venirea împărăţiei lui Dumnezeu pentru toţi cei care se vor fi pregătit pentru aceasta, ascultîn-du-i poruncile: dragostea pentru Tatăl care este în Ceruri; dragostea faţă de semeni, de-acum fraţi întru Isus Cristos şi fii ai aceluiaşi Tată; pocăirea; lepă­darea de lume şi de tot ce este lumesc, din dragoste, mai presus de orice, faţă de Tatăl. Acelaşi Isus a murit pe cruce pentru a-i răscumpăra pe oameni; înviind, şi-a dovedit dumnezeirea şi va veni, din nou, la sfîrşitul veacurilor, pentru a judeca viii şi morţii şi pentru a domni cu cei aleşi în împărăţia sa. Nici urmă de filozofie în toate acestea. Creştinismul se adresează omului pentru a-i alina neputinţa, arătîndu-i cauza şi oferindu-i leacul. Este o doctrină a mîntuirii, deci o religie. Filozofia este o formă de cunoaştere care se adresează inteligenţei şi îi spune ce sînUucrurile, religia se adresează omului şi îi vorbeşte despre deşţuţ, îndemnîndu-1 fie, ca religia greacă, să Lse supună,^ fie, precum cea creştină, să şi-1 făurească. Acesta este, de altfel, motivul pent­ru care filozofiile greceşti, influenţate de religia greacă, sînt .filozofii ale ne-cesităţii, în timp ce filozofiile influenţate de religia creştină sîntjIlQZofji_ale_ libertăţii.
10                                                  INTRODUCERE
Astfel, încă de la originile acestei istorii, finalitatea episodului său central îi fusese hotărîtă prin chiar natura forţelor ce aveau să o pună în mişcare. Acest moment critic se va situa spre sfîrşitul secolului al XIII-lea, cînd lumea occidentală va trebui să aleagă între necesitarismul grecesc al lui Averroes şi o metafizică a libertăţii divine. Alegerea fusese făcută dinainte pentru toţi cei care propovăduiau învăţătura lui Isus Cristos. Uns al lui Dumnezeu, ultimul şi cel mai mare dintre Profeţii lui Israel, Isus nu venise să anuleze Vechiul Testament, ci să-1 împlinească. Păstrarea şi confirmarea Vechiului Testament însemnau, în acelaşi timp, aşezarea istoriei omenirii, aşa cum o înţelegeau creştinii, în ansamblul istoriei lumii, aşa cum o înţeleseseră evreii. învăţătura creştină a mîntuirii se înscria astfel într-o cosmogonie. Deasupra, Iahve (Ie-hova), care este Dumnezeu. Cînd Moise îl întreabă care îi este numele, acest Dumnezeu răspunde: „Eu sînt Cel ce sînt" şi adaugă: „Aşa să spui fiilor lui Israel: Cel ce este m-a trimis la voi" (Ieşirea 3, 14-15)*. Fiind, şi fiind Cel ce Este, acest Dumnezeu este unul. Eu Sînt este Dumnezeu, nu există alt Dumnezeu în afară de el. La început, Iahve a făcut cerul, pămîntul şi omul. în lume, care este lucrarea lui şi care îi aparţine, el poate interveni oricînd, după voia sa. Ceea ce şi face, neîncetat, cîrmuind-o prin providenţă, optînd liber pentru un popor ales căruia îi rînduieşte legea sa şi a cărui istorie o călăuzeşte în fiece clipă, împărţind, rind pe rînd, pedeapsa şi răsplata. Căci nimic nu-i scapă. Eu Sînt este un Dumnezeu viu şi atotputernic care ţine lu­mea în mîna sa. Nici una din lucrările sale nu poate, nicicum şi nicicînd, să se ascundă de privirea Celui care le face să fie; el cercetează rărunchii şi inimile**; nici o faptă, nici măcar un gînd nu îi scapă; preabun părinte al celor care îl iubesc şi pe care îi iubeşte, el este şi judecător neînduplecat al celor care nu-i dau cinstirea ce numai lui i se cuvine şi care pregetă să-1 slujească. Dar cum să nu-i dai cinstire? Prezenţa şi slava Domnului strălucesc pretutindeni în lucrarea lui. Pămîntul şi cerurile îi mărturisesc puterea, căci această putere este înţelepciune. Mai iute decît orice mişcare, unică şi pretut­indeni prezentă, înţelepciunea lui Dumnezeu a rînduit totul potrivit cu firea, însemnătatea şi alcătuirea sa. Tot ea este cea care, străbătînd lumea cu tărie şi călăuzind-o cu blîndeţe, descoperă minţii înţelesul ascuns al lucrurilor, al­cătuirea universului şi însuşirile elementelor. Gîndirii înţeleptului îi explică lumea şi, de asemenea, îi dezvăluie sensul istoriei, începutul, mijlocul şi sfîr­şitul veacurilor. Făurar al tuturor acestor lucruri, numai ea poate să le des­luşească. Nici în cele de mai sus nu întîlnim vreun adevăr care să apară la capătul unei cercetări călăuzite de raţiunea umană; lumea şi chiar înţelepci­unea nu sînt decît lucrarea şi darul lui Dumnezeu.
Acest fapt capital, a cărui neglijare constituie o permanentă sursă de con­fuzii, trebuie să ne fie regulă de interpretare şi în cazul, aparent mai complex, / al prologului Evangheliei după Ioan. într-adevăr, asistăm aici la apariţia unui şir întreg de termeni şi noţiuni ale căror ecouri filozofice sînt de netăgăduit;
* Pentru textele biblice, am folosit Biblia sau Sfinta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982 (n.fc). ** Apocalipsa 2, 23 (n.f.).
INTRODUCERE
11
înainte de toate, cea de Logos sau Cuvînt. La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era Dumnezeu; toate prin El s-au făcut; în El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Această noţiune grecească de Logos este de certă origine filozo­fică, stoică în special, şi fusese deja folosită de Filon din Alexandria (mort în jurul anului 40 p. Chr.). Dar ce rol joacă ea la începutul celei de-a patra Evanghelii? Putem accepta, aşa cum deseori s-a susţinut, că o noţiune filo­zofică grecească vine să înlocuiască aici Dumnezeul creştin, obligînd astfel gîndirea creştină la o abatere iniţială pe care nu va mai fi niciodată în stare să o îndrepte. Momentul este, aşadar, decisiv^elenislnurşj ^^timsmuT^înt, de aici înainte, în contact; care dintre ele 1-a absorbit pe celălalt?
Să presupunem că elenismul ar fi biruit. Ar trebui să asistăm la un eve­niment de importanţă într-adevăr capitală: o filozofie a Logosului, care exp­lică formarea lumii prin acţiunea acestui inteligibil suprem, şi care vede în el poate chiar un principiu de eliberare şi mîntuire, întâlneşte o sectă religioasă iudaică ce propovăduieşte un Mesia, îl asimilează pe acest Mesia şi face din el o manifestare a Cuvîntului. Un asemenea proces va da naştere gnosticis-melor, dar tot el este şi cauza pentru care religia creştină va refuza cu atîta hotărire să se contopească cu acestea. Lucrul este deci posibil şi s-a produs, dar nu în Evanghelia după Ioan. Ceea ce s-a întîmplat aici a fost tocmai cont­rariul. Plecînd de la persoana concretă a lui Isus, obiect al credinţei creştine, Ioan se întoarce către filozofi pentru a le spune că ceea ce ei numesc Logos este El; că Logosul s-a făcut trup şi s-a sălăşluit între noi, iar noi — scandal intolerabil pentru spiritele care caută o explicaţie pur speculativă a lumii — l-am văzut (Ioan 1, 14). A spune că el, Cristos, este Logosul nu era o afir­maţie filozofică, ci religioasă. Aşa cum foarte bine spunea A. Puech: „Ca în toate împrumuturile făcute de creştinism de la elenism, este vorba — începînd chiar cu acesta, care este, din cîte ştim, primul — de aproprierea mai curînd a unei noţiuni care va folosi interpretării filozofice a credinţei, decît a unui element constitutiv al acestei credinţe."
Simplul fapt că religia creştină îşi apropria, încă din perioada celei de a patra Evanghelii, b noţiune filozofică de o asemenea importanţă constituie un eveniment la fel de decisiv. Astfel — şi acesta este lucrul de departe cel mai important —, însăşi Revelaţia creştină, anterior oricărei speculaţii-teologice sau filozofice, nu doar legitima, ci şi impunea asemenea aproprieri. Iată de ce avea să rezulte de aici în mod necesar o speculaţie teologică şi filozofică. A afirma că în calitate de Logos Cristos este Dumnezeu, că toate au fost făcute în el şi prin el, că el este viaţa şi lumina oamenilor, însemna a recurge dinainte, dincolo de teologia Cuvîntului, la metafizica Ideilor divine şi la no-etica iluminării.
Ceea ce este valabil în privinţa Evangheliei Sfîntului Ioan este valabil şi în privinţa Epistolelor Sfîntului Pavel. Evreu prin naştere, dar originar din Tarsul Ciliciei, oraş deschis influenţelor greceşti, Pavel a ascultat, desigur, „diatribe" stoice, de la care a păstrat tonul vehement şi anumite expresii; dar
12                                                  INTRODUCERE
şi aici găsim altceva decît rămăşiţe ale unor metafizici anterioare; două-trei idei simple, aproape brutale, puternice în orice caz, care sînt tot atîtea puncte de plecare. Mai întîi, o anumită noţiune a înţelepciunii creştine. Pavel ştie de existenţa înţelepciunii filozofilor greci, dar o condamnă în numele unei înţe­lepciuni noi, care este nebunie pentru raţiune: credinţa în Isus Cristos. „Iudeii cer semne, iar elinii caută înţelepciune. însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie. Dar pentru cei che­maţi, şi iudei şi elini: pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că fapta lui Dumnezeu, socotită de către oameni nebunie, este mai înţeleaptă decît înţelepciunea lor şi ceea ce se pare ca slăbiciune a lui Dumnezeu, mai puternică decît tăria oamenilor" (/ Cor. 1, 22-25). Din această dublă sfidare, cea adresată filozofilor va avea lungi ecouri în Evul Mediu, cu atît mai mult cu cît Sfîntul Pavel a revenit asupra ei de mai multe ori (/ Cor. 1, 21; 2, 5; 2, 8). Deasupra înţelepciunii umane, pe care o face de rîs, stă nebunia propovăduirii, înţelepciunea mîntuitoare.
Această denunţare a înţelepciunii greceşti nu era totuşi o condamnare a raţiunii. Deşi subordonată credinţei, cunoaşterea naturală nu este eliminată. Dimpotrivă, într-un text citat fără întrerupere în Evul Mediu (Rom. 1, 19-21) şi de care Descartes însuşi se va prevala pentru a-şi legitima opera metafizică, Sfîntul Paver>afirmă căfoamenii au despre Dumnezeu o cunoaştere naturală suficientă pentru a îndreptăţi severitatea acestuia faţă de ei: „Căci mînia îuT Dumnezeu se descoperă din cer peste toată fărădelegea şi toată nedreptatea oamenilor care ţin nedreptatea drept adevăr. Pentru că ceea ce se poate cu­noaşte despre Dumnezeu este cunoscut de către ei; fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor. Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înţelegîndu-se din făpturi, adică veşnica lui putere şi dumnezeire." Sfîntul Pavel vrea, fără îndoială, să dovedească aici că pĂgÎnii nu pot fi iertaţi, dar o stabileşte pe baza principiului căfraţiunea poate cunoaşte — prin inteligenţă şi pornind de la priveliştea oferiţi de lucrările divine — existenţa lui Dumnezeu, puterea sa veşnică şi alte atribute^ pe care nu le numeşte. Teza nu era nouă, căci se află formulată explicit în Cartea înţelepciunii lui Solomon (13, 5-9), dar, prin Sfîntul Pavel, ea va impune oricărui/filozof creştin datoria de a accepta că raţiunea umană poate dobîndi o anumită cunoaştere despre Dumnezeu porn­ind de la lumea exterioară. |
Un alt pasaj din Epistola către Romani impunea, de asemenea, acceptarea faptului că orice om găseşte în propria conştiinţă cunoaşterea naturală a legii morale (Rom. 2,14-15); în sfirşit, alte pasaje conţineau cîteva îndrumări care au, în economia Epistolelor, o semnificaţie religioasă în esenţă, dar ale căror formulări, de origine stoică, le vom vedea reluate de numeroşi autori creştini. Aşa este, mai cu seamă, deosebirea dintre suflet (psyche, anima) şi duh, spirit (pneuma, spiritus), care va folosi mai tîrziu drept fundament multor speculaţii psihologice inspirate din prima Epistolă către Tesahniceni 5, 23. Deci asis­tăm iar, pur şi simplu, la una din acele aproprieri filozofice pentru care Sfîntul Ioan ne-a oferit un exemplu atît de grăitor. Aşa cum Sfîntul Ioan le spune paginilor: ceea ce voi numiţi Cuvînt este Cristos al nostru, Sfîntul Pavel le
spune stoicilor: ceea ce voi numiţi înţelepciune este credinţa noastră în Cris­tos, şi pe Cristos îl cinsteşte, fără să ştie, această conştiinţă despre care vorbiţi atît. Aceste puncte de contact nu ne îngăduie să scoatem în evidenţă introdu­cerea vreunui element grecesc în substanţa credinţei creştine; persoana lui Cristos şi sensul misiunii sale nu sînt deloc afectate de aşa ceva; întîmplările povestite în Evanghelie şi învăţătura pe care aceasta o transmite vor rămîne deci, în integritatea lor iniţială, materia însăşi pe care se va exercita reflecţia Părinţilor Bisericii.
Se numeşte literatură patristică, în sens larg, totalitatea operelor creştine care aparţin epocii Părinţilor Bisericii; dar nu toate au drept autori Părinţi ai Bisericii, şi nici chiar această titulatură nu este riguros exactă. într-un prim sens, ea îi denumeşte pe toţi scriitorii ecleziastici vechi, care au murit în cre­dinţă creştină şi în comuniune bisericească; în sens restrîns, un Părinte al Bisericii trebuie să întrunească patru trăsături: ortodoxie doctrinală, viaţă dusă în sfinţenie, recunoaştere de către Biserică, relativă vechime (aproximativ pînă la sfîrşitul secolului al Hl-lea). Cînd nota de vechime lipseşte, dar scriitorul a reprezentat strălucit doctrina Bisericii, acesta primeşte titlul de Doctor al Bisericii; tradiţia îngăduie totuşi numirea celor mai vechi dintre ei, pînă la Grigore cel Mare, drept Părinţi, iar Evul Mediu îi desemna pe toţi cu titlul de sancti1. Cînd se făcea distincţia între „sfinţi" şi filozofi, tocmai Doctorii Bisericii se aveau în vedere. în 1298, Bonifaciu VIU îi ridică la rangul de Doctori ai Bisericii pe Ambrozie, Augustin, Ieronim, Grigore cel Mare. Mulţi alţii, ca Toma d'Aquino, sînt relativ recenţi: Bonaventura nu a primit titlul decît în 1587, de la Sixt V. Să amintim că un Doctor al Bisericii nu este infailibil şi că, acolo unde se înşală, nu vorbeşte ca Doctor. în sfîrşit, după Doctorii Bisericii vin Scriitorii ecleziastici, a căror autoritate doctrinală este mult mai mică şi a căror ortodoxie poate să nu fie chiar ireproşabilă, dar care sînt martori vechi şi importanţi ai tradiţiei: Origene, Eusebiu al Cezareii se numără printre ei. Aceste clasificări precise sînt de origine modernă, iar Evul Mediu, deşi nu-i aşeza pe toţi aceşti scriitori pe aceeaşi treaptă, nu-i împărţea după nici un criteriu exact. Cît despre noi, vorbind despre atitudinea faţă de filozofie a Părinţilor greci şi a Părinţilor latini, îi vom include în această de­numire comună şi pe scriitorii ecleziastici, şi pe Doctorii Bisericii.
Bibliografie
0  excelentă introducere în studiul acestei probleme se găseşte în Aime Puech, Histoire de la litterature grecque chretienne depuis Ies origines jusqu 'ă la fin du IVe siecle, voi. I, Le Nouveau Testament, Les Belles-Lettres, Paris, 1928 (pentru un supliment de bibliografie, op. cit., p. 5, Histoire litte-raire). — J. Lebreton, Les origines du dogme de la Trinite, ed. a FV-a, Paris, 1919. — C. Toussaint, L'Hellenisme et l'apâtre Paul, Paris, 1931. — F. Prat, La theologie de saint Paul, ed. a Vi-a, Paris, 1924.
1 sfinţi {lb. lat.).INDICE DE NUME
705

INDICE DE NUME
Aaron: 221    '
Abaelard, Petrus: 86, 129, 223, 233, 242, 244, 245,250,258-264,266-275,282,301, 313, 316,317, 346, 358,361, 363, 384,434,469, 511,582,590,594,601,602,605,672,675, 696,697 Abbo: 211,214
Abubacer/Abu-Bekr ibn Tuf aii: 330, 331, 340 Adara: 90, 122, 201, 441, 670, 698 Adam, A.: 285
Adam de la Petit-Pont: 259, 511 Adam din Bocfeld: 509 Adam din Bouchermenfort: 509 Adam din Marsh/de Marisco: 438, 440, 443 Adam Dorp: 655
Adam Parvipontanus - vezi Adam de la Petit-Pont Adam   Pulchrae   Mulieris/Adam   Bellefemme/
Magistrul Adam: 392, 393, 595, 402 Adam Woodham/Goddam: 606-608 Adelhardus din Bath: 273-275 Adenulf din Anagni: 514 Adhemar din Chabannes: 179 Adrian I (papă, 772-795)234, 235 .Cgidius din Lessen: 500, 507, 516 /Egidius din Orleans: 503, 507 iEgidius din Roma/vEgidius Romanus: 398,400, 422,486,504-506,508,532,533,536,545, 563, 574, 655, 670
Aelbertus (episcop al Yorkului): 173, 177 Aethiwald: 168 Afer: 297 Agar 47 Agenor: 297
Agobardus (arhiepiscop de Lyon): 175, 181, 182 Aimon din Fleury: 214 Alanus din LUle: 285-288, 290-294, 315, 320,
378, 393, 478,480, 687, 690 Alaric (rege): 154, 158 Al-Ash'ari: 322
Albericus din Trois-Fontaines: 354 Albert cel Mare: 45, 71, 78, 135, 220, 244, 280, 301, 329-331, 354-357, 364, 370,375, 382, 384, 385, 387, 405, 441-443, 452, 456, 457, 464-478, 480, 481, 485-487, 495, 500, 504, 509,514-516, 528,540, 543, 544,546, 589,
605,639,643-645,655,661,676,683,686, 697, 702
Albert din Bollstădt - vezi Albert cel Mare Albert din Colonia (Koln) - vezi Albert cel Mare Albert din Helmstedt/din Ricmestorp/ Albertu-
tius sau Albert Parvus: 626 Albert din Saxonia: 626, 627, 629, 631, 634,
655,662
Albertino Mussato: 672, 673 Albi, Jules d1: 526 Aicesta: 679
Alcher din Clairvaux: 278-280, 285, 437 Alcuin:  129, 173-183, 185,207,214,280,369,
377, 434, 457, 654, 670, 695, 702 Aldhelmus din Malmesbury: 167, 168, 179 Ales, Adh.d-:42, 105 Alexander de Villa Dei: 373, 375, 378 Alexander din Hales: 74, 120, 280, 364, 385, 403,406,407,432,442,443,452,456,457, 464,655
Alexander Hegius: 374 Alexander Neckham: 302, 303, 372, 686 Alexandru cel Mare: 150, 151, 157, 297, 300,
372 Alexandru din Afrodisias: 69, 83, 132, 320, 321,
323, 356, 483, 485, 543 Alexandru 01 (papă, 1159-1181): 370 Alexandru IV (papă, 1254-1261): 366 Alexandru V (papă, 1409-1410): 567 Alfanus, arhiepiscop de Salemo: 73 Alfarabi: 321,324,326,329,330,339,348,349, 351,386,402,418,438,459,471,475,477, 483, 485, 543 Alfred  din Sareshel/Alfredus Anglicus:  348,
372, 456, 508, 509, 525 Alfred (rege): 139, 142, 172, 173 Al Gazali/Algazel: 329, 330,340, 344, 348, 349,
351,459,477,482,659 Alhacen: 367, 394, 402, 482 Alkindi/Alchendius: 321, 323, 339, 349, 471 AUen, J.W.: 160 Alpetragius/Al Bitrogi: 508 Alverny, M.-Th. d": 356, 360 Amalar: 220
Amalric din Bene: 353, 354, 356, 358, 360, 385, 659

Amann, E.: 32, 42, 55, 87, 106, 128, 285, 303, 434, 588, 605
Ambrozie (Sfintul): 13, 88, 103, 104, 106, 116, 153, 157, 160, 164, 174, 191,209,220,250, 376, 380, 457, 665, 667, 668, 670, 671, 673
Ammonios Saccas: 50-52, 56, 68
Anastasius Bibliotecarul: 206
Andre le Chapelain: 516
Angelo Corbinelli: 674
Angelus din Arezzo: 636, 637
Anonimul din Saint-Gall: 139
Ansbaldus: 207
Anselm de Canterbury (Sfîntul): 64, 77, 106, 117,120, 121, 133, 134, 190,222,224-226, 228,229,231-233,241,249,260,279,283, 284, 313, 363,410,417,421,431,438,440, 457,469,490,541,549, 551, 557,657, 696, 697
Anselm din Besate/Peripateticul: 217, 218, 222, 259
Anselm din Laon: 233, 260, 271, 293, 304
Anteu: 286
Anytos: 21
Apolinarie al Laodiceii: 69, 73
ApoUo: 181,442,686
Apuleius: 101, 105,371
Apuleius (Pseudo-): 129, 289
Arătos: 207
Arcesilau: 95
Archambault, G.: 31
Archery, d": 696
Arhimede: 319
Aristide: 16, 31,62
Aristippus - vezi Henricus Aristippus
Aristotel: 21, 27, 48, 60, 67-71, 82, 83, 85, 92, 95, 108, 127-133, 136, 139, 150, 151, 160, 174,178, 182, 193,209,211,212,219,222, 224,242,244,249,251,252,255,266,267, 273, 274, 282, 284, 291, 302, 312, 313, 318-325, 330, 333, 334, 340, 344, 346, 348-350, 356-359,363-365, 367,370, 371, 376,382, 383, 390-392,400-402,405,406, 412-414,416,418,426,438,439,442,443, 446-448, 450^152, 456, 459, 460-463, 465-468,470-473,476,477,480,482,484, 486^*89,490,493,494,499,503,508-510, 513-522,526,529,534,539,540,541,543, 544,546,555,556,558-560,562,567,568, 570, 576, 579, 585-588, 590, 592,593, 599, 605-609, 614, 618, 619, 620-625,628, 629, 631,632, 634, 636,637, 639, 640,646, 667, 668, 670, 673, 676, 677-681, 683, 685, 696-698, 701
Arius: 55, 57
Amobius: 93-97, 101, 106
Arnou, R.: 87
Arquillere, H.-X.: 160, 240
Aman: 151
Asclepius: 105, 290
Atanasie: 457, 642
Athenagoras: 26-30, 32, 41, 43, 88, 101
Atlas: 442
Aubier, F.: 652
August: 151, 181,300
August in (Pseudo-): 210
Augustin (Sfintul): 13, 26, 52, 77, 85, 86, 88, 101, 103, 104, 106, 112, 116-118, 120,121, 123, 124,126, 127, 133-135, 137, 139,140, 148, 153, 154, 156-160, 163, 164, 174,176, 177, 182, 188-191, 193,203,206,209,220, 224,226,235,239,243,249,255,269,278, 280,283,295,304, 313,328,343,351-353, 359, 370, 376, 380, 391-394, 399,406,410, 412-414,416,417,419,421,423,427,432, 437,438,440,441,446,447,449,452,453, 457,463,470,473,476,482,483,494,499, 500,503,538,540,542,545,563,570,577, 580, 606,610,611, 633,641,643, 646,660, 664-668,670, 671,673,674,676,678-681, 683, 684,687, 689,690,692, 693,695, 702
Augustinus (primul episcop de Carterbury): 166-168, 171
Aulus Gellius: 207
Auriol - vezi Petrus Auriol
Autolycos: 30
Aveling, F.: 160
Avempace/Ibn Badja: 330, 331
Averroes/Ibn Roşd: 10, 82, 83, 325, 330-335, 338, 340, 344, 346, 350, 351, 353, 357,400, 402, 414,438,450,456,468,471,485,494, 503, 508,513-519,521,525, 533,543, 545, 546, 558, 559,570, 579,580,585, 586,602, 609,620,632,633-635,637,655,667,677, 678, 697
Avicembron/Avencebrol, Avicebron: 341-343, 345, 347-350, 356, 357, 385, 394,406,416, 417, 425, 438, 439, 440, 471, 500, 541
Avicenna: 67,247,249,253,313,324-331,334, 336, 338,339, 346,348-353,356,385-390, 396-400,402,405,412,417,418,438,450, 452, 453, 456, 462, 466, 468, 471, 472, 474-477, 480, 482, 485, 494, 500, 508, 516-518,543, 546,548,549,552,558-560, 562, 580, 583, 593,602,622, 643,659, 697
Avraam: 47, 144, 145, 179, 297, 300, 344, 377
B
Bacchus: 375
Bach, J.: 485
Bachelet, X. le: 106
Bacon, Francis: 382
Bacon, Roger: 385, 394
Badius Ascensius: 139
Baeumker, Clemens: 105, 339, 393, 402, 454,
525, 526 Balbus: 92 Baltazar: 530 Balthasar, H.v.: 73
Bangulfus (episcop de Fulda): 176, 182 Barbu, N.: 127 Bardy, G.: 31, 52, 55, 128
706
INDICE DE NUME
Bareille, O.: 42
Barker, Em: 159
Bamaba: 64
Baron, Hans: 682
Bane, A. de la: 55
Barth. K.: 234
Bartolomeu din Bologna: 394, 395, 403, 464
Bartolomeu Englezul: 676
Bartolomeu/Ptolomeo, Toloraeo din Lucea: 500,
530-532, 534 Battista Malatesta: 679 Baudelaire, Ch.: 317 Baudry, L.: 605 Baumgartner, M.: 294, 402 Baur, L.: 360, 453, 464 Bayerschmidt, Paul: 403, 573 Băncilă, L.: 127 Beck, A.: 106 Beck, Franz: 682 Beda Venerabilis: 139, 165-167, 172-174, 179,
185,220,280,295,372, 380,690,691,695,
702
Bedoret, H.: 360 Bellay, Joachlm du: 316 Bender, Diet.: 73 Benedict din Canfeld: 648 Benedict (Sfîntul): 220, 275 Benedict Xffl (antipapă, 1394-1423): 689 Benham, A.R.: 185 Berchorius - vezi Petrus Beisuire Berengarius din Tburs: 217, 222, 304 Bergh, S. van den: 340 Berkeley: 198, 701, 702 Bemard din Arezzo: 614 Bemard din Clairvaux (Sfîntul): 65, 66, 260,
270,271,275-278,281,285,301,308,316,
352,353,384,416,457,528,646,647,673,
675, 684, 690, 691, 695 Bemard Palissy: 627
Bernardus din Auvergne (sau din Gannat): 504 Bemardus din Chartres: 241-245,247,249,254,
354, 379, 672
Bemardus din Sanciza: 509 Bemardus Silvestris: 109, 292, 315, 378 Bemardus Trillia: 504 Bemheim, E.: 535 Berthaud: 258 Berthold din Mosburg/Betoidus din Morsburch:
480, 485, 639 Bertrand, Juliette: 682 Bessarion: 694 Beuzart, F.: 42 Bidez, J.: 130, 143 Bihlmeyer, K.: 652
Birkenmajer, A.: 360, 403, 454, 632, 682 Biscop, Benedict: 170, 171 Bissen, J.M.: 432 Bliemetzrieder, P.: 285 Bloch, M.: 240 Boccaccio, Giovanni: 667, 673, 675, 680-682,
686
Bodogae, T.: 55, 72
Boehmer, H.: 312
Boer, TJ. de: 339
Boethius: 106, 128-139, 143, 160, 173, 177, 209-211, 219, 222, 242-245, 247, 249, 254, 258, 261,262, 267,271,272,279,280,286, 288, 289,291, 292,350, 351, 352, 376, 379, 388,438,456,460,478, 505,508, 540,543, 639, 660, 671, 676, 688
Boethius din Dacia: 374, 385, 518,522,524-526, 543
Bonaventura (Pseudo-): 650
Bonaventura (Sfîntul): 13,77,78, 108, 120, 121, 229,284,301,313,343, 357,359, 364,368, 385,395,406-419,426,429,432,441,446, 452,487,494,496,518,528,542,563,589, 646, 650, 655, 657, 660, 680, 702
Bonifaciu (Sfîntul) - vezi Winfridus
Bonifaciu VIII (papă, 1294-1303): 13, 532
Bonizo:669
Bossuet: 158
Bouyges, M.: 369
Bovo din Corvey: 139
Boyer, Ch.: 128
Bohner, Phllotheus: 31, 63, 72, 604
Brandan (Sfîntul): 297
Brădişteanu, Şt. G.: 31
Brehier, Emile: 7, 54, 185, 652
Breraont, H.: 215
Bridges, J.H.: 454
Brigue, L.: 653
Brilliantov: 206
Brochard, V.: 536
Broglie, A. de: 106
Brooke, A.: 185
Brooke, Z.N.: 312
Brown, G.F.: 185
Bruhnes, G.: 185
Brunet, A.: 318
Bruni d'Arezzo, Leonardo: 60,675,678-682, 694
Bruni, Ger.: 505, 508
Bruun - vezi Candidus din Fulda
Bubnov, N.:215
Bude, G.: 672
Buga, Ioan: 72
Burgondius din Rsa/Burgondio Pisano: 73, 83
Burgos Alonso din Cartagena/AIphonsus a San­da Măria: 678
Buridan - vezi Ioannes Buridan
Burkhard, KJ.: 73
Butler, Joseph: 453
Bulow, G.: 360
c
Cadiou, R.: 55
Callaey, F.: 433
CaUebaut, A.: 526
Calvin: 468
Candidus Arianul: 112, 113, 115, 127
Candidus din Fulda: 183
Capelle, Cath.: 360
INDICE DE NUME
707
CapeUi, L.M.: 682
Capitaine, W.: 55
Cappuyns, Maieul: 206, 210
Carame, Nematalle: 339
Cardano: 627
Cario Malatesta: 673, 674
Carioman: 169
Carlyle, AJ.: 159, 160, 312
Cariyle, R.W.: 160, 312
Cameade: 95
Carol cel Mare: 26,  166,  169, 173-178, 207,
234,235,305,307, 671 Carol cel Pleşuv: 186, 187, 206 Carol VI: 179 Carpocrate: 42 Carta de Vaux: 339, 340 Carreras y Artau, T.: 434 Carton, R.: 143, 454 Cassiodor: 128, 139, 140, 141, 143, 172 Caton cel Bătrin: 692 Causse, A.: 159 Cecilius Natalis: 92, 93, 98 Cecrops: 151 Celsus: 50, 153 Ceolfrid: 171 Chalcidius: 106, 108-112, 127, 136-138, 243,
251,254,350,351,352,402 Chambers, W.: 185 Chartes, E.: 454 Charrier, Ch.: 275 Charron, P.: 94, 290 Chatelain, E.: 369 Chaucer: 139, 503 Chenu, M.-D.: 207, 451, 454, 526 Chesterton, G.K.: 429 Chiriac, Nicolae D.: 32 Chijescu, Nicolae: 105 Chretien de Troyes: 179 Chrysoloras: 678 Cicero: 92, 98, 99, 104, 108, 116, 117, 129, 159,
160-165, 168, 170, 176, 177, 180,183,207,
208,211,212,219,242,249,255,369, 370,
438,440, 663-668,671, 673, 675-681, 683,
684,686-691,694
Ciprian (Sfîntul): 99, 164, 376, 457, 670, 671 Cirus: 148
Clamanges - vezi Nicolaus Clamanges Claudianus: 291, 302 Claudianus Mamertus: 140 Cleante — vezi Cleanthes Cleanthes: 91, 151
Cleraens din Irianda/Clemens Scottus: 176 Clement din Alexandria: 41, 43-50, 54, 55  72
101
Clement m (papă, 1187-1191): 294 Clement IV (papă, 1265-1268): 294, 440 Clerval, A.: 258 Cochin, H.: 682 Codrus: 300 Colonna, Giovanni: 665
Coluccio Salutaţi: 673-675, 677, 680-682, 692,
694
Columella: 249
Combes, A.: 8, 566, 573, 653, 662, 695 Combes, H.: 160 Commodus: 26 Compayre, G.: 434 Comte, Auguste: 446, 700 Congar, M-J.: 485 Connotly, J.L.: 662 Constantin cel Mare: 97, 153, 154, 173, 234,
305, 307
Constantinescu, Eliodor: 105 Convenevole da Prato: 663 Cooper, Lane: 143 Copernic: 629 Coppin, Jos.: 434 Comelius Girardus Aurelius: 695 Correns, P.: 360 Corte, M. de: 83, 87
Costa ben Luca/Costabulinus: 349, 352, 376 Cotta: 92
Coulon, Remi: 682 CourceUe, P.: 143, 210, 543 Cousin, Victor: 131, 182, 261, 272, 274, 275 CovUle, A.: 695, 696 Cronius: 95 Cybele: 436
D
Dafne: 679
DaguiUon, J.: 486
Dalila: 679
Danaeus: 468
Daniel din Morley: 349, 508, 525
Daniel (episcop de Winchester): 170
Danielou, J.: 73
Dante: 158, 160, 170, 254, 306, 331, 532, 533-
535,564,670,675,681,702 David: 234, 287, 300, 307, 530, 673, 677, 679,
692
David din Dinant: 354-356, 358, 360 Davy, M.-M.: 285 Dawson, Chr.: 185 Decius: 50 Delorme, Ferd.: 433 Demimuid, M.: 258 Democrit: 621 Dempf, A.: 312,652 Denifle, H.: 369, 375, 652 Denis, }.: 55
Denys le Chartreux, 78, 506, 648 Descartes, R.: 12,229, 260, 283, 293, 382, 384,
419, 468, 552, 580, 626,628, 629, 700, 701 Desiderius (arhiepiscop de Vierme): 142 Destrez, J.: 507 Deusdedit/Adeodatus (episcop de Canterbury):
167
Dido: 180, 679 Diekarap, F.: 72 Diels, H.: 42
708
INDICE DE NUME
Dieterici, Fr.: 339
Dietrich din  Freiberg/Theodoricus Teutonicus
din Vriberg: 122, 253, 465, 480-485, 543,
639, 645 Dinarii: 67
Diogenes Laertios: 569 Dionisie Areopagitul (Pseudo-): 73-79, 82, 86,
106, 116, 186, 188-191, 193, 194, 199,206,
243,249,279, 350,351, 355,394,435,457,
462,473,475-477,480,482,488,530, 542,
644, 647, 657
Doctor Seraphicus - vezi Bonaventura (Sfintul) Doinaş, Şt. Aug.: 100 Dolezisch, G.: 653 Dominici - vezi Giovanni Dominici Dorainic (Sfintul): 359, 465 Dominicus Gundissalinus/Gondisalvi: 133, 341,
348-352,360,383,384, 393, 394,438,440,
448,475,477,541 Domiţian: 26, 702 Donatus: 143,208,209,220,249, 373,378,379,
510
Dorp - vezi Adam Dorp Doucet, V.: 369 Drăseke, J.: 72, 87 Dreiling, R.: 582, 588 Duchesne, L.: 42 Dudden, H.: 143 Dufourcq, Alb.: 42 Duhera, P.: 87, 185, 425, 450, 451, 454, 485,
564, 573, 629, 630, 631 Dummler, E.: 222
Duns Scottus - vezi Ioan Duns Scottus Durandus din Saint-Pourcain: 502, 575-577,583,
588, 653
E
Ebner, J.: 285
Ebrardus din Bethune: 373, 378
Ebrardus Germanul: 372
Eckhart (Magistrul/Meister): 122, 385,387,477,
480,485,506,543,546,639,640-645,652,
661
Eduard II: 654 Efrem (Sfintul): 319 Egebertus (arhiepiscop al Yorkului): 173, 177,
179, 181 Egfrid: 170, 171 Eginhard: 175, 207, 694 Ehrle, Fr.: 454, 507, 508, 566, 573, 632 Eicken, von: 184 Eisler, M.: 346 Ekkehard: 213 Elian:62
Eiiingwood, Leonardo: 682 Elter, E.: 507 Endres, I.A.: 222, 303 Enea: 180, 181,297,679 Engelbertus (abate de Admont): 535 Englhardt, G.: 274 Ennius: 440
Epicur: 48, 58, 70, 84, 92, 95
Epifanie (Sfintul): 54
Erasm: 20, 78, 207, 270, 373, 375, 661, 663,
666. 672, 677, 678, 691, 695 Ermoni, V.: 87 Esculap: 442 Esop: 663 Ethier, A.M.: 285 Etienne Langton: 395 Etienne Tempien 356, 364, 395, 399, 425, 440,
448, 504, 513, 515, 516, 518, 562, 659 Euclid: 139,220, 319 Eudes din Châteauroux: 683 Eudes/Odon din Cluny: 210, 211 Eufrosin, Gh. R.: 127 Eugraphius: 212 Eunomius: 57, 60, 61, 112 Europa: 297 Europus: 297
Eusebiu al CezareU: 13,25, 37,56, 60,71,72, 164 Eustathius din Arras: 417, 433 Eustratius: 435 Eutyches: 209 Eva: 122 Evanthas:41 Eyssenhardt, Fr.: 127 Ezechiel: 260
F
Faral, Edm.: 216, 258, 380
Farinier - vezi Guilelraus Farinier
Faust: 100
Favorinus: 37
Faye, E. de: 41, 54, 55
Făcăoaru, Gheorghe En.: 106
Fecioru, D.: 31, 54, 72, 87
Feiler, W: 485
Fichet — vezi Guiilaume Fichet
Filip-cel Frumos: 532, 547, 653
Filip din Greve: 357
Filip II August/Filip-August: 357
Filip VI: 654
Filliatre, Ch.: 234
Filon din Alexandria: 21, 42, 46, 48, 54, 103,
104
Fischer, J.: 233
Fitz Ralph - vezi Richard Fitz-Ralph Flatten, H.: 258 Fliche, Aug.: 240 HorovskU, G.V.: 86, 87 Focillon, H.: 184
Folbertus din Chartres: 214, 218, 241 Fontenelle: 517 Forest, A.: 258
Fortunatus (episcop de Poitiers): 174 Foulques din Deuil (abate): 314 Foumier, Paul: 588 Fracus: 297 Franceschini, E.: 526 Francesco degli Organi/Landini: 677 Francesco Rinuccini: 681

INDICE DE NUME
709
Francis din Ado: 214
Francisc din Meyronnes: 562-564, 629
Francisc din Marchia/Francisc din Pignano sau
din Esculo: 565, 569 Francisc (Sfintul): 359, 416,427, 429, 451, 499,
657
Fredegisus: 181
Frederic I Barbarossa: 300, 304 Frederic II de Hohenstaufen: 357, 464, 514 Frederic ffl: 531 Freese,J.H.: 106 Frescobaldi: 653 Friedlănder, L.: 215 Fritz, G.: 55 Fronober, H.: 485
G
Gaguin - vezi Robert Gaguin
Galen: 319, 470
Galeotto di Pietramala : 689, 690, 692
Galeriu, C: 55
Galfredus de Vinsauf/de Vino Salvo: 372
Galileo GalUei: 626, 629
GandUlac, M. de: 652
Gaskoin, C.J.B.: 185
Gaubertus: 179
GaunUo: 224, 229
Gauthier, L.: 339, 340
Gebirol - vezi Avicembron
Geffcken, J.: 32
Gelasius I (papă, 492-496): 158, 310
Gennadius din Marsilia: 690
Gentilius din Cingoli: 636
Gerant d'Hamont: 649
Gerard din Bologna: 586, 588
Gerardus (arhiepiscop al Yorkului): 309
Gerardus din Abbeville: 392
Gerardus din Cremona: 348, 349, 356, 370, 480
Gerardus (episcop de Cenad): 218
Gerardus Harderwyck: 513
Gerardus Magnus - vezi Gerrit Groot
Gerberga: 213
Gerbertus din AurUlac: 206, 211, 212, 214, 273,
375 Gerrit Groot/Geert  Groote/Gerardus Magnus:
648, 684, 695 Geyer, Bemh.: 31, 62, 64, 87, 105, 139, 143,
185, 261, 272, 274, 360, 508, 608, 652 GheUinck, J. de: 87, 179, 185, 215 Ghenadie: 26 Gilbert din Segrave: 453 Gilbert, W.: 444 GUbertus Porretanus: 138, 244-250, 258, 273,
275,279, 301, 313, 350, 376, 388,457,462,
502, 543, 639 Gildas: 166, 171 Gilson,Et.:31,72, 128, 185,234,258,275,285,
318, 339, 360,432,433,454, 507,526, 536,
572, 639
Giordano Bruno: 290 Giovanni da Prato: 677, 682
Giovanni d'Arezzo: 681
Giovanni din Samminiato: 674
Giovanni Dominici: 675-677
Giovannino da Mantova: 672
Giraldus din Cambria: 375
Glorieux, P.: 369
Goddam - vezi Adam Woodham
Godefridus din Fontaines: 400, 401, 501, 504,
586
Godefroy din Saint-Victor: 133 Goichon, M.-A.: 339 Goldbacher, Aloysius: 105 GontierCol:691, 694 Gonzalvus din Balboa: 547 Goodenough, E.: 31 Gorce, M.: 432
Gottschalk/Godescalc: 184, 186 Gottwald, R.: 72 Gourmont, Remy de: 316 Gozbert: 214 Gorres, J.: 187 Grabmann, M.: 87, 128, 185, 258, 369, 374,
381,454,478,479,486,503,506-510,513,
514, 522,525, 526,536,636, 639,642, 652 Gregorio da Cittâ di Castello: 695 Grigore al Nazianzuiui/Grigore Teologul: 56-
60,66,72,79, 191, 196,206 Grigore al Nyssei (Sfintul): 62-67, 70, 72, 73, 85,
103, 186, 189, 190, 191, 206, 280, 352 Grigore de Tours: 173, 174 Grigore din Rimini: 606, 610, 611, 632 Grigore I cel Mare (papă, 590-604): 13, 141-
143, 166, 172, 174, 220, 376, 380, 673 Grigore n (papă, 715-731): 168 Grigore VH (papă, 1073-1085): 236, 238, 239 Grigore IX (papă, 1227-1241): 358, 362, 364,
366, 383, 384
Grigore X (papă, 1271-1276): 487 Grocyn: 672
Grosseteste (Pseudo-): 395 Groult, Pierre: 649, 653 Gualon: 259
Gualterus din Bruges: 417, 433 Gualterus din Lille: 372 Guido din Arezzo: 214, 216 Guido Terrena: 573, 586-588 Guilelmus de la Mare: 573 Guilelmus de Saint-Amour: 406, 509 Guilelmus din Alnwick: 398,565, 566,573,586 Guilelmus din Auvergne: 165, 343, 350, 357,
358, 364, 384, 385-392, 395,402,405,418,
429,438,439,447, 448,450,474, 514,518,
653 Guilelmus din Auxerre: 357,358, 383, 384,395,
457,514 Guilelmus din Champeaux: 134, 259, 260, 263,
271,272,275, 391 Guilelmus din Conches:   139, 244, 254, 255,
258, 301, 303 Guilelmus din Moerbeke: 82, 359, 480, 646,
678, 679
710
INDICE DE NUME
Guilelmus din Saint-Thieny: 122,270,277,278,
281,285
Guilelmus din Shyreswood: 267, 511 Guilelmus din Vaurouillon: 563 Guilelmus din Ware/Guano, Warro: 426, 427,
433, 547, 565, 568 Guilelmus Farinier: 586 Guilelmus Goudin/Guilelmus Peyre de Goudin:
504
Guilelmus Heytesbury: 631 Guillaume Fichet: 694, 695, 696 Guttmann, Jac: 347 Gwynn, Aubrey: 165
H
Haase, Fr.: 143
Hadoardus: 208
Hadrian: 16
Hadrian (abate): 167, 168, 170, 179
Halmon din Auxerre: 220
Hamack, Ad.: 33, 42, 160
Harris, C: 572
Harrison Thomson, S.: 453
Haskins, Ch.H.: 185, 318, 525, 526
Hauck: 535
Haureau, Barth.: 131, 182, 185, 187, 209, 210,
245, 273, 416, 433, 503, 506, 507, 700 Havet, J.: 215 Hayen, A.: 258 Heamshaw, FJ.C: 159, 160 Hedwige (fiica lui Henric al Bavariei): 213 Hefele, Herman: 702 Hegel, G.W.F.: 229 Henri Bate/din Malines: 401-403 Henric al Bavariei: 213 Henric din Coesfeld: 513 Henric din Gând: 385, 395-400, 403, 422, 423,
501,505,563,564,566, 574,576,601,633,
694
Henric din Gând (Pseudo-): 372 Henric din Hainbuch/Henric din Langenstein: 630 Henric din Harclay: 584-588, 593, 607 Henric din Oyta/Henricus Papa de Oyta: 630 Henric din Oyta/Henricus Totting de Hoyta: 607,
630, 659
Henric din Susa/Ostiensis: 353 Henricus Aristippus: 392, 437 Henri d'Andelys: 378, 379, 381, 509 Henricus din Auxene: 179, 184, 206, 209, 210,
222, 283
Henri Estienne: 648 Henry din Wile: 453 HeracUde: 55
Heraclit: 18, 536, 537, 539 Hercule: 176, 286, 390 Herman Germanul: 370 Hermas: 16, 21, 30, 31, 101, 102 Hermes Trismegistul: 48, 101, 105, 289, 402,442 Hermias: 30
Hermolaus Barbarus: 244 Herp/Harphius, Hendrik: 649-651, 653
Herveus din Nedellec/Herveus Natalis: 502 507
574, 575
Heloîse: 213, 260, 261, 270, 315, 675 Heysse, Alb.: 258 Hieronimus, P.J.: 380 Hilarius din Poitiers (Sfîntul): 98, 102, 103, 106,
174, 182, 670, 690
Hildebert din Lavardin: 315, 316, 675, 690 Hilduin: 78, 186 Hilt, F.: 72
Hincmar (episcop de Reims): 186 Hinneberg, Paul: 159 Hipolit:41, 42, 88 Hippocrates: 319, 470 Hitchcock, Montgomery: 42 Hocedez, Edg.: 87, 401, 403, 424, 433, 505, 506,
508
Hochstetter, E.: 605 Hoffmans, J.: 403 Holder: 128
Holkot - vezi Robert Holkot Holmyard, EJ.: 525 Holzinger: 73 Homer: 164, 378, 676 Honoriu DI (papă, 1216-1227): 365, 531 Honorius Augustodunensis/Honorius din Autun:
295,297, 301-303,307,312 Horaţiu: 168, 176,213,215, 315, 374, 377, 378,
672, 688, 692 Homstein, X. de: 652 Horten, M.: 322, 339, 340 Howorth, H.H.: 143
Hrotsvita din Gandersheim: 212, 213, 216 Htysip: 60, 95 Huber, J.: 31 Hucbaldus: 179 Hugo din Balma: 650 Hugo din Castro Novo: 565 Hugo din Saint-Victor. 78,280-283,285, 305, 306,
312, 313, 411,457, 542, 670, 690 Hugolinus Malabrancha/Hugolinus Malabrancha
de Orvieto: 570
Hugo Ripelinus/Hugo din Strassburg: 477 Hugueny, O.P.: 646 Huizinga, J.: 294 Huli, R.: 160 Hume, D.: 615, 661, 701 Husik, 1.: 346 Hyginus: 249 Hypathia: 71
I
Iacob Capocci - vezi Iacob din Viterbo Iacob din Metz: 502, 573-576, 584, 588 Iacob din Viterbo: 506, 508, 532 Iacov (Sfîntul): 148, 197, 344, 669 Iahve: 10, 144-149 Ibn Daud/Avendeath, Avendauth din Toledo:
341,343,344, 348 Ibn Falaqera: 341 Ibn Gebirol/Gebirol - vezi Avicembron
INDICE DE NUME
711
Ibn Pakuda: 343
Ibn Tufail - vezi Abubacer
Ibn Ţaddiq din Cordoba: 343
Ieremia: 673
Ieronim: 13,52,54, 168, 177, 220,221, 315, 370, 380, 457, 666-668, 671-674, 679
Ieronim din Praga: 572, 656, 659
Ilie (dascăl irlandez, sec. al DC-lea): 209
Ilie (monahul): 365
Innocentiu ffl (papă, 1198-1216): 357, 362, 364-366,531
Innocentiu IV (papă, 1243-1254): 359,366,683
Innocentiu VI (papă, 1352-1362): 361
Ioana de Navarra: 626
Ioan Botezătorul: 270
Ioan cel Bun: 686
Ioan Damaschlnul: 28, 59, 73, 83-85, 87, 457, 587
Ioan din Dacia: 374
Ioan din Hisdinum: 669
Ioan din La Rochelle: 384, 405, 406, 432
Ioan din Piedimonte: 693
Ioan din Salisbury: 38, 66, 159, 241, 243, 244, 247,255-259,267,272,273,282,308, 313, 314,358, 362, 369,370,401,434,456,529, 666, 675, 691
Ioan din SevUla: 348
Ioan din Spania/Iohannes Hispanus: 348, 349
Ioan din Toledo: 348
Ioan Duns Scottus: 247,284,346,368,374,382, 385,396-399,401,422,424,427,453,471, 501,542,546-558,560-570,572,577,579, 582-585, 589,593,594, 601,602,605, 608, 630, 654, 655, 699
Ioan Philoponos: 82, 83, 87, 402, 625
Ioan Scottus Eriugena: 66, 72, 77, 78, 82, 104, 106, 116, 134, 184,186-207,209,210,214, 218,224,233,243,249,260,267,280,283, 293,303,328,350,352-355,429,461,462, 469,502,542,543,559,639,644,648,653, 656, 659, 696, 702
Ioan Vffl (papă, 872-882): 236
Ioan XXI (papă, 1276-1277): 516
Ioan XXn (papă, 1316-1334): 575, 590, 654
Ioannes Baconthorp/Iohannes Baco: 633
Ioannes Beleth: 249
Ioannes Buridan: 450,451, 513, 565, 612, 621-627, 629-631, 634, 653, 655, 684
Ioannes din Basel: 566, 621
Ioannes din Bassoles: 564, 565
Ioannes din Bayreuth: 513
Ioannes din Gariandia: 143, 208, 377-378, 381
Ioannes din Hanville: 687
Ioannes din Hauteville: 378
Ioannes din Jandun: 368, 634-637, 639, 654
Ioannes din Londra: 371, 377
Ioannes din Mirecourt: 571, 611-614, 621, 632
Ioannes din Montreuil: 689, 694
Ioannes din Neapole: 504, 575
Ioannes din Paris/Jean Quidort: 532
Ioannes din Ripa/Ioannes din Marchia: 566,567, 573, 659
Ioannes din Saint-Gilles: 683
Ioannes din Schoonhoven: 648, 651
Ioannes din Spania - vezi Ibn Daud
Ioannes din Tarabach: 139
Ioannes din Vercelli: 450, 451
Ioannes din Wales: 179
Ioannes Gallus: 687
Ioannes Gerson/Jean Charlier de Gerson: 139, 179, 184, 566,572,648, 651,652, 656-660,662, 688, 691, 695, 702
Ioannes Hockelin: 513
Ioannes Letourneur/Versorius: 513
Ioannes Magistris: 513
Ioannes Pagus: 378, 509, 526
Ioannes Rodington: 569, 570
Ioannes Ruysbroeck: 645-650, 652, 653
Ioannes Sofistul: 222
Ioannes Teutonicul: 487
Ioan (Sfîntul): 13, 187, 354, 393, 681
Iohannes Maior/Jean Mair: 607
Iona: 147
Ionescu, Ioan I.: 127
Iordăchescu, Cicerone: 73, 86
Iosafat: 205
Iosephus Flavius: 21
Iosif: 179
Iov: 673
Irineu: 37-42
Irsay, Stephen d': 369
Isaac: 145, 344
Isaac Israeli: 340, 347
Isaac Stella: 278-280, 282, 285, 313, 352
Isaia: 117, 148, 149
Isidor al SeviUei: 139-141, 143, 165, 172,249, 295, 380, 676
Israel: 9, 10, 47, 144-150, 307, 344, 346, 386, 669
Isus Cristos: 9,10, 12, 13, 16-18,20,29, 32, 33, 35-37,41,43,46,47,49,50,53-55,58,73, 75, 80, 81, 82, 84, 85, 88,91,93-95,97,99, 108, 113,115-117,125,142,150-152,154, 157, 159, 171, 173, 178, 183, 187, 188,204-206,218,219,221,234,237,261,267,269, 270,275,288,291, 300,302,304-307,309, 310, 311,315,316, 317,356,393,457,465, 468,469,530,531, 534,619,638,646,660, 667, 673,674, 677,684, 692, 693,694, 698
Iuda HalQevi: 344
Iuliu Caesar: 162, 164
Iunius Rusticus: 16
Iupiten 142, 181, 375
Iustin (Sfmtul): 16-22, 24-27, 30, 31, 33, 41, 43, 46, 49, 87, 88, 92, 95, 153, 269, 371, 699
IustinianI: 319,669
Iuvenal: 168, 209, 215, 378, 688
Jacob, E.F.: 159 Jaeger, W.: 73
712
INDICE DE NUME
Jan Hus: 572, 656, 659
Jansen, Bemh: 420, 433
Jansen, W.: 258
Jarraux, L.: 433
Jean de Meun: 109, 139, 292
Jellouschek, C: 507
John Peckham: 371,422,434,451^*54,499,503,
509, 542, 545 Joinville: 384 Jones, E.R.: 339 Jordaens, W.: 648, 649 Joseph de Maistre: 301 Josselin din Soissons: 272, 273, 275 Jourdain, Ch. : 507 Jourdain (cronicar): 364 Jugie, M.: 87 Justin Martirul (Sfîntul): 31
K
Kant, Im.: 229, 260, 661, 700
Ker, W.P.: 172
Ketterer: 240
Kilwardby - vezi Robert Kilwardby
Kleindausz, A.: 240
Klibanski, R.: 87
Koch, Jos.: 574, 588, 640, 652
Kock, H.A.: 73
Koetschau, P.: 55
Koperska, A.: 318
Koyre, A.: 234
Krarap, J.: 402
Kraus, Joh.: 586, 588
Krebs, Eng.: 480, 482, 486
Kroll, Jos.: 105
Kugler, L.: 605
Kurth, G.: 185
Labriolle, P. de: 105, 106, 160
Lacombe, G.: 525
Lactanţiu: 97-102, 106, 182, 679, 680
Lagarde, G. de: 639
Lagrange, M.-J.: 31, 159
Lamberlus din Auxerre 267, 502, 511
Lambertus din Monte: 513
La Mettrie: 97
Landini: - vezi Francesco degli Organi
Landolfus Caracciolo: 565
Landry, B.: 572
Lanfrencus: 221, 222, 224
Lang, Albert: 572, 632
Langlois, Ch.-V.: 303, 572
Lapparent, P. de: 563, 564
Lappe, J.: 632
Largent, A.: 106
Lasserre, P.: 131
Lateinos: 41
Laţcu, Zorica: 55
Laun, J.F.: 573
Laura: 664
Laurent, M.-M.: 485
Lavisse, F.: 185
Leach, A.F.: 185
Lebreton, J.: 14
Leclercq, H.: 160
Leclercq, Jean: 536
Ledoux, Ath.: 573
Lefevre d'Etaples: 648
Lefevre, G.: 275
Lehmann, P.: 380
Leibniz: 63, 214, 229, 244, 429, 506, 571
Leland: 453
Lentherius: 168
Leon ffl (papă, 795-816): 235
Leon X (papă, 1513-1521): 701
Leonardo Bruni: vezi Bruni d'Arezzo
Leonardo Bruni Arctlno - vezi Bruni d'Arezzo
Leonardo da Vinci: 627
Lessing: 260
Lessius: 648
Levasti, A.: 234
Levi: 150
Levillain, L.: 215
Levy, L.G.: 347
Licurg:161
Lindsay, W.M.: 143
Lipsius: 33
Little, A.G.: 454
Littre, E.: 433
Locke J.: 229, 701
Lods, A.: 159
Loe, Paulus de: 485
Longpre, Eph.: 403,417,421,433,434,454,572,
586
Lot: 679 Lot, Ferd.: 185 Lottin, O.: 383, 403 Lowenthal, A.: 360 Luca: 9
Lucan: 176, 177, 219, 378 Luchaire, A.: 369 Lucifer: 286 Lucilius: 440 Lucreţiu: 180
Ludovic al Bavariei: 590, 634, 636 Ludovic din Blois: 648 Ludovic din Padova: 566 Ludovic I cel Pios: 176 Ludovic DC cel Sfînt: 172, 371, 384, 464 Luigi Marsili: 678 Lull: 170
Lupus din Ferrieres - vezi Servatus Lupus Luther 468 Lutz, E.: 432 Luyckx, B.: 432 Lydius, J.M.: 696
M
Macarie: 71, 73
Macarie Egipteanul (Pseudo-): 73
Machabey, A.: 216
INDICE DE NUME
713
Macrobius: 67, 106-108, 112, 127, 135, 219,242,
254, 280, 379, 688 Madkour, Ibr.: 339 Magnus: 672, 674 Mahomed: 356, 560
Maidulf (călugărul irlandez, sec. al Vll-lea): 167 Maitre, L.: 185 Malebranche:416, 701 Malevez, L.: 285 Mandeville, D.G.: 525
Mandonnet, P.: 344, 507, 508, 520, 524, 683, 526 Manegoldus din Lautenbach: 219,236,271, 304 Mangenot: 32, 42, 55, 87, 106, 128, 285, 303,
434, 588, 605 Mani: 117, 286
Manitius, Max: 175, 180, 185, 215 Manser, M.: 432, 507 Marc Antoniu: 678 Marc Aureliu: 16, 25, 26, 88, 151 Marcion: 33, 34, 42, 44 Marcu: 9
Măria (Sfînta): 35, 219, 222 Marietan, J.: 185 Marinescu, Ionel: 692
Marius Victorinus Afer 112-117, 127-130, 211 Marriott: 73 Marrou, H.-Ir.: 165 Marsilio Ficino: 682, 695 Marsiiius din Inghen: 513, 629, 630, 655 Marsilius din Padova: 160, 636-639 Martianus Capella: 210, 249, 369, 693 Martin, Alfred von: 682 Martin, C.T.: 454 Martin din Bracara: 141, 143 Martin din Calayo: 692 Martin din Dacia: 374 Martin, J.: 54, 128 Marţial: 378
Masnovo, A.: 386, 388, 402 Matei: 9, 529 Matei din Aquasparta: 394, 417, 418, 422,433,
542
Matei din Orleans: 509 Matthaeus din Cracovia: 139 Matthaeus din Vendome: 372, 378 Mattiussi, G.: 507 Mauritius din Spania: 358 Mausbach, J.: 160 Maxim Mărturisitorul/Maxim din Hrisopolls: 78,
79,81,82,87, 116, 186, 189, 190, 191, 196,
206, 249, 280, 648 McNeill, John T.: 159 Meerssemann, P.G.: 464, 485 Mefisto: 101 Melchisedec: 530 Meletos: 21
MeUton (episcop de Sardes): 25, 26, 32 Menard, L.: 105 Mercur 442, 693 Merlin: 303 Metodiu din Olimp: 54
Meyer, Hans: 573
Michael Cesena: 654
Michael din Marbais: 374
Michael Scot: 357, 370, 508, 514
Miehalsld, C: 511, 565, 569, 570, 571, 573,607-
609, 612, 614, 621, 622, 631, 633 Mico din Saint-Riquier: 208 Mlerow, Christopher: 312 Migne: 31, 42, 54, 55, 72, 73, 86, 87 Mignon, A.: 285 Mihail DI: 235 Minges, Part.: 432, 572 Minucius.Felix: 92, 99, 105 Moise: 10, 19, 49, 56, 59, 65, 72, 102, 108, 120,
221, 252, 307, 356, 377, 640, 673, 677 Moise Maimonide: 42, 322, 340, 341, 344, 346,
347, 387, 438, 568, 640 Moisiu, Alexandru: 143 Monceaux, P.: 105, 106, 127 Mondesert, CI.: 55 Monica (Sfînta): 116 Montaigne: 94, 95, 343, 430, 432 Moody, Ernest A.: 605 Muclde, J.T.: 340, 347 Mulder, Wilhelm: 695 Munk, S.: 339, 347 Munz, J.: 347 MGller, H.F.: 86 Muller, M.: 525 Muller-Thyme, B.: 387
N
Nabucodonosor: 41, 530 Nagy, Albino: 339 Nardi, Bruno: 520, 521, 526, 639 Natan: 307 Naum, T.: 151 Neaga, Nicolae: 55
Nemesius (episcop al Emesei): 66-71, 83,85, 112 Neptun: 686 Nero:26
Neumark, D.: 346 Newman, Henry: 453 Niccolo Niccoli: 681, 694 Nichita, Mihai: 377
Nicolae I (papă, 858-867): 186, 235, 236 Nicolae IV (papă, 1288-1292): 366 Nicolaus Clamanges: 689, 691-696, 702 Nicolaus Cusanus: 354,477,485,639,641,645,
661 Nicolaus din Amiens: 249, 292-294, 393, 395,
428, 438
Nicolaus din Autrecourt: 614-621, 623, 632 Nicolaus din Kues - vezi Nicolaus Cusanus Nicolaus din Orbeliis: 513 Nicolaus din Paris/Nicolas de Paris: 378, 509,
513
Nicolaus Oresmus: 621, 628, 629, 631, 684 Nicolaus Triveth: 139, 503, 508 Nleusche, Fr.: 521 Nimrod:442
714
INDICb Ub NUMfc
Nistor, Octavian: 106
Noe: 282,441
Nolhac, P. de: 682
Norden, E: 215
Notker cel Gîngav - vezi Notker Labeo
Notker Labeo: 139, 178, 210
Numenius: 72, 73, 95
O
Ockham - vezi WUliam Ockhara
Octavian: 300
Octavius: 92, 93, 98
O'Donnel, J. Reginald: 632
Ohr 240
Olivi - vezi Pietre Olieu
Olleris, A.: 215
Oppian: 62
Oresmus - vezi Nicolaus Oresraus
Origene: 13, 26, 49-56, 66, 80, 82, 103, 104, 106,
109, 126, 153, 160, 189,200,202,205,206,
457, 659
Ostlender, Heinr.: 274 Ostler, H.: 285
Oswaldus (aihiepiscop al Yorkului): 214 Oswy: 170
Otloh din Sankt-Emraerara: 219 Ottaviano, Carm.: 274, 285, 453 Otto de Freising: 304, 305 OttoIV: 531 Ovidiu: 110, 162, 176, 177, 180, 278, 302, 315,
378, 672, 686, 688
Paetow, J.L.: 373, 376, 380, 381
Palacios, Asin: 340
Palhories, G.: 432
Pannier, L.: 695
Panten: 42, 43
Papadopol, Paul: 105
Pardul (episcop de Laon): 186
Pare, G.: 318
Parent, J.M.: 258
Pannenide: 400, 536, 537, 539, 621
Partenie, Cătălin: 112
Parthey, Gust.: 105
Pascal, B.: 94, 384, 701
Paschasius Radbertus: 183, 184, 220
Patch, H.R.: 143
Paulinus din Aquileia: 175
Paulus Diaconus: 175, 214
Paulus, J.: 403
Paulus Orosius: 157, 158, 160, 172, 304
Pautigny, Louis: 31
Pavel (Sflntul): 9, 12, 13,22, 38-40,46,48, 50, 51, 64, 69, 73, 78, 88, 117, 124, 144, 152, 186, 190, 198,220,222,261,270,305, 309, 311, 352, 354, 393,396, 542, 641,657, 667, 676, 684
Peckham - vezi John Peckham
Pelagius: 40
Pelayo, Menendez: 360
Pelster, Fr.: 433, 454, 485, 501, 507, 526, 588
Pelzer, A.: 360, 403, 509, 525
Penelopa: 679
Peisius: 209, 378
Petit de Julleville: 695
Petrarca: 613,636,663-670,672,673,675,678,
680-683, 685, 686, 687, 689-691, 694, 702 Petru din Alexandria: 54 Petru (episcop de Rouen): 309 Petru (episcopul Romei): 309 Petrus Auriol: 568, 579, 580-583, 586, 588, 611,
653
Petrus Bersuire: 685-687, 695 Petrus Bloraevenna: 650 Petrus Brinkel: 621 Petrus Damiani: 103,219-221,236-238, 375, 389,
518, 601, 608, 613, 675 Petrus de la Palu: 504, 575, 655 Petrus de Palude — vezi Petrus de la Palu Petrus des Preş: 685 Petrus de Trabibus/Petrus din Trabes: 420-422,
433
Petrus din Abano: 636, 639 Petrus din Ailly: 139, 566, 656, 687-689, 691,
702
Petrus din Aliacum: 655 Petrus din Auvergne: 401, 403, 504, 514, 575 Petrus din Blois: 675 Petrus din Bosco: 160 Petrus din Candia: 567, 568, 573, 621 Petrus din Conflans: 448, 449, 500 Petrus din Corbeil (arhiepiscop de Sens): 357 Petrus din Courtenay: 378 Petrus din Maricourt: 371, 443, 444 Petrus din Palus - vezi Petrus de la Palu Petrus din Pisa: 175, 176 Petrus din Poitiers: 383, 395, 685 Petrus din Spania: 267, 511-513, 516, 526, 622 Petrus din Tarantasium: 655 Petrus din Vaux/Petrus Valdo: 287 Petrus Dubois: 534
Petru (Sflntul): 64, 152, 187, 309, 531 Petrus Iulian!/ Petrus Hispanus - vezi Petrus din
Spania Petrus Lombardus: 83, 233, 293, 368, 449, 457,
458, 471, 547, 565, 568, 570, 601, 670 Petrus Ramus: 290 Petrus Tateret/Tartaretus: 513 Petrus Venerabilis: 261, 690 Pfăttisch: 31 Pfeiffer, R: 652
Philippe Cancelarul: 383, 384, 395, 514 Phocas: 209
Picavet, Fr.: 185, 215, 224 Pichon, R.: 106 Pierre din Courtenai: 509 Pierre Helie: 372
Pierre Olieu/Petrus Iohannis Olivi: 419-421,433 Pienon din Courtenai: 509 Pietro Paolo Vergerio: 673
INDICE DE NUME
715
Pinault, A.: 72, 159 Knes, Salomon: 339
Pirenne, R: 185                                                     Radulfus, Ardent: 249
 Radulfus din Bibrach: 650
Platon: 17, 23,27,29,46,48,56, 57,60,66-69,      Raduf"s "f**"™-™
71, 72, 75, 83, 84-90, 92, 95, 96, 101, 107,       R^dus (arneeIar): 304
108, 112, 118, 120, 125, 127, 129-132, 135,       Rand; fc*V: 165> 3S0
137,150, 160, 174, 177, 178,219,243,249,       Raoul Ardent: 395
254,255,258,262,263,267,271-274,286,       Raphael, Fr.: 185
289,290,297, 313,315, 317, 321,371, 377,       Rashdall.H.: 369, 454, 632
389,391,392,402,412-414,456,460,461,       Rathier din Verona: 210
462,463,472,473,480,482,528,536-539,       Ratramnus din Corbie: 183, 184
541,544, 562, 567,580, 584-587,594, 595,       Raymond din Sauvetât (aihiepiscop de Toledo): 623,646, 666, 668,677, 678, 680,681,684,             348
688, 695, 696                                                  Raymond Sebond/Sibiuda: 343, 430-432,434
Pliniu: 177, 684                                                      Raymundus Lullus: 294, 343,403,427-430,432,
Plotin: 37, 48, 50-52, 54, 56, 68, 71, 77, 101,             433, 659
107, 108, 112, 116-118, 125, 160, 177,203,       Raymundus Martin: 428
289, 320, 328, 349, 350, 540-542                     Reiners, J.: 274
Plutarh: 60, 151, 678                                              Reitzenstein, R.: 105
Pluton: 170                                                            Remigius din Auxerre: 139, 179, 209, 210, 220
Poggio Bracciolini: 681, 682                                   Remigius din Trier: 212
Pointlanus din Gamaches: 378, 509                         Remusat, Ch. de: 274
Policarp: 37                                                           Renan> E. 340
Poole, R.L.: 258, 312                                             Renaudet, A.: 696
Popa, Mann M.: 127                                              Rhabanus Maurus: 165, 179, 182, 183, 185,372,
Popescu, David: 105, 143                                             ggg
Popescu, Ion R: 127                                              Rhabanus Maurus (Pseudo-): 222, 295
S                     3
lT- %« Fouaion n.:SSi
PowSce F M • 453 rowicKe, r m   tjj
rrantl, C: 485 , p_n,i if    ■ o»
Previte^rton, C.W, 639
Prevostin din Cremona: 395
Priscian:209,242,249,265,371-373,376-378,510,
Probst J H • 434
Probus: 207
Proclos: 74, 77, 116, 253, 289, 313, 320, 348,
349, 356,402,480,482,485,486,505,540,
543, 546, 639, 640, 646, 661 Prometeu: 442
Prosper din Aquitania: 220, 690 Prosperus: 663 Prudentius: 154, 156, 158 Ptolemeu: 249 319 472 Puech, Aime: 13, 25, 31, 32, 59, 72 Puech, Henri-Charles: 42
Quadratus: 16
Quintilian: 162-164, 170, 172, 175,212,241,242, 255,370,664,690,692
 Richard de Mediaviila - vezi Richard din Mid-
 Richard din Bury: 654
 Richard din Cornwall/Rufus Comubiensis: 438
 mchatd din Fou™val: 392
 Richard din Middleton: 420,424-426,433,439,
 450, 453, 655
 Saint-Victor: 64, 283-285, 457, 469,
 ^™'<»>
 R"*ald Fltz-RalPh: 571. «2, 633
 Richer (cronicar): 211, 214
 Rigbodus (episcop de Trier): 180
 Rikkardis: 213
 Ritter- Gerhard: 632
 Riviere, J.: 31, 72
 Robert al Neapolelui: 564
 Robert din Bartis: 613
 Robert din Courţon: 357, 358, 365, 367
 Robert din Winchelsea: 453
 Robert Gaguin: 695, 696
 Robert Grosseteste: 78, 165, 370, 393, 394,434-
 437, 440, 443,444, 453, 464, 509, 702  Robert Grosseteste (Pseudo-): 511 Robert Holkot: 571, 606, 608, 609, 613 Robert Kilwardby: 371,420,447-452,454,500,
 503,513,626  Roberto de' Bardi: 672  Robertus din Melun: 233  Robinson, J.H.: 682
716
INDICE DE NUME
Roger Bacon: 294, 301, 357, 360, 370-375, 385, 394,427,428,436-438,440-446,448,453, 454,458,464,467,468,481,509,514,527, 528,531,532,702
Roger, M.: 165
Roger Maiston: 418, 419,422, 423, 433
Rohmer, J.: 274, 433
Rohner, A.: 347, 485
Roland-Gosselin, M.D.: 507
Rolfe, H.W.: 682
Roraeyer, B.: 31
Ronsard: 214
Roricus din Moissac: 214
Roscelin: 222-224, 232, 263, 264, 271
Roşculeţ, Ioan I.: 127
Roth, Barth.: 572
Roth, L.: 347
Rousseau, J.-J.: 260
Rousselot, P.: 285
Rubio: 382
Rucker, P.: 433
Rufinus: 50
Rufinus (prefect): 291
Rupp, Jean: 235, 236, 240
Russel, J.C.: 380
Saadia ben Iosif din Faivum: 340, 341, 347
Saint-Rene Taillandier: 206
Sainte-Beuve: 131
Saliba, Djemil: 339
SaUustiu: 207, 679, 688
Salman, D.: 524
Sarason: 220
Samuel: 307
Samuel ibn Tibbon: 341
Sandys: 215
Sapegno, Nat.: 682
Sarra:47
Satunul: 33
Saul: 307
Savonarola: 675
Schaarschmid, C: 258
Schedler, M.: 127
Scheeben, C.H.: 485
SchUling, O.: 536
Schmaus, M.: 507, 573
Schmiicker, R.: 588
Schneider, A.: 485
Schneiderhan, J.: 216
Scholz, H.: 160
Schollgen, W.: 507
Schuck, J.: 285
Schulte, J.: 73
Schutz, L.: 507
Schwab, J.B.: 662
Schwamm, H.: 566, 573
Scipio Africanul: 106
Scipio yEmilianus: 106
Scott, Walter 105
Sears Baldwin, Ch.: 380
Sebond - vezi Raymond Sebond Seneca: 98, 100, 141, 143, 150, 162, 183,242,243, 315, 371,375, 378,503,667,669,676-678, 680, 684, 688 Settillanges, A.D.: 507 Servatus Lupus: 207, 209, 215 Serviete (De la): 240 Set: 441
Sever al Antiohiei: 74 Sever (Septimiu Sever): 173 Shakespeare, W.: 301 Sharp, D.E.: 449, 453, 454, 507 Sharwood Smith, E.: 160 Shotwell, J.T.: 312 Sigebert: 174 Siger din Brabant: 359, 368,385,518-522,526,
534, 543, 634
Siger din Courtrai/Kortrijk: 374 Sigulfus: 180 Sikes, J.K.: 274
Silvestru I (papă, 314-335): 307 Silvestru II (papă, 999-1003) - vezi Gerbertus
din Aurillac Simenschy, Teofil: 86 Simon Petru: 309 Simon din Faversham: 453, 513 Simon din Toumai: 305, 383, 395 Simone, Franco: 696 Sixt V (papă, 1585-1590): 13 SmaragdusdinSaint-Mihiel: 143, 179,207,208,
216
Socrate: 18, 20, 21, 66, 71, 72, 89, 122, 161, 262, 263, 271-273, 291, 371, 391, 429, 537, 584-587, 595, 596, 622, 623, 684, 688
Solomon: 12, 307, 442, 531, 673, 679
Solomon din Toledo: 349
Solomon ibn Gebirol - vezi Avicembron
Solon: 161
Spettmann, H.: 433, 454
Spinoza, B.: 293, 345, 525, 571
Spori, Joh.: 312
Squadrani, I.: 403
Stadler, H.: 485
Statius: 177,212,378,680
Stânescu, Petru M.: 72
Stăniloaie, D.: 72, 87
Stăhlin, O.: 54
Steenberghen, F. van: 522, 526
Steffes, J.P.: 42
Stegmuller, Fr.: 454, 481, 486
Stelzenberger, J.: 662
Stiglmayr, J.: 87
Stobeu/Ioannes Stobeus: 105
Stoffels, J.: 73
Stohr, A.: 486
Stoltz, Ans.: 234
Stdcld, A.: 31
Strabon: 151
Strauss, L.: 347
Strechescu, Dumitru M.: 31
Suarez, Fr.: 661
INDICE DE NUME
717
Sudhoff, K.: 525
Sulpicius Severus: 690
Surius, Laurentius: 648, 649
Suso, H.: 589, 645, 652
Swineshed (Richard, Roger sau Robert): 631
SwitalsM, B.: 127
Symmachus: 116
Synesios: 71, 73
Ştefănescu, Inocent iu: 32
Taddeus din Parma: 636 Taine, H.: 198
Tarducci, T.: 143
Tam, W.W.: 159
Tarquinius: 300
Tatham, E.; 682
Taţian Asirianul: 20-27, 30, 32, 37, 41, 43, 88, 92, 95, 518
Tauler, J.: 589, 645, 646, 652, 684
Taylor, H.O.: 165, 184
Teetaert, Am.: 588
Teodoric: 128
Teodorit al Cyrulul: 55, 71-73
Teodosie: 153, 305
Teodosiu. Lelia: 377
Teofil al Alexandriei: 54, 71
Teofil al Antiohiei: 30, 31
Teofrast: 319
Terenţiu: 168, 212, 213, 378, 688, 689
Tertulian: 88-92, 99, 100, 101, 105, 106, 152, 518
Tezeu: 286
Thales din Milet: 95, 442
Thamin, R.: 106
Themistius: 348,426, 587
Theodericus din Chartns: 129, 244,249-253,258,
301, 350 Theodoricus din Vrieberg - vezi Dietrich din
Freiberg
Theodoros (călugăr): 179 Theodoros (episcop de Canterbury): 167,168, 170 Theodulfus de Orieans: 175, 179 Thery, G.: 87, 285, 343, 360, 478, 486, 652 Thomas: 32, 105 Thomas, A.: 695 Thomas a Kempis: 684, 695 Thomas Bradwardine: 571, 614, 659 Thomas de Canterbury: 305, 372 Thomas din Cantimpre: 481 Thomas din Erfurt: 374 Thomas din Irlanda: 179 Thomas din Sutton: 500, 501, 507 Thomas din Yotfc 438-440,453, 454, 509, 511 Thomas Gallus (din Wales): 654 Thomas Gallus/Vereellensis: 78, 284, 285 Thomas Ockham: 374 Thomas Wilton: 633
Thomasius, Jakob: 468 Thomson, S.H.: 573 Thomdike, Lynn: 101, 105, 185, 485 Thot (Thoth/Tat/Toz): 101 Thurot, Ch.:216, 381 Timaios din Locri: 290 Titan: 41
Titus Livius: 679, 681, 684, 686 Toffanin, Gius.: 682 Tolet: 382
Toma d"Aquino: 13, 63, 71, 74, 77, 78, 82, 85, 126, 127, 134, 159, 190,226,229,260,266, 279,280,301,314, 322,323,328, 331,333, 339, 344-346, 354, 355, 359, 364, 368,371, 382,384,385-389,392,395,399-401,405, 406,411,414-416,418,419,421,424,426, 428,441-443,447^*53,465,470,471,472, 474, 477, 480, 486-490, 495, 496, 498-506, 514-516,521, 522, 528, 529-532, 542,544, 545,548,550,552-560,563,573-575,582, 583,589,601,602,605,635,639,640,644, 650,655,661,670,676,683,696-698,700, 701, 702 Toussaint, C: 14 Tremblay, P.: 318 Tressera, E.: 454 Troeltsch, Emst: 240 Tucidide: 150 Turnau, D.: 185
T
Ţadoc: 307
u
Ugolino (cardinal): 365
Ulrich din Strassburg/UIrich Engelbrech, Engel-
berti: 477-479, 481, 485, 486 Ulrich din Tubingen: 513 Urban IV (papă, 1261-1264): 359 Urban V (papă, 1362-1370): 669
Cf Uberweg, Fr.: 7, 31, 215
Vacandard, E.: 285
Vacant: 32, 42, 55, 87, 106, 128, 285, 303, 434,
588, 605
Valentin: 21,33,35, 36.42 Valla, Lorenzo: 78 Valois, Noel: 402
Varro: 161, 164, 165, 172, 295, 670, 681 Vasile (Sfintul): 56, 57, 59-62, 72, 104, 250,457,
675, 678, 680 VasiUde: 33, 34, 36, 38, 42 Vaux. R. de: 360, 526 Velleius: 92 Ventura, M.: 347
INDICfc Dfc NUMK
Venturinus din Bergamo: 684
Venus: 679
VergUiu: 151, 162, 164,168,170, 176,177, 180, 207,213,215, 315,374, 375, 378,665,666, 672, 673, 676, 678-681, 687, 698, 684
Vemani, Guido: 536
Vemet, F.: 42, 285
Verschueren, P.L.: 649, 653
Vicaire, M.H.: 258, 351, 360
Vico: 521
Vigilantius: 690
Vignaux, R: 185, 588, 602, 605, 632
Vilgardus din Ravenna: 214
Villon, R: 621
Vincentius din Beauvais: 179, 301, 371,372,481, 676
Vischer, A.F. şi F.Th.: 222
Vitalian(us) (papă, 657-672): 167, 170
Vitalis din Le Four 422, 423, 433
Vitruviu: 161
Vitus din Hainaut (episcop de Utrecht): 402
Volpe, G. deUa: 652
Voltaire: 517
Vreese, W. de : 652
Vyver, A. van de: 143, 215
w
Waddel, Helen: 258
WaUerand, G.: 374, 381, 403
Walter Chatton: 568
Walther Burleigh/Burlaeaus: 568, 569
Waltzing, J. Pierre: 105, 106
Walz, Rud.: 535
Wamefrid, Paulus - vezi Paulus Diaconus
Wautier d'Aygalliers, A.: 652
Webb, C.CJ.: 258
Weertz, H.: 86
Wemer, K.: 185, 285, 572, 605
Wesselofsky: 677, 682
Wiclef:571, 572, 656, 659
WiUamowitz-Moellendorf:  159
WUliam Ockham: 221,266,268, 272, 368, 385, 389, 513,546, 561,562, 565,567-569,575, 581-583,585-595,598,600-602,604-607, 609-611, 614,615,619-622,624, 625,653, 655, 658, 677, 701
Willner, Hans: 275
WUmart, A.: 234
Wilmot-Buxton, E.M.: 185
Winfridus (arhiepiscop de Mainz): 168-170, 175, 185
Winterfeid, P. de: 216
Witelo/Vitellion: 392, 481
Wolf, Chr.: 661
Wolfelmus: 219
Wright, M.Th.: 303
Wrobel, Joh.: 127
Wulf, Mauricede: 7, 31, 184, 185, 360,403, 507
Wurschmidt, J.: 480, 486
Wursdorfer, J.: 610, 632
Wyclifîe, J.: 160
Xenofon: 355, 356 Xiberta, Bart.: 586, 588, 633
Yves/Yvo din Chartres: 241, 675, 690
Zaharia/Zacharias (papă, 741-752): 169
Zeller, Ed: 536, 652
Zenon: 91, 92, 95
Zeus: 151
Zonarini: 673
Zoroastru: 442
Zuiderma, S.U.: 605
I