ประเทศไทยได้รับอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เพิ่มอีก 2 โครงการจากโครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต

posted Jul 13, 2009, 8:34 PM by NCB Thailand   [ updated Aug 12, 2009, 8:36 PM ]

การประชุมคณะกรรมการระดับภูมิภา หรือ Regional Steering Committee ครั้งที่ 5 ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2552 ณ ประเทศเซเซลล์ ผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 13 ประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคหรือที่รู้จักในชื่อ Mangroves For the Future (MFF) ในระดับภูมิภาค โดยการประชุม ณ ประเทศเซเซลล์ได้มี การอนุมัติทุนโครงการขนาดใหญ่จำนวน 5 โครงการ จากโครงการที่ได้รับทั้งหมด 15 โครงการ จาก 3 ประเทศ โดยประเทศศรีลังกาได้การอนุมัติ 2 โครงการ ประเทศอินเดีย 1 โครงการ และอีก 2 โครงการแก่ประเทศไทย จากทั้งหมด 7 โครงการจากไทย 

                                                            สองโครงการ จากประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนสนับสนุนจาก MFF คือ 
             • โดยผลลัพท์ (output) ที่คาดหวังที่จะได้จากโครงการมีดังนี้
              • แผน กลไกและระเบียบสำหรับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการตามระบบนิเวศได้รับการรับรองและปฎิบัติในพื้นที่ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
              • เกิดความหลากหลายของทรัพยากรชายฝั่งมากขึ้นผ่านความร่วมมือของชุมชนท้องถิิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรกษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
              • เพิ่มระดับการประสานงานที่ระหว่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทะเล
              • หน่วยงานภาครัฐและสาธารณชนทั่วไปให้การสนับสนุนและรับรองการจัดการทรัพยากรอย่างบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยเป็นผลลัพธ์จากการสร้างการยอมรับแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
                ผลผลิด (Outcome)
   • ประยุกต์ระบบการประเมินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Management Evaluation Effectiveness; MEE) ของอุทยานแห่งชาติได้รับการพัฒนาและนำไปปฎิบัติ เปรียบเสมือนการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่ง
    • ผลลัพธ์ (Output)
     • รวบรวมและสรุปข้อมูลของระบบการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง 21 แห่ง
     • ประยุกต์ใช้คู่มือการประเมินการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับประเทศไทย
     • รายงาน MEE ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการและข้อแนะนำสำหรับนำไปปฎิบัติทั้งในระดับพื้นที่และระบบ
   • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีศักยภาพนำเอาการประเมินการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพไปประยุกต์ใช้การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์
    • ผลลัพธ์ (Output)
     • เจ้าหน้าของกรมอุทยานฯ ได้รับการอบรมเรื่อง MEE และนำไปใช้ในพื้นที่อุทยาน
     • MEE ได้รับการรับรองเป็นนโยบายของกรมอุทยานฯ
     • ชุมชนเกิดความตระหนักที่ดีขึ้นต่อกระบวนการการจัดการบริหารที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   • พื้นที่ตัวอย่างของโครงการ MFF เพื่อแสดงถึงรูปแบบที่ดี และแนะนำการจัดการบริหารที่ต่อต่อกระบวนการในระดับชาติ
    • ผลลัพธ์ (Output)
     • รูปแบบการปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการได้ถูกนำไปใช้ในพืนที่สาธิต 3 แห่ง
   • ภาคีของ MFF ได้เรียนรู้จากโครงการนี้และนำเอาไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตนเองและระดับภูมิภาค
    • ผลลัพธ์ (Output)
     • รูปแบบการใช้ MEEในประเทศไทยได้รับการเผยแพร่และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค MFF

 

Ċ
NCB Thailand,
Jul 14, 2009, 1:59 AM
Ċ
NCB Thailand,
Jul 14, 2009, 1:59 AM
Comments