Large Grant Facility

ประเทศไทยได้รับอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เพิ่มอีก 2 โครงการจากโครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต

posted Jul 13, 2009, 8:34 PM by NCB Thailand   [ updated Aug 12, 2009, 8:36 PM ]


การประชุมคณะกรรมการระดับภูมิภา หรือ Regional Steering Committee ครั้งที่ 5 ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2552 ณ ประเทศเซเซลล์ ผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 13 ประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคหรือที่รู้จักในชื่อ Mangroves For the Future (MFF) ในระดับภูมิภาค โดยการประชุม ณ ประเทศเซเซลล์ได้มี การอนุมัติทุนโครงการขนาดใหญ่จำนวน 5 โครงการ จากโครงการที่ได้รับทั้งหมด 15 โครงการ จาก 3 ประเทศ โดยประเทศศรีลังกาได้การอนุมัติ 2 โครงการ ประเทศอินเดีย 1 โครงการ และอีก 2 โครงการแก่ประเทศไทย จากทั้งหมด 7 โครงการจากไทย 

                                                            สองโครงการ จากประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนสนับสนุนจาก MFF คือ 
             • โดยผลลัพท์ (output) ที่คาดหวังที่จะได้จากโครงการมีดังนี้
              • แผน กลไกและระเบียบสำหรับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการตามระบบนิเวศได้รับการรับรองและปฎิบัติในพื้นที่ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
              • เกิดความหลากหลายของทรัพยากรชายฝั่งมากขึ้นผ่านความร่วมมือของชุมชนท้องถิิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรกษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
              • เพิ่มระดับการประสานงานที่ระหว่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทะเล
              • หน่วยงานภาครัฐและสาธารณชนทั่วไปให้การสนับสนุนและรับรองการจัดการทรัพยากรอย่างบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยเป็นผลลัพธ์จากการสร้างการยอมรับแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
                ผลผลิด (Outcome)
   • ประยุกต์ระบบการประเมินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Management Evaluation Effectiveness; MEE) ของอุทยานแห่งชาติได้รับการพัฒนาและนำไปปฎิบัติ เปรียบเสมือนการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่ง
    • ผลลัพธ์ (Output)
     • รวบรวมและสรุปข้อมูลของระบบการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง 21 แห่ง
     • ประยุกต์ใช้คู่มือการประเมินการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับประเทศไทย
     • รายงาน MEE ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการและข้อแนะนำสำหรับนำไปปฎิบัติทั้งในระดับพื้นที่และระบบ
   • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีศักยภาพนำเอาการประเมินการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพไปประยุกต์ใช้การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์
    • ผลลัพธ์ (Output)
     • เจ้าหน้าของกรมอุทยานฯ ได้รับการอบรมเรื่อง MEE และนำไปใช้ในพื้นที่อุทยาน
     • MEE ได้รับการรับรองเป็นนโยบายของกรมอุทยานฯ
     • ชุมชนเกิดความตระหนักที่ดีขึ้นต่อกระบวนการการจัดการบริหารที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   • พื้นที่ตัวอย่างของโครงการ MFF เพื่อแสดงถึงรูปแบบที่ดี และแนะนำการจัดการบริหารที่ต่อต่อกระบวนการในระดับชาติ
    • ผลลัพธ์ (Output)
     • รูปแบบการปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการได้ถูกนำไปใช้ในพืนที่สาธิต 3 แห่ง
   • ภาคีของ MFF ได้เรียนรู้จากโครงการนี้และนำเอาไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตนเองและระดับภูมิภาค
    • ผลลัพธ์ (Output)
     • รูปแบบการใช้ MEEในประเทศไทยได้รับการเผยแพร่และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค MFF

 

Useful tips for writing Large Project Proposal

posted Feb 16, 2009, 1:14 AM by NCB Thailand   [ updated Feb 16, 2009, 6:43 AM ]

เอกสารจากการจัดอบรม เรื่อง โครงการขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://sites.google.com/site/ncbmff/large-grant-facility/documents--large-project-workshop-august-2008  
The useful documents from the Large Project Proposal workshop in 28-29 August 2008 is now available at http://sites.google.com/site/ncbmff/large-grant-facility/documents--large-project-workshop-august-2008 Please feel free to browse and download these documents for your reference.

Second Call for Large Project Proposal/Concept Note

posted Feb 12, 2009, 10:58 AM by NCB Thailand   [ updated Feb 16, 2009, 7:21 AM ]

คณะกรรมการ RSC มีมติให้แต่ละประเทศสมาชิก MFF ประกาศการรับข้อเสนอโครงการและแนวคิดโครงการ กองทุนโครงการขนาดใหญ่ในรอบที่สอง โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 30 เมษายน 2552
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถดูได้ที่  http://sites.google.com/site/ncbmff/second-call-for-large-project-proposal-concept-note
 
The Regional Steering Committee (RSC) annouce the call for proposal from 1 Febuary 2009. The deadline for submission is 30th April 2009.

Thailand is the first country to get large project funded from MFF

posted Feb 12, 2009, 10:34 AM by NCB Thailand   [ updated Feb 16, 2009, 6:39 AM ]

เนื่องด้วยโครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต ได้มีการประกาศให้ทุนโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณทุนละ 50,000 300,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ให้รอบแรก ในช่วงเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา โดยในประเทศไทยได้รับข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 4 โครงการ และแนวคิดโครงการ (Concept Note) จำนวน 5 โครงการ โดยการคัดเลือกให้ทุนนั้นตัดสินโดยคณะกรรมการระดับภูมิภาคของโครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต (Regional Steering Committee) โดยในการประชุมคณะกรรมการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 (RSC-4) ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ RSC ได้ทำการคัดเลือกและอนุมัติให้ทุนโครงการขนาดใหญ่แก่ประเทศไทยจำนวน 1 โครงการ โดยโครงการที่ได้รับเลือกคือ โครงการ การฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมชายฝั่งหลังถูกทำลาย: การส่งเสริมการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอโดย องค์การพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ-ประจำประเทศไทย ด้วย ความร่วมมือกับสถานีวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ เครือข่ายรักษ์อ่าวบ้านดอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน และ Global Environment Center โดยงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 300,000  เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9,900,000 บาท)
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการแบบย่อได้ ที่นี่
ทั้งนี้ประเทศไทยได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการขนาดใหญ่ในรอบที่สองแล้ว โดยรายละเอียดอยู่ตามเวปไซด์นี้  http://sites.google.com/site/ncbmff/second-call-for-large-project-proposal-concept-note
 
The first round of the MFF large project funding was closed in January 2009. The Regional Steering Committee meeting was held in India during 19-22 January 2009 regarding to the selection of the large project proposals. Thailand submitted 4 proposals and 1 proposal has been approved for funding. The first funded proposal has been submitted by Wetland International Thailand Office. The Title of the project is Reversing Environmental Damage through Community Focused Sustainable Livelihoods in Ban Don Bay, Surat Thani province, Thailand. RSC has approved the budget of 300,000 USD for this project.  
Project concept note is available for download here
The details of an annoucement for the second call for the large project proposal is now available at this following link http://sites.google.com/site/ncbmff/second-call-for-large-project-proposal-concept-note
 

1-4 of 4

Comments