the 9th NCB meeting

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประสานความร่วมมือระดับชาติด้านนิเวศป่าชายเลนเพื่ออนาคต
(Mangroves For the Future THAILAND) ครั้งที่ 9 (4/2552)
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 9.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ตึก B แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานการดำเนินงานโครงการ MFF
  • ผลการประชุมวิสัยทัศน์คณะกรรมการ NCB ณ เกาะช้าง ตราด วันที่ 31 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2552 
  • รายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 (Regional Steering Committee Meeting) ณ ประเทศเซเซลล์ วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2551 (ผู้ประสานงาน) 
  • ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ (นายอาแซ องค์การพื้นที่ชุ่มน้ำฯ) 
  • ความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนขนาดเล็ก MFF SGF (ผู้ประสานงาน UNDP) 
3.2 ความคืบหน้าของโครงการที่เกี่ยวข้อง
    • โครงการ BMZ (Janaka/IUCN) 
    • โครงการความร่วมมือกับภาคธุรกิจ (รัฎดา/IUCN) 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับโครงสร้างคณะกรรมการ NCB
4.2 การวางกรอบการติดตาม ประเมินผลและเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของโครงการขนาดเล็กและโครงการขนาดใหญ่ (Monitor, Learning and Evaluation Framework)
4.3 การวางแผนงานสำหรับสองไตรมาศสุดท้ายของปี 2552

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เอกสารเรื่องแหล่งทุนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
5.2 การจัด side event กับงาน Bangkok Climate Change Talks 2009 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2552
5.2 การมีส่วนร่วมของโครงการ MFF กับการประชุม The East Asian Seas Congress 2009 ที่จัดโดย PEMSEA ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2552
5.3 กรอบความร่วมมือด้านการจัดการองค์ความรู้ด้านการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (SEI, UNEP, SENSA - Regional Climate Change Adaptation Knowledge Platform for Asia)

หมายเหตุ ***รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน***
เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ตามด้านล่างนี้
Ċ
NCB Thailand,
Aug 19, 2009, 12:33 AM
Ċ
NCB Thailand,
Aug 19, 2009, 12:17 AM
Ċ
NCB Thailand,
Aug 19, 2009, 12:11 AM
Ĉ
NCB Thailand,
Aug 19, 2009, 12:59 AM
Ċ
NCB Thailand,
Aug 19, 2009, 12:12 AM
Ċ
NCB Thailand,
Aug 20, 2009, 2:21 AM
Comments