คณะกรรมการ NCB ประกอบด้วย (NCB members)

 1. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     (ประธานกรรมการ)              
 2. ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์  เสถียรไทย   (ที่ปรึกษา)                
 3. ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว                             
 4. ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 5. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง           
 7. นายวิจารณ์  สิมาฉายา  กรมควบคุมมลพิษ                            
 8. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 9. ผู้แทนสำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย                                                   
 10. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 11. ผู้แทนสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)                                                           
 12. ผู้แทนองค์กรพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)                                                        
 13. ผู้แทนองค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)                               
 14. ผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)                                    
 15. ผู้แทนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)                                                     
 16. ผู้แทนองค์การพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ ประเทศไทย                                                       
 17. ผู้แทนมูลนิธิรักษ์ไทย
 18. รองศาสตราจารย์อภิวันท์  กำลังเอก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                              
 19. รองศาสตราจารย์นพรัตน์  บำรุงรักษ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        
 20. นายอานนท์  สนิทวงศ์    อยุธยา  ศูนย์เครือข่ายศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                                              
 21. นายจำเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 22. นางเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข  มูลนิธิการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน                                
 23. นายพิศิษฐ์  ชาญเสนาะ    มูลนิธิหยาดฝน                                                                                     
 24. นางสาวสมหญิง  สุนทรวงษ์   ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก        
 25. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    (กรรมการและเลขานุการ)
 26. หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง           (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)        

Ĉ
NCB Thailand,
Oct 7, 2008, 1:46 AM
Ĉ
NCB Thailand,
Oct 7, 2008, 1:46 AM
Comments