คณะกรรมการประสานความร่วมมือระดับชาติด้านนิเวศป่าชายเลนเพื่ออนาคต (National Coordinating Body of Mangroves For the Future THAILAND, NCB)

โครงการ (MFF) ครอบคลุมประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสินามิ ในที่สุดโครงการนี้จะรวมทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสินามิ

                ในระดับภูมิภาค การดำเนินงานของโครงการภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการระดับภูมิภาค (Regional Steering Committee) ซึ่งเป็นประธานร่วมกับ IUCNโดยรวมผู้แทนรัฐบาลจากแต่ละประเทศ หน่วยงานของ UN องค์กรเอกชนอิสระและผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละภูมิภาค ตามระยะเวลา ส่วนการจัดการและความรับผิดชอบด้านการดำเนินการ ซึ่งจะมีทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมมือ

                คณะกรรมการประสานความร่วมมือระดับชาติด้านป่าชายเลน (NCB) ในแต่ละประเทศเป้าหมายจะทำหน้าที่ประสานและชี้แนะการดำเนินการของโครงการในระดับชาติ รวมทั้งจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ภายใต้กรอบเนื้อหาของโครงการ (MFF) และมีส่วนสัมพันธ์กับการขยายหัวข้อปัญหาและข้องกังวลในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

                 โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR) เป็นประธาน คณะกรรมการ NCBในประเทศไทย และคณะกรรมการดังกล่าวจะรับผิดชอบในการชี้แนะและประสานการดำเนินการโครงการ (MFF) ในระดับประเทศ และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแต่ละครั้งเพื่อจัดลำดับ ความสำคัญพื้นที่ตลอดจนรายการของการดำเนินงาน

ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 229/2550 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือระดับชาติด้านนิเวศป่าชายเลนเพื่ออนาคต (Mangroves For the Future THAILAND)  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือระดับชาติด้านนิเวศป่าชายเลนเพื่ออนาคต โดยให้คณะกรรมการมีอำหน้าหน้าที่

1)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับประเทศให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและวัตถุประสงค์ภายใต้โครงการ MFF

2)  กลั่นกรองและคัดเลือกโครงการที่ดำเนินการในประเทศไทยภายใต้โครงการ MFF

3)   สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานตามโครงการ

4)  พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก ในพื้นที่สาธิต

5)   ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินโครงการ

6)    แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการสำหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นตามความเหมาะสม 


The Thailand National Coordinating Body (NCB) was approved by the Permanent Secretary of the Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) on the 31st August 2007.

Under the Terms of Reference signed by the Permanent Secretary the committee has six functions: 

1. Establish a national strategy and operation plan in line with MFF objectives in Thailand 

2. Consider and select projects that would be appropriate for implementation in Thailand

3. Coordinate and support networking and implementation of MFF in Thailand

 4. Consider the allocation of small grants for implementation at pilot sites 

5. Provide Monitoring and Evaluation of activities in Thailand including reporting on Programme implementation 

6. On an as needed basis appoint working groups to address and conduct the functions of the NCB.