Nieuwsberichten‎ > ‎

Prov. Overijssel trekt stekker uit elektrovisserij

Geplaatst 9 dec. 2014 08:18 door Nbc KNNV Zwolle   [ 9 dec. 2014 08:19 bijgewerkt ]
Zwolle. De provincie Overijssel heeft op 4 september 2014 de Natuurbeschermings-wetvergunning voor het visserijbedrijf Timmerman voor de elektrovisserij op aal in het Zwarte Meer ingetrokken. Daarmee 
Daarmee voldoet de provincie aan de voorwaarden die de Raad van State stelde in de uitspraak over ons beroep tegen deze vergunning.
Effecten elektrovisserij
Bij de elektrovisserij op paling gebruikt een beroepsvisser elektrische stroom om de aal te verlammen en op te scheppen. Daarbij wordt niet alleen de paling door de stroom getroffen maar alle vissen die in de buurt zijn. Ook de zeldzame en beschermde soorten, zoals de grote en de kleine modderkruiper, de rivierdonderpad en de bittervoorn. En dat kan leiden tot verwonding en sterfte. Het aggregaat dat de vissers gebruiken maakt veel lawaai. Door dit lawaai kunnen de zeldzame vogels uit het Zwarte Meer, zoals de grote karekiet, roerdomp en purperreiger, tijdens het broeden worden verstoord.

Beroep op Raad van State tegen afwijzing bezwaren
Omdat wij ons niet konden verenigen met de wijze waarop de provincie is omgegaan met onze bezwaren tegen de vergunning hebben wij in april 2013, samen met de Natuurvereniging IJsseldelta te Kampen, beroep aangetekend bij de Raad van State. Deze stelt in de uitspraak een jaar later dat de provincie de effecten van de elektrovisserij niet goed en volgens de regels van de Natuurbeschermingswet heeft uitgezocht. De Raad van State vond onze bezwaren daarom gegrond, vernietigde het besluit op onze bezwaren en schorste de vergunning. De provincie diende vervolgens aan de hand van een 'passende beoordeling' een nieuw besluit nemen over ons bezwaarschrift.

Visserijbedrijf laat geen passende beoordeling maken
Na de uitspraak van de Raad van State heeft de provincie het visserijbedrijf daarom ruim in de gelegenheid gesteld een passende beoordeling te maken. De palingvisser heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt en binnen de door de provincie gestelde termijn geen passende beoordeling overlegd.

Provincie Overijssel trekt de stekker er uit
Op 4 september 2014 concludeert de provincie vervolgens dat zij zonder passende beoordeling 'niet kunnen beoordelen of de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied onaanvaardbaar worden aangetast'. De provincie verklaart onze bezwaren alsnog gegrond, weigert de aangevraagde vergunning en trekt daarmee de stekker uit de elektrovisserij.

Vissen weer veilig; rust voor de vogels
Daarmee lijkt er een einde gekomen aan een twee jaar durende procedure, zijn de vissen in het Zwarte meer weer veilig en de vogels tijdens het broedseizoen weer verzekerd van rust.

Handhaving Flora- en faunawet
Min of meer parallel aan deze bezwaarschriftenprocedure tegen de door de provincie Overijssel verleende Nbw-vergunning hebben wij ter bescherming van de door de elektrovisserij bedreigde zeldzame vogels en vissen in het Zwarte Meer het ministerie van Economische Zaken gevraagd om de Flora- en faunawet te handhaven. Want vogels en vissen vallen ook onder de bescherming van deze natuurwet. 

Lees verder ...
Dossier Elektrovisserij
Vissen onder spanning in het Zwarte Meer
Beroep Raad van State 
RvS legt elektrovisserij in Zwarte Meer stil