Nieuwsbrieven‎ > ‎

Wij willen wild zien ...

Nieuwsbrief

Natuurbeschermingscommissie
KNNV Zwolle


Nummer 2011 - 3, 20 december 2011

Wij willen wild zien

Met veel belangstelling hebben wij de afgelopen jaren de ontwikkeling van de EHS en de vorderingen bij de bouw van de ecoducten over de A28 en A50 gevolgd. Wat zou het mooi zijn als deze projecten klaar waren en de herten uit de Oostvaardersplassen op bezoek konden gaan bij hun soortgenoten in het Reichswald! En wat een teleurstellingen bracht 2011.
Eerst schrapte staatssecretaris Bleker de robuuste ecologische verbindingszones uit de EHS. Daarna besloten Provinciale Staten van Overijssel dat de herten en wilde zwijnen in de provincie vogelvrij blijven. Ieder hert en ieder zwijn dat Overijssel probeert binnen te komen mag worden afgeschoten. En vervolgens plaatste de provincie Gelderland een hek op het pas geopende ecoduct bij Tolhuis over de A50 tussen de Veluwe en het Zwolse Bos en Landgoed Petrea.
Wat ontzettend jammer! Door deze maatregelen wordt er een dikke streep gehaald door een jarenlang met zorg ontwikkeld en wetenschappelijk goed onderbouwd natuurbeleid. En veel natuurliefhebbers wordt de kans op het zien herten en wilde zwijnen in de natuur in de buurt ontnomen. Wij steunen daarom het protest van de Vereniging Het Edelhert en wij waarderen hun ludieke actie. Wij willen wild zien!

Grote karekiet mascotte IJsselmeergebied

De grote karekiet is door terreinbeheerders, gemeenten, zandwinners, recreatiebedrijven en beroepsvissers uitgeroepen tot de Natura 2000-soort van het IJsselmeergebied. Dit gebeurde tijdens een door Rijkswaterstaat georganiseerde bespreking van de bouwstenen voor de beheerplannen voor het IJsselmeergebied en de randmeren.
Lees verder ...

Wie gaat herstel grote karekiet betalen?

Dat is de vraag die rijst bij de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid door staatssecretaris Bleker aan de provincies Overijssel en Flevoland. In het jaar 2005 stelde het ministerie van LNV dat er zo snel mogelijk ingegrepen moet worden om het uitsterven van de grote karekiet in het Zwarte Meer en het Ketelmeer & Vossemeer te voorkomen. Sindsdien heeft het ministerie het laten afweten. Het herstel gaat enkele miljoenen kosten. Nemen de provincies Flevoland en Overijssel deze rekening van staatssecretaris Bleker over als zij instemmen met het natuurakkoord? Deze vraag hebben wij voorgelegd aan de provincies.
Lees verder ... 

Rietbeheer Rechterveld slaat aan

De proef van Staatsbosbeheer met het cyclisch maaibeheer van overjarig riet in de rietkragen langs het Rechterveld (Kampen) lijkt geslaagd. Door het graven van drie flinke kreken en het maaien van enkele hectares eenjarig riet kon het rietafval naar de zomerdijk spoelen en is dit niet langs het water blijven liggen. Het maaien en plaggen van het verruigde en platliggende waterriet heeft zijn vruchten afgeworpen. Er is mooi nieuw en vitaal waterriet voor teruggekomen. Ook was het rietland vanaf april dit jaar veel natter dan voorheen. Het lijkt raadzaam dit cyclisch maaibeheer door te zetten en uit te breiden. De grote karekiet heeft het waterriet nodig om er zijn nest te bouwen. Daarom hopen wij dat de vogel deze verbeteringen ook weet te waarderen.
Lees verder ...  

Nieuw leefgebied voor steenuil Westenholte

De inrichting van het nieuwe leefgebied voor de steenuil in wijk Westenholte (Zwolle) is deze maand bijna afgerond. Daarvoor zijn in opdracht van het waterschap Groot Salland 10 nestkasten opgehangen, 90 knotwilgen verplaatst en fruitbomen geplant. Dat was nodig omdat het huidige leefgebied van de steenuil na het verleggen van de IJsseldijk bij Westenholte bij hoog water onderloopt. 

Mooi rapport voor de Vreugderijkerwaard

De Vreugderijkerwaard is een hotspot van biodiversiteit. De aanleg van de nevengeul en het beheer door Natuurmonumenten hebben gezorgd voor een flinke toename van de soortenrijkdom. Dat blijkt uit een lovend rapport over het natuurgebied van de onderzoekers Bart Peters en Gijs Kurstjens van 'Rijn in Beeld'.
Lees verder ...

Besluit Atsma zomerbed IJssel blijft uit

Staatssecretaris Atsma heeft een half jaar extra nodig om alternatieven te zoeken voor de voorgenomen verlaging van het zomerbed van de IJssel. Deze kan niet doorgaan. De verdieping bedreigt de drinkwatervoorziening van Zwolle. En deze is schadelijk voor de natuur in de Vreugderijkerwaard. Maar aan alle alternatieven kleven ook nadelen. Dat blijkt uit de IJsselanalyse, een studie waarin de staatssecretaris voor de Tweede Kamer de alternatieven op een rijtje zet.
Lees verder ...

Kort tracé N35 Zwolle Wijthmen spaart Soeslo

De lange variant voor de N35 Zwolle Wijthmen valt af en Soeslo wordt gespaard. Het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle hebben dat eind oktober besloten. Zij hebben Rijkswaterstaat opdracht gegeven de korte variant uit te werken in een Ontwerptracébesluit en een  Milieueffectrapport. Deze documenten moeten tegen de zomer van 2012 ter inzage liggen. Wij zijn blij met deze keuze en blijven graag betrokken bij de uitwerking.
Lees verder ...

Bezwaar zandwinning Vossemeer verworpen 

De provincie Flevoland heeft ons bezwaar tegen de zandwinning in het Vossemeer Noord verworpen. Door twee zandwinprojecten in het Vossemeer gaat er 20 hectare (8,5 procent) ecologisch zeer waardevol ondiep water verloren. In dat ondiepe water groeien veel waterplanten en het dient als paai-, opgroei- en foerageergebied voor vissen en vogels. Het Vossemeer is op grond van diverse verdragen wettelijk beschermd als leefgebied voor vogels. Met zeven van de soorten waar het gebied voor is gereserveerd, gaat het de laatste tien jaar niet goed. Wij vinden het daarom niet verantwoord en riskant dat hun foerageergebied door de zandwinning wordt aangetast. Wij bestuderen het besluit en overwegen een beroep bij de Raad van State.
Lees verder ...

Otter doodgereden op de IJsselallee

Half november is er opnieuw een otter doodgereden in Zwolle op de IJsselallee in de buurt van de kruising met de Veerallee. Dood zonde! Het is de tweede sinds de herintroductie van otters in de Wieden en Weerribben in 2002. Lees verder ... 

Sociale media en natuurbescherming

Wij experimenteren nu een jaar met het gebruik van sociale media ter ondersteuning van onze missie: via voorlichting, informatie en overleg natuur beschermen, natuur ontwikkelen en biodiversiteit behouden in de regio IJsseldelta. Wij maken daarbij gebruik van onder meer email-nieuwsbrieven, deze site, Picasa, Twitter en Slideshare. Op verzoek van het KNNV hoofdbestuur hebben wij op het landelijke KNNV-congres tijdens twee workshops onze ervaringen met het gebruik van deze media gepresenteerd. De belangstelling was groot.
En wij zijn enthousiast en gaan door met onze verkenning van de mogelijkheden van sociale media voor natuurbescherming!
Bekijk onze presentatie op Slideshare ...