หน้าแรก

ชื่อผลงาน  รายงานผลการศึกษาการพัฒนาครูผู้สอนด้วยชุดฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน
         โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ผู้ศึกษา    นางสาวปิยะพร  ประภูชะกา

ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์

สังกัด     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต  1

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                          ปีที่ศึกษา  พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

           การพัฒนาครูผู้สอนด้วยชุดฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ให้มีความรู้ความสามารถด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนระหว่างก่อนการอบรมกับหลังการอบรม 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 1 คน รวม 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการหาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ แบบประเมินชุดฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ชุดฝึกอบรมจำนวน 6  ชุด แบบทดสอบก่อน – หลังอบรมเชิงปฏิบัติการ (Pretest - Posttest) และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการศึกษา ดังนี้

              1. ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วยชุดฝึก จำนวน 6 ชุด ดังนี้ชุดที่ 1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ชุดที่ 2  สำรวจวิเคราะห์ปัญหาชุดที่ 3  การกำหนดวิธีการในการแก้ปัญหาชุดที่ 4  การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมชุดที่ 5  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 6  สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย และจากการประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของชุดฝึกอบรมการทำวิจัยใจในชั้นเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยรวมชุดฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.29

            2. ผลการหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนจากการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่าประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1)   เท่ากับ  83.51 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์  (E2)   เท่ากับ  82.48  ดังนั้น  การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ชุดฝึกอบรม  มีประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม  (E1/E2)   เท่ากับ  83.51 / 82.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80ที่กำหนดไว้

            3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มเป้าหมาย จากการนิเทศติดตามพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.39

 

 

โฟลเดอร์ไดรฟ์

              


                               แบบสอบถาม

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกติดตามโครงการพัฒนาคุรภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนหนองบัววิทยายน โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงและโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์"


ประกาศล่าสุด

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงาน สื่อฯ ทดสอบ
    ส่ง 30 ส.ค. 2559 00:31 โดย ปิยะพร ประภูชะกา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
รูป สพฐ.ติดตาม DLIT ปีการศึกษา 2558
        วีดีทัศน์การบรรยายพิเศษของ ท่านรองเลขาธิการ กพฐ. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการฝึกอบรม DLIT Train The Trainner 19 จุด ทั่วประเทศ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2558
 ไฟล์ดาวน์โหลด

Comments