نمونه برداری
 
پرسنل بخش نمونه برداری کاملاً به آماده سازی و شرایط بدنی بیمار قبل از نمونه برداری آشنا هستند و دستورالعمل های لازم را جهت شرایط صحیح بیمار در هنگام نمونه برداری دنبال می نمایند.

بعد از خونگیری فقط پنبه آغشته به ماده ضدعفونی را بر روی محل خونگیری فشار دهید و از ماساژ دادن محل خونگیری اجتناب نمائید. بعد از چند دقیقه فشار بر روی آن چسب بزنید  

  هماتولوژی*

یک مجموعه خوب هماتولوژی ستون فقرات هر آزمایشگاهی می باشد. یک شمارش سلولی دقیق دستیابی به تشخیص صحیح  را تسریع می کند. از این رو انجام کلیه شمارشهای سلولی با بهترین تکنیکها و روشهای ممکن، یک ضرورت است. بخصوص این امر در مورد تعیین شمارش پلاکتی و تعیین اندیسهای RBC صادق است.

همه می دانند که بسیاری از روشهای دستی به اندازه کافی خوب و دقیق نیستند. بنابر این ما از چند دستگاه سل کانتر اتوماتیک استفاده می کنیم. تمام نمونه ها ابتدا توسط دستگاه و سپس فروتی خون توسط تکنولوژیست کنترل می گردد و در صورت لزوم پزشک متخصص آنرا مجدداً مورد بررسی قرار می دهد.

 اصلی ترین آزمایش بخش هماتولوژی آزمایش CBC است که به معنای شمارش کامل خون می باشد. این بخش شامل موارد زیر است:

·         شمارش گلبول سفید WBC

·         شمارش گلبول قرمز RBC

·         سنجش میزان هماتوکریت HCT

·         سنجش میزان هموگلوبین Hb

·         سنجش میزان MCV

·         سنجش میزانMCH

گواگولامتر برای اندازه گیری

PT , PTT

·         سنجش میزان MCHC

·         سنجش میزان RDW

·         سنجش میزان PDW

·         شمارش تعداد پلاکتها و مرفولوژی گلبولهای قرمز

·         تعیین درصد نوتروفیلهای خون + قدرمطلق نوتروفیلها

·         تعینن درصد لنفوسیتهای خون + قدرمطلق لنفوسیتها

·         تعیین درصد ائوزینوفیلهای خون + قدر مطلق ائوزینوفیلها

·         تعیین درصد بازوفیلهای خون + قدرمطلق بازوفیلها

·         تعیین درصد مونوسیتهای خون + قدر مطلق مونوسیتها

·         تعیین میزان مقاومت گلبولی

·          آزمایش   LE

تعیین میزان رسوب گلبولی ESR (در این آزمایشگاه ESR بصورت کاملاً اتوماتیک و با استفاده از دستگاه مجهز سدیمان انجام می گیرد)

ضمناً جستجوی انگلی مالاریا و جستجوی بورلیا و اسپیروکتهای خونی نیز در این بخش صورت می گیرد.

 

منظور از هماتولوژی و CBC بررسی کلی وضعیت سلولهای خونی و عوامل تشکیل دهنده خون می باشد.

هرگونه غیر طبیعی بودن هریک از عناصر خون نشانه بیماری خاصی است که برای پزشک شما گزارش می گردد

ایمونولوژی

آزمایشهای مربوط به بخش ایمونولوژی در زیر آورده شده اند که برخی از آنها توسط متد SIRD  و بخشی دیگر توسط متد Elisa صورت می گیرند.

در این بخش آزمایشهای خونی مربوط به ایمنی و دفاع بدن به عمل می آید که عوامل ایمنی بدن را اندازه گیری می نماید.

در موارد حساسیت، تعیین مقدار پادتن نشانگر حساسیت (IgE)  نیز انجام می گردد.

در مورد حساسیت به باکتری سل، تست پوستی توبرکولین (PPD)  با تزریق داخل پوست ساعد شما و خواندن نتیجه بین 48 تا 72 ساعت بعد انجام می شود.

 

·         تعیین مقدار IgG خون

·         تعیین مقدار IgA خون

·         تعیین مقدار   IgM  خون

·         تعیین مقدار   IgE خون (به روش الایزا)

·         تعیین مقدار C3  خون

·         تعیین مقدار C4  خون

·         ANA  (به روش الایزا)

·         جستجوی سلول LE

·         تست پوستی سل یا PPD

·         تست CH50

میکروب شناسی

پزشکان به یک تشخیص باکتریولوژی سریع، حساس و دقیق که بتواند بطور صحیحی باکتری مسئول عفونت را معرفی نماید، احتیاج دارند و همینطور به تعیین آنتی بیوتیکهایی که میکروب به آنها حساس است نیز نیاز دارند تا بتوانند درمان درستی را در ابتدایی ترین مراحل عفونت آغاز کنند.

آنچه ما فراهم می کنیم:

·         میکروبشناس مجرب

·         محیطهای کشت معتبر و دقیق و مجموعه های دقیق میکروبشناسی

آزمایشهای میکروب شناسی را می توان در چند بخش به شرح زیر ارائه کرد:

·         کشت ادرار

·         کشت خون

·         کشت مایعات بدن

·         کشت مدفوع

·         کشت گلو و خلط

·         کشت زخم

·         آزمایش حساسیت باکتری به آنتی بیوتیک (آنتی بیوگرام)

 

تعیین آنتی بادی IgG ضد باکتری هلیکوباکتر پیلوری (زخم معده و اثنی عشر)

·         تعیین آنتی بادی IgA ضد باکتری هلیکوباکتر پیلوری (زخم معده و اثنی عشر)

·         تعیین آنتی بادی IgM ضد باکتری هلیکوباکتر پیلوری (زخم معده و اثنی عشر)

·         تعیین آنتی بادی CAgA ضد باکتری هلیکوباکتر پیلوری (مربوط به توانایی این باکتری در تولید توکسین و در نهایت سوق بیمار به طرف آدنوکارسینوم معده)

·         لام مستقیم و کشت واژن (توسط نمونه بردار خانم)

در این بخش طبق درخواست پزشک شما جستجوی عامل بیماری به عمل می آید که ممکن است بر حسب محل تهاجم میکروب شامل کشت ادرار و سایر مایعات بدن، زخم و حلق و غیره باشد.

لازم است اگر آنتی بیوتیک مصرف می کنید به نمونه بردار توضیح دهید.

 

در مورد زخمهای اثنی عشر و معده، تشخیص میکروب مورد نظر از طریق خون شما صورت می گیرد.

در این بخش تشخیص آلودگی فعلی و قبلی شما به بیماریهای ویروسی بخصوص سرخجه که در حاملگی بسیار مهم است و همچنین بررسی ویروسهای مختلف

هپاتیت (یرقان) و ویروس ایدز، از طریق خون شما صورت می گیرد.

آزمایشهایی که برای جستجوی ویروسها در این آزمایشگاه انجام می گیرند عبارتند از:

 

 

1.     تعیین آنتی بادی IgG ضد سایتومگالو ویروس CMV IgG

2.     تعیین آنتی بادی IgM ضد سایتومگالو ویروس CMV IgM

3.     تعیین آنتی بادی IgG ضد ویروس روبلا (سرخجه) Rubella IgG

4.     تعیین آنتی بادی IgM ضد ویروس روبلا (سرخجه) Rubella IgM

5.     تعیین آنتی بادی IgG ضد ویروس هرپس (تب خال) HSV IgG

6.     تعیین آنتی بادی IgM ضد ویروس هرپس (تب خال) HSV IgM

7.     تعیین آنتی بادی ضد HIV1+2 (ویروس ایدز)

8.     تعیین آنتی بادی ضد ویروس هپاتیتHCV    C

9.     تعیین آنتی ژن سطحی هپاتیت HBSAg      B

10. تعیین آنتی بادی ضد آنتی ژن S هپاتیت HBSAb      B

11. تعیین آنتی بادی ضد  آنتی ژن Cهپاتیت HBCAb      B

12. تعیین آنتی ژن e  هپاتیت HBeAg    B

13. تعیین آنتی بادی ضد آنتی ژن e هپاتیت HBeAb    B

 قارچ شناسی

قارچها نیز تاحدودی در بخش میکروبشناسی جای دارند:

1.     دید مستقیم و لام مستقیم قارچ های بدن

کشت قارچ و در صورت لزوم ارجاع به مراکز قارچ شناسی معتبر برای کشتهای طولانی

انگل شناسی

در این بخش آزمایشهای زیر انجام می شوند:

·         آزمایش خون مخفی در مدفوع Occult Blood

·         آزمایش مستقیم مدفوع

·         آزمایش فلوتاسیون مدفوع

·         تست اسکاچ Scotch Test

در این بخش آزمایش جستجوی انگل در مدفوع شما انجام می شود که لازم است هرچه سریعتر نمونه تازه را به آزمایشگاه ارسال کنید.

آزمایش بیماری کرمک از طریق تست چسب اسکاچ بعمل می آید که روش نمونه برداری آن توسط پرسنل به شما آموزش داده می شود.

در مورد انگل های تک یاخته خونی به عنوان مثال توکسوپلاسما، که سبب سقط جنین و ناراحتی های چشمی و یا تورم غدد لنفاوی می گردد، آزمایش از طریق خون شما انجام می شود.

آزمایش ادرار

آزمایش ادرار دارای آزمایشهای مختلفی است که همه آنها در قالب گزارش آنالیز ادراری مجتمع   می باشند. آزمایشهای این بخش توسط مواد و نوارهای ادراری معتبر و دید مستقیم میکروسکوپی گزارش می گردند. این آزمایشها عبارتند از:

·         رنگ و ظاهر ادار

·         وزن مخصوص ادرار

·         قند در ادرار

·         پروتئین در ادرار

·         هموگلوبین در ادرار

·         کتون در ادرار

·         بیلیروبین در ادرار  واوروبیلینوژن در ادرار

در دید میکروسکوپی ادرار موارد زیر گزارش می گردد:

·         شمارش گلبول سفید ادرار

·         شمارش گلبول قرمز ادرار

·         شمارش سلولهای اپیتلیال ادرار

·         گزارش CAST ها و کریستالهای ادراری

·         گزارش موکوس در ادرار

·         گزارش باکتری در ادرار

در ضمن دو آزمایش مشروحه زیر نیز در این بخش انجام می گردند:

·         آزمایش تجزیه سنگهای ادراری و کلیوی

·         آزمایش و آنالیز اسپرم و مایع سمن (semen) با دستگاه پیشرفته

در صورت آزو اسپرمی، آزمایشهای تکمیلی نیز انجام می گردد.    

بهترین نمونه ادرار، ادرار صبحگاهی می باشد. به این ترتیب که شما باید قسمت ابتدای ادرار را تخلیه نموده و سپس ادرار خود را در ظرف ریخته و به آزمایشگاه تحویل دهید.

در مورد باروری مردان آزمایش اسپرم انجام می گیرد که لازم است بیمار به مدت 4 روز از نزدیکی کردن خودداری کند سپس نمونه را در ظرف استریل مخصوص که از طریق آزمایشگاه باضافه یک برگ دستورالعمل به شما داده می شود، جمع آوری کرده و سریعاً به آزمایشگاه تحویل دهید.

لطفاً از رها کردن ظرف بدون تحویل آن به پرسنل خودداری نمائید. زیرا ساعت تحویل دادن حتماً باید یادداشت شود.