คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2 ) และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 6 มีจุดมุ่งหมายหลัก ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ซึ่งการศึกษาในยุคปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตามศักยภาพของผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องให้ทันกับยุคโลกาภิวัตน์ ทันกับการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกระแสหลักของสังคมยุคปัจจุบัน ดังนั้นการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้   เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อสังคมโลก สามารถเป็นอนาคตของชาติที่มีประสิทธิภาพต่อไป

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้ตระหนักถึงเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวประกอบด้วยโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ มีวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีสถานที่เหมาะสม  ชุมชนให้การสนับสนุนและนักเรียน มีความพร้อมสำหรับการจัดทำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ทั้งนี้โรงเรียนมีจุดประสงค์และมุ่งหวังเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของผู้เรียนให้มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นเลิศ  ก่อให้เกิดประสิทธิผลด้านการศึกษาอย่างยั่งยืนตลอดไป