ประกาศล่าสุด

 • ขอให้ส่งข้อมูล เพื่อการจัดทำบัตร อสม. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/หัวหน้า PCU รพ.นายูง          ตามที่จะได้มีการจัดทำบัตรประจำตัว อสม.ทุกคน เพื่อทดแทนบัตรเดิมที่จะหมดอายุลงพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 31 ก.ค.2559 นั้น         เนื่องจากข้อมูลบางอย่าง ไม่มีในฐานข้อมูลของกระทรวง หรือมีแต่อาจไม่เป็นปัจจุบัน จึงขอให้ทุกแห่ง กรอกข้อมูลของ อสม.ทุกคนในเขตรับผิดชอบในแต่ละแห่ง ตามตารางที่แนบในไฟล์ ส่งให้ สสอ.นายูง อย่างช้า ไม่เกินวันที่ 2 สิงหาคม 2559          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป                                             เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
  ส่ง โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน รพ.สต. ปี 2559 เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง                   ด้วย โรงพยาบาลนายูง ได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน รพ.สต. ปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยให้ รพ.สต. เตรียมเอกสารหลักฐาน ตามที่แจ้งในแผน เข้ามารับการตรวจสอบภายใน ที่ รพ.นายูง ตามวัน เวลาที่ระบุในแผนฯ รายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบ                          เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
  ส่ง 24 ก.ค. 2559 22:28 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ข้อเสนอ แนวทางการประเมิน รพ.สต. รอบที่ ๒/๒๕๕๙ ๑.วันที่ออกประเมิน             - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  รพ.สต.บ้านก้อง , นาตูม , นายูง                 - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ รพ.สต.คีรีวงกต , บ้านเพิ่ม , นาแค                 - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ รพ.สต.ห้วยทราย , เชียงดี , โนนทอง ๒.เกณฑ์การประเมิน ผู้ประเมิน และ น้ำหนักคะแนน ตามไฟล์ที่แนบ   หมายเหตุ ๑.หากรายละเอียดในเกณฑ์การประเมินข้อใด ไม่เหมาะสมที่จะนำมาประเมินในระดับ รพ.สต. ขอให้ผู้ประเมินปรับเกณฑ์ให้เหมาะสม และแจ้งกลับมายัง สสอ.นายูงภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อจะได้แจ้ง รพ.สต.ต่อไป ๒.นี่ยังเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น หากมีข้อทักท้วง หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใด ขอให้แจ้งมาย ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2559 23:43 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอให้พยาบาลวิชาชีพทุกคนส่งข้อมูลความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือได้รับวุฒิเพิ่มเติม ขอให้ พยาบาลวิชาชีพทุกคน ส่งข้อมูลความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือได้รับวุฒิเพิ่มเติม ตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ พร้อมหลักฐานประกอบ เพื่อที่ สสจ.อุดรธานี และ เขต 8 จะได้นำไปกำหนดยุทธศาสตร์วางแผนกำลังคนต่อไป โดยขอให้ส่งถึง สสอ.นายูง ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559                  เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
  ส่ง 9 ก.ค. 2559 00:18 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ส่งแบบฟอร์มจัดทำรูปเล่ม คป.สอ. นายูง ปีงบ ๒๕๕๙ เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง        เนื่องด้วย คป.สอ.นายูง จะได้รับการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙           ในการนี้ สสอ.นายูง ขอให้ผู้รับผิดชอบงานจัดทำตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งให้ สสอ.นายูง ภายในวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๙  ก่อนเวลา ๑๑.๐๐ น. ทาง nayoong1@gmail.com         ขอแสดงความนับถือ  
  ส่ง 5 ก.ค. 2559 05:28 โดย สำนักงานสาธารณสุข อำเภอนายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ