ประกาศล่าสุด

 • ขอให้ทุก รพ.สต. ปรับแผนงบค่าเสื่อม ปี 2561 ส่งใหม่ ตามที่ รพ.สต.ทุกแห่ง ได้จัดทำแผนงบค่าเสื่อมปี 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจาก ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 61 ใหม่ จากเดิม เป็นงบระดับ CUP 90% งบระดับจังหวัด 10% เปลี่ยนเป็น งบระดับ CUP 80% งบระดับจังหวัด 10% และงบระดับเขต 10% ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับแผนฯ ใหม่ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้           1.งบ CUP 80% แต่ละ รพ.สต. ให้จัดทำแผนฯ งบค่าเสื่อมตามยอดใหม่ 80% (ปรับลดลงตามสัดส่วนของยอดเดิม) ดังตารางนี้                               รพ.สต. ยอดเดิม 90% ยอดใหม่ 80% รพ.สต.บ้านก้อง 137,416.35 116,909.72 รพ.สต.นาแค 107,757.15 91,676.56 รพ.สต.นาย ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2560 08:53 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ตัวชี้วัดในการประเมิน รพ.สต.ปี 2560           สสอ.นายูง ได้ส่งตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมิน รพ.สต. ในวันที่ 8,9,10 สิงหาคม 2560 โดยเป็นตัวชี้วัดของ สสจ.อุดรธานีที่นำมาคัดเลือกเอาบางส่วน ตามไฟล์ที่แนบ              ขอให้ทุก รพ.สต.ได้ศึกษา และตรวจสอบ หากต้องการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ขอให้แจ้งมาได้ทาง อีเมล์ nayoong1@gmail.com หรือ ทางไลน์ สสอ.นายูง
  ส่ง 19 ก.ค. 2560 00:52 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ให้จัดทำงบลงทุนค่าเสื่อม ปี 61 ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดทำแผนงบลงทุนค่าเสื่อมฯ ตามแนวทางที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่ 21มิ.ย.2560     1.งบ 90% ให้จัดทำในวงเงิน ดังนี้        1.รพ.สต.บ้านก้อง 137,416.35 บาท        2.รพ.สต.นาแค 107,757.15 บาท        3.รพ.สต.นายูง  142,396.97 บาท        4.รพ.สต.โนนทอง  149,390.34 บาท        5.รพ.สต.ห้วยทราย 121,542.64 บาท        6.รพ.สต.บ้านเพิ่ม 85,821.11 บาท        7.รพ.สต.เชียงดี 127,051.80 บาท        8.รพ.สต.นาตูม 92,059..80 บาท        9.รพ.สต.คีรีวงกต 82,802.39 บาท    2.งบ 10% คปสอ.นายูง 232,497.40 ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2560 02:40 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็น พกส. จัดทำสัญญาจ้าง พกส. เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.อุดรธานี                     แจ้ง ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น พกส. ได้แก่ น.ส.ปิยะพร แสนโฮม , น.ส.กัญญารักษ์ พิเศษฤทธิ์ , น.ส.อรทัย ทุมณี                     ขอให้กรอกข้อมูลลงในไฟล์สัญญาจ้าง พกส. ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ให้เรียบร้อย แล้ว print out ให้เจ้าตัว และ ผอ.รพ.สต. เซ็นชื่อให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ส่ง สสอ.นายูง จำนวน ๒ ชุด โดยขอให้ส่งภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ก่อน ๑๔.๐๐ น. เพื่อ สสอ.นายูง จะได้รวบรวมส่ง สสจ.อุดรธานีต่อไป
  ส่ง 19 พ.ค. 2560 03:23 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอให้ทุก รพ.สต.บันทึกข้อมูลบัญชีธนาคาร อสม.           เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ E-payment (ระบบจ่ายตรงเข้าบัญชี) จึงขอให้ทุก รพ.สต.ดำเนินการดังนี้          1.ให้ทุก รพ.สต. บันทึกข้อมูลบัญชีธนาคาร ของ อสม. ลงใน เว็บไซต์ : www.thaiphc.net โดยใช้รหัสสิทธิระบบสารสนเทศของแต่ละพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายใน 27 เมษายน 2560          2.ให้ทุก รพ.สต.ส่งข้อมูลชื่อธนาคาร และหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ของ อสม.รายบุคคล เป็นภาพรวมของแต่ละ รพ.สต. ในรูปแบบไฟล์ Excell (ตามไฟล์ที่ส่งมาด้วย) ส่งให้ สสอ.นายูง ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560 ทาง email : nayoong1@gmail.com          3.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2560 06:13 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ