Facebook สสอ.นายูง

ประกาศล่าสุด

 • ให้ทุก รพ.สต. จัดทำแผนคำของบลงทุน nonUC ปี 2561-2565             ขอให้ทุก รพ.สต. จัดทำคำของบลงทุน nonUC ปี 2561-2565 เพื่อนำเข้าที่ประชุมจังหวัดด่วน (การประชุมจังหวัด จะประชุมในวันนี้ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.) ท่านสาธารณสุขอำเภอนายูง ต้องการข้อมูลด่วน ภายในวันนี้ (11 พ.ค.2559) ก่อนเที่ยง            ทั้งนี้ให้จัดทำลงใบแบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนบ แล้วส่งไฟล์ที่ลงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ส่งมายัง e mail : nayoong1@gmail.com ภายในวันนี้ ก่อนเที่ยง
  ส่ง 10 พ.ค. 2559 20:29 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอรายชื่อ อสม.เข้ารับการอบรมอาสากู้ชีพ เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและ หน.pcu.รพ.นายูง ด้วย สสอ.นายูงจะได้มีการจัดอบรม อาสากู้ชีพอำเภอนายูง ปี 2559 สสอ.นายูงจึงขอรายชื่อ อสม.ในเขตรับผิดชอบ ทุก รพ.สต.และ pcu. แห่งละ 10 คน รวม 100 คน รับทั้งหญิงและชาย ในการนี้ สสอ.นายูงจึงขอความร่วมมือ รพ.สต.และ pcu.ส่งรายชื่อ อสม.ไม่เกินวันที่ 16 พค.59 ที่ line สสอ.นายูง หรือ nayoong1@gmail.com แบบฟอร์มตามไฟล์แนบมาด้วย  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สสอ.นายูง
  ส่ง 10 พ.ค. 2559 19:38 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอข้อมูลผู้ประกอบการรับซื้อยางพาราในพื้นที่ เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง หน.pcu รพ.นายูง งานอุบัติเหตุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง ขอข้อมูลผู้ประกอบการรับซื้อยางพาราในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหาร ต่อไป โดยให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 16 พค.59 ที่ ไลน์ หรือ e-mail.สสอ.นายูง แบบฟอร์มตามไฟล์แนบ  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบงานอุบัติเหตุ สสอ.นายูง
  ส่ง 9 พ.ค. 2559 20:00 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • เร่งรัดการบันทึกข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ตำบลจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และหัวหน้า PCU รพ.นายูง         ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ได้จัดส่งแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพและแบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อใช้ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ www.thaiphc.net นั้น         ในการนี้ เพื่อเตรียมข้อมูลรับการตรวจราชการปกติ รอบที่ ๒ ของจังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ขอให้ท่านพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลหมู่บ้าน/ตำบลจัดการสุขภาพ ปี ๒๕๕๙ ลงในเว็บไซต์ www.thaiphc.net  ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๙ นี้ เพื่อที่จังหวัดจะใช ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2559 01:57 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 สำหรับศึกษา และประชาสัมพันธ์                     เนื่องด้วย รัฐบาล จะจัดให้มีการลงประชามติเพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ในการนี้ สสอ.นายูง ได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญ และ สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 มาเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษา และประชาสัมพันธ์เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตามไฟล์ที่แนบ  (ให้ชี้แจงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญให้คนอื่นรับทราบได้ แต่ห้ามชี้นำให้ประชาชน รับ หรือไม่รับ ซึ่ง ประชาชนจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้น ให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละคน)
  ส่ง 28 เม.ย. 2559 00:57 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 121 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ