Facebook สสอ.นายูง

ประกาศล่าสุด

 • แจ้งมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง                     ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ จังหวัดอุดรธานี มีนโยบายเน้นหนักในการป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุ และได้กำหนดให้ ทุกหน่วยงาน กำหนดมาตรการองค์กร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนั้น                     ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าหน่วยงาน ได้กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ทุกตำแหน่ง ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ต่อไป ทั้งนี้ ประกาศฯ ดังกล่าว ได้แนบเป็นไฟล์มาด้วยแล้ว                                  เชิดชัย เชื้อบัณฑิต                          ผช.สาธารณสุขอำเภอนายูง
  ส่ง โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว ปี 59 และให้ รพ.สต.ส่งแบบสรุปประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 59 เรียน หัวหน้า PCU รพ.นายูง ,ผอ.รพ.สต.โนนทอง,ห้วยทราย,นาตูม,บ้านเพิ่ม,คีรีวงกต(รวม 6 แห่ง)                     ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีมีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี                     ในการนี้ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.(หรือตัวแทน) รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน รพ.สต. 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 แห่ง (รวม PCU รพ.นายูง) แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดข้างต ...
  ส่ง โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แบบ รง.หนอนพยาธิ เรียน ผอ.รพ.สต.บ้านก้อง โนนทอง ห้วยทราย และ หน.PCU.รพ.นายูง สสอ.นายูง ขอส่ง 1.กรอบแนวคิดในการดำเนินงานโครงการ 2.แนวปฏิบัติในการตรวจอุจจาระ 3.แบบ รง.การตรวจหนอนพยาธิ(ส่งภายใน 31 มกราคม 2559 เฉพาะแบบ พย2.)  4.รับอุปกรณ์ตรวจหนอนพยาธิ (ในตู้ สสอ.นะครับ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ส่ง 28 ม.ค. 2559 00:19 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แนวทางการประเมินสถานศึกษาในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำแบบบูรณาการ เรียน ผอ.รพ.สต.เชียงดีและบ้านก้อง ด้วย สสอ.นายูง ได้รับแจ้งจาก งานอาหารปลอดภัย สสจ.อด และ สพฐ.อด.เขต 4 เรื่องการออกนิเทศ สถานศึกษาในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำแบบบูรณาการ ในวันที่ 29 มค.59 กำหนดการมีดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 08.30น.-10.00น. โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม และเวลา 10.00น.12.00น.โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ในส่วน สถานศึกษา สพฐ.อด.เขต.4 ได้ดำเนินการแจ้ง โรงเรียนเป้าหมายเป็นที่เรียนบร้อยแล้ว และในการนี้ สสอ.นายูง จึงขอส่งไฟล์เกณฑ์การประเมินตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อให้ รพ.สต.และโรงเรียนได้ นำไปปรึกษาหารือ เตรียมน ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2559 19:17 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารมืออาชีพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปี 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.ไฟล์รายชื่อผู้เข้าอบรม                                                        ๒. โครงสร้างหลักสูตร                            ๓.แบบรายงาน PORT No.1-4                             ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ได้จัดทำหลักสูตร การเป็นผู้บริหารมืออาชีพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขึ้นโดยได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารสาธารณสุขระดับอำเภอตำบล ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้บริหารที่ดี เก่ง มีคุณธรรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ในปีนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2559 19:52 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 109 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ