Facebook สสอ.นายูง

ประกาศล่าสุด

 • เร่งรัดการบันทึกข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ตำบลจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และหัวหน้า PCU รพ.นายูง         ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ได้จัดส่งแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพและแบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อใช้ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ www.thaiphc.net นั้น         ในการนี้ เพื่อเตรียมข้อมูลรับการตรวจราชการปกติ รอบที่ ๒ ของจังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ขอให้ท่านพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลหมู่บ้าน/ตำบลจัดการสุขภาพ ปี ๒๕๕๙ ลงในเว็บไซต์ www.thaiphc.net  ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๙ นี้ เพื่อที่จังหวัดจะใช ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2559 01:57 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 สำหรับศึกษา และประชาสัมพันธ์                     เนื่องด้วย รัฐบาล จะจัดให้มีการลงประชามติเพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ในการนี้ สสอ.นายูง ได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญ และ สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 มาเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษา และประชาสัมพันธ์เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตามไฟล์ที่แนบ  (ให้ชี้แจงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญให้คนอื่นรับทราบได้ แต่ห้ามชี้นำให้ประชาชน รับ หรือไม่รับ ซึ่ง ประชาชนจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้น ให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละคน)
  ส่ง 28 เม.ย. 2559 00:57 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ตัวอย่างการทำ Plan fin
  ส่ง 10 เม.ย. 2559 20:09 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • บทความไม่มีชื่อ เรียน ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่การเงินทุกท่าน ด้วยจังหวัดได้ติดตามการส่งรายงาน Plan fin และรายงานการเงิน winspeed ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมานั้น   อำเภอนายูงยังไม่ได้ส่งรายงานตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากติดปัญหาด้านผังการเงิน winspeed ซึ่งได้ปรับแก้ไขเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อให้การส่งรายงานของอำเภอนายูงเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกันและถูกต้อง  จึงขอนัดเจ้าหน้าที่การเงินทุกแห่งเข้าร่วมประชุมการทำ Plan fin  และส่งรายงานการเงิน  ในวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 13.00 . ณ ห้องประชุม สสอ.นายูง  ทั้งนี้เพื่อให้การส่งรายงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ขอให ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2559 20:05 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ไฟล์เงินเดือนสำหรับทำงบการเงินและ Plan fin บางเดือนจะมีตกเบิก บางเดือนจะไม่มี หากเดือนไหนมีตกเบิก ให้เอาเงินเดือนที่ตกเบิกมารวมเข้าไปด้วย
  ส่ง 7 เม.ย. 2559 02:12 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 118 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ