Facebook สสอ.นายูง

ประกาศล่าสุด

 • การจัดแผนคำของบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2559 (90% CUP) เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ด้วย ในวันที่ 27 พ.ย. 58 เวลา 15.33 น. สสจ.อุดรธานี ได้แจ้งการจัดสรรงบค่าเสื่อม UC ปีงบประมาณ 2559 ในส่วนที่บริหารจัดการใน CUP (90%) โดย CUP นายูง ได้รับยอดจัดสรรทั้งสิ้น 2,033,627.47 บาท และได้แจ้งให้หน่วยบริการจัดทำแผนงบค่าเสื่อมส่งให้ สสจ.อุดรธานีภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เนื่องจาก สสอ.นายูงเห็นว่า เป็นเรื่องเร่งด่วน ประกอบกับ กรอบการใช้งบฯค่าเสื่อมในปีงบประมาณ 2559 นี้ ค่อนข้างจำกัด เช่น ห้ามใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคาร (ให้ใช้สำหรับซื้อครุภัณฑ์เท่านั้น) คร ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2558 05:52 โดย สำนักงานสาธารณสุข อำเภอนายูง
 • ขอให้แก้ไขแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ปี 59 เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ตามที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อุดรธานี  สสจ.อุดรธานี  ส่งหนังสือ เรื่อง การจัดทำแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ปี 59 และได้แจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่งส่งเข้ามาแล้วนั้น  เนื่องจากมีการปรับปรุงรายละเอียดบางประการเพื่อให้สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอยกเลิกแผนเงินบำรุงเดิม  ให้ใช้แผนเงินบำรุงฉบับแก้ไข ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย และให้ส่งมายัง สสอ.นายูง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558
  ส่ง 25 พ.ย. 2558 00:00 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอสำรวจข้อมูลผู้ป่วยท่ีไม่มาตามนัดในโรคเรื้อรัง เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง          ด้วยจังหวัดอุดรธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือสถานบริการ ในการสำรวจผู้ป่วยท่ีไม่มาตามนัดในโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคจิตเวช ท่ีไม่สามารถมารับยา หรือ รับการตรวจจากแพทย์  ตามกำหนดนัดหมายได้ มากกว่า ๒ ครั้งในรอบ ๖ เดือนท่ีผ่านมา (ข้อมูลระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ) และขอให้ส่งแบบสำรวจข้อมูลทาง nayoong1@gmail.comตามไฟล์ท่ีแนบมาด้วย ภายในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  ส่ง 23 พ.ย. 2558 23:46 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอความร่วมมือให้ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์อันตรายจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ โคมลอย เทศกาลลอยกระทง เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง                 ด้วยนายอำเภอนายูง ได้ขอความร่วมมือให้ รพ.สต. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ อันตรายจากการเล่นพลุ ประทัด โคมลอย ดอกไม้ไฟ ในเทศกาลลอยกระทง อย่างน้อย รพ.สต.ละ 1 ป้าย โดยติดไว้หน้า รพ.สต.หรือในชุมชน โดยขอให้ติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ไม่เกินวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558                 เนื่องจากท่านนายอำเภอได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  และได้กำชับมาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น สสอ.นายูง จึงได้สั่งพิมพ์ป้ายไวนิล ให้กับ รพ.สต. แห่งละ 1 ป้าย  โดยทางร้าน จะจัดพิมพ์ให้แล้วเสร็จ และ สสอ.นายูง จะนำป้ายมามอบให้กับ จนท ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2558 05:57 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอเชิญประชุม โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัย ลดโรคอาหารเป็นพิษ เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง ด้วยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.อุดรธานี จัดโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัย ลดโรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดอุดรธานี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญ ผู้รับผิดชอบ งานอาหารปลอดภัยทุกสถานบริการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 พ.ย.2558  เวลา 08.30 น-16.30 น.ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานีจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง 15.52น.12/11/2558
  ส่ง 12 พ.ย. 2558 00:54 โดย สำนักงานสาธารณสุข อำเภอนายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 161 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ