Facebook สสอ.นายูง

ประกาศล่าสุด

 • การจัดอัตรากำลัง เพื่อรับการประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับเขต ด้วย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการประเมิน คปสอ./รพ.สต.ติดดาวระดับเขต ของเขตบริการสุขภาพที่ 8 จะมาประเมิน คปสอ.และ รพ.สต.อำเภอนายูง ในส่วนของการประเมิน รพ.สต.ติดดาวนั้น รพ.สต.เชียงดี และ รพ.สต.นายูง ได้เป็นตัวแทนของ รพ.สต.ทั้งหมดของอำเภอนายูงเพื่อรับการประเมิน และเนื่องจาก บุคลากรของ รพ.สต.เชียงดี และ รพ.สต.นายูง มีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนของคณะกรรมการประเมิน และรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัด  ซึ่งอาจจะทำให้การให้ข้อมูล และการตอบคำถามการประเมินในประเด็นต่างๆ เป็นไปอย่างไม่ครอบคลุม ไม่ทั่วถึง และอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ผลการประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง ในการนี้ เพื่อให้การรับการประเมิน ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2558 19:48 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งให้ส่งงานที่จะนำเสนอในที่ประชุมวิชาการและมหกรรมสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เรียน ผอ.รพ.สต. นาแค และ เชียงดี                ตามที่ประชุมคปสอ. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘  ณ   รพ.นายูง เรื่อง การส่งผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระหว่างวันที่ ๓-๔  มิ.ย. ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมนภาลัย  อ.เมือง จ.อุดรธานี  ในมติที่ประชุมได้ตกลงกันดังนี้ ให้ รพ.สต.นาแค รับผิดชอบงาน นวัตกรรม  รพ.สต.เชียงดี รับผิดชอบ ผลงานวิชาการ  โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ดังกล่าวได้ ส่งไฟล์เอกสารผลงานวิชาการไม่เกิน ๓ หน้า และไฟล์เพื่อจัดทำโปสเตอร์ (ขนาด ๐.๘x๑.๘ เมตร) ด้วยโปรแกรม Photoshop หรือ  Microsoft Word) ส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ทาง E-mail :  rnantaya@gmail.com ภายในว ...
  ส่ง 19 พ.ค. 2558 19:35 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง                 ด้วย ปกครองอำเภอนายูง ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ เต้นแอโบบิค สสอ.นายูงได้รับมอบหมายในการเป็นวิทยากรนำเต้นแอโรบิค ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  หอประชุมหลังใหม่ที่ว่าการอำเภอนายูง  ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีรายชื่อตามหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้ มาร่วมฝึกซ้อมเป็นวิทยากรทีมนำเต้นแอโรบิค อนึ่ง ขอความร่วมมือให้รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งตัวแทน อย่างน้อยแห่งละ ๑ คนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๒๗ พร้อมด้วย  กายแต่งกายให้ใส่ชุดวอม และให้นำเครื่องวัดความดันและเครื่องช ...
  ส่ง 19 พ.ค. 2558 18:58 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งแผนการออกประเมินANC คุณภาพและตำบลนมแม่       เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง         ด้วยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี   จัดทำแผนออกประเมินการดำเนินงานมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก  ANCคุณภาพ  และตำบลนมแม่  ปีงบประมาร ๒๕๕๘  โดยอำเภอนายูงจะได้รับการประเมิน ในวันที่ 25  พฤษภาคม   2558    โดยมีรายนละเอียดดังนี้   1.สุ่มANC คุณภาพ  รพ.สต.30เปอร์เซ็น  ในแต่ละอำเภอ  2.รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินในปี2557คะแนน 85 เปอร์เซ็นขึ้นไป  ออกประเมินซำ้ในปี 2559  3.ตำบลนมแม่ 1 แห่ง  ออกช่วงบ่ายพื้นที่นำเสนอผลการดำเนินงาน 15 นาที  ซักถามภาคีเครือข่ายขอดูเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  ซักถามปัญหาและข้อเสนอแนะ
  ส่ง 17 พ.ค. 2558 23:22 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ตัวอย่างไฟล์นำเสนอ รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.กุดหมากไฟ หนองวัวซอ ปี 57 ตัวอย่างไฟล์นำเสนอ รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.กุดหมากไฟ หนองวัวซอ ปี 57 ตามไฟล์ที่แนบ                            เชิดชัย  เชื้อบัณฑิต
  ส่ง 16 พ.ค. 2558 01:08 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 305 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ