Facebook สสอ.นายูง

ประกาศล่าสุด

 • ด่วนที่สุด สสอ.นายูงขอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558 เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ด้วย สปสช ได้จัดสรร วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558 ให้ รพ.นายูงดำเนินการ รณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในปี 2558 ในการนี้ สสอ.นายูง จึงต้องการขอความร่วมมือให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค 1.โรคปอดอุดกันเรื้อรัง 2.หอบหือ 3.หัวใจ 4.หลอดเลือดสมอง 5.ไตวาย 6.มะเร็ง 7.เบาหวาน 2.ผู้สูงอายุอายุมากกว่า 65 ปี 3.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 4.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 5 เจ้าหน ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2558 04:35 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ด่วนที่สุด ขอให้ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ ส่งข้อมูล43แฟ้ม เพื่อประมวลผลQOF เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง                ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะทำการตัดข้อมูล 43 แฟ้ม เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามผลงานบริการ และ QOF               ดังนั้น จึงขอให้ท่านได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบของ รพ.สต  จัดส่งข้อมูลช่วง 1 เมษายน58-29 เมษายน 2558)  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 เมษายน 2558 ก่อนเวลา 22.00 น.  (หากมีการจัดส่งเป็นปัจจุบันอยู่แล้วก็ไม่ต้องดำเนินการอีก)   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาที่ website http://op.nhso.go.th/op                จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  ส่ง 27 เม.ย. 2558 01:34 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าผลกสรดำเนินงาน ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน   เรียน  ผู้รับผิดชอบงานไอโอดีน   ทุกรพ.สต.           เนื่องด้วยสสจ.อุดรธานี  ขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่งในการรวบรวมความก้าวหน้าการดำเนินงาน  ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน   ตามแบบฟรอม์ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้  ส่งทาง  e-letter หรือ  e-mail:  pairinbuttsanlee@ymail.com  ภายในวันที่ 29  เมษายน  2558
  ส่ง 27 เม.ย. 2558 01:14 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอเชิญรับใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม. เรียน ผอ.รพ.สต.นาตูมและคีรีวงกต             สสจ.อุดรธานี  จะจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม. ในวันที่  30 เม.ย.58  เวลา 8.00-11.00 น.  ณ ห้องประชุมทองกวาว  สสจ.อุดรธานี   ในการนี้  จึงขอเชิญ       1.ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม.รับใบประกาศนียบัตร       2.พี่เลี้ยงหรือผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.นาตูมและรพ.สต.คีรีวงกต เข้าร่วมพิธีการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
  ส่ง 27 เม.ย. 2558 00:32 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งการมาเซ็นต์อนุมัติ เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง        สสอ.นายูงแจ้งให้ รพ.สต. เข้ามาเซ็นต์อนุมัติ ประจำเดือน ให้มาดำเนินการ ในวันที่ ๒๗และวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘  ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. หลังจากนั้ันท่านสาธารณสุขอำเภอนายูงจะไม่ได้อยู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง เนื่องจากติดราชการ ทั้งอาทิตย์  
  ส่ง 26 เม.ย. 2558 23:29 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 295 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ