Facebook สสอ.นายูง

ประกาศล่าสุด

 • แจ้งข้อมูลTHS       เรียนผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก                      เนื่องด้วยสสจ.อุดรธานีได้ส่งผล THSมาให้เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานตั้งแต่เดือนเมษา ๒๕๕๗-เดือน ก.ย.๕๗ตามไฟล์ที่แนบมานี้
  ส่ง โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.รอบที่ ๑ เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง        ด้วย สสอ.นายูงจะลงไปประเมิน รพ.สต.รอบที่ ๑ โดยจะมีทีมประเมินจากโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง โดยจะประเมินตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด รพ.สต. ติดดาว  วันที่จะออกประเมินตามแผนการดังนี้วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ออกประเมิน รพ.สต.โนนทอง รพ.สต.เชียงดี และ รพ.สต.ห้วยทรายวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ออกประเมิน รพ.สต.นายูง รพ.สต.นาตูม และ รพ.สต.บ้านก้องวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ออกประเมิน รพ.สต.นาแค รพ.สต.บ้านเพิ่ม และ รพ.สต.คีรีวงกต        ในการนี้ สสอ.นายูง จึงขอส่งรายละเอียดน้ำหนักคะแนน และรายละเอียดเกณฑ์ชี้วัดและTemplate แต่ละตัวช ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2558 23:00 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • การส่งรายงานประจำเดือน งานncd เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง            ด้วย รพ.นายูงได้ไปประชุมเมื่อ วันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๘  เรื่องการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้ คปสอ.ทุกแห่งรวบรวมรายงานตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่ง สสจ.อุดรธานี ทุกเดือน ในการนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบงานทุกแห่งรวบรวมรายงานตามไฟล์ Excel ซึ่งรายงานจะมีทั้งหมด ๙ รายงาน ส่งให้ สสอ.นายูง ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน ทางnayoong1@gmail.com เพื่อที่จักได้รวบรวมส่ง รพ.นายูง ในลำดับต่อไป ขอแสดงความนับถือ
  ส่ง 26 มี.ค. 2558 21:22 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แบบฟอร์ม ส่ง HI-CI /2558 เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและหัวหน้า PCU รพ.นายูง สสอ.นายูง ขอส่งแบบฟอร์ม ส่งรายงาน HI-CI /2558 เนื่องจากหลายเหตุผลในการใช้ ระบบบริการ internet.รพ.สต.หลายแห่งใช้ไม่ได้ บางแห่งใช้ได้ ดังนั้นจึงทำให้การส่งรายงาน ไม่ทันเวลา ดังนั้น สสอ.นายูงจึงขอส่ง แบบฟอร์ม HI-CI/2558 ให้ รพ.สต.นำไปใช้ เพื่อแก่ไขปัญหาในเบื้องต้นต่อไป
  ส่ง 24 มี.ค. 2558 18:50 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอเชิญร่วมต้อนรับนายแพทย์ สสจ. และประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.รอบที่ ๑ เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง            ขอเชิญเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. ทุกแห่ง เข้าร่วมต้อนรับนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ รพ.สต.บ้านเพิ่ม  หลังจากที่ท่านนายแพทย์สสจ.กลับแล้ว เวลา ๑๓.๐๐ น.  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน รพ.สต. รอบที่ ๑ โดยใช้เกณฑ์ประเมินตาม เกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ส่ง 24 มี.ค. 2558 01:55 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 485 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ