Facebook สสอ.นายูง

ประกาศล่าสุด

 • ด่วนที่สุด ขอให้ส่งรายงานคัดกรองวัดรอบเอวประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง            ขอให้ผู้รับผิดชอบงานทุกแห่ง ส่งรายงานการคัดกรองวัดรอบเอวในประชากรกลุ่ม อายุ 15 ปีขึ้นไป ขอให้ส่งทาง nayoong1@gmail.com  ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558  ก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อที่ สสอ.นายูงจักได้รวบรวมส่ง สสจ.ในลำดับต่อไป ขอความกรุณาให้ส่งตรงเวลาเพราะสสจ.จะนำไปเป็นคะแนนในการประเมิน คปสอ.ในตัวชี้วัดคนไทยไร้พุง                    ขอแสดงความนับถือ
  ส่ง 1 ส.ค. 2558 02:52 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงาน สถานการณ์ ทางการเงินรายเดือน (เฉพาะเดือนที่ยังไม่ส่ง)                        สืบเนื่องจากการประเมิน คปสอ. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คปสอ.นายูง จำเป็นต้องส่งเอกสารซ่อม ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงิน ของ รพ.สต. คือ รายงานสถานการณ์ทางการเงิน                        ซึ่งที่ผ่านมา รพ.สต.ได้ส่งรายงานมาแล้ว ตามรายการดังนี้ รพ.สต. รายงานเดือนที่ส่งแล้ว (เครื่องหมาย / ) ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 นายูง / / /             ห้วยทราย / / /             บ้านก้อง / / / / / /       นาตูม / / /             นาแค / / / / / / /     บ้านเพิ่ม / / / /           โนนทอง / / /             เชียงดี / / /             คีรีวงกต / / /                                    ดังนั้น ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานฯ เฉพาะเดือนที่ยังไม่ได้ส่ง ...
  ส่ง 29 ก.ค. 2558 01:03 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งประชุมประจำเดือน สิงหาคม เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง            แจ้งประชุมประจำเดือน จะจัดประชุมในวันที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ   ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง                   ขอแสดงความนับถือ
  ส่ง 29 ก.ค. 2558 00:38 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ส่งรายงาน อนามัยวัยเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่งและหัวหน้า PCU รพ.นายูง    ขอให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ส่งรายงาน อนามัยวัยเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2558  ให้ สสอ.นายูง ทาง nayoong1@gmail.com  ภายในวันที่ 3 ส.ค. 2558  โดยแบบฟอร์มรายงานจะมีดังนี้  1. ข้อมูลพื้นฐาน2. น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง แบบฟอร์มจะแบ่งตามช่วงอายุ มีทั้งหมด 4 แบบฟอร์ม  (อนุบาล 1-3)  (ป.1-ป.6)  (ม.1-ม.3)  (ม.4-ม.6)3. ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ แบบฟอร์มจะแบ่งตามช่วงอายุ มีทั้งหมด 4 แบบฟอร์ม  (อนุบาล 1-3)  (ป.1-ป.6)  (ม.1-ม.3)  (ม.4-ม.6)4 ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2558 05:30 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งผลงาน รณรงค์ฉีดวัคซีน MR สถานบริการสังกัด สสอ.นายูง                     ตามที่กรมควบคุมโรคได้จัดทำโครงการให้วัคซีนหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  และกำหนดรณรงค์ในช่วง 1พ.ค. - 30 ก.ย. 58 และเด็กกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับวัคซีน ร้อยละ 95  แต่ผลงานรายสถานบริการของ คปสอ.นายูง ยังไม่ได้เป้า                 ในการนี้สสอ.นายูง  จึงความร่วมมือทุกสถานบริการเร่งรัดการให้วัคซีน MR และส่งรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์ม MR3  ส่งสสอ.นายูง   ภายใน 29 กค 58 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
  ส่ง 23 ก.ค. 2558 21:47 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 346 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ