ประกาศล่าสุด

 • สสอ.นายูงขอส่ง แบบฟอร์มการดำเนินงานคลินิกเกษตรกรกลุ่มแรงงานนอกระบบ เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ด้วย สสจ.อุดรธานี ได้แจ้งการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัย(คลินิกเกษตรกร)ในกลุ่มแรงงานนอกระบบในระดับ รพ.สต. และส่งแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงานมาด้วย ในการนี้ สสอ.นายูงจึงขอส่ง 1.คู่มือสุขภาพเกษตรกร 2.แบบ นบก-56 3.เกณฑ์การประเมินการจัดบริการคลินิกเกษตรกร 4.แบบรายงานผลการดำเนินงาน occ-01 .ให้ รพ.สต.ทุกแห่งศึกษา รายละเอียดและเตรียมดำเนินงานต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบจ.ส.อ.พัทยา แสงตรีสุ
  ส่ง โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ส่งแผนยาประจำปีงบ 2560 เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง         เนื่องด้วยทาง สสจ.อุดรธานี เร่งรัดให้แต่ละ คปสอ. จัดทำแผนประมาณการใช้ยาและเวชภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560 จึงขอความร่วมมือแต่ละ รพสต. ส่งแผนประมาณการใช้ยาประจำปีงบประมาณ 25560 ให้ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.นายูง ที nayoongpharm@hotmail.com ตามแบบฟอร์มที่แนบมา ภายในวันที่่ 22 ก.ย. 2559 เพื่อรวบรวมและจัดทำแผนยา คปสอ.นายูง ต่อไป                                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                      ภก.ไพบูลย์  คำทุย                                ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.นายูง
  ส่ง 18 ก.ย. 2559 19:48 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • รพ.นายูง แจ้งปิดคลังยา 26-30 ก.ย.2559 เรียน ผู้อำนวยการ รพสต. ทุกแห่ง                 เนื่องจาก รพ.นายูง จะทำการปิดปรับปรุงคลังยา ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 26 ก.ย.-30 ก.ย.2559 และหยุดให้บริการเบิกจ่ายยาแก่ทุก รพสต. ในวันและเวลาดังกล่าว หาก รพสต.ใดมีความประสงค์จะเบิกยาจาก รพ.นายูง ขอให้ทำเบิกและรับยาในช่วงสัปดาห์ก่อนวันที่ 26 ก.ย.2559 เท่านั้น                  จึงเรียนมาเพื่อทราบ                     ภก.ไพบูลย์  คำทุย        
  ส่ง 18 ก.ย. 2559 19:30 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ผลการพิจารณาจัดสรร งบ QOF ปี 59 โดยคณะกรรมการบริหารงบฯ                คณะกรรมการบริหารงบ UC คปสอ.นายูง ได้พิจารณาจัดสรรงบ QOF ปี 59 (ประจำไตรมาสที่ 3 - 4 ปี 2558 และ ไตรมาสที่ 1 - 2 ปี 2559) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการพิจารณา ได้ ตามไฟล์ที่แนบมานี้ ขอให้หน่วยบริการได้ตรวจสอบ หากมีข้อทักท้วงประการใด ขอให้ทักท้วงเข้ามา (ที่ ผช.สสอ.นายูง หรือ หัวหน้างานประกัน รพ.นายูง) ภายในไม่เกินวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 หากเกินกำหนดนี้ จะถือว่า ทุกหน่วยบริการ ได้ยอมรับในการจัดสรรตามนี้แล้ว               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                 เชิดชัย เชื้อบัณฑิต                                          ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนายูง
  ส่ง 15 ก.ย. 2559 03:20 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • เพิ่มเติม แผนวชย.ปี 2560 เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่งสสอ.นายูง ขอเพิ่มเติมแผนงานวชย. ปี 2560 รวม 4 งวด และขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เสร็จและส่งผู้รับผิดชอบงานวชย.(น้องนิ่ม) โรงพยาบาลนายูง ภายในวันที่ 16  กันยายน 2559 รายละเอียดตามไฟล์แนบจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ส่ง 8 ก.ย. 2559 21:31 โดย สำนักงานสาธารณสุข อำเภอนายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ