Facebook สสอ.นายูง

ประกาศล่าสุด

 • ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือส่งข้อมูลจากโปรแกรม EHD ภายใน 30 มิ.ย.58 เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ด้วย จากที่ประชุมงานอนามัย สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24 มิ.ย.2558 ในการคีย์ข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น(EHD)และมีการแจ้งให้ส่งภายในวันที่ 3 กค.2558 นั้น สสอ.นายูงได้รับแจ้งจาก สสจ.อุดรธานี ให้อำเภอรวบรวมส่ง สสจ.อุดรธานี ภายในวันที่ 30 มิ.ย.58 ไม่เกิน 14.30 น.สสอ.นายูงจึงขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งข้อมูล ให้สสอ.นายูงภายใน เวลา 13.00 น.ในวันที่ 30 มิ.ย.58 ทาง nayoong1@gmail.com นะครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ส่ง โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แบบรายงานตรวจพัฒนาการเด็ก ๔๒ เดือน เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง              ตามที่ รพ.นายูงได้จัดประชุมเรื่อง การตรวจพัฒนาเด็ก ๔๒ เดือน เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๘ นั้ัน  ในการนี้ รพ.นายูงจึงขอส่งแบบฟอร์มรายงานการตรวจพัฒนาเด็ก ๔๒ เดือน  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้   โดยให้ รพ.สต. ทุกแห่งส่งรายงานเฉพาะแบบฟอร์มที่ CHIL-JL-610-1 และ CHIL-JL-610-2   
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 20:36 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งประชุมประจำเดือน เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง          แจ้งประชุมประจำเดือน จะจัดประชุมในวันที่ ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 19:57 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอส่งแบบฟอร์มประเมินส้วม (HAS)และแจ้งวันที่ส่ง HAS+EHD เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ด้วย จากที่ประชุมงานอนามัย สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24 มิ.ย.2558 ในประเด็น ประเมินส้วมสาธารณะนั้น สสอ.นายูงจึงขอส่งแบบประเมินส้วม และขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่ง แบบประเมิน ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 พร้อมไฟล์ จากโปรแกรม EHD แบบฟอร์ม (HAS) ตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้
  ส่ง 25 มิ.ย. 2558 03:10 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอรายงาน HI-CI ควบคุมโรคไข้เลือดออก เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและหัวหน้า PCU รพ.นายูง สสอ.นายูง ขอส่งแบบฟอร์ม ส่งรายงาน HI-CI /2558 เนื่องจากหลายเหตุผลในการใช้ ระบบบริการ internet.รพ.สต.หลายแห่งใช้ไม่ได้ บางแห่งใช้ได้ ดังนั้นจึงทำให้การส่งรายงาน ไม่ทันเวลา ดังนั้น สสอ.นายูงจึงขอส่ง แบบฟอร์ม HI-CI/2558 ให้ รพ.สต.นำไปใช้ เพื่อแก่ไขปัญหาในเบื้องต้นต่อไป และส่งรายงาน มาที่ nayoong1@gmail.com ก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือน แบบฟอร์มตามไฟล์แนบ
  ส่ง 25 มิ.ย. 2558 02:53 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 324 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ