ครูซน ณ คีรีขันธ์

  • ใบงาน เรื่องความรู้ทั้่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม >>> กดเลย <<<
  • ตัวอย่างแผนธุรกิจนำแข็งใสสะอาด >>> กดเลย <<<
  • ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 >>> กดเลย <<<
  • ผลคะแนนสอบกลางภาควิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม >>> กดเลย <<<
  • ละครฮิต อิงประวัติศาสตร์ พี่หมื่นขา >>> กดแล้วฟิน <<<
  • แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน >>> กดเลย <<<
  • หน้าตัวอย่าง e-portfolio สาขาวิชาการตลาด >>> กดเลย <<<
  • ส่ง e-portfolio นักเรียนสาขาวิชาการตลาด >>> กดเลย <<<
  • https://sites.google.com/view/ajzon
  • แบบฟอร์มแผนธุรกิจ **กดเลย**

http://www.vec.go.th
https://www.thairath.co.th/home