1.3 ประวัติการทำงาน /ประสบการณ์

ประวัติการศึกษา
 วุฒิการศึกษาชื่อสถาบันการศึกษาปี พ.ศ. สำเร็จการศึกษา 
ว.ท.ม สิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 
ค.อ.บ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535 
อ.ส.บ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2537 
ป.ว.ส วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 2528 
ประวัติการศึกษา
 วุฒิการศึกษาชื่อสถาบันการศึกษาปี พ.ศ. สำเร็จการศึกษา 
ว.ท.ม สิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 
ค.อ.บ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535 
อ.ส.บ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2537 
ป.ว.ส วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 2528 

Comments