1.1 ประวัติส่วนตัว

ว่าที่ รต.จำรูญ เบญจวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ(ครูค.ศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม


Comments