กองทุนสวัสดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ความเป็นมา      แต่เดิมชุมชนสามัคคีพัฒนานั้นได้มีกองทุนฌาปนกิจศพ  ซึ่งเวลามีผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนเสียชีวิต ก็จะมีคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรวบรวมเงินตามบ้านแต่ละหลังไปสมทบช่วยงานศพ โดยจะเรี่ยไร่เก็บเงินหลังละ 5 บาทในทุกครั้งที่มีผู้เสียชีวิต แต่ในเวลาต่อมากองทุนนี้ก็มีเหตุให้ยุติบทบาทลงไป 

    ในปี พ.ศ. 2551 นางประจวบ ทิทอง ประธานคณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานนวมินทร์บุญส่ง  จำกัด  ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของกองทุน ที่สามารถช่วยเหลือครอบครัวของเพื่อสมาชิกในชุมชนที่ประสบเหตุต่างๆ  ทั้งยังเป็นการเพิ่มความปรองดอง  ให้คนในชุมชนเสียสละ และรวมกลุ่มรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่เห็นควรว่า  จำเป็นต้องเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการใหม่ให้เป็นระบบมากขึ้น ดังนั้นได้จัดตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่ในชื่อกองทุนใหม่ว่า "กองทุนสวัสดิการชุมชน"  โดยได้ตั้งความหวัีงไว้ว่า  กองทุนนี้จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปจนสามารถเพิ่มสวัสดิการในการดูแลสมาชิกของกองทุนในด้านอื่นๆด้วย
        
การบริหารจัดการ     1. ในทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือน จะทำการเปิดให้สมาชิกนำเงินมาสมทบกองทุน โดยเงินสบทบนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่สมาชิกลงชื่อสมัครไว้ในทะเบียนของตนเอง ในอัตรารายละ 5 บาทต่อคน สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครเข้ามาร่วมกองทุนนั้นจะการเก็บเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท

    2. สมาชิกควรจะต้องนำเงินมาสมทบกองทุนทุกเดือนเพื่อรักษาสถานะภาพเป็นสมาชิก

    3.  สมาชิกจะต้องนำเงินมาสมทบกองทุนติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน จึงจะถือว่าสมาชิกนั้นมีสถานภาพการเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์

    4.  หากสมาชิกขาดการติดต่อหรือขาดการนำเงินสมทบเข้ากองทุนนานเดือน 3 เดือน  ถือว่าสมาชิกนั้นหมดสถานภาพการเป็นสมาชิก

    5.  สมาชิกที่หมดสถานภาพการเป็นสมาชิกแล้ว  สามารถเริ่มนำเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อสะสมระยะเวลาการติดต่อกับกองทุนให้ครบ 6 เดือน เพื่อมีสถานภาพการเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ได้ใหม่  โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกและเสียค่าธรรมแรกเข้าอีกครั้ง

สวัสดิการ      1. เงินสมทบช่วยเหลือครอบครัวสมาิิชิกที่มีผู้เสียชีวิต
        - สถานภาพสมาชิกที่สมบูรณ์จะได้รับเงินสช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท
        - สถานภาพสมาชิกที่ไม่สมบูรณ์ แต่มีการติดต่อหรือนำเงินสมทบกองทุนตลอด จะได้รับเงินสมทบช่วยเหลือไม่เกินรายละ 1,000 บาท ซึ่งแล้วแต่มติของคณะกรรมการกองทุน
        - สำหรับสมาชิกที่หมดสถานภาพการเป็นสมาชิกและจะไม่ได้รับเงินสมทบช่วยเหลือ

    2. เงินสมทบช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่ประสบเหตุอันเชื่อได้ว่าเกิดจากการปฎิบัติหน้าที่หรือปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
        - จำนวนเงินช่วยเหลือขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการกองทุน

สมาชิก 
ทะเบียนสมาชิก     109 ครอบครัว
จำนวนสมาชิก  460 ราย
สมาชิกที่มีสถานภาพการเป็นสมาชิกสมบูรณ์  77 ครอบครัว 
        - สมาชิกที่มีชำระเงินตามปกติ    72 ครอบครัว    
        - สมาชิกที่มีการชำระเงินล่วงหน้า   5 ครอบครัว    
สมาชิกที่อยู่ระหว่างการสะสมระยะเวลา    6 ครอบครัว
สมาชิกที่หมดสถานภาพการเป็นสมาชิก   26 ครอบครัว
ยอดเงินในกองทุน   14,510 บาท 
ข้อมูลการเงิน  รายรับ
    เงินสมทบเข้ากองทุนจำนวนทั้งหมด 49,750 บาท
รายจ่าย
    จ่ายช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว 12 ครอบครัว        28,000 บาท
   (จ่าย 3,000 บาท 8 ครอบครัว และจ่าย 1,000 บาท 4 ครอบครัว)
    จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการทำงานส่วนกลาง 2 ราย  4,000 บาท
    ค่าพาหนะ ฝาก-ถอน เงินที่ธนาคาร 27 ครั้ง             2,700 บาท
    ค่าเอกสาร                                       540 บาท

                                         รวมจ่าย 35,240 บาท 


***หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางกองทุนอย่างเป็นทางการ***
ข้อมูลเมื่อ วันที่ 22 กรกฎคม 2553
Comments