ปฎิทิน นรจ.ทร.06

สำหรับดูการทำกิจกรรมของรุ่น

ท่านใดมีกิจกรรมอะไร เช่น งานทอดผ้าป่า ทอดกฐิน 

สังสรรค์ งานแต่ง งานบวช ฯลฯ แจ้งไปที่อีเมล navy2506@gmail.com

Comments