Вища математика

Виша математика для студентів спеціальностей 

071 Облік і оподаткування  (освітньо-професійна програма  Оціночна діяльність)

072 Фінанси, банківська справа та страхування  (освітньо-професійна програма  Фінанси та кредит)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітньо-професійна програма  Економіка підприємства) 

Дисципліна Вища математика для студентів спеціальностей 071,072,076 викладається в ІV семестрі (2-й курс, 2-й семестр). Загальний обсяг навчальної програми складає 90 годин або 3 кредити. Навчальними планами спеціальностей передбачені іспити.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» є засвоєння базових математичних понять та формування вмінь та навичок розв’язування задач. 

Основним завданням дисципліни «Вища математика» є формування у здобувачів освіти математичних компетенцій, зокрема, оперувати основними термінами, формулами і алгоритмами дисципліни, застосовувати їх в процесі розв’язування математичних та фінансово-економічних задач, а також для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання економічних процесів; розвиток аналітичного мислення.