Visie sanering en herinrichting deelgebied II

1. Natuurpunt pleit voor de inrichting van deelgebied 2 als een buffer tussen de hardere recreatie in De Schorre en het natuurgebied Kleiputten Terhagen, dat beheerd wordt door Natuurpunt. In dit tussengebied zou kleinschalige zachte recreatie (zoals wandelen, fietsen, joggen, natuurspeelterrein, natuurexploratie) een plaats moeten krijgen. Om ook de natuur in het gebied zoveel mogelijk kansen te bieden, worden de voor recreatie bestemde zones best gemarkeerd of zelfs afgebakend (speelterreinen, gemarkeerde wandelwegen, vaste mountainbikeroute) en worden routes voor wandelaars en mountainbikers best gescheiden aangelegd.

2. Natuurpunt ijvert voor een gevarieerd landschap met bos, open zanderige delen met poelen voor
rugstreeppad en kleinere vijvers voor kamsalamander, voor struweel, riet- en waterpartijen voor
moerasvogels zoals roerdomp, woudaapje en waterral.

3. De aanvoer van water en bestaande ecoverbindingen naar het natuurgebied Kleiputten Terhagen
en de nog aan te leggen ecocorridors van en naar de Rupel willen we zoveel mogelijk
vrijwaren. Natuurpunt pleit tevens voor het behoud of de uitbreiding van de natte zones die zich
noordelijk langs beide kanten van het Keibrekerspad bevinden. Deze zijn immers de thuis van
zeldzame soorten die hier nog gedijen maar elders in Vlaanderen bijzonder zeldzaam geworden
zijn. Natuurpunt pleit er eveneens voor om de vroegere loop van de Potgatbeek als een volwaardige
brede beekvallei te herstellen en indien mogelijk bij eventuele hoogteverschillen vistrappen in te
bouwen.

4. Natuurpunt vraagt om tijdens de sanering de impact van de saneringswerken op de aanwezige
natuur maximaal te beperken
. Dat kan door het beperken van de omvang van de werfzones, in tijd
en oppervlakte. Het is daarom aangewezen om het project gefaseerd aan te pakken en per
deelgebied de definitieve inrichting onmiddellijk te laten aansluiten op de sanering. Een eventueel
alternatief zijn tijdelijk ingerichte zones voor soorten zoals rugstreeppad en oeverzwaluw die tijdens
de werken ongemoeid worden gelaten. Het gaat dan om ondiepe poelen voor rugstreeppad en
eventuele zandstocks voor oeverzwaluw.

voor het beheerteam Kleiputten Terhagen

Erik De Keersmaeker, voorzitter Natuurpunt Rupelstreek
Dirk Meersman, conservator Kleiputten Terhagen
Dries Kets, conservator Kleiputten Terhagen