Home‎ > ‎

Natuurgebieden

Doysbroek-Viskot

Het natuurgebied Doysbroek-Viskot situeert zich in de vallei van de Grote Gete in Linter. Deze vallei had ten tijde van Ferraris (1771-1778) een open karakter, versneden door talrijke leigrachten zoals de ‘s Hertogengracht. Uitgestrekte drassige graslanden, lokaal omzoomd met bomenrijen of haagkanten, vooral te Laterbroeken, en kleine loofbossen op de valleiflanken kenmerkten dit oude rivierlandschap. De rechteroever van de Grote gete, waar nu het Doysbroek is gelegen, bestond uit grotere moerassige zones. Landbouwactiviteiten waren zeer kleinschalig en situeerden zich voornamelijk buiten de valleigronden. Door verdere omzetting van de natte graslanden naar akkers verdwenen vele lijnvormige landschapselementen en ging het bloemrijke aspect verloren. Verschillende natte percelen werden vanaf de 20e eeuw beplant met populieren en/of gedraineerd zoals vandaag nog zichtbaar is in het Getebos, een grootschalig natuurherstelproject van de Provincie Vlaams-Brabant. Deze populierenbossen vertonen meestal een zeer ruige ondergroei en zijn weinig aantrekkelijk voor fauna en flora.

De Grote Getevallei is van groot faunistisch belang voor de kamsalamander, lokaal beter gekend als ‘de Getedraak’. In het Viskot houdt een belangrijke maar sterk geïsoleerde relictpopulatie van deze Europees beschermde salamander goed stand. Via doelgericht poelenbeheer wist het beheerteam de populatie duurzaam uit te breiden. De nabijgelegen, sterk geëutrofieerde Tombeek vormt een directe bedreiging aangezien zij bij overstroming de poelen opvult. Samen met de Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Linter wordt echter werk gemaakt van de directe bescherming van de kamsalamander. Niet voor niets is hij één van de belangrijkste koesterburen van de gemeente!

Natuurpunt streeft naar het herstel van een drassige vallei met kruidenrijke ruigten en graslanden met rietkragen en houtkanten onder invloed van een natuurlijke overstromingsdynamiek tijdens de winter, verspreide broekbossen en een uitgestrekt poelennetwerk. Hierbij wordt tevens ingespeeld op de functie als waterbuffer na hevige regenval. Kleinschalige landbouwactiviteiten aan de drogere rand van de Grote Getevallei gaan hierbij hand in hand. Hier liggen enorme kansen voor een aaneengesloten kleurrijk en genietbaar valleilandschap dat het natuurgebied Tiens Broek verbindt met het >200ha grote complex Aronst Hoek (Geetbets, Rummen) en de natuurgebieden Bolwerk, Meertsheuvel en Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw.

Een wandel- en fietskaart voor dit stuk van de Grote Getevallei kan je terugvinden via de webstek van de gemeente Linter.

Steun dit natuurgebied met een gift

Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld Project 9963 Doysbroek-Viskot. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.