Films‎ > ‎

De Kust Natuurlijk (1996)

16 minuten, Nederlands/Engels in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland.

Een documentaire over integraal kustbeheer in de provincie Zeeland.
De Zeeuwse kuststreek is een aantrekkelijk gebied. Mensen willen er wonen, werken en recreëren. Daarnaast is er plaats voor planten en dieren. Ook wordt er water gewonnen. Al deze belangen spelen bij het beheer van de kustzone een rol, maar bescherming tegen de zee komt nog steeds op de eerste plaats!
De Nederlanders vechten al eeuwenlang tegen overstromingen van de zee. Het Deltaplan was het antwoord op die strijd tegen het water. Met de voltooiing van de deltawerken is Zeeland beveiligd. Het betekent echter niet dat de worsteling met het water voorbij is.
Vooral de erosie van het strand en de duinen vraagt aandacht. Om de zandige kust te beschermen wordt zandsuppletie toegepast. Deze methode werkt goed, is relatief goedkoop en het resultaat ziet er natuurlijk uit.
Bij het kustbeheer zal in de toekomst steeds meer rekening worden gehouden met zowel de belangen van de mens als van de natuur. De kust verandert, de zeespiegel stijgt en het gebruik van de kustzone zal ook wijzigen. Het beheer zal moeten meebewegen, gericht op een zo natuurlijk mogelijke kust.
 
Verkoop VHS Nederlands of Engels:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Zeeland Postbus 5014, 4330 KA Middelburg 0118 - 68 60 00 of Dienstkring Deltakust 0111 - 65 99 11
(1996; 16mm en VHS Nederlands of Engels)  

The Coast Naturally (16 minutes)

16 minutes, English/Dutch, commissioned by Ministry of Transport, Public Works and Water Management.

The coastal region of Zeeland in the Netherlands is an attractive area, where people like to live, work and recreate. There is room for plants and animals as well. It is also a water-collection area. All these interests play a part in the management of the coastal belt, but protection against the sea still comes first!
For centuries the Dutch have fought against the flooding of the sea. The Delta Plan was the answer to that battle against the water. With the completion of the Delta Works Zeeland is now protected. But that does not mean that the struggle with the water is over.The erosion of the beach and the dunes in particular requires attention. Sand supplements are applied to protect the sandy coast. This method is effective, relatively cheap, and the result looks natural.In the future the interests of both man and nature will increasingly be taken into account in the management of the coastal area. The coast changes, the sea level rises and the use of the coastal belt will change as well. The area will need to be managed in a flexible way, aimed at a coast that is as natural as possible.  

Information VHS/PAL:
Ministry of Transport, Public works and Water Management P.O. Box 5014, 4330 KA Middelburg The Netherlands +31 (0) 118- 68 60 00 or Division Zeeland +31 (0)111 - 65 99 11. (1996; 16mm and VHS Dutch or English)    
 

 

Subpages (1): De pers
Comments