ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่มีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ว จนมีความสามารถในการใช้งานเพิ่มขึ้นขณะ
เดียวกัน ก็มีราคาถูกลง ผลของการพัฒนานี้ทำให้มีการประยุกต์
ใช้งานกันอย่างกว้างขวางจนกล่าว
 ได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนไม่ทาง
ตรงก็ทางอ้อม

ผลกระทบในทางบวก

(1) ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์

 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
ช่วยส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
ทำให้มนุษย์มีเวลา
อ่านข่าวมากขึ้นไม่ต้องเสี่ยงภัยกับงานที่มีอันตรายมีเครื่องมือ 
สื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ทำให้ติดต่อถึงกันได้สะดวกมีระบบ 
คมนาคมขนส่งที่รวดเร็วสามารถใช้โทรศัพท์ในขณะเดินทาง
ไปมายังที่ต่างๆ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ควบคุมด้วย 
คอมพิวเตอร์ เช่น
 ลิฟต์ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ 
มีเครื่องช่วยให้เกิดการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
มีรายการให้เลือกชมได้มากมายมีการแพร่กระจายสัญญาณ 

โทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
 ทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆ
จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วเหมือนอยู่ในเหตุการณ์

(2) ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น

 ระบบการผลิตสินค้าในปัจจุบันเป็นระบบที่ต้องการ 
ผลิตสินค้าจำนวนมากมีคุณภาพมาตรฐานการผลิตในสมัย
ปัจจุบันใช้เครื่องจักรทำงานอย่างอัตโนมัติสามารถทำงาน 
ได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
 
สินค้าที่ได้คุณภาพและปริมาณพอเพียง
กับความต้องการของผู้บริโภค
 ปัจจุบัน มีความพยายามที่จะ
สร้างหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต
เทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีผลต่อการผลิตมาก

3) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร เช่น เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ ช่วยให้งานค้นคว้าวิจัย
 ในห้องปฏิบัติการวิจัย
ต่างๆ มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นคอมพิวเตอร์ช่วยงานคำนวณที่ซับซ้อน
ซึ่งแต่ก่อนยากที่จะทำได้ เช่น
 งานสำรวจทางด้านอวกาศ 
งานพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ ทำให้ได้
สูตรยารักษาโรคใหม่ๆ เกิดขึ้น
 มากมาย ปัจจุบันงานค้นคว้า
วิจัยทุกแขนงจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณต่างๆ 
นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในการจำลอง
รูปแบบของสิ่งที่มองไม่เห็นตัวใช้ในการค้นหาข้อมูลที่มีจำนวน
มากและแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก สามารถค้นหารายงานวิจัยที่มี
ผู้เคยทำไว้ แล้วและที่เก็บไว้ในห้องสมุดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วงาน
วิจัยต่างๆ มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพราะเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องอยู่อย่างมาก


(4) ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

 ปัจจุบันเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ล้วนแล้วแต่ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการดำเนินการช่วยในการแปลผล
เรามี
เครื่องมือตรวจหัวใจที่ทันสมัยมีเครื่องเอกซเรย์ภาค
ตัดขวางที่สามารถตรวจดูอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้
อย่างละเอียด
มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจค้นหา โรคภัย
ไข้เจ็บต่างๆ ที่ทันสมัยหรือแม้แต่การผ่าตัดก็มีเครื่องมือช่วย
ในการผ่าตัดที่ทำให้คนไข้ปลอดภัย มากยิ่งขึ้นมีเครื่องมือที่คอยวัด
และตรวจสอบสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายอย่างละเอียด
ระบบการรักษาพยาบาลจากที่ห่างไกล เช่นคนไข้อยู่ที่จังหวัดชายแดน
และขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางแพทย์ผู้ทำการรักษาสามารถส่ง
คำถามมาปรึกษาหารือกับแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะได้มีการรวบรวม
ความรู้ของแพทย์ชำนาญการจัดสร้างเป็นฐานความรอบรู้ เพื่อให้ใช้
ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องมือช่วย
คนพิการต่างๆ เช่น การสร้างแขวนเทียมขาเทียม การสร้างเครื่อง
กระตุ้นหัวใจสร้างเครื่องช่วยฟังเสียง หรือ
มีการพัฒนาเทคโนโลยี
การปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญต่างๆ รวมทั้งการผลิตยาและวัคซีน
สมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าช่วยด้วย

(5) ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์มีจุดเด่นที่ทำให้การทำงานต่างๆ ทำงาน 
ได้รวดเร็วและมีความแม่นยำ
สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้
ได้มากการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนบางอย่างกระทำได้ดีและรวดเร็ว 
งานบางอย่างถ้าให้มนุษย์ทำอาจต้องเสียเวลาในการคิดคำนวณ 
ตลอดชีวิตแต่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานเสร็จในเวลาไม่กี่วินาที 
ดังนั้นจึงมีการนำคอมพิวเตอร์มาจำลองเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้
มนุษย์หาทางศึกษาหรือแก้ไขปัญหา เช่น
 การจำลองสภาวะของ
สิ่งแวดล้อมการจำลองระบบมลภาวะจำลองการไหลของ
เหลวการควบคุมระบบจราจร
 หรือแม้แต่การนำเอาคอมพิวเตอร์
มาจำลองในสภาพที่เหมือนจริง เช่นจำลองการเดินเรือจำลองการขับ
เครื่องบิน การขับรถยนต์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เหมือนจริงๆได้หากมี 
การผิดพลาดก็ไม่ทำให้เกิดอันตรายคอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยในการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ดีปัจจุบัน
มีการนำบทเรียนมา
ไว้ในคอมพิวเตอร์และให้เรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction
: CAI)
 คอมพิวเตอร์ยังเป็นเครื่องมือที่ให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
สมัยใหม่เชื่อมโยงติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตสามารถเรียกค้นข้อมูล
ข่าวสารทางเครือข่าย สามารถเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์หรือเรียน 
จากที่ห่างไกลได้คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทที่ทำให้มนุษย์ได้รับข่าวสาร 
มากขึ้นกว่าเดิมและ
เป็นหนทางที่ทำให้เกิดสติปัญญา 
อย่างแท้จริง

(6) เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

 การใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่จำเป็นต่ออุสาหกรรม 
กิจการค้าธุรกิจต่างๆ กิจการทางด้านธนาคาร
ช่วย
ส่งเสริมงานทางด้านเศรษฐกิจทำให กระแสเงิน 
หมุนเวียนได้อย่างกว้างขวาง
ผู้ผลิตในสายอุตสาหกรรม 
จะผลิตสินค้าได้มากลดต้นทุนผู้บริโภคก็มีกำลังในการ
จับจ่ายใช้สอยได้มากธุรกิจโดยรวมจำเป็นต้องอาศัยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันมีการสื่อสารเกี่ยวข้องกันเกิด
ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

(7) ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

 การสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ 
ช่วยย่นย่อโลกให้เล็กลงโลกมีสภาพ 
ไร้พรมแดน
มีการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกัน
และกันมากขึ้นเกิดความเข้าใจซึ่งกันและ
กันได้ดีทำให้ลดปัญหาในเรื่องความขัดแย้ง 
สังคมไร้พรมแดนทำให้มีความเป็นอยู่ 
แบบรวมกลุ่มประเทศมากขึ้น

(8) ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย

 ในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรทุกครั้ง
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระจายข่าวสาร

เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของระบบประชาธิปไตย 
แม้แต่การเลือกตั้งก็มีการใช้คอมพิวเตอร์รวมผลคะแนน 
ใช้สื่อโทรทัศน์วิทยุแจ้งผลการนับคะแนนที่ทำให้ทราบผล
ได้อย่างรวดเร็ว

ผลกระทบในทางลบ

(1) ทำให้เกิดอาชญากรรม

 เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำมาใช้ในการก่อให้
เกิดอาชญากรรมได้โจรผู้ร้าย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวางแผนการปล้นวางแผนการโจรกรรม 
มีการลักลอบใช้ข้อมูลข่าวสาร
มีการโจรกรรมหรือ
แก้ไขตัวเลขบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์การลอบเข้าไปแก้ไข 
ข้อมูลอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น
การแก้ไข 
ระดับคะแนนของนักศึกษา การแก้ไขข้อมูลใน
โรงพยาบาล
เพื่อให้การรักษาพยาบาลคนไข้ผิดซึ่งเป็น
การทำร้ายหรือฆาตรกรรมดังที่เห็นในภาพยนตร์

(2) ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย

 การใช้คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์สื่อสารทำให้
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเห็นตัว 
การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การเล่นเกม
มีลักษณะ
การใช้งานเพียงคนเดียวทำให้ความ
สัมพันธ์กับผู้อื่นลดน้อยลง
ผลกระทบนี้ ทำให้ 
มีความเชื่อว่ามนุษยสัมพันธ์ของบุคคลจะลดน้อยลง 
สังคมใหม่จะเป็นสังคมที่ไม่ต้องพึ่งพากันมาก


(4) ทำให้เกิดความเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ

 ธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของธุรกิจ
ฝากไว้ในศูนย์ข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกหนี้การค้าข้อมูลสินค้า
และบริการต่างๆ หากเกิด
การสูญหายของข้อมูล 
อันเนื่องมาจากเหตุอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้น้ำท่วม
หรือด้วยสาเหตุใ ก็ตามทำให้ข้อมูลหายหมด 
ย่อมทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง

(5) ทำให้การพัฒนาอาวุธมีอำนาจทำลายสูงมาก

 ประเทศที่เป็นต้นตำรับ
ของเทคโนโลยีสามารถนำ
เอาเทคโนโลยีไปใช้ใน
การ
สร้างอาวุธที่มีอานุภาพ
การทำลายสูงทำให้หมิ่นเหม่
ต่อสงครามที่มีการทำลายล้าง 
สูงเกิดขึ้น

(6) ทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่
ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว

 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานตามคำสั่งอย่าง
เคร่งครัดการนำมาใช้ในทางใดจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ 
จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ 
ดังเช่นการใช้งาน อินเทอร์เน็ตมีผู้สร้างโฮมเพจ 
หรือสร้าง
ข้อมูลข่าวสารในเรื่องภาพที่ไม่
เหมาะส
 เช่นภาพอนาจารหรือภาพที่ทำ 
ให้ผู้อื่นเสียหาย
การดำเนินการเช่นนี้ย่อมขึ้นอยู่
กับจริยธรรมของผู้ดำเนินการนอกจากนี้ยัง
 การ
ปลอมแปลงระบบจดหมายเพื่อส่งจดหมายถึง
ผู้อื่นโดยมีเจตนากระจายข่าว
ที่เป็นเท็จ

จริยธรรมการใช้งานครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญ
ที่ต้องปลูกฝัง อย่างมากอ้างอิง : 

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/prajuab/tanyalak_k/9/c9.htm

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/prajuab/tanyalak_k/9/c9_2.htm#

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/prajuab/tanyalak_k/9/c9_3.htm#

Comments