ชัยวุฒิ

บัตรบันทึก

หนังสือ

คำสำคัญหรือหัวข้อ ความหมายของสมุนไพร

แหล่งที่มา(บรรณานุกรม)ชื่อผู้แต่ง วันดี กฤษณพันธ์ ชื่อเรื่อง(ชื่อหนังสือ)  เกร็ดความรู้สมุนไพร

เมือง กทม สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ เมดิคัล มีเดีย ปีพิมพ์ 2539 หน้า  3

ข้อมูลที่บันทึก สมุนไพรหมายถึงยาที่ได้จากส่วนของพืช สัตว์ หรืดแร่ที่ยังมิได้มีการผสมหรือแปรสภาพ (ยกเว้นการทำให้แห้ง) แช่น พืช ก็ยังเป็นส่วนของ ราก ต้น ใบ ดอก ผลวึ่งยังไม่ได้มีการหั่น บด หรือสกัดสารที่สำคัญออกไป

 

บทความจากเว็บไซต์

คำสำคัญหรือหัวข้อ ชื่อของสมุนไพรไทย

แหล่งที่มา(บรรณานุกรม)ชื่อผู้แต่ง       -             ชื่อบทความ สมุนไพรไทยของดีมีประโยชน์

ชื่อเว็บไซต์ http://www.sema.go.th/files/Content/Technic/k4/0058/__1.html ปีที่เผยแพร่ ม.ป.ป. สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 25/01/2553

ข้อมูลที่บันทึก

 

สมุนไพรไทย

 กระดังงา ,ขมิ้นชัน , ขี้เหล็ก , คนทีซอ , ตะไคร้หอม , มะละกอ , ว่านหางจรเข้ , ดอกอัญชัน , บัวหลวง

 

บทความจากเว็บไซต์

คำสำคัญหรือหัวข้อ ประเภทของสมุนไพร

แหล่งที่มา(บรรณานุกรม)ชื่อผู้แต่ง       -             ชื่อบทความ ประเภทสมุนไพรต่างๆ

ชื่อเว็บไซต์ http://ladyclub.igetweb.com/index.php?mo=3&art=9185
ปีที่เผยแพร่13/04/2007      สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 25/01/2553

ข้อมูลที่บันทึก

สมุนไพรแบ่งตามหลักวิชาออกเป็น 2 สาขา คือ

1.สมุนไพรแผนปัจจุบัน

2.สมุนไพรแผนโบราณ

 

 สมุนไพร 

นาย ชัยวุฒิ  ชาวไร่ 1สอฟ5 รหัส 102   (ควรอยู่อีกหน้าหนึ่ง)

 

 สมุนไพร 

นาย ชัยวุฒิ  ชาวไร่ 1สอฟ5 รหัส 102 

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน วิชาห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
รหัสวิชา (3000-1601)

ภาคเรียนที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ   (3000-1601) โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่อง สมุนไพรโดย ในรายงานเล่มนี้จะมีเนื้อหาสาระเกี่วยกับ ชื่อของสมุนไพรต่างๆ ความหมายของสมุนไพร และประเภทของสมุนไพร ผู้จัดทำจะต้องขอขอบคุณ อาจารย์ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษารวมถึงเพื่อนๆทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

                                                                                          จัดทำโดย

                                                                                          นาย ชัยวุฒิชาวไร่

                                                                                                                          29/01/53

หน้า

สารบัญ

เรื่อง                                                                                         หน้า

คำนำ                                                                                             

สารบัญ                                                                                       

บทนำ                                                                                          1

ความหมายของสมุนไพร                                                              1

ชื่อของสมุนไพรต่างๆ                                                                    2

ประเภทของสมุนไพร                                                                    3

บรรณานุกรม                                                                                4

 

 
 
                                                                                                                          หน้า1
 

บทนำ

 

 พืชสมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปี แต่เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทในบ้านเรา สรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรอันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าภูมิปัญญาโบราณก็เริ่มถูกบดบังไปเรื่อยๆ  และถูกทอดทิ้งไปในที่สุด
          ความจริงคนส่วนใหญ่ก็พอรู้ๆ กันว่า สมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริง และใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่เป็นเพราะว่าเราใช้วิธีรักษาโรคแผนใหม่มานานมากจนวิชาแพทย์แผนโบราณที่มีสมุนไพรเป็นยาหลักถูกลืมจนต่อไม่ติด

ความหมายของสมุนไพร

มุนไพรหมายถึงยาที่ได้จากส่วนของพืช สัตว์ หรืดแร่ที่ยังมิได้มีการผสมหรือแปรสภาพ (ยกเว้นการทำให้แห้ง) แช่น พืช ก็ยังเป็นส่วนของ ราก ต้น ใบ ดอก ผลวึ่งยังไม่ได้มีการหั่น บด หรือสกัดสารที่สำคัญออกไ

 (วันดี กฤษณพันธ์ ..2539 ,)  อ้างอิงผิด

  

 

 

 หน้า2

รายชื่อของสมุนไพรต่างๆ

 

 

                                                                                                                                                          หน้า3

ประเภทของสมุนไพร

สมุนไพรแบ่งตามหลักวิชาออกเป็น 2 สาขา คือ สมุนไพรแผนโบราณ และสมุนไพรแผนปัจจุบัน
      1. สมุนไพรแผนโบราณ คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่เภสัชกร หรือแพทย์แผนโบราณ และ ประชาชนนำมาใช้เป็นอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องสำอาง สำหรับป้องกัน รักษาโรค บำรุงสุขภาพ หรือเสริมสวย ตามหลักวิชาของแพทย์และเภสัชกรรมไทยแผนโบราณแผนโบราณ หรือจากความรู้ และประสบการณ์ที่บรรพบุรุษในอดีตเคยใช้สืบต่อกันมา   สมุนไพรแผนโบราณในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมุนไพรไทยแผนโบราณ และสมุนไพรจีนแผนโบราณ
      1.1 สมุนไพรไทยแผนโบราณ คือ สมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศไทยและบางชนิดก็ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งแพทย์และเภสัชกรไทยแผนโบราณนำมาปรุงเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องสำอาง สำหรับป้องกัน รักษาโรค บำรุงสุขภาพ รักษาโรค บำรุงสุขภาพ หรือเสริมสวย ตามทฤษฎี หรือหลักวิชาของแพทย์และเภสัชกรรมไทยแผนโบราณ
      1.2 สมุนไพรจีนแผนโบราณ คือ สมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศจีน ที่แพทย์และเภสัชกรจีนแผนโบราณนำมาปรุงเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องสำอาง สำหรับป้องกัน รักษาโรค บำรุงสุขภาพ หรือเสริมสวย ตามทฤษฎีหรือหลักวิชาาของแพทย์และเภสัชกรรมจีนแผนโบราณ
      2. สมุนไพรแผนปัจจุบัน คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่แพทย์และเภสัชกรแผนปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ หรือนักโภชนาการนำมาศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย แล้วสกัดเอาสารบางชนิดจากพืช สัตว์ หรือแร่ะาตุ ออกมาใช้เป็นอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องสำอาง สำหรับป้องกัน รักษาโรค บำรุงสุขภาพ หรือ เสริมสวย ตามหลักและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูล ความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์เดิมของแพทย์และเภสัชกรแผนโบราณ หรือประชาชนที่เคยรู้และเคยใช้กันมาตั้งแต่อดีตเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ว่า ในพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุนั้นๆ มีสารเคมีอะไรจึงมีสรรพคุณตามที่คนโบราณกล่าวไว้ โดยนำมาทดลองทั้งด้านเภสัชวิทยาและทางคลีนิค คือ ทดลองใช้กับสัตว์และคนที่เจ็บป่วย

(ประเภทสมุนไพรต่างๆ , 2007     

 )

 

 

หน้า4

บรรณานุกรม

สมุนไพรไทยของดีมีประโยชน์(ม.ป.ป.) เข้าถึงได้จาก  http://www.sema.go.th/files/Content/Technic/k4/0058/__1.html 
                 ค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 25/01/2553

ประเภทสมุนไพรต่างๆ (2007ลน์) เข้าถึงได้จาก
             http://ladyclub.igetweb.com/index.php?mo=3&art=9185  เมื่

อวันที่ 25/01/2553

วันดี กฤษณพันธ์ . 253เกร็ดความรู้สมุนไพร.กทม.:.เมดิคัล มีเดีย

 

 

              


Comments