• วิจัยในชั้นเรียน  "แก้ปัญหานักเรียนตั้งสมการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าไม่ได้"    >>> click <<<
  • สื่อมัลติมีเดีย Kmap 1/2         >>> click <<<
  • สื่อมัลติมีเดีย Kmap 2/2         >>> click <<<

www.vec.go.th