แผ่นพับแนะนำโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนตาล ( ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา )

ต.บ้านดู่   อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย์

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4

   

โทร. 0-4463-0127

       https://sites.google.com/site/bannontal/

                                    เรียนดี   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 

                                             

        

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนตาล

โรงเรียนบ้านโนนตาล  ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  10  พฤษภาคม พ.ศ.  2483   โดยมีนายอำเภอร่วมกับชาวบ้นโนนตาล และบ้านขามป้อม ทำการเปิดป้ายโรงเรียนโดยนายแขก   แสงสุวรรณ  ศึกษาธิการอำเภอพุทไธสงในขณะนั้นพร้อมด้วยนายมา  มิสา กำนันตำบลบ้านดู่   นายสี  เกาะกลาง  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขามป้อม   มีนายน้อม   ปุราเท    และนายอุทัย  เลิศไธสงเป็นครูสอน  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนตาล   มีที่ดิน จำนวน  14 ไร่  2  งาน  10  ตารางวา  อาคารเรียน  1 หลัง  6  ห้องเรียน  อาคารชั่วคราว  2  หลัง  ส้วม  2  หลัง  5  ที่  จัดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

    เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม   

คติธรรมของโรงเรียน

                              ธรรมจารี  สุขํ  เสยโย   ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็น สีประจำโรงเรียน        เหลือง แดง

                                                                        อักษรย่อของโรงเรียน    น.น.ต .          

 

 วิสัยทัศน์ ( Vision )

    ภายในปี 2556  โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่น่า อยู่  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ครูได้รับ การพัฒนา นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษรฐกิจพอเพียง


พันธกิจ ( Mission )

 1.  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ

2.  สิ่งแว้ดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียรู้
3.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. 
สิ่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนา

5. 
ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ

กลยุทธ์( Strategies )

 

1.  สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
2. 
พัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแว้ดล้อม

3. 
พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษาโดยบูรณการหลักสูตร  สื่อ  แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและภูมิปัญยาท้องถิ่น

4. 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งสัมฤทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. 
ส่งเสริมและพัฒนาครูและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน

ข้อมูลนักเรียน

 


ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

1

5

6

อนุบาล 2

0

3

3

ประถมศึกษาปีที่ 1

4

2

6

ประถมศึกษาปีที่ 2

3

0

3

ประถมศึกษาปีที่ 3

5

2

7

ประถมศึกษาปีที่ 4

2

6

8

ประถมศึกษาปีที่ 5

0

2

2

ประถมศึกษาปีที่ 6

2

5

7

รวม

17

25

42


ข้อมูลบุคลากร

 

                      

ที่

ชื่อ  -  นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

นายณัฐพล มีเวที

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2.

นายวิชิต  หยาดไธสง

ครูชำนาญการพิเศษ

3.

นายสมเกียรติ  มุ่งไธสง

ครูชำนาญการพิเศษ

4.

นางเพียงเดือน  พงศ์พัฒนะเดชา

ครูชำนาญการพิเศษ

5.

น.ส.นฤมล เมยไธสง

ครูอัตราจ้าง

6.

น.ส.กาญจนา  นาคไธสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

7.

นายสงวน ประทุมเมฆ

นักการภารโรง    

Comments