โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไอคอนไม้กวาด
บทความนี้ต้องการ การจัดหน้า การจัดหมวดหมู่ และใส่ลิงก์ภายใน เพื่อให้บทความมีคุณภาพดียิ่งขึ้น คุณสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความนี้ได้ และนำป้ายออก หรือใช้ป้ายข้อความอื่นระบุสิ่งที่ต้องแก้ไขให้เจาะจง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

สัญลักษณ์โรงเรียนพระอาทิตย์.jpg
"ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน"
ลูก ก.พ.ส. ปัญญาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
(การศึกษา คือ ชีวิต)
ที่อยู่
ข้อมูลทั่วไป[ซ่อน]
อักษรย่อ ก.พ.ส/K.P.S
รหัสสถานศึกษา 1010460101
ชื่อภาษาอังกฤษ Kalasin Pittayasan School
วันสถาปนา พ.ศ. 2456 ก่อตั้งโรงเรียน
พ.ศ. 2470 พระราชทานนามโรงเรียน
ผู้ก่อตั้ง เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ หรือ(อ้วน ติสโส)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
การจัดการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา
ผู้อำนวยการ นายเสน่ห์ คำสมหมาย
เพลงสถาบัน มาร์ช ก.พ.ส,ถิ่นเขียว-เหลือง
สีประจำสถาบัน ███ เขียว
███ เหลือง

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (อังกฤษ : Kalasin Pittayasan School) (อักษรย่อ: ก.พ.ส ,K.P.S.) เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ รูปแบบสหศึกษา ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 4,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 200 คน

เนื้อหา

[ซ่อน]

[แก้] ประวัติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

อาคารเรียนของโรงเรียนในช่วงแรกของการก่อตั้ง

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2456 โดยผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์คือ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ หรือ(อ้วน ติสโส)เป็นผู้ก่อตั้ง ในปีการศึกษาแรกที่มีการเรียนการสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีแรกมีนักเรียนที่เข้ารับการเรียนการสอนทั้งสิ้น 50 คน โดยมี นายบุญถม ชนะกานนท์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนในขณะนั้น และมีคุณครู อีก 2 ท่าน คือ นายอุทา พิมพะสาลี และนายเหลา พิมพะสาลี

พ.ศ. 2456 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้ย้ายไปเรียนที่วัดใต้โพธิ์คำ

พ.ศ. 2460 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้ย้ายไปเรียนที่เรือนจำเก่า

พ.ศ. 2462 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้ย้ายไปเรียนที่สโมสรเสื่อป่า

พ.ศ. 2472 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้ย้ายไปเรียนที่วัดหอไตรปิฏการาม

พ.ศ. 2471 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้ย้ายไปเรียนที่ศาลากลางจังหวัด กาฬสินธุ์ เพราะโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ถูกไฟไหม้ และได้มีการเริ่มลงทะเบียนเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ โดยเริ่มนับจากหมายเลข 1

พ.ศ. 2474 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้ย้ายมาเรียนในพื้นที่ปัจจุบัน และในปีเดียวกันได้มีการสร้างอาคารเรียนหลังแรก(อาคารเสาใหญ่) โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท พร้อมทั้งบ้านพักครู 1 หลัง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2474

พ.ศ. 2484 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้มีการเปิดสอนเฉพาะระดับมัยมศึกษา

พ.ศ. 2510 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท

พ.ศ. 2534 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2534 ในขณะนั้น นายวินัย เสาหิน ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์


[แก้] รายนามครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียน

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายบุญถม ชนะกานนท์ พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2466 ครูใหญ่
2 นายกว้าง ทองทวี พ.ศ. 2466 พ.ศ. 2474 ครูใหญ่
3 นายประเคน โนนศรีชัย พ.ศ. 2474 พ.ศ. 2489 ครูใหญ่
4 นายประภาส ศุภสาร พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490 ครูใหญ่
5 นายประเสริฐ สื่อสิน พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2492 ครูใหญ่
6 นายแก้ว อุปพงศ์ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2494 ครูใหญ่
7 นายพลอย มหาแสน พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2507 ครูใหญ่
8 นายอุดร เวียงเพิ่ม พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2511 ครูใหญ่
9 นางเสริมศิริ ทองธรรมชาติ พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2512 ครูใหญ่
10 นายล้วน วรนุช พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2513 ครูใหญ่
11 นายมาบ ภูมาศ พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2515 ครูใหญ่
12 นายสำลี ผดุงศรี พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2525 ครูใหญ่
13 นายคำพันธ์ คงนิล พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527 ครูใหญ่
14 นายพิน ศรีอาจ พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2530 ครูใหญ่
15 นายวินัย เสาหิน พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2535 อาจารย์ใหญ่
16 นายชุมพล เวียงเพิ่ม พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2538 ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
17 นายบรรเทา วรรณจำปี พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2543 อาจารย์ใหญ่
18 นางพิสมัย อารีย์ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2546 อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ
19 นายวานิชย์ ติชาวัน พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการ
20 นายเสน่ห์ คำสมหมาย พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ


[แก้] ตราสัญลักษณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ์ ด้านบนเป็นรูปพระอาทิตย์เปล่งประกายไฟสีแดง ด้านล่างเป็นแถบผืนผ้าสีเขียว มีตัวอักษรสีเหลือง ซึ่งเป็นปรัชญาของโรงเรียนเขียนด้วยข้อความว่า "การศึกษาคือชีวิต"


[แก้] สีประจำโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ : เขียว-เหลือง

สีเขียว : เป็นสีของใบต้นขี้เหล็ก

สีเหลือง : เป็นสีของดอกขี้เหล็ก

เขียวเหลือง : เมื่อสีเขียวและสีเหลืองรวมเข้าด้วยกัน เปรียบประดุจกับการดำเนินชีวิตของลูกเขียวเหลือง ที่ใช้วิธีการแห่งพุทธปัญญา ในการพัมนาตนเองและสังคม ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป


[แก้] ปรัชญา

การศึกษา คือ ชีวิต


[แก้] คติพจน์

"ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน"


[แก้] ค่านิยม

ลูก ก.พ.ส. ปัญญาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม


[แก้] วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีความรู้ คู่ความดี มีความเป็นไทย เทคดนโลยีก้าวไกลสู่สากล และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


[แก้] แผนการเรียนพิเศษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จัดการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายดังนี้

 • มัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) (Talented Student Program on Science and Mathematic : TSM)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษาตอนต้น)(Mini English Program : MEP)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)(Gifted Children Program : GC)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย)(Talented Student in Languages : TSL)


[แก้] อาคาร/สถานที่

 • อาคารเรียน 1 เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียน ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นอาคารคอนกรีตเสริทเหล็ก สูง 3 ชั้นประกอบไปด้วยห้องต่างๆดังนี้
 • ชั้นที่ 1 ห้องผู้อำนวยการ,ห้องประชุมเล็ก,ฝ่ายะรการการเงิน,ห้องแผนงาน,ห้องสมุด และห้องพัสดุ
 • ชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,ห้องปฏิบัติการวิทย์ 1-3,ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และเคมี
 • ชั้นที่ 3 ปฏิบัติการวิทย์ 4,ห้องเรียนสีเขียว,ห้องปฏิบัตการชีวะ 1-2 และห้องเรียน
 • อาคารเรียน 2 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้
 • ชั้นที่ 1 สำนักฝ่ายวิชาการ,ห้องคอมพิวเตอร์ MEP,ศูนย์ความร่วมมือภาษาอังกฤษ ไทย-นิวซีแลนด์ และห้องเรียน
 • ชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,สำนักงาน MEP,ห้องเรียน MEP
 • ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 1-2 และห้องเรียน
 • อาคารเรียน 3 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้
 • ชั้นที่ 1 ห้องโสตทัศนศึกษา,สำนักงานฝ่ายปกครอง,สำนักงานฝ่ายบริการ,กลุ่มสาระการเรียน รู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
 • ชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน
 • ชั้นที่ 3 ห้องดนตรีนาฎศิลป์,ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และห้องเรียน
 • อาคารเรียน 4 เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียน ก่อสร้าง เมื่อพ.ศ. 2533 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4ชั้น ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้
 • ชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลนามัย,งานอนามัยโรงเรียน และห้องเรียน
 • ชั้นที่ 2 ศูนย์สังคมศึกษา และห้องเรียน
 • ชั้นที่ 3-4 ห้องเรียน
 • อาคารเรียน 5 เป็นอาคารก่อสร้าง เมื่อพ.ศ. 2542 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยก่อสร้างแทนอาคารเสาใหญ่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4ชั้น ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้
 • ชั้นที่ 1 เอนกประสงค์,ศูนย์แนะแนว และห้องจัดรายการวิทยุ
 • ชั้นที่ 2-4 ห้องเรียน
 • อาคารเรียน 6 เป็นอาคารแบบ 216ล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียน ก่อสร้างเมื่อพุทะศักราช 2549 แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้
 • ชั้นที่ 1 ห้องประชุมใหญ่,ห้องทะเบียน-วัดผล
 • ชั้นที่ 2-3 ห้องเรียน
 • อาคารโรงอาหาร ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น ชั้นบนเป็นหอประชุม ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร
 • อาคารหอประชุม ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น ชั้นบนเป็นหอประชุม ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร
 • อาคารประชาสัมพันธ์
 • อาคารโรงฝึกพลศึกษา ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เป็นอาคารอเนกประสงค์ ใช้เล่นกีฬา จัดกิจกรรมต่างๆ โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโรงเรียน ประกอบไปด้วยห้องดนตรีพื้นเมือง และห้องพักครูพลศึกษา
 • ศูนย์บริการทางการแพทย์ เป้นอาคาร 1 ชั้น
 • ห้องสมุด
 • อาคารอุตสาหกรรม อาคารอุตสาหกรรมก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ใช้เป็นห้องปฏิบัตการอุตสาหกรรม
 • อาคารเกษตรกรรม/อาคารคหกรรม ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ใช้เป็นห้องต่างๆดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,ห้องปฏิบัตการเกษตรกรรม และห้องปฏิบัติการคหกรรม
 • อาคารศิลปะ/อุตสาหกรรม อาคารสิลปศึกษา ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆดังนี้ ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์),ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา(โยธวาฑิต) และห้องปฏิบัตการอุตสาหกรรม


[แก้] โครงการ Gifted โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

1. ความหมายของ Gifted Gifted คือ โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็กผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน คณิตศาสตร์ มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์นี้ทุกด้าน

2. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดตั้งโครงการ Gifted

 1. นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 2. นางศิรนันท์ บำรุงกุล หัวหน้าโครงการ
 3. - ผู้คิดริเริ่มโครงการ ผู้เสนอโครงการ ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของห้อง Gifted รุ่นที่ 1 และ เป็นผู้อำนวยการโครงการ Gifted
 4. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษ,นายไผ่ล้อมชมพุด ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของห้อง Gifted รุ่นที่ 1 (5/14)
 5. ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของห้อง Gifted รุ่นที่ 2
  1. - (ห้อง 4/15)
  2. - (ห้อง 4/16)
 6. - ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของห้อง Gifted รุ่นที่ 3

3. ประวัติ

พ.ศ. 2550 ได้เปิดทำการสอนห้องเรียน Gifted รุ่นที่ 1 เป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน สร้างที่อาคาร 6 ห้อง - (อาคาร 6 ชั้น 2 ห้องที่ -)

พ.ศ. 2551 ได้เปิดทำการสอนห้องเรียน Gifted รุ่นที่ 2 เป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน สร้างที่อาคาร 6 ห้อง - และ ห้อง -(อาคาร 6 ชั้น 2 ห้องที่ -)

พ.ศ. 2552 ได้เปิดทำการสอนห้องเรียน Gifted รุ่นที่ 3 เป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน จำนวน - ห้องเรียน สร้างที่อาคาร - ห้อง - (อาคาร - ชั้น - ห้องที่ -) ทั้งนี้โครงการ Gifted ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว


[แก้] บุคคลที่มีชื่อเสียงที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

Comments