STATUT
STOWARZYSZENIA

„NASZ KRUKÓW”

 


  
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1

Stowarzyszenie „NASZ KRUKÓW”, zwane dalej Stowarzyszeniem,  działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 r. Nr 79, Poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 277 z 21 października 2005 roku str. 1) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz - z zachowaniem obowiązujących przepisów - terytoria innych państw.

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia  jest Kruków, ul. Leśna 2

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. O przystąpieniu do tych organizacji bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów.


Rozdział II
Cele i sposoby działania 
 
§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa poprzez podejmowanie działań w zakresie:

a/ ochrony  dziedzictwa kulturowego

b /poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wsi Kruków

c/ stwarzanie warunków przyjaznych mieszkańców wsi Kruków

d/ poprawę infrastruktury technicznej

e/ promocję walorów turystycznych wsi Kruków

f/ kultywowanie tradycji wsi

g/ organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

h/ wyrównywanie szans mieszkańców wsi w dostępie do nauki

i/ ochronę i promocja zdrowia

j/ promowanie lokalnych produktów żywnościowych

k/ ochronę środowiska naturalnego i ekologię

l/ organizowanie wyjazdów i zawodów sportowych

ł/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

m/ prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

n/ umożliwianie młodzieży rozwijania ich zainteresowań

o/wydawanie opracowań, artykułów, książek i pism poświęconych wsi Kruków

p/ integrację europejską

r/ współpracę międzynarodową

Realizując cele Stowarzyszenie zorganizuje:

Kursy, seminaria, warsztaty artystyczne, plastyczne, tematyczne, wieczory literackie i autorskie, zajęcia rytmiczno taneczne, promocja młodych talentów, festyny, koncerty mające na celu integrację mieszkańców wsi Kruków

Stowarzyszenie prowadzi zbiórkę, aukcje, licytacje oraz inne działania dla pozyskania środków na działalność statutową.

2) współpraca mieszkańców sąsiednich wsi

3) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 

§ 7

W ramach celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
3) organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
4) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
5) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
6) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectw   
7) wspieranie rozwoju gospodarczego sołectwa Kruków
8) popularyzację rolnictwa ekologicznego;
9) ochronę przyrody i krajobrazu;
10) tworzenie nowych miejsc pracy;
11) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
12) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;
13) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
14) prowadzenie działalności wydawniczej;
15) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi. 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mieszkająca lub zatrudniona na terenie sołectwa Kruków i okolicy, która ukończyła 16 lat. W składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje i skreśla w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego;
2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

 § 12

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 pkt 2 i 3.

§ 14

1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może przyznać dożywotnio honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 12 pkt 3.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
  
§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

Walne Zebranie Członków
 
§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) 1/3 członków Stowarzyszenia.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut po  pierwszym terminie.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie członków władz stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) inne wynikające z niniejszego statutu.

§ 21

1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w § 19 pkt 3 lit b) i pkt 3 lit c).


2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.

Zarząd
 
§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 3 – 9 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.


§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

Komisja Rewizyjna
 
§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 członków, Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 26

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 
Rozdział V
Majątek i fundusze
  
§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) dotacje.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§ 30

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 r. Nr 79, Poz. 855, z późniejszymi zmianami).  
   
 
Statut został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
w dniu 09 maja 2011 roku.