ข้อมูลทั่วไป

กศน.ตำบลนาซำ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านนาหนอง ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์พิธีเปิด กศน.ตำบล วันที่ 18 มิถุนายน 2553
โดย นางสุภาวดี  เพ็งธงไชย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีการเปิดป้าย กศน.ตำบล
ปัจุบันมีนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 119 คน
โดยมี นางสาริศา ขำทัพ พนักงานราชการ เป็นครูกศน.ประจำตำบล

 

ตำบลนาซำ เป็นตำบลหนึ่งใน  9  ตำบล  ของอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ห่างจากที่ว่าการอำเภอหล่มเก่าไป ทางทิศเหนือ ประมาณ  15  กิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
    ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลศิลา  อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
    ทิศใต้        ติดต่อกับตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์
    ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลศิลา  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์
    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

1.1  เนื้อที่  ตำบลนาซำ   มีเนื้อที่ทั้งหมด  107  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  66,875 ไร่

1.2  ภูมิประเทศ

                   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลนาซำ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดเป็นทิวยาว โดยเฉพาะทางทิศตะวันตกของตำบลจะมีลักษณะคล้ายแอ่งกะทะอยู่ตรงกลางพื้นที่ตำบล ส่วนพื้นที่รอบนอกเป็นป่าและภูเขาลักษณะพื้นที่จะลาดเอียงจากทิศเหนือลงมาทิศใต้ และมีลำน้ำพุงไหลผ่านทางตอนกลางของตำบล

1.3  จำนวนหมู่บ้านมี  10 หมู่บ้าน

                   เป็นหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ อบต.นาซำ เต็มทั้ง 10 หมู่บ้าน ดังนี้

                   หมู่ที่ 1   บ้านหนองใหญ่

                   หมู่ที่ 2   บ้านแก่งโตน

                   หมู่ที่ 3   บ้านนาหนองกอก

                   หมู่ที่ 4   บ้านกกกะทอน

                   หมู่ที่ 5   บ้านแก่งเสี้ยว

                   หมู่ที่ 6   บ้านนาซำ

                   หมู่ที่ 7   บ้านนาหนอง

                   หมู่ที่ 8   บ้านอีเลิศ

                   หมู่ที่ 9   บ้านอีเลิศใหม่

                   หมู่ที่ 10 บ้านแก่งโตนใหม่

1.4  ท้องถิ่นอื่นในตำบล

              ไม่มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตตำบล

1.5  ประชากร

              ประชากรทั้งสิ้น     7,167    คน        
 แยกเป็น  ชาย       3,570   คน     หญิง    3,597  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  66.08  คน / ตารางกิโลเมตร   มีครัวเรือนทั้งหมด  1,580  ครัวเรือน

2.   สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  อาชีพ

              ประชากรตำบลนาซำ  มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง  ค้าขาย รับราชการ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากจำนวนประชากรทั้งหมด  1,580   ครัวเรือน  พบว่า

ก. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว    
มีประมาณร้อยละ 33.30   ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล
ข. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า  1 อาชีพ   
มีประมาณร้อยละ 66.70   ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล  โดยแบ่งออกเป็น

          1.  รับจ้าง และเกษตรกรรม                 มีประมาณร้อยละ 23.39

          2.  รับจ้าง และค้าขาย                          มีประมาณร้อยละ 19.13

          3.  เกษตรกรรม และค้าขาย                 มีประมาณร้อยละ 23.60

          4. รับราชการและประกอบอาชีพอื่น        มีประมาณร้อยละ   0.58

2.2  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

              -  ปั๊มน้ำมัน                                                          11          แห่ง

              -  โรงสี                                                                 7           แห่ง

              -  โกดังรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร                              2           แห่ง

              -  ธุรกิจส่งขิงและพริก                                               4          แห่ง

              -  ร้านซ่อมเครื่องยนต์เล็ก                                          12         ร้าน

              -  ร้านซ่อมเครื่องยนต์ใหญ่                                          3          ร้าน

              - ร้านซ่อมเคาะพ่นรถยนต์                                           4          ร้าน              

              -  ร้านค้าของชำ และร้านขายอาหาร                             50         ร้าน

3.  สภาพสังคม

      3.1  สถานศึกษา

                   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                2            แห่ง

                   -  กศน.ตำบลนาซำ                                                   1            แห่ง

                   -  โรงเรียนประถมศึกษา                                             5           แห่ง

                   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                               2           แห่ง

                   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                               10          แห่ง

3.2  สภาบันและองค์กรทางศาสนา

                       -  วัด/สำนักสงฆ์                                                 9         แห่ง

                       -  โบสถ์/คริสตจักร                                                      แห่ง

    3.3  การสาธารณสุข

                       -  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน                      1       แห่ง

                       -  สหกรณ์ ตู้ยาประจำหมู่บ้าน/กองทุนยา                   5       แห่ง

                       -  อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  95

    3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                       -  ตู้ยามตำรวจชุมชน                                               1     แห่ง

                       -  ศูนย์ อปพร.                                                       1     แห่ง

                       -  ธนาคาร  (ธกส.)                                                  1     แห่

4.  การบริการพื้นฐาน

4.1  การคมนาคม

                 การคมนาคมในตำบลนาซำ ใช้การคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์เป็นหลักในการคมนาคมติดต่อ  และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  โดยมีเส้นทางสำคัญ ดังนี้

                   -   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203  สภาพถนนเป็นถนนราดยาง เชื่อมการคมนาคมติดต่อกับอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทางทิศเหนือของตำบล  และเชื่อมการคมนาคมติดต่อกับตำบลหินฮาว ทางทิศใต้ของตำบล

-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2216  สภาพถนนเป็นถนนราดยาง เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203  เชื่อมการคมนาคมติดต่อกับตำบลศิลาทางทิศตะวันออกของตำบล

                   -  ถนน รพช.  หมายเลข  11013  สภาพถนนเป็นถนนราดยาง เชื่อมการคมนาคมติดต่อกับตำบลศิลาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล

4.2  การโทรคมนาคม

                       -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                             21   ตู้

                       -  ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน                                          1   แห่ง

4.3  การไฟฟ้า

                  ตำบลนาซำ  มีไฟฟ้าเข้าถึง  ให้บริการภายในตำบลพบว่ามีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน โดยจากจำนวนหลังคาเรือนทั้งตำบล พบว่ามีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 96.90 อีกประมาณร้อยละ3.1 เป็นบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                       -  ลำน้ำ,ลำห้วย                                                         10        สาย

                       -  บึง,หนองและอื่น ๆ                                                   6         แห่ง

      4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                       -  ฝาย                                                                      12        แห่ง

                       -  บ่อน้ำตื้น                                                                  59      แห่ง

                       -  บ่อโยก                                                                    26       แห่ง  

                       -  เหมือง                                                                      9        แห่ง

                       - สระน้ำ                                                                       4       แห่ง

                       -  บาดาล                                                                      5       แห่ง

                       -  ระบบประปา                                                              9       แห่ง

5.      ข้อมูลอื่น ๆ 

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                   ตำบลนาซำ  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ พื้นที่ป่าไม้ ทั่วไปเป็นป่าไม้เบญจพรรณ

5.2   มวลชนจัดตั้ง

              -  ลูกเสือชาวบ้าน                                                 9       รุ่น

              -  ไทยอาสาป้องกันชาติ                                          1       รุ่น จำนวน    130  คน

              -  กองหนุนเพื่อความมั่นคง                                      9       รุ่น               

              -  มวลชนสัมพันธ์                                                 1       รุ่น จำนวน      40  คน

              -  อปพร.                                                           2        รุ่น จำนวน    150  คน

              -  อส.ตบ.                                                         10        หมู่บ้าน

              -  อสม.                                                            10       หมู่บ้าน  จำนวน  150  คน

              -  กลุ่มสตรี/แม่บ้าน                                             10       หมู่บ้าน

              -  กลุ่มอาชีพ                                                     10       กลุ่ม                       

              -  กลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน(แสน)                       10       หมู่บ้าน  จำนวน  10  กลุ่ม

              -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน(ล้าน)                                   10       หมู่บ้าน  จำนวน  10  กลุ่ม

              -  กลุ่มผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน                                  10       หมู่บ้าน

              -  กลุ่มผู้สูงอายุระดับตำบล                                     1        กลุ่ม

              -  กลุ่มเยาวชน                                                    1        กลุ่ม

1.      ด้านการบริหารงานทั่วไป

กศน. ตำบลนาซำ  เป็นอาคารเดี่ยวตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านนาหนอง ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นกศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ราคาถูกประจำตำบลนาซำ วันที่ 18 มิถุนายน 2553 อาคารที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. ด้านการบริหารงบประมาณและแผนงาน

กศน. ตำบลนาซำมีแผนปฏิบัติการ  กศน.  ตำบลประจำปี  ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่  โดยความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ  กศน.  ตำบล   มีการประชุมคณะกรรมการ  กศน.ตำบลร่วมกับหัวหน้า  กศน. ตำบล  เพื่อวางแผนและบริหารจัดกิจกรรมและงบประมาณการจัดกิจกรรมในพื้นที่  ในส่วนของการประเมินผล  นิเทศติดตามผลเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาต้นสังกัด คณะกรรมการกศน. ตำบล และภาคีเครือข่ายของกศน.ตำบลนาซำ                                                                                        

         ด้านงบประมาณ สื่อครุภัณฑ์  วัสดุในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  พร้อมทั้งในการดำเนินการพัฒนากศน. ตำบลวังบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มเก่า  ในปี  พ.ศ. 2554  เป็นจำนวนเงิน  15,000.-  บาท

งบประมาณสนันสนุนด้านการศึกษาจากภาคีเครือข่าย สนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเป็นเงินจำนวน 20,000.- บาท (คอมพิวเตอร์สำนักงาน /ปริ้นเตอร์ CANON) จำนวน 1 ชุดเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาหาความรู้และเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำนักงาน

 

      3. ด้านการบริหารงานบุคคลและภาคีเครือข่าย

          กศน.ตำบลนาซำได้รับการสนับสนุนด้านการดำเนินงานจากภาคีเครือข่าย  ดังนี้

1.       อาคารสถานที่ได้รับการอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.       การพัฒนาปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร  และสาธารณูปโภคจากอบต.ตำบลนาซำ และเครือข่าย

3.       การสถานที่ในการจัดกิจกรรมด้านทักษะอาชีพ  จากศูนย์เครือข่ายเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก  และสถานีอนามัยตำบลนาซำ , วัด และ บ้านของผู้นำชุมชน

4.       การสนับสนุนวิทยาการให้ความรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม จากวัดศรีบุญเรือง

5.       การศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน จากศูนย์เครือข่ายเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ตำบลนาซำ , วัดในเขตตำบลนาซำ 

4.ด้านการบริหารงาน

กศน.ตำบลนาซำจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามภารกิจของ กศน. ตำบล ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในชุมชน  อย่างน้อยปีงบประมาณ  560  คน  กิจกรรมที่จัดได้แก่     

1.             กิจกรรมด้านการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ  /  กลุ่มวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร /กลุ่มเย็บผ้าสตรี
       /กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว / กลุ่มทำบายศรีผ้า       
2.             กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต / โครงการอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน

3.             กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน /  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน  ตำบลนาซำ

4.             กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย /   โครงการส่งเสริมการอ่าน  โครงการครอบครัวรักการอ่าน

การดำเนินงานการจัดกิจกรรมได้ผ่านการประชุม  วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม  จากคณะกรรมการ  กศน.  ตำบล  และภาคีเครือข่าย   ร่วมพิจารณาและเห็นชอบในการดำเนินแผนงาน/โครงการ  โดยการนำข้อมูลความต้องการของประชาชนจากแผนการพัฒนาชุมชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำและข้อมูลด้านต่างๆ มาพิจารณาวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่  ทุกแผนงานต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการ กศน.ตำบล  และนำเสนอแผน/โครงการให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออนุมัติตามลำดับ