Gårdar, gårdsnamn och bomärken i Tofta 

En tillbakablick


Nutida och forna gårdsnamn i Tofta socken

Under den senare delen av järnåldern skall det enligt Agne Enekvist ha funnits sex gårdar på det område som idag utgörs av Tofta skjutfält. Fortfarande under medeltiden skulle det ha funnits sex bondgårdar här. Under slutet av medeltiden orkade emellertid bygden inte med att bära mer än tre självständiga gårdar, nämligen Nasume, Norrgårde och Rangvalds. Dessa tre gårdar övertog marken från de övriga som lämnades öde: Kamblausä, beläget nordost om Marsängen, Kvie, beläget väster om Norrgårde , och Mickels, beläget öster om  Mickelsbacke, nuvarande Vårdkasehöjden. Namnet Rangvaldr (i Tofta) finns omnämnt redan 1285, namnet Oluff Rangvald 1288. 1523 omnämns såväl Iacob Norregord som Hans Rangvald.      

Källa: Agne Enekvist

 

Nutida namnform

"Efter 1285"

1408-1653 

 

 

 

Dyple

Dyplu

Døppelle 1523

Dypler ca 1570

Östergårde

Austrgarþum

Östergardt ca 1570

Licksarve

Liknairs arfi

Lickersarue 1523

Fättings

Fetingi

Fettings ca 1570

Sallmunds

Salmundr

Sallemand 1485

Ansarve

Andreas arfi

Andersarue 1523

Bjärs

Bierghi

Biers 1523

Kroks

Krokr

Krogx 1485

Krokstäde

Kroks steþir

Krookstadum 1408

Smågårde

Smagarþum

Smaagardt ca 1570

Rangvalds

Rangvaldr

Rangvaldtt 1523

Nasume

Neshaim

Nesom ca 1570

Norrgårde

Norþragarþum

Norregord 1523

Skradäske

Skradareskum

Skradeske 1653

 

 

 

 

 

Enligt 1570-talets jordebok fanns i Toffte Sogenn följande innehavare av

Stora gårdar:

 

¤         Olluff Beis (Bjärs)

¤         Las Krogstedt (Krokstäde)

¤         Christenn Kiellergardt (nuvarande Kiällegårds i Stenkumla)

¤         Las Nesom (Nasume)

¤         Olluff Norgardt (Norrgårde)

¤         Mickell Dypler (Dyple)

¤         Bottell Smaagardt (Smågårde)

¤         Las Harms (nuvarande St. och Lilla Home i Stenkumla)

¤         Jacop Ranguoldz (Rangvalds)

¤         Henrick Lickesarue (Licksarve)

¤         Las Fettings (Fättings)

 

Medelstora gårdar:

 

¤         Jacop Krogs (Kroks)

¤         Peder Andersarue (Ansarve)

¤         Jacop Mattilder (nuvarande Martille (Martiler) i Stenkumla)

 

Små gårdar:

 

¤         Madz Solmands (Salmunds)

¤         Rasmus Östergardt (Östergårde)

 

 

Gårdar i Tofta socken 1653

 

Skattehemman

Åker (antal tunnland)

Äng (antal mans slätt)

Rätt till

agtäkt i

Tillgång till skog

Ägare eller brukare

Marckeleij

 

 

 

 

 

 

 

Biärs

22

28

Eekebymyyr

Tarfwelig

Olof Persson och Jacob Larsson

11

Kroks

11

20

Wäder- och Spangemyyr

Tarfweligh

Thomas Persson

9

Krogstäde

24

43

Wäder- och Rafwemyyr

Tarfweligh

Hans Jacobbson och Jacob Botellsson

7

Smågårdh

15

24

Spånge- och Wädermyyr

Tarfweligh

Per Andersson och Michell Larsson

10

Rangwalds *

16

16

Nasemmyyr

Tarfweligh

Maurits Persson

12

Nasämä

17

20

Nasämmyyr

Godh

Michell Olofsson

13

Norgårdh

16

26

Norregårdsmyyr

Godh

Anders Larsson och Peer Simmonsson

10

Lixarfwe

20

28

Eekeby- och Blothemyyr

Godh

Jacob Nielsson

10 ½

Dypler

24

16

Blööthe- och Willändemyyr

Godh

Thommas Jacobsson och Rassmus Jacobsson

12

Fättings

24

28

Blyssänghet samt Rafne- och Eekebymyyr

Tarfweligh

Jacob Larsson och Larss Jacobsson

12

Ansarfwe

11

15

Eekeby- och Rafne myyr

Tarfweligh

Gabriel Jacobsson

9

Östergårdh

12

10

Rafnemyyr, Blothe och Willändemyyr

Godh

Michell Persson

6

Salmungs

15

10

Rafne- och Eekebymyyr

Tarfweligh

Nielss Persson

6

Skradeske

1 ½

-

-

-

Mårten Mattson

-

 

 

 

 

 

 

 

* Peer Larsson sålde gården till Maurits Persson för 60 daler år 1650

 

Gotlands restanser 1660, av Anders R Jonssons, namnger flera av personerna i tabellen under sina alternativa namnformer: Oloff Bierss, Jacob Bierss, Thomas Krogz, Michel Smågårde, Maritz Rangwaltz, Peer Norgård, Jacob Lixarfue, Thomas Dypléer, Gabriel Ansarfue,

Michel Östergård samt Nils Salmungz. I Sören Norbys räkenskapsbok för Gotland 1523-1524 omnämns bland andra Hans Rangualdtt och Iacob Norregord från Tofta.

Samtliga 13 gårdar från 1653 fanns fortfarande år 1871 (så kallade permanenta gårdar). Ingen ny gård hade tillkommit. Däremot hade "åkern" Skradeske försvunnit som separat enhet genom en sammanläggning med Bjärs år 1747.    

 

Bomärken för Ansarve, Bjers och Dyple:

Bomärken för Fättings, Kroks, Krokstäde, Lixarve, Nasume, Norrgårda, Rangvalds, Sallmunds, Smågårde och Östergårde:Tillbaka till första sidan