نظریه گراف ارشد

فصل درس نظریه گراف شامل فصل های 3، 4، 5، 6، 7، از کتاب نظریه گراف (Graph Theory) نویسنده باندی مورتی است. که این کتاب برای دوره تحصیلات تکمیلی نوشته شده است و هنوز ترجمه نشده است (می توانید آنرا از ادمه همین متن دانلود کنید). دوره درسی این کتاب در یک ترم می باشد. و برای آن تمرین ها و سمینارهای متعددی می توان تعریف نمود. من جمله برخی قضایا که در عین اهمیت قابلیت ارایه توسط دانشجویان نیز دارد و همچنین می توان مقالاتی را برای این منظور در نظر گرفت.
                          دانلود کتاب 


جزوه درس گراف قسمت 1. جزوه درس گراف قسمت 1. 


جزوه گراف قسمت 2. می توانید در ادمه قسمت دوم جزوه گراف را دانلود کنید.


جزوه گراف قسمت 3. می توانید در ادمه قسمت سوم جزوه گراف را دانلود کنید.


جزوه گراف قسمت 4. می توانید در ادمه قسمت چهارم جزوه گراف را دانلود کنید.
پروژه درس نظریه گراف برای دانشجویان ریاضی محض : پروژه دانشجویان ریاضی محض قسمت هایی از کتاب زیر می باشد که هدف ترجمه و بازکردن مطالب کتاب تا انتهای فصل 6 (قسمت اول و دوم کتاب) می باشد.


لیست دانشجویان جهت انجام پروژه
 شماره دانشجویی پروژه شماره دانشجویی پروژه
 900015755 از ابتدای 1.1.1 تا انتهای 1.1.5 900107004 بخش 4.1
 900098655 ازابتدای1.1.6 تا انتهای 1.1.9 890346502 بخش 4.2
 900108813 از ابتدای 2.1 تا انتهای 2.2 900015638 بخش 4.3
 880275525 بخش 2.3 900015865 بخش 4.4 تا انتهای 4.4.1
 890347233 ابتدای 2.4 تا انتهای 2.5 890075315 بخش 4.4.2
 900100336 ابتدای 3.1 تا انتهای 3.2 900101172 بخش 5.1
 900102394 بخش 3.3 890075662 بخش 5.2
 900111323 بخش 3.4  
 900015627 بخش 3.5  
 900095868 از ابتدای 3.6.1 تا انتهای 3.6.4  
 890075415 بخش 3.6.5  
 900105768 ابتدای 3.7 تا انتهای 3.8  دانشجویان پیام نور  فریمان به طور کامل فصل 6 را انجام دهند.