Staré kauzy‎ > ‎

Mezivrší

Výstavba v Mezivrší - jak to opravdu bylo?

přidáno: 10. 12. 2012 4:49, autor: Náš Braník

Příklad pozastaveného stavebního záměru rozsáhlého blokového bytového komplexu v lokalitě branického Mezivrší využívá opakovaně radnice MČ Praha 4 jako příklad, kdy se zasadila o správnou věc a kdy našla páky, jak tomuto předimenzovanému projektu zamezit. Současně na tomto příkladu radniční politici dokazují omezené možnosti městské části v boji proti developerům. Radnice uvádí, že záměr se jí podařilo zastavit, jak skromně dodává, ve spolupráci s místními občany, pouze proto, že měla ve svěřené správě jeden pozemek (z vlastnictví magistrátu hl.m. Prahy), který byl pro povolení záměru klíčový.

Skutečnost je tato: předmětným pozemkem je parcela č. 939/3, k.ú. Braník. Jedná se o poměrně malou parcelu o výměře 109 m2, která měla přímo hraničit s půdorysnou stopou záměru v Mezivrší. Tudíž jednalo se skutečně o strategicky důležitý pozemek z hlediska povolovacích řízení. Podstatné ale je, že tento pozemek NEBYL v okamžiku podání žádosti investora o vydání územní rozhodnutí ke dni 10. 6. 2010 ve správě MČ Praha 4! Byl ve vlastnictví i správě magistrátu, investor měl k němu řádnou a platnou nájemní smlouvu a současně i souhlasné vyjádření magistrátu k předmětnému záměru! Městské části Praha 4 byl tento pozemek svěřen do správy až více než 8 měsíců později rozhodnutím magistrátního zastupitelstva ZHMP č. 4/23 ze dne 17.2.2011 a v době, když už územní řízení spělo k závěru a tudíž tato skutečnost již z právního hlediska nemohla výsledek územního řízení změnit či ovlivnit.

Proč tedy nebyl záměr v Mezivrší povolen?

Především proto, že místní obyvatelé předložili do územního řízení kvalifikované námitky a nakonec se jim podařilo vyžádat od odborného pracoviště magistrátu, Útvaru rozvoje hl.m. Prahy (URM) stanovisko, že záměr v Mezivrší je z objemového hlediska v rozporu s regulativem Územního plánu hl.m. Prahy. Stavební úřad pak do jednoho měsíce od vydání tohoto stanoviska URMu zamítl investorovi žádost o vydání územního rozhodnutí. Je třeba konstatovat, že výsledné zdůvodnění zamítnutí žádosti investora bylo stavebním úřadem precizní a že sám úřad shledal v předložené projektové dokumentaci další nesrovnalosti s platnými předpisy pro výstavbu. Nicméně klíčové bylo stanovisko ohledně nesouladu s územním plánem.

A co v době územního řízení dělala radnice, tedy samosprávný orgán řízený volenými politiky, který byl ze zákona účastníkem řízení a má povinnost hájit veřejný zájem a kterému není podřízen stavební úřad?

V podstatě nic. Zamítnutý záměr v Mezivrší, byl již třetí pokus investora o megalomanské zastavění tohoto území. Místní občané tedy byli již několik let v pozornosti a snažili se najít možnost, jak záměru zabránit. Jejich zástupci se dvakrát setkali osobně i se starostou Horálkem. Ten jim na jejich návrh slíbil, že MČ Praha 4 sama požádá ÚRM o odborné stanovisko k posouzení záměru. Nikdy  však slib nesplnil. Jeho snaha se omezila na radu, pokusit se vysadit kolonii chráněných syslů v dotčeném území. Až nakonec, když při veřejném projednání byl největší radniční jednací sál zaplněn rozhořčenými občany, se starosta slavnostně v poslední moment připojil s ústní námitkou do územního řízení.

Zachraňte dub v Mezivrší

přidáno: 4. 1. 2012 5:59, autor: Náš Braník

Stoletý dub, kolem kterého měla vést příjezdová cesta k developerskému projektu, byl sice na žádost místních občanů prohlášen za památný strom, ale bylo mu přiznáno tak malé ochranné pásmo, že je stále v ohrožení.

Více informací a návod, jak podpořit petici, na www.branickemezivrsi.cz

1-2 of 2