صداسیما

عبدالله شهبازي , مورخ و تحليلگر سياسي صدا و سيما, به عنوان اعتراض
همكاري خود با صدا و سيما را متوقف کرد
Share
Yesterday at 4:00pm
انا لله و انا اليه راجعون
اينجانب عبدالله شهبازي، كه قريب به دو دهه به عنوان مورخ و تحليلگر
سياسي با سازمان صدا و سيما همكاري داشتهام و مصاحبههاي فراواني از من
بهويژه در زمينه تاريخ معاصر ايران از تمامي شبكههاي سازمان فوق پخش شده،
و حدود يك دهه به عنوان مشاور پژوهشي در تدوين مهمترين فيلمها و سريالهاي
تاريخي سيما نقش داشته ام كه پربينندهترين و تاثيرگذارترين بوده يا خواهد
بود؛ مانند «پدرخوانده» (سريال ويژه دهه فجر 1386)، «عمارت فرنگي» (سريال
ويژه دهه فجر 1387)، «سالهاي خاكستري» (سريال ويژه دهه فجر 1388، در
مراحل آغازين ساخت)، «مدار صفر درجه»، «كلاه پهلوي» (در مراحل پاياني
ساخت)، همكاري خود با سازمان فوق را متوقف ميكنم.
علت اين تصميم، اعتراض شديد من به رويه يكجانبه سازمان صدا و سيما در
جريان انتخابات تاريخي 22 خرداد 1388 به سود يك نامزد معين و عملكرد
تحريكآميز آن بعد از انتخابات تا به امروز است كه آن را در راستاي ايجاد
و تشديد خصومت در جامعه، فروپاشيدن وحدت ملّي و اهانت به ملّت بزرگ ايران
ميبينم.
بهويژه بايد بر سكوت اين سازمان در قبال فاجعه تكاندهنده و نابخشودني
حمله به كوي دانشگاه تهران و حملات خونين و شبانه به خوابگاهها و اماكن
دانشجويي در تهران و ساير شهرها تأكيد كنم.
بدينوسيله، از سازمان صدا و سيما ميخواهم كه از اين پس از پخش گفتگوهاي
ضبط شده من خودداري كند.

عبدالله شهبازي
شيراز، 27 خرداد 1388

Comments