เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนนาสักวิทยา อ.สวี จ.ชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16