► Les Unitats Didàctiques


Es tracta d'una petites guies-model, que poden servir com a exemple per a la confecció d'unitats didàctiques.
    1. Unitats didàctiques per a l'etapa de COMPRENSIÓ MÍTICA (3-8 anys)
    2. Unitats didàctiques per a l'etapa de COMPRENSIÓ ROMÀNTICA (8-15 anys)
    3. Unitats didàctiques per a l'etapa de COMPRENSIÓ TEÒRICA (15 anys en endavant)
Aquestes Unitats segueixen l’esquema d’Egan pels tres nivells de comprensió. La unitat didàctica de la comprensió mítica sobre la calor (foc) es basa en una d’Egan. Les altres tres són originals. Es tracta de buscar no només coneixements sinó una implicació emotiva per la qual cosa segueixen un estil narratiu. Només en l’última de la comprensió teòrica sobre l’evolucionisme es busca un enfocament teòric, encara que també hi ha abundants narracions. Egan sosté que durant tota l’escolaritat obligatòria la ment infantil aprèn a utilitzar el llenguatge escrit i li és més fàcil el llenguatge narratiu que el conceptual o teòric.