4.4. La comprensió FILOSÒFICA

4.4.1. Comprensió de la realitat

Una de les principals certeses que sosté el desenvolupament de la comprensió filosòfica és el sentit que tots els coneixements que tenim del món estan connec­tats. En l’estadi romàntic, encara que l’alumne és conscient que tots els conei­xements es refereixen a l’únic món que habitem, la connexió entre les parts no és un assumpte gaire urgent.

Sembla que tinguin lloc dos processos estretament relacionats: en primer lloc, els alumnes entenen que el món és una complexa unitat interconnectada d’al­guna manera. Però també, en lloc de mantenir una influència romàntica de les persones sobre la història, associada amb la grandesa i el bé, el noble i l’heroic, els alumnes «filosòfics» entenen que les persones són una part del procés histò­ric únic, que hi estan atrapades i de manera significativa, i que en vénen deter­minades. Els alumnes comencen a veure també que els seus vertaders «jos» són determinats no com a resultat de les seves predileccions, eleccions i associacions romàntiques, sinó per les lleis de la història, de la psicologia humana, del món natural, de l’organització social i de tots els esquemes generals, com és evident que actuen en les nostres vides i en el món que habitem.

4.4.2. Estructura. Accés. Orientació

El resultat de la concepció filosòfica és que es dirigeix l’atenció o orientació intel·lectual a aquests esquemes generals o filosòfics. Podem veure una mena de manifestació d’aquesta reorientació, d’aquesta implicació, la relativament sobta­da aparició en el vocabulari dels alumnes, de conceptes molt generals com socie­tat, cultura, evolució o naturalesa humana. La política, l’economia, l’antropolo­gia, la psicologia, almenys en les seves qüestions més generals, esdevenen àrees de creixent interès.

Un dels reptes intel·lectuals, psicològics i emocionals que els alumnes en­caren al final de l’etapa romàntica és establir concepcions d’un mateix com a part de processos generals naturals, socials, històrics... L’impuls per establir un sentit d’identitat segur porta a desitjar comprendre com funcionen aquests processos generals. Una important característica definitòria de la comprensió filosòfica, llavors, és la cerca de la veritat sobre la psicologia humana, de les lleis científi­ques i el desenvolupament històric, de la veritat sobre el funcionament de les so­cietats, i així successivament. És a dir, en l’estadi filosòfic, l’orientació dels estu­diants es dirigeix envers les lleis generals que regeixen el món, sobre les àrees o matèries d’estudi científiques i filosòfiques.

4.4.3. Causalitat

Després d’haver caracteritzat la comprensió romàntica de la història com un tipus d’història amb incidents i personatges amb episodis (la rellevància dels quals en la història total és força incerta), presenta la comprensió filosòfica de la història com un únic procés complex de cadenes i nusos causals. «[E]n lloc de mantenir una influència romàntica de les persones sobre la història, associada amb la grandesa i el bé, el noble i l’heroic, els alumnes “filosòfics” entenen que les persones són una part del procés històric únic, que hi estan atrapades i, de manera significativa, que en vénen determinades.»

4.4.4. Tecnologia

La que correspon a aquest estadi és la llengua escrita a nivell abstracte, que permet la comparació, la classificació, la generalització de les idees (conceptes generals) i l’elaboració de lleis, hipòtesis, teories.

4.4.5. Unitats didàctiques

Els punts centrals serien els conceptes generals de les diferents matèries, les hipòtesis, les teories generals que expliquen tota la realitat o aspectes in­terconnectats de la realitat. Com passa amb el primer estadi respecte al segon, les capacitats de la comprensió romàntica no s’abandonen, sinó que es barre-gen amb la comprensió filosòfica quan aquesta es desenvolupa. I així ha de ser també en el currículum, on també han de subsistir les narracions orals i escri­tes. Com en el nivell anterior, no tot són guanys. Hi ha pèrdues també, i les tasques educatives haurien de minimitzar les pèrdues de comprensió mítica i romàntica, mentre estimulen i desenvolupen les capacitats de la comprensió fi­losòfica.

(seguir llegint)

Comments